โพธิ์สัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

สมัครเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโพธิ์สัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

ความเป็นมา

โพธิ์สัตว์น้อย

แนวทางจัดกิจกรรม

โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

คู่มือพี่สอนน้อง

ช่วยพ่อแม่หยุดเหล้าเราจะหยุดโควิด-๑๙

ร.ร ในเครือข่าย

โพธิ์สัตว์น้อย

สื่อโพธิสัตว์น้อย

  • สื่อโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าจุกกะจ๋า ตอนเพราะรักจึงพิทักษ์พ่อ

ภาพและกิจกรรม

ผลสรุปโพธิสัตว์น้อย ปี 2563

รวบรวมข้อสรุปผลการดำเนินงานตลอดปี 2563 โครงการโพธฺิสัตว์ ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ที่มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