รายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน

(ไม่สนน้ำเมา ไม่เอาบุหรี่ ยี้!พนัน)
 
ระบุสถานที่จัดงานวันเด็กจัดที่
- สิ่งที่ได้ทำ
- ผลที่เกิด
เอกสารรองรับนามสกุล png,jpg และ pdf เท่านั้น (สามารถเลือกรูปได้มากกว่า 1 รูป)
- สิ่งที่ได้ทำ
- ผลที่เกิด
เอกสารรองรับนามสกุล png,jpg และ pdf เท่านั้น (สามารถเลือกรูปได้มากกว่า 1 รูป)
- สิ่งที่ได้ทำ
- ผลที่เกิด
เอกสารรองรับนามสกุล png,jpg และ pdf เท่านั้น (สามารถเลือกรูปได้มากกว่า 1 รูป)
ย้อนกลับ