สมัคร

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)

  คำชี้แจง
  ใบสมัคร
  เอกสารประกอบการพิจารณา

  หนังสือประกาศผลและเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๑๒ (รุ่น ๑๒ รุ่นติดตามความเพียร) และเปิดบ้านโรงเรียนคำพ่อสอนครั้งที่ ๑ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา

  คลิกอ่านรายละเอียด

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (ขั้นที่๑,๒)เข้าสู่การสัมภาษณ์ (ขั้นที่๓)ในโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)

  ดูรายชื่อ
  แบบรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือก
  ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปีที่ ๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)”

   ครูดีไม่มีอบายมุข

   ข้อมูลผู้สมัครคุณสมบัติครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 รุ่นติดตามความเพียร