Month: December 2021

วาดเขียน “เพื่อคนที่เรารัก”

วาด เขียน “เพื่อคนที่เรารัก” ชวนเด็กๆประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ส่งผลงาน วาด และเขียน เพื่อให้คนที่เรารักชนะปีศาจอบายมุข (เหล้า เบียร์ บุหรี่ สิ่งเสพติด) ในหัวข้อ “ลุกขึ้นสู้ปีศาจอบายมุข ปีใหม่นี้เริ่มเลย” (เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน สิ่งเสพติด) ๑.ส่งผลงาน วาด เขียน มาคู่กัน มิใช่ส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ๒.เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่๔-๖ ทุกสังกัด ๓.วาด ภาพขนาดA4 ในหัวข้อ“ลุกขึ้นสู้ปีศาจอบายมุข ปีใหม่นี้เริ่มเลย” (เหล้า เบียร์ บุหรี่ สิ่งเสพติด) ระบายดีด้วย สีอะไรก็ได้ หรือไม่ระบายสีก็ได้ ๔.เขียน เรียงความ หรือจดหมาย (น่ารักๆ) ด้วยลายมือเจ้าของผลงาน บอกความรู้สึกรักและเป็นห่วงจาก ที่เห็นคนที่เรารักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เสพสิ่งเสพติด ความยาว๑ หน้ากระดาษA4 ๕.เขียนความตั้งใจของเจ้าของผลงาน ปีใหม่นี้ที่จะท …

วาดเขียน “เพื่อคนที่เรารัก” Read More »

สร้างความดีที่คนด้วยทศพิธราชธรรม ถวายเป็นพระราชสักการะแด่..พ่อของแผ่นดิน

สพฐ. สสส. สคล. ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ขับเคลื่อนงานก้าวที่ 2 โรงเรียนเรียนคำพ่อสอน มุ่งนำทศพิธราชธรรม พร้อมนำโคกหนองนาโมเดล วางรากฐานชีวิตเด็ก เยาวชน รับมืออบายมุขและวิกฤตโลก ถวายเป็นราชสักการะ ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวที่ 2 ของโรงเรียนคำพ่อสอน (ผ่านระบบออนไลน์) โดยน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตไม่ให้ตกเป็นทาสอบายมุข มาสู่ภาคปฏิบัติในโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาอบายมุขควบคู่กันไป        ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน เริ่มขึ้นเป็นก้าวที่ 1 เมื่อปี 2559 เนื่องใน 70 ปีการครองราชย์ ที่น้อมนำคำสอน …

สร้างความดีที่คนด้วยทศพิธราชธรรม ถวายเป็นพระราชสักการะแด่..พ่อของแผ่นดิน Read More »