โครงการโพธิสัตว์น้อย

โครงการโพธิสัตว์น้อย

โรงเรียนที่รายงานผลการเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ๒๕๖๕

วันที่รายงาน โรงเรียน/ที่อยู่ สังกัด จังหวัด ชื่อผู้บริหาร ครูแกนนำ
10/10/2565 07:16:24 บ้านคลองบางไผ่
128/2-3 หมู่ 4 ถนน- ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต.1 ระยอง นางสาวบงกชธร เพิกนิล นางสมพิศ ม่วงไหมทอง
11/10/2565 07:59:42 บ้านปางอ้า
60 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
สพป.ลำปางเขต2 ลำปาง นางสาวสมรักษ์ ทิวงศ์ษา นายชนุดม ยะเปียง
11/10/2565 08:14:04 บ้านขุน
128 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ นายนิกร มะโน นางสาวจิรนันท์ คำปัน
11/10/2565 08:18:06 ปากจอกวิทยา
0 หมู่ 3 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ แพร่ นายประนม แสงเดือน นางสาวพัชราภรณ์ ทองแสน
11/10/2565 08:33:32 ชยานุกิจพิทยาคม
1 หมู่ 6 ถนน- ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ชัยนาท นายกิตน์บดี สุดมี นางสาวมัณฑนา สมประทุม
11/10/2565 08:34:16 กันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ 11 ถนนกันทรลักษ์-นาห่อม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
สพม.ศกยส ศรีสะเกษ นางสาวนิตยาพร อำนวย นายโกวิท วันศรี
11/10/2565 09:03:02 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชาประชารัฐวิทยา)
หมู่4 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นม 1 นครราชสีมา ว่าที่ ร.ต. วีระพล คัทนศรี นายวิรวิชญ์ บัวแก้ว
11/10/2565 09:19:09 ทับกฤชพัฒนา
14 หมู่ 8 ถนน- ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
สพม.นว. นครสวรรค์ นายปัญญา พรหมบุตร นางสาวณัฐชยา โพธิ์ทัย
11/10/2565 10:29:09 บ้านหนองโก
190 หมู่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ นางสาวภัทรภร สรวงสรรเพชญ
11/10/2565 11:36:56 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
59 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี นายอธิปย์ อู่แก้ว นายเดชา แก้วมล
11/10/2565 12:06:34 บ้านหนองป่าก่อ
249 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
สพป.เชียงรายเขต3 เชียงราย นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่ นางสาวธารทิพย์ ทาระจีน
11/10/2565 12:11:07 บ้านใหญ่
- หมู่ 9 ถนนสุราาฎร๋ - ตะกั่วป่า ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2 สุราษฎร์ธานี นางชาลินี ส่งแสง นางวิจาริณี ทิพย์โท
11/10/2565 12:12:33 บ้านหินกองสามัคคี
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ - นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง
11/10/2565 12:44:35 พรเจริญวิทยา
1 หมู่ 6 ถนนบึงกาฬ พังโคน ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38150
สพม.บึงกาฬ บึงกาฬ นายไสว พลพุทธา นายสุวรรณ ชัยขันธ์
11/10/2565 13:22:43 วัดเลาเต่า
129/1 หมู่ 5 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นายเอกชัย ค้าผล นายณัฎฐา บุญวงษ์
11/10/2565 15:05:05 บ้านเขาดิน
27/1 หมู่ 4 ถนนๆ ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สพฐ ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีภณภพ บุญญานิยต์ นางวัชวรรณ เจียรนัย
11/10/2565 19:14:04 วัดวังขรี
71/1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 นครศรีธรรมราช นายวิทยา หอมเกตุ นางสาวศศธร ทองบัวแก้ว
11/10/2565 20:30:20 วัดไม้เรียง
211 หมู่ 1 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางนันทรัตน์ สุมล นางสาวธนัฐฐา จรเปลี่ยว
12/10/2565 01:45:27 บ้านสีสุกห้วยโมง
2 หมู่ 10 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ สกลนคร นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น นายลิขิต พาลี
12/10/2565 01:56:53 วัดหุบมะกล่ำ
- หมู่ 7 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางน้ำฝน คิดในทางดี นางสาวมนพิชา เหมือนจินดา
12/10/2565 02:44:02 บ้านตะกุดภิบาล
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวพรรณทิพา โพธิ์อ่อง นายรักษ์เกียรติ สอนเมือง
12/10/2565 03:16:03 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
44/1 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สพฐ. สมุทรสาคร นางวรรณกร ทวีแก้ว นางสาวอัญชลี พิกุลศรี
12/10/2565 04:06:34 สามัคคีวัฒนา
199 หมู่ 8 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สพป.ชุมพร เขต2 ชุมพร นายมาโนช ชูสำราญ นางวรรณวิษา เมฆสุข
12/10/2565 05:07:05 บ้านเจดีย์แม่ครัว
63 หมู่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
lสพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ นางสาวพนิดา ชุ่มใจ
12/10/2565 05:07:42 บ้านหลุมข้าว
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี นางอรัญญา งามระยับ นายวีรภัทร เปดี
12/10/2565 05:50:29 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)
19 หมู่ 10 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 บุรีรัมย์ นางปิยนันท์ หรีกประโคน นางวิจิตรา บุญสุข
12/10/2565 06:15:19 ชุมชนบ้านหนองขุ่น
212 หมู่ 11 ถนนชยางกูล ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สพป.อบ.1 อุบลราชธานี นางกมลทิพย์ ดอกอินทร์ นายมนูญ ทองสุข
12/10/2565 06:40:10 บ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ)
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางมาลินี มหาวีโร นางสาววลัยพันธ์ แสงภู
12/10/2565 06:45:16 พญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
สพป.กทม. กรุงเทพมหานคร นางพีรานุช ไชยพิเดช นายณัฐพล มะลิทอง
12/10/2565 06:48:56 บ้านสงยาง
1 หมู่ 1 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายนิยม แสนบุญเรือง นายสุพจน์ สุระเพิ่ม
12/10/2565 06:49:44 อนุบาลปาย( เวียงใต้ )
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 แม่ฮ่องสอน นายสมบุญ มหาวรรณา นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง
12/10/2565 07:36:11 ไพลอำนวยวิทย์
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายทิศ ซ่อนจันทร์ นางสาวจินตนา สมหงษ์
12/10/2565 07:41:42 บ้านแหลมไทร
155 หมู่ 3 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
สพป.ตรัง เขต2 ตรัง นางสาวฐิตินันท์ อ่อนรู้ที่ นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณ
12/10/2565 08:35:40 บ้านถนน
44 หมู่ 6 ถนน- ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นม.7 นครราชสีมา นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง นางสาวสุภัค สุคนธพงศ์
12/10/2565 08:46:22 วัดเกาะ
168 ซ.ราชพฤกษ์8 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางสาวสร้อยลดา สุขสงวน ว่าที่ ร.ต.ภานุวัฒน์ ศรีประเสริฐ
12/10/2565 08:47:51 วัดหนองเบน
119 หมู่ ึ7 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นว.เขต 3 นครสวรรค์ นางประภา สนิทผล นางรสสุคนธ์ คำแก้ว
12/10/2565 09:04:59 ชัยชุมพลวิทยา
- หมู่ 11 อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ นางสุมาลา เรืองศรี
12/10/2565 09:07:02 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
98/7 หมู่ 1 ถนน- ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูล นายธนาคาร จันทร์เงิน
12/10/2565 09:09:39 เทศบาลตำบลสันมหาพน
999 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เทศบาลตำบลสันมหาพน เชียงใหม่ น.ส.จงกลณีย์ ยะย่าเป้า นางพิมลพัตร์ วงศ์อุทัย
12/10/2565 09:36:56 บ้านหนองปล้องโพช
111 หมู่ 8 ถนน- ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายศิริกุล ศรีคำขลิบ นางจันทร์เพ็ญ ขาวทอง
12/10/2565 09:52:55 บ้านวังหวาย
64/30 หมู่ 3 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางทวีวรรณ จันทนาคิน นางสุภาภรณ์ ศรีทิพย์
12/10/2565 10:16:57 บ้านต้นผึ้ง
280 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
สพป.ตาก เขต 2 ตาก นางอินทิรา ยศหล้า นางสาวสุรีรัตน์ บางทัพ
12/10/2565 10:37:45 บ้านสบสา
222 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สพป.แมฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นางจิรภา มีมิตรภาพ นางวนิชา เพ็ชรจรูญ
12/10/2565 10:42:02 วัดใหม่หนองพะอง(ทับทองวิทยาธาร)
ุ64/4 หมู่ 7 ถนน- ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายถวิล แซ่ตั้ง นายมณเฑียร ศรีเพชร
12/10/2565 11:51:40 อนุบาลตรัง
32 หมู่ - ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางกชชิตา สงขำ นางสุรีย์ คำนวน
12/10/2565 12:35:09 บ้านทำนบพัฒนา
บ้านทำนบพัฒนา หมู่ 12 ถนนปะคำ-บ้านเหลี่ยม ตำบลหนองหอง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
สพป.นครราชสีมาเขต 5 นครราชสีมา นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์ นายจันทรวัทน์ ศรีเพชร
12/10/2565 13:08:20 วัดโบราณาราม
216 หมู่ 4 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางรชยา สุโพธิ์ นางสาวจุฑามาศ บัวเนียม
12/10/2565 14:21:20 กะเปอร์วิทยา
36/9 หมู่ 8 ถนน- ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง ระนอง นางวาสนา คงแก้ว นายสมบูรณ์ ศิลธรรม
12/10/2565 14:39:11 วัดบางกระ
เลขที่1 หมู่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพป.รบ1 ราชบุรี นางสาวรักชนก คชชา นางสาวศุภรัตน์ รัศมีจันทร์ฉาย
12/10/2565 15:03:53 บ้านหนองบัว
81 หมู่ 10 ถนน- ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางสาวทัศนีย์ บุนนท์ นางสาวลลนา ปัญญาสาร
12/10/2565 15:49:40 บ้านน้ำฉา
97/1 หมู่ 9 ถนน- ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวอรทัย นาคพันธุ์ นางสาววราพร เกลี้ยงประดิษฐ์
12/10/2565 15:58:30 บ้านหนองโพธิ์
300 หมู่ ุ6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ นายอานุภาพ งามบุญรอด
13/10/2565 04:27:12 บ้านดู่ใหญ่
134 หมู่ 4 ตำบลเมืองเฟีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น นายชำนาญ ศรีวงษ์ นางสาวมัญชุสา สุขนิยม
13/10/2565 04:36:27 บ้านต้นจันทน์
- หมู่ 3 ถนน_ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นครศรีธรรมราช นางสาโรจน์ ศรีบงการ นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
13/10/2565 05:33:11 บ้านท่าคุระ(บรรหารราษฎร์นุกูล)
_ หมู่ 9 ถนน- ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
สพป.สงขลา เขต1 สงขลา นางวุฒิตา จันทร์หนู นางวุฒิตา จันทร์หนู
13/10/2565 07:41:53 วัดโภคาราม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดี
13/10/2565 07:43:37 อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย
123 หมู่ 1 ถนน- ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เทศบาลตำบลกมลาไสย กาฬสินธุ์ นางฉันทรุจี พรมเกตุ นายไชยวัฒน์ เนาวะเศษ
13/10/2565 08:34:11 บ้านคลองไทร
175 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นว.2 นครสวรรค์ นายสายชน ลิลา นางสุพัตรา รุ่งกลิ่น
13/10/2565 08:59:51 บ้านสักพัฒนา
130 หมู่ 10 ถนน- ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
สพป.ชร.2 เชียงราย นางรุ่งจิตร ลือยศ นายดณุพล จิตประสงค์
13/10/2565 09:56:51 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
100/3 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพป.นครปฐมเขต1 นครปฐม นางสาวพรชนก อยู่เย็น นางสาวลักษมณ มากมูล
13/10/2565 09:59:18 บ้านลำทะเมนชัย
111 หมู่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.นม.7 นครราชสีมา นายภัทรพงษ์ วรรณกุล นางสาววาสนา ทิพย์พรมราช
13/10/2565 10:13:55 บ้านเหล่า
0 หมู่ 3 ถนน- ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ นางสาวนารี ขวัญอ่อน นางสาวสุรางค์รัตน์ จินดารัตน์
13/10/2565 11:03:58 บ้านพระบาทท่าเรือ
351 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นายดำรงศักดิ์ สุริโย นางประภาภรณ์ เชาว์สุทธิโชติ
13/10/2565 11:09:41 วัดท้ายเกาะ
87 หมู่ 3 ถนนท้ายเกาะ สายใน ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางชนัญญา ศิริวุฒิ นางสาวอรวรรณ บรรพต
13/10/2565 14:53:10 บ้านคำสว่าง
80 หมู่ 2 ถนน_ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 นครพนม นายวราวิทย์ คะษาวงค์ นางจุฑามาศ ยอดสะอึ
13/10/2565 15:34:56 บ้านวังตะเคียน
199/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สพป.กจ.1 กาญจนบุรี นางสาวบุญเตือน ไก่นิล นายวรายุส สุวรรณปิฎก
13/10/2565 16:07:27 วัดบ้านหนองขาม
119 หมู่ 10 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายตฤณกฤษ เพิ่มพูน นายตฤณกฤษ เพิ่มพูน
13/10/2565 16:10:28 ชุมชนบ้านป่าไผ่
396 หมู่ 1 ถนน- ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
สพป.ลำพูน เขต 2 ลำพูน ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก นางสาวอังคนา วงค์คำ
13/10/2565 18:55:49 บ้านโป่งกระทิงล่าง
- หมู่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.รบ.1 ราชบุรี นางสาวจิราภรณ์ หนูสิทธิ์ นางสาวไพรินทร์ จันทร์เหม
14/10/2565 00:06:30 วัดไพรสณฑ์
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางภาวนา มีมาก นางสาวจิรารัตน์ จิตรพิทักษ์
14/10/2565 04:43:31 บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
93 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาววินา มัธยม นางสาวปัทมา มุ่งรวยกลาง
14/10/2565 04:45:46 บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
75 หมู่ หมู่ 5 ถนน- ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี นางสกุลพร หศิภาพร พ.จ.ต.วุฒิชัย กังวานเลิศปัญญา
14/10/2565 05:10:50 บ้านบ่อ
10/2 หมู่ 6 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สพป.จบ2 จันทบุรี นางสาววันเพ็ญ จันทร์ภิรมย์ นางสุรีย์ จันทร์ศรี
14/10/2565 06:55:37 ห้วยไหวัฒนา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายบัวพิตร ลาดนอก นายพิเชษฐ์ เกตุกลางดอน
14/10/2565 07:10:50 บ้านจองกอ
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ นางจำปา สมรัตน์ นายโฆสิต บุญน้อย
14/10/2565 07:14:11 บ้านตอกตรา
67/1 หมู่ 2 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางสาวมัทนียา ทองยุ้น นายอำนาจ บุญล้อม
