“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

ปี ๒๕๖๖


วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

วันเด็กแห่งชาติจึงควรเป็นวันที่สร้างค่านิยมให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีค่านิยมการแบ่งปันเพื่อคนรอบข้าง ควบคู่ไปกับการเป็นผู้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ มีความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย  ฯ  

และตระหนักรู้ถึงพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่  ที่เป็นหลุมดำทำลายอนาคตของตนเอง

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตามแนวทาง วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน ทำได้จริงตั้งแต่ที่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

และทุกหน่วยงานที่จัดงานวันเด็กควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสนุกสนานในงานวันเด็ก

หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ


คู่มือจัดกิจกรรม

วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน

วันเด็กวิถีใหม่ (สมัคร)

“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน (รายงานผล)

รายชื่อโรงเรียน

หน่วยงาน ที่สมัคร “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (สำหรับดาวน์โหลดเพิ่มเติม)

เกียรติบัตร-วันเด็กวิถีใหม่-67


คลิปวันเด็กวิถีใหม่

วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุขสุขได้ด้วยการแบ่งปัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ
วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน ร.ร. บ้านควนตะวันออก สพป. ชพ. เขต๒
งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า
เพราะเราเป็น ครู