สพฐ. ร่วมรับฟังการแถลงผลงาน “โรงเรียนต้นแบบก้าวตามพ่อ” ปีที่ 3

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรับฟังการแถลงรายงานผลการดำเนินงาน “โรงเรียนต้นแบบก้าวตามพ่อ” ปีที่ 3 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อแก้ปัญหาเหล้าบุหรี่ ปกป้องเด็กให้ปลอดอบายมุข พร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาเด็กเป็นคนเก่งและคนดี โดยมี นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงผลงาน พร้อมด้วยนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายงดเหล้า ผู้แทนจาก สสส. และนักเรียนจากโรงเรียนต้นแบบก้าวตามพ่อทั้ง 12 แห่ง เข้าร่วมจำนวน 200 คน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ.นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานแถลงผลงาน กล่าวว่า รู้สึกยินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นโรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำคำสอนของพระองค์มาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่นำไปสู่การเป็นคนดี มีศีลธรรม พึ่งตนเองได้ ปลอดอบายมุข …

สพฐ. ร่วมรับฟังการแถลงผลงาน “โรงเรียนต้นแบบก้าวตามพ่อ” ปีที่ 3 Read More »