14/10/2565 07:40:55 บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
999 หมู่ 3 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นายคมกริช อันทรง นางนงพร ผิวพรรณ
14/10/2565 08:37:44 บ้านบางปรง
37 หมู่ 3 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สพป.ตราด ตราด นายภิญโญ ผลไธสง นางสาวเมธาวี เลิศศรี
14/10/2565 08:52:44 บ้านนายาง
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
สพป.หนองคาย เขต2 หนองคาย นางนวลปรางค์ หลักมี นางสาวพลอยวรินทร์ ดอนทะนาม
14/10/2565 11:05:38 บ้านหนองละลอก
โรงเรียนบ้านหนองละลอก หมู่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สพป.ระยอง เขต1 ระยอง นางสาวปัทมา เชื้อรอด นางสาวอิงชนก มงคลธง
14/10/2565 12:03:03 วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
3 หมู่ 3 ถนนดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นายก้องภพ ยี่หร่า นางสาววีริสรา ศิริเธียรไชย
14/10/2565 16:04:05 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง นางสาวนิตชนันต์ ทับทอง
14/10/2565 17:00:11 วัดสระด่าน
249 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน นางสาวมยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์
15/10/2565 02:32:03 วัดดอนทอง(ประชารัฐบำรุง)
87/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาววารุณี นาคคล้าย นางสาวพีรดา เดชา
15/10/2565 03:09:01 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
เลขที่10 หมู่ หมู่6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สพป.ปทุมธานีเขต1 ปทุมธานี นางปรารถนา ปวงนิยม นายนฤเดช อริยา
15/10/2565 03:14:34 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนนท์ นายพันธวัฒน์ ศิลารักษ์
15/10/2565 04:19:29 บ้านคั่นกระได
- หมู่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล นางสาวอารีรัตน์ จงดี
15/10/2565 04:36:02 บ้านท่าแฉลบ(เอครพานิช)
65 หมู่ 9 ถนนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 จันทบุรี นางสาวเขมิสรา สีหาราช นายสหรัฐ เอี่ยมสำอางค์
15/10/2565 05:51:08 บ้านวังเลียง
160 หมู่ 7 ถนนทุ่งแล้ง-วังเบอะ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ นายทีปกร อะทะเสน นางสาวกชกร จินดาฟอง
15/10/2565 06:39:32 วัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)
212 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป . ชัยนาท ชัยนาท นายพรรคพงศ์ นามเทพ นางสาวณฐารินทร์ จันทวิมล
15/10/2565 07:03:22 บ้านอาบช้าง
โรงเรียนบ้านอาบช้าง หมู่ 19 ถนน- ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 หนองบัวลำภู นางพรชนก วิลัยลาน นางสาวจินต์ณภาดา ทองเพ็ง
15/10/2565 07:28:08 นาส่วงวิทยา
107 หมู่ 3 ถนนประชาชื่น ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สพม.อบอจ อุบลราชธานี นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง นายกัณฑ์เอนก ดวงจันทร์
15/10/2565 07:50:40 บ้านลำอีซู
191 หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ นางสาวกันยารัตน์ รักอู่
15/10/2565 08:00:52 บ้านโตนดพูนผลวิทยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต5 นครราชสีมา นายวิชัย สิงห์ใหม่ นางกัญญาภัค ภาพสิงห์
15/10/2565 08:07:24 วัดโพธิมงคล
168/1 หมู่ 7 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นายดรัสวัต เจนวิทย์การ นางเจริญรัตน์ โภคสวัสดิ์
15/10/2565 08:57:08 นครไทย
265 หมู่ 4 ถนน- ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นางพิมพ์นารา นุปิง นายละไม สารี
15/10/2565 09:34:25 วัดศรัทธาภิรม
83 หมู่ 3 ถนน- ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี นายสุธีร์ เครือวรรณ์ นางสาวสิวินีย์ บุญเงิน
15/10/2565 12:43:31 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
179 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยาเขต1 พะเยา นายนิธิศ ไชยปิน นางนิวรรณ มูลสาร
15/10/2565 13:08:50 บ้านบางน้ำจืด
1 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางศศิธร บุตรเมือง นายศักดิ์ดา ศรีมานนท์
15/10/2565 13:51:02 บ้านโนนทอง
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
สพป.ชัยภูมิเขต2 ชัยภูมิ นางกรณิการ์ คันธา นางกรณิการ์ คันธา
16/10/2565 01:12:50 บ้านบากเรือดอนเรือ
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายภควิชญ์ เหลี่ยมโลก นางสาวน้ำทิพย์ สาระธร
16/10/2565 03:21:02 บ้านห้วยเร็จ
133/165 หมู่ 3 ถนน- ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 ตรัง นางสาววารินทร์ แสนใจ นางสาวพัขรพร อั้นซ้าย
16/10/2565 03:37:42 บ้านเขาค่าย
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สพป.ชพ2 ชุมพร นางประไพ ยมขวัญเมือง นางสาวเพ็ญวิภา สีงาม
16/10/2565 04:21:05 ชุมชนวัดเนินม่วง
- หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นว.เขต2 นครสวรรค์ นางสาวกฤษณา บูระพันธ์ นางสาวสิริกาญจน์ มนต์สันต์
16/10/2565 04:46:50 บ้านหัวอ่าว
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สพป.นครปฐมเขต2 นครปฐม นางสาวกุลฑรี พิกุลเเกม นางกันต์ญาภา ว่องวิการณ์
16/10/2565 05:03:04 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)
83 หมู่ 4 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ นายวรนล จาระณะ นางสาวศิริรัตน์ ทนันชัย
16/10/2565 05:41:16 บ้านเดื่อ
123 หมู่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
สพฐ. หนองคาย นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี นางสาวโยภา ศรีงาม/นายศิลา ชงกลด
16/10/2565 08:38:00 อนุบาลสระโบสถ์
133 หมู่ 9 ถนน- ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี นางกฤษณา ขุนทิศ นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์เอี่ยม
16/10/2565 08:48:20 วัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สพป.นบ.2 นนทบุรี นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด นางณัฐมน งามเงินวรรณ
16/10/2565 09:46:50 เมตตาจิตต
154 หมู่ 4 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์ นายกิตติพันธ์ เมฆอุตส่าห์
16/10/2565 09:49:45 วัดลำดวน
59/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางณัชชา มุขศรี นางจันทิมา อนันต์ชัยพัทธนา
16/10/2565 16:31:37 บ้านตาลเหนือ
32 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
สพป.ชม.5 เชียงใหม่ นางชนิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ นางสาวกนกภรณ์ เม็ดโท
16/10/2565 16:35:48 บ้านไร่ยาว
346 หมู่ 10 ถนน- อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง นางเครือวัลย์ พรหมสวาสดิ์
17/10/2565 01:20:03 บ้านหนองยาง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายสมัคร โสระมรรค นางณัฐริญธาดา สมจิตร
17/10/2565 04:14:29 บ้านม่อนปิ่น
13 หมู่ 3 ถนน- ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สพป.เชียงใหม่เขต 3 เชียงใหม่ นางรัชนีกร นันทะเสน นางสาวอรจิรา มหารัตน์
17/10/2565 04:26:13 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
65 หมู่ 4 ถนนจุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางลักษณา จันธิมา นางรัชนี ธงสัตย์
17/10/2565 06:03:22 บ้านน้อยหนองหว้า
100 หมู่ 8 ถนน- ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายมนตรี ศรีขาวรส นายกฤตนู ทวีพันธ์
17/10/2565 06:27:23 บ้านห้วยโผ
189 หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน นายอดุลย์ เขียวมูล นางสาวสุนทรียา เยาวโสภา
17/10/2565 07:03:02 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
444/6 หมู่ 9 ถนน- ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แพร่ นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ นางสาวชญากาณฑ์ จำอินทร์
17/10/2565 07:52:26 บ้านไร่สมบูรณ์
0 หมู่ 7 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุ สิงห์จันทร์ นายชัยนาคราช ศรีมะเรือง
17/10/2565 10:25:08 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง นางคุณัญญา โสภาสุข
17/10/2565 11:50:56 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
63 หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสุพัตรา นาวิก นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด
18/10/2565 02:52:43 นาอ้อยคำสะอาด
- หมู่ 9 ถนนสกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สพป สน เขต1 สกลนคร นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม นางสาวชวพร อุ่นกลม
18/10/2565 06:09:54 บ้านเขาไม้เกวียน
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 สระบุรี นายประสงค์ สุขเอิบ นางสาวมลฤดี ศรีสะอาด
18/10/2565 06:53:04 บ้านคลองปลายนา
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
สพป.สุโขทัย เขต1 สุโขทัย นางสาววันวิสา เกษรสกุล นางสาวพรทิพย์ ออมสิน
18/10/2565 06:53:43 บ้านบ่อทอง
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สงขลา นางสาวปวีณา จิตจริงใจ นางสาววรรณวนัช จิตมั่น
18/10/2565 07:10:55 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
587 หมู่ - ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์
18/10/2565 07:27:37 บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี นายวิริยะ เหลาลา
18/10/2565 07:57:39 วัดเขาโพธิ์ทอง
34/12 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรีเขต3 ชลบุรี นายกฤษณะ สายสมบัติ นายสุชาติ เปี่ยมทอง
18/10/2565 08:46:28 บ้านแม่วะเด่นชัย
134 หมู่ 5 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230
สพฐ ลำปาง นางสาวสายพิม ใจบุญ นางเลลัย ชนะพิมพ์
18/10/2565 09:52:24 วัดโสมนัส
646/2 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพป.กทม. สพฐ. กรุงเทพมหานคร นายกวี รักษ์พลอริยคุณ นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
18/10/2565 11:29:40 บ้านท่าไทร
0 หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นศ.3 นครศรีธรรมราช นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม นางเอมอร คงแก้ว
18/10/2565 13:21:02 เด่นไชยประชานุกูล
265/7 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเเพร่ เขต2 แพร่ นายอรรถพงศ์ ใจดี รองผู้อำนวยสถานศึกษา รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล นางอุไรวรรณ พุ่มถาวร
18/10/2565 22:47:03 บ้านเหล่าหนาด
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุขสันต์ ศรีโคตร นางสาวฐิติมา พฤกษามาตย์
19/10/2565 00:50:04 บ้านสายน้ำทิพย์
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
สพป.นว.3 นครสวรรค์ นายสมเกียรติ ทองนวล นางสาวณัฐฐินันท์ พัฒนาสิริโชค
19/10/2565 04:40:14 วัดหนองกีบม้า
- หมู่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวปารินา แครกระโทก นางสาวณัฐณิชา ญาณโอสถ
19/10/2565 05:54:19 บ้านห้วยยาง (สุภาพสามัคคีราษฎร์)
2 หมู่ 5 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางนิพัทธา สหะวรกุลศักดิ์ นายจิณณพัต ไตรวงษ์
19/10/2565 06:04:53 วัดท่ากุ่ม
2 หมู่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์ นางสาวศศิธร รำไพสาคร
19/10/2565 06:30:11 บ้านห้วยพระ
- หมู่ 14 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายธัญเทพ แสงสุวรรณ นายจิรชัย โนนแก้ว
19/10/2565 06:37:13 บ้านกาลึม
- หมู่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายสายสินทร์ เงินดี นางสาววณิสตา ทองคำ
19/10/2565 07:51:36 บ้านควนตะวันออก
76/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สพป. ชุมพร 2 ชุมพร นางสาวรจนา กลิ่นหอม นางสาวปิยนุช ไชยพูล
19/10/2565 12:04:30 วัดแหลมเขาจันทร์
84/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาววราณิดา ผาสุขชีวัน นางสาวจิราภรณ์ ตันเต็ง
19/10/2565 12:38:39 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213
64/2 หมู่ 2 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี นายพิเชษฐ สายธนู น.ส.กนกลดา จันทะพัฒน์
19/10/2565 14:25:00 วัดโชติทายการาม (ธรรมวิดรัตราษฎร์บำรุง)
10 หมู่ 2 ถนน- ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางศิริวรรณ จิวประสาท นางศิริวรรณ จิวประสาท
19/10/2565 15:52:22 ชุมพลสวรรค์วิทยา
418 หมู่ 11 ถนนบ้านค่าย-ชัยภูมิ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ชัยภูมิ นางเยาวภา กล้าขยัน นายสุวัฒน์ ถนอมสัตย์
20/10/2565 02:55:49 โรงเรียนบ้านเสลา
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 บุรีรัมย์ นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์ นายทศนาถ ไพรินทร์
20/10/2565 04:16:17 บ้านม่วงวิทยายน
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ นางณกมลชน ศรีบุตตะ นางวิภาวรรณ การมงคล
20/10/2565 05:14:37 บ้านสว่างโนนทอง
หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 หมู่ 10 ถนน- อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นายประกาสิทธิ์ ศรีลา นางวราภรณ์ บัวเมือง
20/10/2565 05:15:33 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
187 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
สพป.อบ.2 อุบลราชธานี นางณัฐวรรณ พรมบุญ นางสาวนริศรา วันดี
20/10/2565 07:04:55 คีรีมาศพิทยาคม
96 หมู่ 2 ถนน- ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
สพม.สุโขทัย สุโขทัย นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ นายสิน นุ่มพรม
20/10/2565 09:51:31 วัดหินลาด
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ นางปวีณา พานทอง
20/10/2565 15:56:59 บ้านสวนผึ้ง
ุุุ666 หมู่ 1 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ นายณัฐวุฒิ ศุภกรวรากุล
20/10/2565 16:14:27 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง)
306 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สพป.ชม3 เชียงใหม่ นางสาวทิพวรรณ ปินตา นางเนตรนภา กันธะวงค์
21/10/2565 02:47:19 วัดนทีคมเขต
29 หมู่ 4 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก นางสาวสายฝน พันธ์ทองดี
