วาดเขียน “เพื่อคนที่เรารัก”

แชร์เนื้อหานี้

วาด เขียน “เพื่อคนที่เรารัก” ชวนเด็กๆประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ส่งผลงาน วาด และเขียน เพื่อให้คนที่เรารักชนะปีศาจอบายมุข (เหล้า เบียร์ บุหรี่ สิ่งเสพติด) ในหัวข้อ “ลุกขึ้นสู้ปีศาจอบายมุข ปีใหม่นี้เริ่มเลย” (เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน สิ่งเสพติด)

กติกา

๑.ส่งผลงาน วาด เขียน มาคู่กัน มิใช่ส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

๒.เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่๔-๖ ทุกสังกัด

๓.วาด ภาพขนาดA4 ในหัวข้อ“ลุกขึ้นสู้ปีศาจอบายมุข ปีใหม่นี้เริ่มเลย” (เหล้า เบียร์ บุหรี่ สิ่งเสพติด) ระบายดีด้วย สีอะไรก็ได้ หรือไม่ระบายสีก็ได้

๔.เขียน เรียงความ หรือจดหมาย (น่ารักๆ) ด้วยลายมือเจ้าของผลงาน บอกความรู้สึกรักและเป็นห่วงจาก ที่เห็นคนที่เรารักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เสพสิ่งเสพติด ความยาว๑ หน้ากระดาษA4

๕.เขียนความตั้งใจของเจ้าของผลงาน ปีใหม่นี้ที่จะท าดีต่อครอบครัว๑อย่าง (เขียนสั้น ต่อท้าย ผลงานในข้อ๔)

การส่งผลงาน

๑.ระบุชื่อ นามสกุล ระดับชั้น ชื่อโรงเรียนพร้อมที่อยู่ ครูที่ปรึกษาในการท า เบอร์โทรศัพท์ครู

๒.ส่งผลงผลงานมาที่ อีเมล์ noojook@gmail.com โดยใช้วิธีการสแกน หรือส่งเป็นไฟล์ภาพถ่าย ให้เป็นไฟล์สกุล jpg

๓.ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ธันวาคม ๒๕๖๔

๔.ประกาศผลในเวปไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com / เพจครูดีไม่มีอบายมุข / เพจโรงเรียนคำพ่อสอน ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๕

รางวัลผู้ได้รับการคัดเลือก

รางวัลผู้ได้รับการคัดเลือก

๑.ทุนการศึกษา ทุนละ ๑,๕๐๐บาท จำนวน ๒๑ ทุน พร้อมข้าวสารไร้สารพิษ ๒ ก.ก. ปุ๋ยมูลไส้เดือน และเมล็ดพันธุ์ผัก

๒.เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชไมยนุช จันดาฝ่าย โทรศัพท์ ๐๙๑- ๐๖๒ ๖๑๙๐