“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

ปี ๒๕๖๖


วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

วันเด็กแห่งชาติจึงควรเป็นวันที่สร้างค่านิยมให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีค่านิยมการแบ่งปันเพื่อคนรอบข้าง ควบคู่ไปกับการเป็นผู้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ มีความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย  ฯ  

และตระหนักรู้ถึงพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่  ที่เป็นหลุมดำทำลายอนาคตของตนเอง

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตามแนวทาง วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน ทำได้จริงตั้งแต่ที่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

และทุกหน่วยงานที่จัดงานวันเด็กควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสนุกสนานในงานวันเด็ก

หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ


คู่มือจัดกิจกรรม

วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน

วันเด็กวิถีใหม่ (สมัคร)

“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน (รายงานผล)

รายชื่อโรงเรียน

หน่วยงาน ที่สมัคร “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (สำหรับดาวน์โหลดเพิ่มเติม)


คลิปวันเด็กวิถีใหม่

วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุขสุขได้ด้วยการแบ่งปัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ
วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน ร.ร. บ้านควนตะวันออก สพป. ชพ. เขต๒
งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า
เพราะเราเป็น ครู