21/10/2565 04:02:11 วัดนาซา
50/2 หมู่ 3 ถนน- ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จบ.1 จันทบุรี นางสาวอรทิชา บุญญะบุตร นางสาวกุลณัฐ บางเหลือง
21/10/2565 05:13:14 บ้านโป่งแดง
213 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
สพป.ลำพูน เขต 2 ลำพูน นายพันชีพ ก๋าวิบูล (รกน.) นางสาวชญาภา อรุณจิตต์
21/10/2565 07:50:59 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"
222 หมู่ 2 ถนน- ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นางศิวพร อาจหาญ นายคชานน สุวรรณพันธ์
21/10/2565 09:00:21 ไทยรัฐวิทยา๖๗(บ้านนาพรุ)
124 หมู่ หมู่2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
สพป.ระนอง ระนอง นายสุภพ โพชนุกูล นางสาวพีระนัฏฐ์ บุญพัฒน์
21/10/2565 09:33:23 ตลาดโพธิ์พิทยาคม
11 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
สพม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน นายชยันต์ ขันงาม
21/10/2565 09:43:09 บ้านรับร่อ
89 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
สพป.ชพ 1 ชุมพร นางสาวกนกกาญจน์ กูลสุวรรณ นายสุริยา เยาวยัง
21/10/2565 09:51:47 วัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ หมู่ 6 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.รบ.1 ราชบุรี นางสาวสุชัญญา ชมภูพันธ์ นางสาวณัฐวรา สายันหะ
21/10/2565 10:10:39 บ้านหลัก
222 หมู่ 11 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
สพป.บร.2 บุรีรัมย์ เพ็ญวลัยภรณ์ นาธานซอน นางสาวจารุวรรณ มุ่งคุณ
21/10/2565 11:55:28 อนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)
62/1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
สพป.ลำปางเขต2 ลำปาง นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ นายณนทกร ลำพันธ์
21/10/2565 12:16:41 บ้านหนองต้อ
- หมู่ 9 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
สพป.บร.3 บุรีรัมย์ นายกิตติศักดิ์ เที่ยงมน นางสาวสุธาสินี ปราศกระโทก
21/10/2565 13:13:13 มิตรภาพ ๒๐
10 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๒ จันทบุรี นางมนรัตน์ เวชโชติ นางพัฒนารัฐ หิรัญ
21/10/2565 16:37:41 หนองม่วงหนองแวง
88 หมู่ 6 ถนน- ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สพป.นครราชสีมา 7 นครราชสีมา นางสาววันเพ็ญ ชานอก นางปุญญัสสิกา กองเงินนอก
22/10/2565 00:51:22 บ้านแม่กื้ดสามท่า
344 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก เขต 2 ตาก ว่าที่ ร้อยโท ภิเษก ดอยแก้วขาว นายพีรณัฐ เชียงแก้ว
22/10/2565 03:11:26 บ้านศรีธนู
90 หมู่ 8 ถนน- ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต นางรุ่งนภา พิริยะสถิตย์
22/10/2565 03:45:43 วัดหนองพะวา
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สพป.ระยอง1 ระยอง นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ นางสาววันทนีย์ สุดแท้
22/10/2565 05:02:38 วัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)
28 หมู่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์ นางสุธาสินี บารมีรังสิกุล
22/10/2565 05:28:27 ชุมชนเมืองหนองสูง
ึึ77 หมู่ 4 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ นางอารียา คนหาญ
22/10/2565 06:46:23 บ้านซับสมบูรณ์
- หมู่ 6 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นครสวรรค์ เขต3 นครสวรรค์ น.ส.อรอุมา คำประกอบ นางเกสร โพธิ์อินทร์
22/10/2565 07:39:29 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
89 หมู่ 2 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี นางสาวอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์ นางสาวนารีรัตน์ พุกพิกุล
22/10/2565 14:42:42 บ้านคันแท
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ นางสาวทิวารัตน์ ทัศทอง
22/10/2565 16:38:38 บ้านหนองนางเลิง
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นางสาวโสภา โสดาภักณ์ นางนิภาพร บันหาร
23/10/2565 02:00:40 บ้านพุซาง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สพป.สบ.1 สระบุรี นางสาวชมจันทร์ อุ่นน้ำใจ นางสาวอนงค์นาฏ โตเอี่ยม
23/10/2565 06:11:34 สามัคคีรถไฟ
464/1 ซอย 4 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร นางสาวอนัตตา ไชยโคตร
23/10/2565 06:58:24 บ้านยางโทน
- หมู่ 3 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
สพป.กาญจนบุรี เขต3 กาญจนบุรี นางสาวขนิษฐา จำปาทอง นางสาวณรัณญา ศรีสุวรรณ
23/10/2565 07:49:12 บ้านน้อย
169 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 หนองคาย นางนัฑกานต์ ไชยะนุ นางสาวปานตะวัน ผ่องแผ้ว
23/10/2565 08:08:17 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
- หมู่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายธีรวัฒน์ จันทศร นางสาวณิชารีย์ การปลูก
23/10/2565 10:22:00 โรงเรียนบ้านโคกกลาง
169 หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อุดรธานี นายนาฎธิชัย ศรีทัด นายพงษ์พันธ์ วรรณดี
23/10/2565 13:33:14 โรงเรียนบ้านหนองนาง
111 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หนองคาย นายประมวล สุขสนิท นางสาวพนิดา วงศ์ไชยา
23/10/2565 14:28:52 บ้านห้วยกบ
333 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ นางสาวสุกัญญา พันธุเมฆ
24/10/2565 04:42:39 ปราสาทหินนางรำ
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายชอุ่ม ไพศาล นางสาวศศิธร พรมเสน
24/10/2565 04:48:52 บ้านเหมือดแอ่
302 หมู่ 10 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
สพป.นค.เขต1 หนองคาย นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ นางสาวรัชนี สุครีพ
24/10/2565 10:10:04 บ้านหนองปรือคึมม่วง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางสายหยุด ประกิคะ นางสาวเพ็ญยุพา สุขสนวน
24/10/2565 12:13:10 วัดทับยายเชียง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์127)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณ นางสาวนันทวัน ภู่ผิว
24/10/2565 15:09:46 บ้านดง
- หมู่ 16 ถนน- ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ นางสาวสุทิภา ลาดเลา นางบังอร แก้วกองแสง
25/10/2565 01:58:34 ประชาราษฎร์สามัคคี
197 หมู่ 13 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
สพป.กำแพงเพชรเขต2 กำแพงเพชร นางปุณยนุช ต่วนชะเอม นางสาวเพ็ญพร พลลาภ
25/10/2565 04:56:49 บ้านยายคำ
100 หมู่ 2 ถนน- ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บร เขต 3 บุรีรัมย์ นายบุญลือ เทียนศิริ นางกมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์
25/10/2565 06:30:32 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นางอัจฉราพร พุทธพรหม นายณัฐพงษ์ สีหนาจ
25/10/2565 06:38:40 บ้านหัวภู
3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางดวงฤดี ปะนัดตา นางสาวเมธาวี พันโนลิต
25/10/2565 06:54:24 บ้านคำน้ำสร้าง
- หมู่ 11 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์ นางสาวศิริกานดา สมจิตร
25/10/2565 06:55:08 ปัญญาวุธ
151 หมู่ ม.5 ถนน- ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พัทลุง นางรุ่งระวี สาเหล็ม นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงค์
25/10/2565 07:16:42 บ้านไตรคีรี
100 หมู่ 6 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์ นางสาวลดาวัลย์ แสนท้าว
25/10/2565 09:47:37 ไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)
- หมู่ 5 ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ นางสาวชญานิศ เวียงไกร
25/10/2565 13:42:26 หนองแวงแสน
- หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1 กาฬสินธุ์ นายศักย์ศร นางสาวปณิชา ปรีวิลัย
26/10/2565 02:09:35 ชุมชนวัดหนองคอกหมู
79/2 หมู่ 3 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ระยอง นางพิมพ์พร วงษ์มหา นายจตุพล พานศรี
26/10/2565 02:56:27 บ้านนาเหนือ
139 หมู่ 1 ถนน- ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพฐ นครศรีธรรมราช นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณน้อย
26/10/2565 03:47:50 บ้านโคกมะตูม
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สพป.สระแก้ว เขต1 สระแก้ว นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล นางสาวจิราวรรณ พายุยง
26/10/2565 08:32:50 สกลวิสุทธิ
45 หมู่ 2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
สพม. สค สส สมุทรสงคราม นายวิเชษฐ์ เสือภูมี นางสาวนิศาชล โชคโภคาทรัพย์กุล
26/10/2565 08:42:21 บ้านสวนอุดมวิทยา
99/5 หมู่ 3 ถนนสุระณรงค์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ นางสาวสิริพร สารวรรณ
26/10/2565 08:43:30 บ้านแม่จว้า
129 หมู่ 3 ถนนแม่ใจ - แม่นาเรือ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพฐ. สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล นางสาวอนุชตรา ปัญโญป้อ
26/10/2565 08:44:26 เทศบาลบ้านท่าหลวง
86 ถนนนอกทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร นายอนุวัฒน์ ดอนเงิน นางสาวเสาวณีย์ แถลงกัน
26/10/2565 08:58:40 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ
888 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีเสถียร ทามัง นางสาวปาริชาติ กันทะเสนา
26/10/2565 09:12:30 ช่องเเคพิทยาคม
229 หมู่ 10 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
สพม.นครสวรรค์ นครสวรรค์ นายจักกฤษณ์ สนอ่วม นายยงยุทธ เผ่าต๊ะใจ
26/10/2565 10:49:26 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นายสิรวิชญ์ เขียวดี นายอุทัย นีอำมาตย์
26/10/2565 16:09:35 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอนเขต 1 แม่ฮ่องสอน นายธนภัทร จองหมุ่ง นางสาววรรณี เดชหิรัญกุล
26/10/2565 16:30:29 บ้านขุนสมุทรไทย
299 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางปิ่นทอง ใจสุทธิ นายสมเกียรติ เรืองศรี
27/10/2565 01:13:08 บ้านหนองรูแข้
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ หมู่ 4 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สพป.มค.2 มหาสารคาม นางลาวัลย์ นนทะสี นางธนภัทร คุณแสง
27/10/2565 03:27:38 วัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)
3 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร นางสาวสุนิสา ธนพันธสกุล
27/10/2565 03:38:03 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ นางสาวกาญจ์กัลยา คำทะเนตร
27/10/2565 03:48:14 บ้านเสกกอง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สร.3 สุรินทร์ นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน นางทัศวรรณ วงศ์ใหญ่
27/10/2565 03:50:23 วัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์)
1/4 หมู่ 2 ถนน- ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางอลิสรา จันทราช นางสาวขวัญชนก ปินะถา
27/10/2565 04:44:43 บ้านเรียม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สพป.ศรีสะเกษเขต 3 ศรีสะเกษ นางสาวสุนิษา พันธเสน นางสาวอภิญญา สาเทียน
27/10/2565 04:51:58 บ้านจอมมณีใต้
68 หมู่ 7 ถนน- อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มุกดาหาร นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง นางสาวเกษร สุพร
27/10/2565 05:34:50 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
209 หมู่ 10 ถนน- ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายเกรียงไกร กะมณี นายศิริชัย อินบุตร
27/10/2565 09:42:02 อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐)
139 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์ นางชุติญา บุญอุปถัมภ์
27/10/2565 10:10:12 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาตาก ตาก นายจิระพงษ์ สุริยา นางสาวนิตยา ได้การ
27/10/2565 10:54:37 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต1 ยโสธร นายวาทยุทธ พุทธพรหม นางสาวภาวนา ทองไสล
27/10/2565 11:06:39 นาขยาดวิทยาคาร
332 หมู่ 11 ถนนไม่มี ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สพม.พัทลุง พัทลุง นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร นางศิริพร พานิชย์
27/10/2565 14:55:23 สุเหร่าใหม่เจริญ
42/3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวเมธิกานต์์ นนทะสร นางสาวอุทัย พรหมพิมาลย์
27/10/2565 15:13:54 บ้านหนองไก่ต่อ
286 หมู่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
สพป.กจ.4 กาญจนบุรี นายณัฐวุฒิ ลำทอง นางสาววนิดา ขำน้อย
27/10/2565 15:24:02 อนุบาลหัวฝาย
22/1 หมู่ 1 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 เชียงราย นางนฤมล พันลุตัน นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคล
27/10/2565 16:57:46 บ้านอูนนา
193 หมู่ 3 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน นางสาวกชกร ประกิ่ง
27/10/2565 17:13:51 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
44 หมู่ 11 ถนน- ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายณัฐชาญ ยางเครือ น.ส.สัณห์ฤทัย อยู่โยธา
27/10/2565 18:04:59 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นายจักรกฤษ กราบกราน นายอรรถพล กล้าวิกรณ์
28/10/2565 02:13:36 บ้านค้อ
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์ นางสุภาพร ไพรสณฑ์
28/10/2565 04:50:30 วัดคูขุด
- หมู่ 3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
สพป.ชพ. เขต1 ชุมพร นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์ นางสาววนัญญา รอจั่น
28/10/2565 05:12:07 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
937 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิเขต 3 ชัยภูมิ นายศรายุทธ ปาปะกัง นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์
28/10/2565 06:22:42 บ้านหนองไก่แก้ว (เพิ่มเจริญประชานุกูล)
200 หมู่ 3 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ราชบุรี นางสาวสายใจ กิตติธรรมโอภาส นายอนวัช สวัสดิ์หิรัญกิจ
28/10/2565 08:24:30 อนุบาลวัดนางนอง
