สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ปี 2565”

โพธิ์สัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

สมัครเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อโรงเรียน

ที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียน

ที่รายงานผลแล้ว

ความเป็นมา

โพธิ์สัตว์น้อย

แนวทางจัดกิจกรรม

โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

คู่มือพี่สอนน้อง

ช่วยพ่อแม่หยุดเหล้าเราจะหยุดโควิด-๑๙

ร.ร ในเครือข่าย

โพธิ์สัตว์น้อย

โพธิสัตว์น้อยสื่อโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

สื่อโพธิสัตว์น้อย

สื่อโพธิสัตว์น้อย

  • สื่อโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าจุกกะจ๋า ตอนเพราะรักจึงพิทักษ์พ่อ 

ภาพและกิจกรรม

ผลสรุปโพธิสัตว์น้อย ปี 2563

รวบรวมข้อสรุปผลการดำเนินงานตลอดปี 2563 โครงการโพธฺิสัตว์ ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ที่มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