74 หมู่ - ถนนวุฒากาศ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
สพป.กทม. กรุงเทพมหานคร นายพีรวุฏฐ์ พิมพ์รอด นางสาวพนิดา ดำรงเกียรติ
28/10/2565 13:48:05 ภู่วิทยา
126 หมู่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา นางอังคนา คำสิงห์นอก นายธนรัษฎ์ แสนสุนนท์
28/10/2565 13:59:11 บ้านราชมุนี
33 หมู่ 7 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายภูวนัย สังฆะพันธ์ นางสาววรรณนิภา เขาทอง
28/10/2565 14:42:35 บ้านหัวทำนบ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 สุพรรณบุรี นางสาวฐรดา ไกรเพชร นางสาวฑิฆัมพร มยูขโชติ
28/10/2565 15:59:53 เทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
12 ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี นางสาวสมเพ็ชร ธนโชติวัฒนสิริ นางสาวธนธรณ์ ศรีราจันทร์
29/10/2565 08:24:16 วัดพรุเตียว
โรงเรียนวัดพรุเตียว หมู่ 1 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
สพป.กระบี่ กระบี่ นางลดาวรรณ แสงทอง นางศิริรัตน์ เรืองอร่าม
29/10/2565 09:16:52 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7
279/1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 ระยอง นางออมทรัพย์ คำทองแก้ว นางสาวศศิมาภรณ์ บรรจง
30/10/2565 02:38:21 บ้านหมูม้น
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 นครพนม นายธนพัฒน์ อภัยโส นางสาวรุ่งอรุณ สิงคา
30/10/2565 04:25:23 บ้านบูรพา
77 หมู่ หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สพป. ศก เขต 1 ศรีสะเกษ นางกาญจนา ชมสูงเนิน นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
30/10/2565 04:33:35 วัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์)
10/1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉช.2 ฉะเชิงเทรา นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์ นางสาวประภัสสร วงษ์กำภู
30/10/2565 09:02:34 บ้านหลวง
90 หมู่ 2 ถนน- ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
สพม.น่าน น่าน นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม นางสาวมิณฑิตา ดอนป่าน
30/10/2565 09:07:17 บ้านทุ่งม่วง
ุุ66 หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
สพป.จันทบุรี เขต2 จันทบุรี นางดวงพร ตากใบ นางสาวธารารัตน์ เงาภู่ทอง
30/10/2565 14:00:15 วัดสำนักกะท้อน
25/5 หมู่ 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางจูลจิรา บุญเจริญ นางลาวัลย์ คล้ายนาค
30/10/2565 14:16:48 บ้านกุดน้ำใส
57 หมู่ 6 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายทินกร ชินโคตร นางสาวอาจารี นครไทย
31/10/2565 02:47:10 วัดบุณฑริการาม
1/22 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นายจรัญ ทองปัสโนว์ นางสาววิไลลักษณ์ ไทยสม
31/10/2565 03:46:54 บ้านดอนเสาธง
132 หมู่ 3 ถนน- ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด นางสาวอนุสรา เสือเพชร
31/10/2565 04:06:37 บางยางพัฒนา
88 หมู่ 22 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พิษณุโลก นายนิกร ซุนพุ่ม นายจักรกริช ทิพย์บูรณ์
31/10/2565 05:37:06 เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง
ุ653/1 หมู่ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย นางรัตติยา ณ หนองคาย นางสาวอรวรรณ พุทธโคตร
31/10/2565 10:01:46 วัดขนอนบ้านกรด
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสุดาทิพย สิริบุตรวงศ์ นางสาวมาลัย พงษ์อนันต์
31/10/2565 13:09:18 โรงเรียนวัดดอนรังนก
10 หมู่ 3 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นางกิ่งขวัญ นวลศรี (รก.) นานสรวิศ กัลพฤกษ์
01/11/2565 02:37:25 บ้านห้วยช้างแทง
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สพป.พิษณุโลก เขต3 พิษณุโลก นายอดุล บุญไทย นายโชคชัย วงค์เรือง
01/11/2565 04:49:00 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น
171 หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต6 เชียงใหม่ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ นางสาววาณี รัตนคงขจร
01/11/2565 06:50:36 บ้านชะลอมแหน
- หมู่ 14 ถนน- ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายบุญเทอด คงกะพัน นางสาวจิราภรณ์ พุ่มเปี่ยม
01/11/2565 07:10:10 วัดบางพลีใหญ่ใน
130 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สพป.สป.2 สมุทรปราการ นางจันทร์เพ็ญ ลาภมากผล นางสาวรวิพร อนันทะรัตน์
01/11/2565 07:29:23 วัดทองทั่ว(เอครพานิช)
35/7 หมู่ 4 ถนน- ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สพป.จบ.1 จันทบุรี นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์ น.ส.สุพรรณี อินทรโสภา
01/11/2565 08:02:17 บ้านหนองแต้
- หมู่ 11 ถนนชยางกูร 212 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางอำไพ สายเบาะ นางสาวสุดารัตน์ จอมหงษ์
01/11/2565 08:42:36 บ้านเจริญสุข
123 หมู่ 6 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ นายปรัชญา สิริวรรณธีระกุล
01/11/2565 08:48:17 บ้านบึง
54 หมู่ 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สพป.ชบ3 ชลบุรี นายปิยวัฒน์ ภาพลงาม นางปิยะมาศ แซ่เตียว
01/11/2565 09:18:33 บ้านซำบอน
1 หมู่ 6 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ นางคำพุ แก้วมุงคุณ นายอรงค์กรณ์ แพงมาพรหม
01/11/2565 09:43:42 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
8 หมู่ 8 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190
สพป เลย2 เลย นายกิตติพงษ์ เทวดา นางสาวพชรพร วงษ์ไกรสร
01/11/2565 10:05:29 บ้านแม่ตาวใต้
444 หมู่ 1 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก เขต2 ตาก นางธนพร กองคำ นางสาวนฤมล เด่นนภา
01/11/2565 14:43:00 บ้านลวงเหนือ
135 หมู่ 5 ถนน- ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ นายวสันต์ ขอดศิริ นางสาววราพร คำปา
01/11/2565 14:58:24 บ้านสำนักขาม
- หมู่ 1 บ้านสำนักขาม ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 สงขลา นางวิภานันท์ ทองเจริญ นางสาวสุภาพร แซ่ลี่
02/11/2565 02:27:02 บ้านห้วยท่าช้าง
76 หมู่ 4 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสัจจาณีย์ ประเสริฐขจรสุข นายชินาธิป เมืองอู่
02/11/2565 02:35:57 บ้านบุญเรือง
130 หมู่ 12 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางสาวอำไพร สมสมัย นายวิทยา จันทร์ทนะ
02/11/2565 03:20:24 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
264 หมู่ 6 ถนน- ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สพป.ชม.3 เชียงใหม่ นายวสันต์ ทองเงิน นางปุณิกา อินสุวรรณ์
02/11/2565 03:54:42 บ้านฮ่างต่ำ
50 หมู่ 10 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สพป.เชียงใหม่ เขต3 เชียงใหม่ นายยุทธนา วงค์ใหญ่ นางสาวภัทร์วดี ปัจจ่ารี
02/11/2565 03:56:14 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
135 หมู่ 2 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ นายทวิต โม้ทองศรี
02/11/2565 04:19:58 บ้านแม่คะ
248 หมู่ 1 ถนนฝาง-แม่สรวย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล นางสาวสรรชนีย์ สิงห์ใจ
02/11/2565 04:46:55 บ้านป่าสักสามัคคี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยาเขต1 พะเยา นายกรณ์เพชร หลักฐาน นางสาวรุ่งอรุณ ลำภู
02/11/2565 06:29:06 บ้านสร้างเสี่ยน
- หมู่ 3 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู นายทิวากร ศรีชาติ นายเกษม กองเกิด
02/11/2565 07:03:25 บ้านมาบคล้า
109 หมู่ 4 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สพป.ชบ1 ชลบุรี นางอภิสรา แซ่เตียว นางสาวนวพร ปาสานัง
02/11/2565 07:05:26 บ้านโคกพนมดี
128 หมู่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 ปราจีนบุรี นางนงนิตย์ สังขภิญโญ นางสาวเกศินี พรทอง
02/11/2565 07:36:03 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
191 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก ตาก นางสาวกชกร ยอดเมือง นางสาวศรีสุดา สักทัด
02/11/2565 07:47:55 บ้านวังคมคาย
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
สพป.ชย.3 ชัยภูมิ นางสาววัลย์รรินทร์ พูลเพิ่ม นายปิยชาติ คำสุรีย์
02/11/2565 07:53:44 ท่าลาด
222 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 นครราชสีมา นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ นางสาวเบญจพร ทัศน์ไพร
02/11/2565 07:59:24 บ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
72 หมู่ 2 ถนน- ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นายอัศวิน งามดี นางสาวณัฐกานต์ อินใจ
02/11/2565 09:16:14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง
55/5 หมู่ 5 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น กาญจนบุรี นางสาวภัทรพร ไทรหอมหวล นางสาวอนันต์ อักคราพร
02/11/2565 09:30:59 บ้านทัพมะขาม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพป นครราชสีมาเขต6 นครราชสีมา นายนุกูล สายปาน นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง
02/11/2565 09:32:21 รัฐราษฎร์อนุสรณ์
213 หมู่ 2 ถนนบึงปลาทู ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ นายธานินท์ บุญพุทธ
02/11/2565 09:53:50 บ้านท่าแดง
4 หมู่ 3 ถนน- ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางมยุรี อาจขำ นายสุรเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์
02/11/2565 13:19:49 บ้านนาเลา
51 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายวิชญ์คุณ ปะสังติโย นางปารณีย์ ภิบาลจอมมี
02/11/2565 14:05:48 บ้านดงสวาง
- หมู่ 10 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึ่ง ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญาภรณ์ สาสาย
02/11/2565 14:28:11 วัดศรัทธาราษฎร์
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
สพป.ราชบุรี เขต1 ราชบุรี นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน นายอดิศร ศรศรี
02/11/2565 22:07:48 บ้านห้วยโศก
96/3 หมู่ 8 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค นางสาวศิริกานต์ ชาญชล
03/11/2565 01:57:36 เวียงสระ
412 หมู่ 1 ถนนเอเชีย41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
สำนักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นางสาววรรณี แก้วศิริ นางสาวสุริยา เพราเพราะ
03/11/2565 01:58:30 บ้านขามเสม็ดบำรุง
ุุ66 หมู่ 6 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายนิธิศักดิ์ วันทอง นายทวีวัฒน์ ดวงนิล
03/11/2565 02:18:30 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล
18 หมู่ 3 ถนน- ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เชียงราย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน นายพายุ ศรีวงค์
03/11/2565 02:26:37 วัดลาดสนุ่น
25 หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
สพป.ปทุมธานีเขต 2 ปทุมธานี นายจตุรงค์ สโรบล นางสาวทานวีร์ สุกใส
03/11/2565 02:35:53 วัดหนัง
200 ถนนซอยวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางขนบภรณ์ แก้วคงคา นายกวีคม รัตนบุรม
03/11/2565 02:39:07 บ้านหนองหญ้าขาว
134 หมู่ 9 ถนน- ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพป.นครราชสีมา เขต 6 สพฐ. นครราชสีมา นายจักรกฤษ สมศิลา นางสาวสุทธิปอ พรมบุตร
03/11/2565 03:22:37 ชุมชนวังหิน
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น ดร.พิมาน โทวิรัตน์ นายบุญมา คนรู้
03/11/2565 03:32:48 บ้านพร้าว
207 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายสถิตย์ พัวพัน นางอทิตยา ราชดี
03/11/2565 03:39:02 บ้านแม่แจ๊ะ
47 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายนรินทร์ รักสีขาว นายศราวุธ ช้างลี้
03/11/2565 03:39:46 บ้านนาโฮง
219 หมู่ 2 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นางจุติรัตน์ นามแสง นายวิชิต ธิดงเย็น
03/11/2565 03:39:49 บ้านน้ำคลาด
100 หมู่ 8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายสถิตย์ พัวพัน นายธนบดี ปานเกิด
03/11/2565 03:48:50 บ้านโคกยาว
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ 2 นครพนม นายเรวัตร สวัสดี นายสุวัตร บุตรทศ
03/11/2565 05:14:55 บ้านหนองมะแซว
76 หมู่ 8 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางปฐมาวดี ศรีชนะ นางสาวสุธาทิพย์ ศรีสวัสดิ์
03/11/2565 06:06:19 อนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
91/3 หมู่ 11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ นางสาวปรัศนี ดวงเงิน นายภูเบศร์ ลำดับพังค์
03/11/2565 06:30:05 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
30 หมู่ - ถนน- ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สพป.สมุทรปราการเขต1 สมุทรปราการ นายณัฐพล นุชอุดม นางสาวพนารัตน์ กุลกำพล
03/11/2565 06:43:08 วัดเนินถ่าน
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางกิ่งขวัญ นวลศรี นางสาวกัลยรัตน์ มั่นคง
03/11/2565 06:44:53 บ้านทำนบ
230/1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายนุกูล บุญปาน นางสาวภัชร์ธนพร รัตนวิโรจน์
03/11/2565 06:57:38 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม นางสาวมัทนียา สรงพรมทิพย์ นายทรงยศ เบญจตานนท์
03/11/2565 07:41:37 ศรีสโมสรวิทยา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
สพม.อนชน ชัยนาท นายเมธี วัฒนสิงห์ นายชนุดร โสน้ำเที่ยง
03/11/2565 07:42:44 วัดเนินพระปรางค์
29 หมู่ 5 ถนนบางลี่ -หนองวัลย์เปรียง ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สพ 2 สุพรรณบุรี นางหนึ่งฤทัย พระสุทา นายสุวิจักขณ์ สระทองยอด
03/11/2565 07:48:24 บ้านขุนนำ้คับ
59 หมู่ 12 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พิษณุโลก นายวิราช น้อยศิริ นางสาวอมรรัตน์ เสาวรส
03/11/2565 07:56:08 เทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
399/1 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ลำปาง นางสาววรญา วิไลรัตน์ นายสถาพร หาดสาร
03/11/2565 08:42:00 บ้านน้ำโจน
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายทรงศักดิ์ จันทร์ส่ง นางสาวพิศมัย นุ่มนวล
03/11/2565 08:53:30 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่95
163/1 หมู่ 8 ถนนสหกรณ์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ นางสาวนันทิดา ทรงพระ
03/11/2565 12:57:18 บ้านโพนทองประชาอุทิศ
- หมู่ 4 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร ว่าที่่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์ นางนิตยา ยางธิสาร
03/11/2565 15:46:35 บ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
30/4 หมู่ 10 ถนน- ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ นางการะเกด กันทะเขียว
03/11/2565 17:29:08 หนองคูวิทยา
6 หมู่ 12 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
สพม.28 ศรีสะเกษ นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์ นายธีรวุธ นรชาติ
03/11/2565 22:32:46 บ้านนา
บ้านนาใหญ่ หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด นางชมพูนุช ศรีมีเทียน นางสุพัตรา ผกามาศ
04/11/2565 01:30:29 วัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดทรงธรรม หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชลบุรี นางสาวปริยากร ศรีแก้ว นางสาวถาวร ศรีทุม
04/11/2565 02:10:46 วัดบ้านใหม่
29/1 หมู่ 8 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สพป.รบ เขต 2 ราชบุรี นางกาญจนา อาจมังกร นางวิลาวัลย์ สิทธิพงษ์
04/11/2565 02:51:37 วัดห้วยไร่
- หมู่ 9 ถนนแม่มาลัย-ปาย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สพป ชม2 เชียงใหม่ นายจักรพงศ ท้าวจำนงค์ นายมนัฐชากร เทวปัญญา
04/11/2565 02:52:46 อัมพวันวิทยา
113 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายชยพล จันทีนอก นางสาวจิรประภา กองทองนอก
04/11/2565 03:11:07 หนองหลวงวิทยานุกูล
135 หมู่ 12 ถนน- ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
สพป. สกลนคร เขต 2 สกลนคร นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช นางสาวจตุพร เพ็ชรพูล
04/11/2565 03:36:52 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
106 หมู่ 11 ถนนนาบอน-สงเปือย ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
สพป.เลย เขต 1 เลย นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง นางศุภานิช ศรีชมภู
04/11/2565 03:58:12 บ้านนาดีหัวภู
- หมู่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายสิทธิชัย โรจน์ธนปัญญา นายชัชวาลย์ สิทธิพรหม
04/11/2565 04:07:57 บ้านฉนวน
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 ชัยภูมิ นายสุรินทร์ จันจิตร นางพรรณราย พันเดช
04/11/2565 04:28:49 บ้านบางประแดง (เลาหดิลกราษฎร์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์ นางสาวสุจิตตรา ชัยจำรัส
04/11/2565 05:04:49 รัฐราษฎร์วิทยา
- หมู่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นางสาวมัญชุสา เพ็ชรชนะ นางบราลีรัตน์ อ้ายม่าน
04/11/2565 05:17:32 วัดหนองขาม
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายสิปปกร วินิจฉัย นางสาวกาญจนาพร โทแก้ว
04/11/2565 06:46:25 โรงเรียนบ้านควนสูง
- หมู่ 10 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 สุราษฎร์ธานี นางศรัญญา วงษ์ประยูร นางสาวรักษ์สิตา พราหมณ์ทอง
04/11/2565 06:46:55 บ้านเขาน้อย
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวเบญจพร บุญหรอ นางสาวจารุวรรณ นาคแท้
04/11/2565 07:10:22 บ้านหนองจิกยาว
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นางสุกัญญา ปั้นพระ นางสาววนิดา แม้นพยัคฆ์
04/11/2565 07:28:57 บ้านดอนพุทรา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางเปรมระดา นกแก้ว ครูรัตนาภรณ์ ศรีเหรา
04/11/2565 08:02:01 วัดธงชัยธรรมจักร
100/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ นางสาวจิราวรรณ มลิวรรณ
04/11/2565 08:41:01 บ้านวังใหม่
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
สพป.ลำปาง เขต 3 ลำปาง นายมานิตย์ อวดห้าว นางสาวมณฑกานต์ ศรีอัญชลีกร
04/11/2565 10:16:55 ชุมชนบ้านปากเสียว
195 หมู่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางสารภี ศรีราม นางสาวนรานุช ปรีชา
04/11/2565 11:56:13 บ้านแม่โกนเกน
345 หมู่ 9 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 ตาก ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย แสงแปลง นายประยูร ใจยอด
04/11/2565 12:37:38 หมอนสูงประชาสรรค์
- หมู่ 8 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
สพป สุโขทัยเขต2 สุโขทัย นายนิรุช ขอสุข นางสาวพัชญา วรรณโชค
05/11/2565 01:40:11 บ้านหนองกาด
บ้านหนองกาด หมู่ 5 ถนน- ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นางสุชาดา คำเสียง นางอังคณา ต่อคุณ
05/11/2565 05:30:52 โคกล่ามวิทยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สพป.กส.1 กาฬสินธุ์ นายอุทิศ เชื้อบัณฑิต นางสาวบุญญาพร พุกรัตน์
05/11/2565 05:35:00 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
244 หมู่ 7 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
สพป.สระบุรีเขต 2 สระบุรี นายปัญญา พรหมศักดิ์ นางณกมล ประภาวิชา
05/11/2565 07:40:06 สหกรณ์พัฒนา
300 หมู่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สพป.ชพ.2 ชุมพร นายอดิศักดิ์ สีคราม นายกฤษฎา สุขฉายา
05/11/2565 08:41:04 วัดปรังกาสี
14/48 หมู่ 3 ถนน323 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สพป.กจ.3 กาญจนบุรี นางพัชรา ดีหล้า นายนจรส ศิริขรรแสง
05/11/2565 13:30:40 บ้านคลองตัน
- หมู่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางเกษฎาพร วีระกุล นางกฤษณา ช้างน้อย
05/11/2565 15:10:31 ตชด.บ้านประตูด่าน
11/1 หมู่ 14 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สพป.กจ.1 กาญจนบุรี นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร นางสุทิศา นุ่มวัฒนา
05/11/2565 16:22:23 วัดมาบชลูด
60 โรงเรียนวัดมาบชลูด ถนนมาบชลูด-เเหลมสน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางบุญเรือง ถ้ำมณี นายวิชิต นามสิงษา
05/11/2565 16:30:30 วัดเขาสมอระบัง
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี นางสาวอรุณี ไล้ทิม นางสาวเกศินี ขวัญใจ
06/11/2565 03:17:00 บ้านเมืองบาง
327 หมู่ 1 ถนน- ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หนองคาย นางสาวนิภาพร ดีมาก นายเอกชัย ศิริจันทร์
06/11/2565 06:17:17 โครงการหลวงแกน้อย
214 หมู่ 2 ถนน- ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นายประสงค์ ต๊ะมูล นางสาวการะเกด วงค์ชัย
06/11/2565 08:09:02 บ้านหนองขนาน
- หมู่ ุ6 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
สพป.ศก เขต 4 ศรีสะเกษ นางสาวมาริษา พานจันทร์ นางสาวอุทัยรัตน์ ปรือปรัก
06/11/2565 08:16:52 โรงเรียนคลองบางกะสี
25/8 หมู่ 7 ถนน- ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต2 สมุทรปราการ นางสาวจุฑามาศ บรรจบ นายธราธร สิงห์โต
06/11/2565 08:33:30 บ้านซับมะนาว
203 หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นายเสกสรรค์ นางสาวปิยะมาศ ศรีเกษ
06/11/2565 09:32:01 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
31 หมู่ 1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์ นางสาวบุญญาพร แสงประเสริฐ
06/11/2565 09:44:48 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
- หมู่ 3 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง นายณัฐพงศ์ สายเนตร
06/11/2565 11:39:45 บ้านร่มเกล้า3
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
สพป. ตาก เขต2 ตาก นายบูรพา กองพร นางสาวธมนวรรณ เกลื่อนเพชร์
06/11/2565 12:05:59 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
2 หมู่ 6 ถนน- ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สพป.แพร่ เขต1 แพร่ นางดารารัตน์ จันทร์กาย นางสาวกวินนาฎ แซ่ย่าง
06/11/2565 13:12:33 ชุมชนบ้านดอนใหญ่ - บูรพา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางบุญญาพร เบิกบาน นางกมลวรรณ นนทสิน
06/11/2565 13:36:12 วัดทุ่งคา
รร.วัดทุ่งคา หมู่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
สพป.ชุมพร1 ชุมพร นางถนอมจิตร คำสงฆ์ นางสาวพัชรินทร์ ชำนาญแทน
06/11/2565 14:50:45 บ้านเขากรวด
199 หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
สพป.กจ 2 กาญจนบุรี นายชลอ ทองดีเลิศ นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี
06/11/2565 15:35:09 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
บ้านคำสมอ หมู่ 7 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์ นายวิทวุฒิ โชติ
06/11/2565 15:47:43 บ้านนาน้ำชุ่ม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
สพป.อุดรธานี เขต1 อุดรธานี นายวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์ นางสาวอรัญดา แสนละมุล
06/11/2565 21:51:30 เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
1 หมู่ - ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สงขลา นายสุชาติ เพ็งหนู นางสาวนฤมล ติระพัฒน์
07/11/2565 03:21:52 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
202 หมู่ 8 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย นายธีระวุฒิ ซาวเจริญ นางสาวณัฏฐวรนุช ชุมภูทอง
07/11/2565 03:38:39 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10
- หมู่ ม.4 ถนน- ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สพป.ระยองเขต1 ระยอง นางฉัตรมน อินทศร นางสาวสินาภรณ์ เวินเสียง
07/11/2565 04:16:30 วัดสว่างบูรพา
117 หมู่ 5 ถนน- ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ นางสุชญา ภะคะโต นางพรเพ็ญ คุ้มบุ่งคล้า
07/11/2565 04:35:35 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล)
- หมู่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
สำนังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นายศรีชล ร้ายไพรี นายชาญชัย ล้ำเลิศหล้า
07/11/2565 04:41:39 บ้านสันพระเนตร
29 หมู่ 4 ถนน- ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
สพป.เชียงใหม่ เขต2 เชียงใหม่ นายพงศ์พันธ์ เขียวตา นายศุภชัย จันทร์
07/11/2565 05:35:25 บ้านนากับแก้
219 หมู่ 5 ถนน- ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นางศิริวรรณ จันทร์ลาด นางรัชนีวรรณ พารา
07/11/2565 06:31:33 วัดบ้านกระเบื้อง
- หมู่ 8 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายทนงศักดิ์ ศิลป์ประกอบ นางอุไร ประพันธ์อนุรักษ์
07/11/2565 07:58:35 บ้านเสียว
- หมู่ 3 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายไพศาล ทองเกตุ นางบังอร ชาววัง
07/11/2565 09:12:35 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
- หมู่ 1 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หนองคาย นายบรรจงศักดิ์ พินธะ นางสาวอรอนงค์ แก้วปราณี
07/11/2565 09:13:31 บ้านหนองยายหมาด
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์ความดี นางสาวสุภาพร สิงห์วงษา
07/11/2565 10:29:37 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
525 หมู่ 1 ถนนนาแก้ว-ดงน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล นางสาวสุดาวรรณ คำศรีพล
07/11/2565 11:55:45 บ้านคลองหลวง
495 หมู่ 5 ถนน- ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสมิทธรา จ้อยชะรัด นายปิติ ศาสตร์ประสิทธิ์
07/11/2565 12:39:58 วัดพเนินพลู
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสุนิสา ชุ่มมงคล นางสาวภราดา ชาเทราช
07/11/2565 14:24:10 วัดหนองบัว
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช นายธงชัย กำเหนิดเพ็ชร นายศิวัตม์ สินพิชัย
07/11/2565 15:32:36 บ้านทุ่งคา
๔ หมู่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ส.พ.ป.ชลบุรี เขต ๓ ชลบุรี นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ
07/11/2565 16:11:36 วัดใหม่บางคล้า(อุดมกิจประชาสรรค์)
95 หมู่ 1 ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวธัญพิมล อาภัย นางสาวรวีวรรณ ทิพย์ศรี
08/11/2565 02:33:14 บ้านดอนมะขาม
- หมู่ 1 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
สพป.เพชรบุรี เขต1 เพชรบุรี นางสาวมยุรี แสนสุข นางสาวปาริตา ขำนุรักษ์
08/11/2565 02:35:14 มัธยมแมด
97 หมู่ 9 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายรณชัย ธรรมราช นางสาวนวลศรี มั่งมี
08/11/2565 03:09:33 บ้านท่าหลวง
193 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 นครราชสีมา นางศิริยา มานอก นายเฉลิมพล โตสนั่น
08/11/2565 03:31:38 อนุบาลเลย
8/80 ถนนร่วมใจ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เลย นายณสรวง ก้อนวิมล นางศุภิสรา ผุยมาตย์
08/11/2565 03:49:29 บ้านหนองม่วงใหญ่
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
สพป.นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ บุญซำ นางวิไลลักษณ์ ริมไธสง
08/11/2565 04:04:04 บ้านโคกกลาง
235 หมู่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต2 กาฬสินธุ์ นางโศภิษฐา ศรีพุทธา ( รักษาการฯ ผู้อำนวยการ) นางพันธิมา ยอดประทุม
08/11/2565 06:31:39 บ้านหนองแวงตาด
165 หมู่ 4 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
สพป.อด.3 อุดรธานี นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา นางสาวธนัชชา สมอารี
08/11/2565 07:41:05 บ้านป่าตุ้ม
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นางวนิดา พันธุราษฎร์ นางสาวแววดาว คำฝั้น
08/11/2565 07:52:13 บ้านนาโพธิ์(ครุราษฎร์สามัคคี)
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สพป.อบ เขต 1 อุบลราชธานี นายชาตรี สุทธวี นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์ผอง
08/11/2565 07:54:49 วัดวังรีบุญเลิศ
1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางโชคดี จันทร์ทิพย์ นางเสาวณีย์ สวัสดี
08/11/2565 08:57:15 สว่างราษฎร์บำรุง
6/3 หมู่ 11 ถนน- อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สพป.ปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางสาวมัทนียา ทองยุ้น นางสาวปราณิศา ครุฑแก้ว
08/11/2565 10:00:34 บ้านเขาแหลม
69 หมู่ 3 ถนน- ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี ดร.วรกานต์ อินทรโสภา นายวสันต์ สถิตพรพรหม
08/11/2565 13:11:23 วัดสามควายเผือก
61/2 หมู่ 4 ถนน_ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม นางรักษญาณ์ เผ่าผาง นายศุภธัช มนต์คล้ำ
08/11/2565 13:53:08 โนนเพ็ดวิทยา
165 หมู่ 5 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครราชสีมา นายชูชัย สีหานอก นายอุทัย กุลมา
08/11/2565 15:37:15 บ้านเขาคันทรง
495 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่น นางสาวมาริสา วรรณโสภา
08/11/2565 16:56:58 ชุมชนมาบอำมฤต
- หมู่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ชุมพร นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง นางสาวจีราภรณ์ บัวผัน
09/11/2565 02:39:56 วัดเขมาภิรตาราม
47 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นนทบุรี นางจรุญ จารุสาร นางสาวอารียา กองวิมาน
09/11/2565 02:57:23 วัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร)
71/4 หมู่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายไพรัช ลิ้มวิไล นางสาวพรสวรรค์ ยี่เก็งเอี่ยม
09/11/2565 04:12:28 บ้านหนองบัวหิ่ง
- หมู่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม นางสาวธนัชชา เมฆนาคา
09/11/2565 05:06:25 กำแพงดินพิทยาคม
- หมู่ 2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220
สพม.พิจิตร พิจิตร นายวิฑูรย์ คำจริง นางสาวอรุณลักษณ์ ธัญรัตน์ทวีลาภ
09/11/2565 06:27:38 อนุบาลบางกรวย
27 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นางจินดารัตน์ หยงสตาร์ นางสาวธัญพิชชา อุบลวัฒน์
09/11/2565 06:59:50 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง
200 หมู่ 4 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
สพฐ. จันทบุรี นางสาวรุ่งนภา ลมพัด นางสาวมณิภา ดีไทยสงค์
09/11/2565 07:53:24 วัดทศทิศ
20/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี นายนิรัน นิลทองหลาง นางพัชรี องค์เพลาเพลิด
09/11/2565 08:30:16 บ้านเขาวง
999 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางสาวสุทธิชา จันทะโคตร นางสาวลัดดา นรินทร์นอก
09/11/2565 09:37:23 บ้านทุ่งยาว
9 หมู่ 10 ถนน- ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี นางทิพวรรณ ศรท้วม นางอัญชลี อุดมสินค้า
09/11/2565 11:02:59 บ้านห้วยไข่เน่า
8/5 หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางสาวบุญมา บุญศิริ นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว
09/11/2565 11:14:03 บ้านพันเสด็จนอก
โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก หมู่ 10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางวรรณิภา กัณหาเขียว นางสาวภควดี บุญแซม
09/11/2565 12:50:48 บ้านสังเคิล
ไม่มี หมู่ 4 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ นางน้ำผึ้ง หายทุกข์ นางสาวศิรินภา เมรัตน์
09/11/2565 14:47:10 วัดหัวโป่งมิตรภาพที่ 224
1/5 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวกฤษณา แซ่ฉั่ว นางสาวปุณณดา อ่วมประเสริฐ
10/11/2565 02:26:55 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
30/7 หมู่ 5 ถนน- ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ฉะเชิงเทรา นางธิติกานต์ จันทวัฒน์ นางสาวขวัญเรือน มันทสูตร์
10/11/2565 02:53:54 อนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว
101 หมู่ 1 ถนน- ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
อปท. ตรัง นายอำนวย สุวรรณพัฒน์ นางสาวจุฑามาศ หะหมาน
10/11/2565 03:41:44 บ้านหนองสระ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พะเยา นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา นายภาณุพงศ์ ชอบจิตร
10/11/2565 03:58:52 บ้านโป่งไผ่
337 หมู่ 7 ถนน- ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวสุภัค ธีรัชสกุล นางยุวธิดา ทองวันดี
10/11/2565 05:17:49 ตะเครียะวิทยาคม
260 หมู่ 5 ถนน- ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
สพมสงขลา สตูล สงขลา นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์
10/11/2565 05:17:59 บ้านศรัทธาตะพง
3 หมู่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางมุกดา อนุกานนท์ นางสาวพรพรรณ เชาว์ชาญ
10/11/2565 06:34:15 อนุบาลทับคล้อ
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 พิจิตร นายขวัญประชา บุญจันทร์ นางนภาวรรณ พวงทอง
10/11/2565 06:57:12 บ้านปากคลองโรงนาค
50/5 หมู่ 5 ถนนบางแสน อ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ นางธิดารัตน์ ซื่อสุวรรณ
10/11/2565 06:58:09 เขื่อนน้ำพุง
โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง หมู่ ุ6 ถนน- ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
สำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เข 1 สกลนคร นางสกลรัตน์ มุกดา นางสาววรรณนิภา ทับพิลา
10/11/2565 07:14:22 บ้านห้วยนา
104 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 แม่ฮ่องสอน นายสุวพิชญ์ ไกรภพเจริญจิต นางสาวสาวิตรี ดำรงสุรศรี
10/11/2565 08:13:31 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)
47 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวศิริวรรณ จันทร์กระจ่าง นายวัชรพล ดีกระจ่าง
10/11/2565 08:44:43 บ้านหนองอรุณ
0 หมู่ 11 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สพป.ขก.3 ขอนแก่น นายประเสริฐ อำพล นางพรทิพย์ จันชารี
10/11/2565 11:19:09 บ้านดงยอ
- หมู่ 7 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
สพป. นครพนมเขต 1 นครพนม นายสุรพล พลเชียงขวาง นางสาวน้ำฝน แขวงเมือง
11/11/2565 04:33:50 วัดโยธินประดิษฐ์
30/5 หมู่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นายจิระพงศ์ ศุภศรี นางสาวณิชญา หารปรี
11/11/2565 06:06:35 สันติวิทยาสรรพ์
25 หมู่ 12 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240
สพม.ลย นภ. เลย นายดิเรก ศรีโยธา นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง
11/11/2565 07:14:08 บ้านนิคม
88 หมู่ 5 ถนน- ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางกฤษณา เจริญวงศ์ นายเข็มพร บุญเกื้อ
11/11/2565 07:28:54 จุกเสม็ด
2414 หมู่ 2414 ถนน- ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สพฐ. ชลบุรี นางเยาวรัตน์ พุทธสรณ์ นางนภาพร ไหมพูล
11/11/2565 08:36:09 สองห้องพิทยาคม
27 หมู่ 11 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรรัมย์ บุรีรัมย์ นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ นางสาวสวิตตา วุฒิยาสาร
11/11/2565 10:10:07 บ้านทรายแก้ว
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สพป ชพ1 ชุมพร นางสาวสุพรรษา แซ่ตั้น มนทกา กลิ่นหอม
11/11/2565 12:13:16 บ้านน้ำซับเจริญ
406 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว นายสรายุทธ สุยะ
11/11/2565 13:50:23 บ้านสัน
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
สพป ลำปาง เขต 1 ลำปาง นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์ นางสาวจรัสพร ไชยเครื่อง
11/11/2565 14:00:09 วัดตโปทาราม
275/6 หมู่ 8 ถนน- ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม นายวรวุฒิ ดวงมะโน
11/11/2565 14:15:15 คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
กระทรวงศึกษาธิการ สมุทรปราการ นางณัฐกานต์ เเก้วประเสริฐ นางสาวอรพรรณ นากอก
12/11/2565 03:44:44 วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำ - วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สพป.นบ.1 นนทบุรี นางคมคาย น้อยสิทธิ์ นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
12/11/2565 07:04:00 บ้านเกษมสุข
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางอำพร รักพรม นางสาวณุตตรา คงยืน
12/11/2565 07:26:40 บ้านหนองบัวน้อย
- หมู่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู นางสาวเนติมา เจนวรกุล นายปัญญา ยางศรี
12/11/2565 07:26:53 บ้านกุดสิม
64 หมู่ 7 ถนนเซกา - หนองหิ้ง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม นายสาวธิญาดา แก้วมะวงศ์
12/11/2565 07:41:04 วัดเทพนิมิต
- หมู่ 5 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นางสาวนิรชา อภิชาติ นางสาวจรัส รักษ์อารยะธรรม
12/11/2565 11:05:24 บ้านท่าน้อย
โรงเรียนบ้านท่าน้อย หมู่ 11 ถนน- ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
สพป.นครศรีธรรมราชเขต4 นครศรีธรรมราช นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ์ นางสาวธมลพรรณ สินธ์ศิริมานะ
12/11/2565 13:06:11 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
สพฐ. สกลนคร นายวิระชาติ ยาทองไชย นางกรนันท์ หาสุข
12/11/2565 15:12:47 บ้านหนองสลัดได
- หมู่ 5 บ้านหนองสลัดได ถนน- ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
สพป.สพ. เขต2 สุพรรณบุรี นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ นางสาวพรชิตา ชัยจันทร์
12/11/2565 23:57:33 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์ นางเบญจพร เรืองหิรัญวนิช
13/11/2565 03:48:45 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์)
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ฉะเชิงเทรา ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง นายสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด
13/11/2565 04:23:58 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นางสาวเดือนฉาย ชุติดำรง นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์
13/11/2565 04:34:41 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
212 หมู่ 3 ถนนธำมรงค์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยส.1 ยโสธร นายรัตนะ แสงทองทิพย์ นางปิยะฉัตร ผลจันทร์
13/11/2565 06:15:27 บ้านกลาง
243 หมู่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร นางเมตตา นาคมณี นางสาวโสวนีย์ จงแดง
13/11/2565 07:04:21 บ้านไสกุน
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน นางสาวจันทร์จุลีย์ นวลใหม่
13/11/2565 08:05:31 โรงเรียนบ้านหนองหมี
100 หมู่ 10 ถนน- ตำบลโคกว่าน อำเภอกิ่งอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บร.3 บุรีรัมย์ นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล นางนัฐกาวัลย์ มณีศรี
13/11/2565 12:32:55 ท้ายหาด
33/4 หมู่ 5 ถนนสมุทรสงคราม-ปากท่อ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สพม.สคสส. สมุทรสงคราม นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ นางสาวขวัญตา ศรีโหร
13/11/2565 14:39:03 บ้านแม่งูด
110 หมู่ 6 ถนน- ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
สพป.ชม.5 เชียงใหม่ นางนันทวัน ปัญญามา นายถนอมศักดิ์ หลีทำ
13/11/2565 15:09:08 วัดควนวิเศษ
160 หมู่ - ถนน- ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นายพรชัย คำนวณศิลป์ นางสาวลีลาวดี แซ่เจา
13/11/2565 16:33:14 บ้านห้วยลึก
18 หมู่ 5 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สพป.ตรังเขต 1 ตรัง นายวรัญญู ฉิมเพชร์ นางหทัยทิพย์ ยิ้มใหญ่
14/11/2565 02:13:18 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
69 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นายประจวบ วงษ์บ้านดู่ นางสาววิไลวรรณ ตามเมืองปัก
14/11/2565 02:22:05 วัดธรรมาราม
96 หมู่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นายภิญโย ชูเดช นายชรินทร์ ณะสงค์
14/11/2565 02:31:39 คำเขื่อนแก้ว
- หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายโสรจ สำโรง นางวาสนา จรรยา
14/11/2565 02:33:42 วัดรางปลาหมอ(สวนป่านราษฎร์ศรัทธา)
43/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพป.นครปฐม เขต1 นครปฐม นางสาวสุมินตรา ปิ่นทอง นายวีรวัต บุญพา
14/11/2565 03:15:06 ศรีคูณวิทยบัลลังก์
118 หมู่ 7 ถนน- ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์ นางสาวอารีย์ ปุ้มสาเกตุ
14/11/2565 03:29:06 วัดทุ่งแย้
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สพป.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายโสภาส โอพริก นางสาวศิริพร วิทยานุเคราะห์
14/11/2565 03:31:51 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
3/1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี นางวราพร เวชพันธ์ นางสุธารัตน์ บุญเอี่ยม
14/11/2565 03:34:13 ท่าเรือวิทยา
124 หมู่ 2 ถนน- ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 นครราชสีมา นางสาวสุนิสา กินนอน นางสาวนภารัตน์ เบิกระ
14/11/2565 03:53:05 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 ชุมพร นางณัฐจิรา วีรสนีย์ นางสาวธิดารัตน์ ชมอินทร์
14/11/2565 04:05:18 บ้านป่าแดงงาม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 หนองบัวลำภู นายธีรพงค์ สอนสาระ นางชาคริยา อารีย์
14/11/2565 04:07:47 บ้านดอนแค
199 หมู่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวปิยมน กรเพ็ชร นายอนุชิต ทองเสน
14/11/2565 04:09:46 บ้านวังน้ำขาว
549 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นางสาวเฉลิมพร กุมภา นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น
14/11/2565 04:10:23 เทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
28 หมู่ - ถนนปรีชาสุข ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม นายประจักษ์ พรมหนู นางสาวเบญจวรรณ ศูนย์คุ้ม
14/11/2565 04:11:59 วัดไก่เตี้ย(สวัสดิ์ประชานุกูล)
23 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีศรีทรงพล ศรีฤกษ์ นางประภาภรณ์ ทองเพียง
14/11/2565 04:13:39 บ้านท่าลาดขาว
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
สพป.นม.2 นครราชสีมา นายจิรวัฒน์ เดื่อกระโทก นางสาวมณีรัตน์ พัฒศรี
14/11/2565 04:21:10 บ้านไทยสามัคคี
51 หมู่ 5 ถนน- ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม นายภัทรพล บุญโชติ นางสาวตติยา เจริญยิ่ง
14/11/2565 04:49:29 บ้านเสียว-ดงบัง
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
สพป.หนองคาย เขต1 หนองคาย นางสาวกิ่งเพชร วันทอง นางสาวนิภารัตน์ แสงสว่าง
14/11/2565 05:20:49 บ้านคลองคุ้ย
123 หมู่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม นางอัจจิมา สุจริต
14/11/2565 05:27:24 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
75 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สุพรรณบุรี นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ นางหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ
14/11/2565 05:51:54 วัดบึงตาหอม
80 หมู่ 14 ถนน- ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ฉะเชิงเทรา นางรัตนาภรณ์ เตปินตา นางสาวนภัสนันท์ ทองสุข
14/11/2565 05:57:18 วัดคู้ลำพัน
72 หมู่ 3 ถนน- ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวปิยะพร วงษ์อุดม นายธีระธร รักษาศรี
14/11/2565 06:02:05 โคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นายเสกสัณห์ ลุนบง นายสิทธิราช พิมพุฒ
14/11/2565 06:13:05 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง นางสาวกนกพิชญ์ ดวงธนู
14/11/2565 06:27:15 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
7 หมู่ 3 ถนน- ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายจิรทิปต์ ผาธรรม นายพิทักษ์ สังขรุจน์
14/11/2565 06:30:12 บ้านแฮดศึกษา
108 หมู่ ม.1 ถนน- ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ นางสิริพร เกศคำขวา
14/11/2565 06:32:48 โรงเรียนวัดไทรโสภณ(ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
8 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางนันท์นลิน โปร่งทอง นายกิตติกร วัดระดม
14/11/2565 06:33:32 บ้านดอนปอหนองโอง
153 หมู่ 7 ถนน- ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายชิราวุธ บุพศิริ จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรี
14/11/2565 06:35:40 บ้านเสียววิทยา
83 หมู่ 10 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายบัญชา ไขแสง นางจารุวรรณ ศรีสร้อย
14/11/2565 06:53:59 บ้านบางแสม
96 หมู่ 3 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สพป ชบ 2 ชลบุรี นางสาวสมถวิล มิสันเทียะ นางสาวสมจิตร ทานวด
14/11/2565 07:04:00 วัดแสงมณี
- หมู่ 3 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น นางสาวโสรยา ดุสิรัตน์
14/11/2565 07:10:22 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
3 หมู่ 2 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา นายผจญ. โยธราช
14/11/2565 07:12:11 วัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สกป. รบ. 2 ราชบุรี นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์ นางสาวกิจติยาภรณ์ จันทร์ดี
14/11/2565 07:34:18 บ้านคลองไคร
- หมู่ 10 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170
สพป.กระบี่ กระบี่ นางพิชญาณ์มญธุ์ ศรีวิเศษ นางสาวทิพรัตน์ สุขยัง
14/11/2565 07:42:55 สวนเมี่ยงวิทยา
80 หมู่ 8 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ นายณัฐ ศุภสาร
14/11/2565 07:43:13 เทศบาล ๑ โพศรี
24 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี นายชูกิจ ผลทิพย์ นายวิทยา เหล่าโกทา
14/11/2565 07:45:02 บ้านโนนกุง
9 หมู่ 9 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายผราวุธ แสนโสม นายดาบชัย อุปรี
14/11/2565 07:46:51 บ้านปะคำสำโรง
255 หมู่ 19 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สพป.บร.4 บุรีรัมย์ นางสาววิไลวรรณ ประคองใจ ว่าที่ ร.ต.หญิงนริศรา จันทีนอก
14/11/2565 07:51:36 บ้านท่ามะเดื่อ
76/2 หมู่ 1 ถนน- ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร มากเกิด
14/11/2565 07:55:07 บ้านชายท่า
โรงเรียนบ้านชายท่า หมู่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสาวจุฑามาศ เพชรแท้ นางสุกัญญา กรดสำราญ
14/11/2565 07:56:50 บ้านกลาง
122 หมู่ 3 ถนน- ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
สพป. เลย 1 เลย นางปิยะวดี สุริฉาย นางสาวหฤทัย วางอภัย
14/11/2565 08:00:30 บ้านสงาว
รร.บ้านสงาว หมู่ ๔ ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สพป.เลย เขต๑ เลย นางสุพรรณี กุลภา นางสุพรรษา อินตะนัย
14/11/2565 08:15:43 บ้านปรางคล้า
200/1 หมู่ 5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมาเขต 4 นครราชสีมา นางมาลัย มูลภักดี นางสาวศิริทิพย์ ศิริวิโรจน์
14/11/2565 08:21:01 วัดบ้านงิ้ว
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.เขต 6 นครราชสีมา นางศรีวณา โพธิ์ชัยเลิศ นางสาวปภานัน วิชัยวัฒนา
14/11/2565 08:31:27 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
95 หมู่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
สปพ.สระบุรี เขต2 สระบุรี นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์ นางสาวณัฐณิชา อันดารา
14/11/2565 09:02:08 บ้านนาก้า
42 หมู่ 1 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
สพป.น่าน 1 น่าน นางสาวจุรีภรณ์ นำศิริโยธิน นางสาวจุรีภรณ์ นำศิริโยธิน
14/11/2565 09:05:50 แกลง `วิทยสถาวร`
164 ถนนพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สพม.ชบรย ระยอง นางอัญชลี อิสสรารักษ์ นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ
14/11/2565 09:38:03 บ้านดงโคร่ง
21 หมู่ 2 ถนน_ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สพป.กจ.3 กาญจนบุรี นางวัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง นางสาวนาราภัทร รัตนะหงสา
14/11/2565 09:54:45 วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว นางสาวรัตนาภรณ์ แสงทอง
14/11/2565 10:02:56 วัดราษฎร์ศรัทธา
45/3 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
สพป. เขต 1 เพชรบุรี นางวิขชุตา บัวคลี่ นายสุเมธ จันทะทัง
14/11/2565 10:46:19 วัดเชิงคีรี
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก นางสาววิศิษฏ์ตรา ทองสกุล
14/11/2565 11:05:23 ละลมวิทยา
49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สพม.ศก ยส ศรีสะเกษ นายสถาน ปรางมาศ นางสาวปาลิตา เผ่าภูรี
14/11/2565 12:37:37 แม่มอกวิทยา
145 หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
สพป.ลำปางเขต 2 ลำปาง นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา นางสาวธันยธร ไชยมงคล
14/11/2565 12:53:44 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ นายสุริยะฉัตร โคตรเครื่อง
14/11/2565 12:56:26 บ้านนาวังเวิน
- หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 หนองบัวลำภู นายสายชล แดงนา นางสาวสมฤทัย ไชยแสง
14/11/2565 13:00:31 บ้านดอนตะหนิน
4 หมู่ 2 ถนน- ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณประทีป
14/11/2565 13:58:37 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
สพป.นครราชสีมา เขต5 นครราชสีมา นายธีระ วัชระธราดล นางสาวรักชนก รัตนาภรณ์
14/11/2565 14:28:08 บ้านนาแซะ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
สพป.ชพ.1 ชุมพร นายภาวัช ศรีวลี นางสาวจิตรานุช ไม้แพ
14/11/2565 14:51:00 บ้านโสน
180 หมู่ 8 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายชินาธิป เกษมสุข นางสาวอำภา บุญเสริม
14/11/2565 14:58:49 โคกล่ามพิทยาคม
195 หมู่ 2 ถนน- ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นางสาวเรวดี มนตรีพิลา นายอาทิตชัย นามไพร
14/11/2565 15:12:56 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
41 หมู่ 3 ถนนรวมประชา ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เทศบาลตำบลปริก สงขลา นางสาวอุษณีย์ เหล็มหมัน นายสมเกียรติ สายสุด
14/11/2565 15:16:42 บ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ)
1 หมู่ 10 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางธีรภัทร โพธิ์เพ็ชร นางสาววรรณนิภา สุขแจ่ม
14/11/2565 16:03:31 บ้านทุ่งใหญ่
- หมู่ ม.6 ถนน- ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นศ 3 นครศรีธรรมราช นางสาวพิมพ์ผกา จาระวรรณ นางสาวนูรีหย๊ะ ยนเย็นจำ
14/11/2565 16:42:22 บ้านคลองสูบ
57/1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
สพป.ชพ1 ชุมพร นายณรงค์กร เยี่ยมไธสง นางสาวปวีณา ศรีสุวรรณ
14/11/2565 20:44:27 วัดป๊อกแป๊ก
- หมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวพิชญานิน ภิญโญ นางสาวปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง
14/11/2565 23:01:53 บ้านหนองจิก
91 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ นางสาวปภาวรินทร์ อภิชัยทรงฤทธิ์
15/11/2565 00:09:02 บ้านเกาะปุด
28 หมู่ 2 ถนน- ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นางวารัตดา อินนุรักษ์ นางสาวปรัชวัน คงแก้ว
15/11/2565 01:16:29 บ้านคลองแค
500 หมู่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ นายกรณโชติ ทับประโมง
15/11/2565 02:06:17 วัดกระโจมทอง
72 หมู่ 5 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายคงศักดิ์ ชุนถนอม นางสาวเกษราภรณ์ คำจะ
15/11/2565 02:52:07 บ้านตาเบา
- หมู่ 11 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ นายบันเทิง บุตรเทศ
15/11/2565 03:11:58 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 ชัยภูมิ นายศรายุทธ ปาปะกัง นางสาวสุนันทา สุดสันเทียะ
15/11/2565 03:39:59 วัดบ้านม้า
356 หมู่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
สพป.ลำพูนเขต 1 ลำพูน นายรุ่ง บัวขม นายชัยณรงค์ อินธิยะ
15/11/2565 03:45:59 บ้านหนองพลวง
1 หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา นางวนิดา สมศิลา
15/11/2565 03:47:50 บ้านหนองสองพี่น้อง
166 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด นางสาวพนัชกร หูเขียว
15/11/2565 04:29:28 บ้านหนองขาหยั่ง
535 หมู่ 5 ถนน- ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สพป.ฉช.2 ฉะเชิงเทรา นางชารวี ห่อทรัพย์ นางสาวชลธิชา ทุมกานนท์
15/11/2565 04:34:03 บ้านโพนตูมหนองแสง
80 หมู่ 6 ถนน- ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย นางสาวนวลฉวี คุณปัญญา
15/11/2565 04:37:29 พานิชชีวะอุปถัมภ์
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 สุพรรณบุรี นายอนันต์ ดีขำ นางวิภาวี นาคศรีโภชน์
15/11/2565 05:00:02 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี
96 หมู่ 1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยส 1 ยโสธร นายวีระ คำอาจ นางลาวัลย์ ป้องทัพทัย
15/11/2565 05:11:56 วัดตุ้มหู
35/1 หมู่ 9 ถนน- ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี นายรังสิวุฒิ ศรีพุฒ นางสาวศศินิภา อินทร์สอน
15/11/2565 05:35:45 บ้านตาหนึก
56 หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
สำนักงานเขตพื้้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด นายศรายุธ มณีเรือง นางสาวกมลรัตน์ มิ่งจันทร์
15/11/2565 05:38:21 บ้านหนองตะแบก
153 หมู่ 7 ถนน- ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี นายพงษ์ศักดิ์ พรมสวย นางสาวสุพัตรา บุ่งง้าว
15/11/2565 05:58:10 บ้านหนองแจง
- หมู่ 9 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นายวีระ สงึมรัมย์ นางสาววรรณธนา เสมา
15/11/2565 06:22:16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง
106 หมู่ 2 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง น่าน นางรำแพน. เหล่าโกศลวัฒน์ นางแก้วใจ นนปินะ
15/11/2565 07:05:57 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320
เทศบาลตำบลบ้านกอก อุบลราชธานี นางสาวอินธิรา สิงห์ธรรม นางสาวอินธิรา สิงห์ธรรม
15/11/2565 07:54:13 บ้านทุ่งหลุก
403 หมู่ 15 ถนน- ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
สพป.ชม. เขต 3 เชียงใหม่ นายนคร เนติพล นายชัยนรินทร์ กำแพงแก้ว
15/11/2565 08:16:05 บ้านหนองคลอง
7,8 หมู่ 8 ถนนทางหลวงแผ่นดิน ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น นางชุติมา กะริอุณะ นางชุติมา กะริอุณะ
15/11/2565 08:28:49 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
131/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวชนกานต์ แสงงาม นางสาวภักดิยา ชื่นมีศรี
15/11/2565 08:35:46 วัดสระแก้ว
- หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
สพป.นศ.1 นครศรีธรรมราช นางวนิดา บุญมั่น นางสุภาวดี กิจเกิด
15/11/2565 09:16:45 วัดภูเขาทอง
232/5 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 สุราษฎร์ธานี นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ นางสาวชลิตา สุรการ
15/11/2565 10:41:57 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
74 หมู่ 7 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ราชบุรี นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร คำทวี
15/11/2565 11:53:02 ศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพม.นครปฐม นครปฐม นายชัชวาลย์ สิงหาทอง นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม
15/11/2565 11:55:33 บ้านซับพระไวย์
_ หมู่ 6 ถนน_ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
สพป.ชย1 ชัยภูมิ นางนิตยา นาส้มกบ นายสิทธิชัย นิพรรัมย์
15/11/2565 12:49:57 บ้านเขาจั๊กจั่น
555 หมู่ 10 ถนน- ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นายนิรัติศรัย ธรรมศร นางสาวพลอยไพลิน ไหววิจิตร
15/11/2565 13:26:35 บ้านงอยเลิงทอง
- หมู่ หมู่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สพป.อุดรธานี เขต1 อุดรธานี นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง นางสาวกัญญาณัฐ พวาศิริ
15/11/2565 13:31:43 บ้านดอนไก่เถื่อน
9 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางวันวนัช สิริสิทธินันท์ นางสาวอัจจิมา ตุ้ยภูเวียง
15/11/2565 14:07:18 องค์การสวนยาง 3
778 หมู่ 7 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นายสุธี บูรณะแพทย์ นายพุทธสิทธิ หนูเซ่ง
15/11/2565 15:03:25 บ้านคลองมะขาม
67/2 หมู่ 1 ถนนตราด-หาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
สพป.ตราด ตราด นางสาวจันทร์จิรา จิตนาวสาร นางสาวจารุวรรณ แสงวิฑูรย์
15/11/2565 15:15:34 บ้านวังผาลาด
หมู่ 7 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
สพป.อน 2 อุทัยธานี นางอุบล เครือธนกุล นางสาวมาริน วิเวก
15/11/2565 16:36:44 โรงเรียนวัดไดอีเผือก
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
สพป.พิจิตร เขต2 พิจิตร นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์ นางสาวภาวิณี อมรวัฒนานุกูล
15/11/2565 17:32:16 บ้านหนองแวง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางชุติมา ฦาชา นางสาวอุมาภรณ์ เกษแก้ว
16/11/2565 00:58:33 วัดเขาทอง(ชนปากคลอง)
- หมู่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
สพป.พัทลุงเขต.1 พัทลุง นางจรวย. พงศ์ประยูร นางสาวไพลิน. ชูรักษ์
16/11/2565 02:58:37 บ้านหนองบัวสันตุ
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายเกตจันทร์ เหมือนสิงห์ นายทองใส หมื่นศรี
16/11/2565 03:06:50 โสภณศิริราษฎร์
115 หมู่ 5 ถนน- ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
สพม.ราชบุรี ราชบุรี นางปิยนุช โรจนกุล นางสาวสุวนันท์ ปวงสุข
16/11/2565 03:47:23 วัดหนองตะโก
- หมู่ 6 ถนนบ้านหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
สพป.กาญจนบุรี เขต1 กาญจนบุรี นายกนก พิลา นางสาวขวัญยืน หว่านพืช
16/11/2565 04:01:30 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายโกศล ประสงค์สุข นางสาวรวงนภา โอดรัมย์
16/11/2565 04:10:34 วัดบางแหวน
- หมู่ 4 ถนน- อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สพป.ชพ 1 ชุมพร นางภัทรพร บุญหนา นางสาวกานต์มณี ธราธรเลิศพงษ์
16/11/2565 04:19:18 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางดาวเรือง สู่เสน นายนิติเศรษฐ์ ละม่อม
16/11/2565 04:20:04 บ้านควนคีรีวงศ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นางนพวรรณ ไชยปันดิ นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา
16/11/2565 04:55:19 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา
- หมู่ 10 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด นางฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยง นางกิ่งเพชร เลิศคอนสาร
16/11/2565 05:01:21 วัดคีรีภาวนาราม
78 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางวรรณา เวชศาสตร์ นางรัชณีวรรณ ก้ามกลาง
16/11/2565 05:39:57 บ้านรังแถว
1 หมู่ 6 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
สพป.กำแพงเพชรเขต2 กำแพงเพชร นายนพดล แก้วประสิทธิ์ นางสาวละมุล นนกระโทก
16/11/2565 06:00:41 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง
ไม่มี หมู่ 13 บ้านหนองแคนพัฒนา ถนนสถิตย์วิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
สพป.อบ.4 อุบลราชธานี นายวิรัตน์ ญาณะรมย์ นายสิทธิศักดิ์ พรใส
16/11/2565 06:09:14 นามลวิทยาคาร
- หมู่ 1 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
สพป.กส เขต1 กาฬสินธุ์ นายเสริม เถรี นางสาวธัญญลักษณ์ ดาทอง
16/11/2565 06:49:04 บ้านหนองโพธิ์
66 หมู่ ึ7 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี นางสาวธิดา ลือวันคำ นางสาวอโนชา พุกพันธุ์
16/11/2565 06:49:41 บ้านคลองชายธง
- หมู่ ๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
สพป.ปข.๑ ประจวบคีรีขันธ์ นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ นางสาววิจิตตรา ยาย่อ
16/11/2565 06:51:22 บ้านน้ำผึ้ง
71/4 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง นางมานิตา สังข์ชุม นางสาวหนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์
16/11/2565 06:56:25 วัดหุบกระทิง
67/8 หมู่ 10 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางสาวสุนันทา ปานณรงค์ นางสาวทิพภา อภิชาติสกุล
16/11/2565 06:59:36 บ้านไผ่พิทยาคม
114 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นายสุเมธ สุวอ นางณฐมน ผางจันทดา
16/11/2565 07:18:08 บ้านไสใหญ่
0 หมู่ 8 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นายไพศาล ปลอดเทพ นางหทัยรัตน์ มีเสน
16/11/2565 07:25:41 วัดโพธิ์
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์ นางสาวเบญจวรรณ งามโรจน์
16/11/2565 08:14:54 วัดโดน
- หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สพฐ. นครศรีธรรมราช นางกรกนก ณ นคร นางสาววิลาสินี ศรีอุดฒวงศ์
16/11/2565 08:15:02 เทศบาลวัดชัยชุมพล
193 หมู่ - ถนนทุ่งสง-สุราฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ นางสุวรรณทิพย์ ชัยวิชิตร
16/11/2565 08:15:23 บ้านไสมะม่วง
181 หมู่ 3 ถนน- ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต2 ตรัง นายศุภโชค สินกั้ง นางสาวอรอุมา นิลละออ
16/11/2565 09:08:03 บ้านกลางน้อย
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 นครพนม นางสาวอวยพร อินทร์พรหม นายสุรชาติ คำกรฤๅชา
16/11/2565 09:17:21 บ้านสันต้นม่วง
194 หมู่ 5 ถนน- ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นายรังสรรค์ ปินใจ นางสาวสุภาพร ใจยะสุข
16/11/2565 09:40:06 บ้านน้ำภาคน้อย
ไม่มี หมู่ ึ7 ถนนนาเมือง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สพป.พล.3 พิษณุโลก นางราตรี มีแหยม นางวารี ภูสิตตา
16/11/2565 09:47:43 บ้านกกจั่น
22 หมู่ 6 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ นายภาคภูมิ บุญชื่น นางวรินทร สิมดี
16/11/2565 09:50:56 วัดใหม่สี่หมื่น (ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล)
75 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวปุณิกา ยอดเพชร นางสาวอารีรัตน์ คลี่เกษร
16/11/2565 09:57:10 บ้านโคกหม้อ
- หมู่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายชูศักดิ์ โชติพันธฺุ์ นายกมล เกิดสมบุญ
16/11/2565 10:12:07 บ้านท่าขนอน
181 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
สพป.สฎ.2 สุราษฎร์ธานี นายสรรเพชญ สารสิทธิ์ นางสาวจุฑารัตน์ จินากุล
16/11/2565 10:44:32 บ้านทุ่งแต้
- หมู่ 3 ถนนวารีราชเดช ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายชัยวิชิต ทันพรม นางเจนจิรา สีลำดวน
16/11/2565 10:57:28 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
103 หมู่ 4 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สพป.เลย เขต 1 เลย นายพงษ์ยุทธ ธุระแพง นางสาวพรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อน
16/11/2565 11:09:18 บ้านปากห้วย
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวยุพเยาว์ เอียดสั้น นางสาวศวรรยา เทียมชู
16/11/2565 11:46:54 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
121 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สกลนคร ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม นางธิกานดา ศรีสาคร
16/11/2565 12:14:25 บ้านลำภูรา
163 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นายสุวิทย์ ดาวังปา นางสาวนริศรา สุขคุ้ม
16/11/2565 12:22:48 บ้านคลองแขยง
เลขที่่ 1 หมู่ หมู่1 ถนนพหลโยธิน ซอย 1 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ นางสาวสุจิตรา สระกัญญา
16/11/2565 12:25:42 ถนนมิตรภาพ
200 หมู่ 6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางจิตติมา บุญนิวัฒน์ นางสาวกุลสตรี ศรีปัญญา
16/11/2565 12:31:56 บ้านบัลลังก์
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
สพป. ศรีสะเกษเขต 3 ศรีสะเกษ นายวีระชาติ ไชยชาญ 1
16/11/2565 12:56:45 วัดบึงลาดสวาย
47 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
สพป.นฐ เขต 2 นครปฐม นายภูวเดช สว่างวงษ์ นางสาวปาริชาติ ไกยเดช
16/11/2565 13:07:23 อนุบาลหนองหานวิทยายน
204 หมู่ 11 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นางศรีสมร สนทา นางสาวกษมา กวยทอง
16/11/2565 13:25:36 แม่แอบวิทยาคม
601 หมู่ 11 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
สพป.เชียงรายเขต 3 เชียงราย นายชูกิจ จี๋มะลิ นายณัฐพงศ์ จันทร์เรียน
16/11/2565 13:48:48 บ้านเกาะไม้แหลม
ุุ66 หมู่ 6 ถนน- ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต๑ ชลบุรี นางสาวจันทิมา ศรีเมือง นางสาวรตนพร กล้วยนิจ
16/11/2565 13:49:51 บ้านกาบกระบือ
- หมู่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ นางสาวทิพวัลย์ ซำบุญมี
16/11/2565 14:00:01 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร นายเอกรัตน์ เชื้อวังคำ
16/11/2565 14:05:19 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
- หมู่ 3 ถนนชยางกูล ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายวิทยา พลเทพ นางวิสุดา สะเทิงรัมย์
16/11/2565 14:26:03 บ้านหว้านแกเจริญ
- หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
สำนักงานเขตพื้้นที่่่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี นายเพยาว์ สายบุตร นางธนภร ญาณะรมย์
16/11/2565 14:34:46 บ้านคลองมะละกอ
๑๕ หมู่ ๑๘ ถนน- ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ สระแก้ว นางสาวจันที บุญตา นางสาวสุกัลยา ราชอารีย์
16/11/2565 15:38:19 ขาณุวิทยา
341 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร กำแพงเพชร ดร.กนกรัตน์ คงไทย นางอรพิน แจ้งเจน
16/11/2565 16:12:36 บ้านหนองบัวทอง
333 หมู่ 11 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา นางสาวธนิตา อัดโดดดร
16/11/2565 16:13:26 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
34/16 หมู่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
สพป.อย. 1 พระนครศรีอยุธยา นายวีรพรรณ์ บุษราคำ นางธนภร นิโรธร
16/11/2565 16:26:22 บ้านนาม่วง
10/5 หมู่ 4 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
สพป.สข.3 สงขลา นายบุญนำ หมีนยะลา นางสาวชดาษา จันพรมทอง
16/11/2565 16:32:50 วัดเภตราสุขารมย์
70/3 หมู่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นายทนงค์ สวัสดิ์ล้น นางสาวสุภาพร แสงใส
16/11/2565 16:34:07 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ 15 ถนน- ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
สพป.ชพ.1 ชุมพร นางสาวสุดใจ ดำคำ นางนาตยา นุ่นแก้ว
16/11/2565 16:46:20 จอมทอง
433 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายพิพัฒน์ สายสอน นางสาวพรทิวา นันตาบุญ
16/11/2565 17:05:44 บ้านนายายหม่อม
2 หมู่ 4 ถนน- ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวนลินทิพย์ พรหมสังข์ นางสาวจันทร์จุฬา ใจกว้าง
16/11/2565 23:34:00 วัดสวนขัน
199 หมู่ 1 ถนน- อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
สพป นศ.2 นครศรีธรรมราช นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
17/11/2565 02:32:02 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพชรบุรี นางสาวศุภลักษณ์ คำขยาย นางสาวอุษา รุ่งเรือง
17/11/2565 03:00:48 บ้านหนองไม้แดง
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวนิดตา อุดมสารี นายณัฏฐนวัฒน์ เก้าศักดา
17/11/2565 03:24:05 ประถมทวีธาภิเศก
160 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
สพป.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางสาวสุปราณี อุปรา นางสาววาสนา ปั้นไล้
17/11/2565 11:38:44 ผักไหมวิทยานุกูล
46 หมู่ 15 ถนนห้วยทับทัน-ปรางค์กู่ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สพม.ศรีสะเเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ นายประภาส สงค์พิมพ์ นายสำรวน เสมอภาค
17/11/2565 14:43:31 วัดนาเขื่อน
1/7 หมู่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สพป.ชลบุรี เขต1 ชลบุรี นายจักรรินทร์ แจ่มใส นางสาวปานไพลิน สะสม
18/11/2565 06:27:39 บ้านเหล่าน้อย
74 หมู่ 7 ถนน- ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสาวภูริชญา ยิ่งเสมอ นางสาวชนากานต์ ทรงกรด
30/11/2565 11:28:12 บ้านห้วยมะไฟ
132 หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สพป.ชลบุรี1 ชลบุรี นางสาวปาณญดา ตั้งรุจวัฒนา นางสาวรุ่งนภา กิจวนาวรรณ
04/12/2565 04:31:36 วัดสะแก
42 หมู่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวสุทธิลักษณ์ สายนาค นายธีระยุทธ ทองเถื่อน
05/12/2565 09:12:22 บ้านสันหลวง
4 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ นางสาวศิริพร อำขำ
14/12/2565 08:14:22 บ้านสัมฤทธิ์
149 หมู่ 12 ถนน- ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางปิยะพร ถนัดค้า นางสาวศศิวิมล แก้วนวน
18/12/2565 07:40:50 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ ว่าที่ร.ต.วุฒิภูมิ ผาละโพธิ์ นายวิชัย ถิ่นแสนดี
19/12/2565 04:50:42 บ้านดอนพะธาย
59 หมู่ 2 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นายชัยณรงค์ เหมะธุรินทร์ นางจิรายุ เคนไชยวงศ์
19/12/2565 12:01:32 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
106 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษมสายเก่า- เจ็ดเสมียน ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพฐ. ราชบุรี นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล นางวาสนา โรจน์จินตกานต์
20/01/2566 07:20:57 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นายประทีป ศรีรักษา นายศิรินทร์ เวชวงษ์
24/01/2566 02:18:58 วัดสามจุ่น
1 หมู่ 1 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวทิวากร ดวงแก้ว นางสาววีรญา พวงกำหยาด
02/02/2566 15:35:54 วัดสายลำโพงกลาง
- หมู่ 16 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นครสวรรค์ เขต3 นครสวรรค์ นายวัง สนิทผล นางสาวณิชาพิชญ์ ฉัตรมานพ
20/03/2566 12:34:00 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
197 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สพป.เชียงราย 1 เชียงราย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ นางสาวธนัญกรณ์ ไมตรี
22/06/2566 13:50:57 บ้านหนองน้ำสร้าง
261 หมู่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สพฐ. พิษณุโลก นายสถิตย์ พัวพัน นางสาวจุรีรัตน์ เกิดดี