เข้าพรรษาปีนี้”ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ YSDN อำเภอพาน จัดทำ Postcard สื่อรักให้พักเหล้า แจกให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพานที่สนใจจำนวน 12 โรงเรียน รวมมากกว่า 2,000 ชิ้น 1.โรงเรียนสันกลางวิทยา 2.โรงเรียนธารทองวิทยา 3.โรงเรียนบ้านป่าบง 4.โรงเรียนป่าแดงงาม 5.โรงเรียนปูแกง 6.โรงเรียนร่องธารวิทยา 7.โรงเรียนเทศบาล1 บ้านเก่า 8.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 9.โรงเรียนทานตะวันวิทยา 10.โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 11.โรงเรียนสันติวัน 12.โรงเรียนบ้านเหมืองง่า เพื่อใช้ในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ให้น้องๆนักเรียนได้ส่งต่อความในใจ เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง งดเหล้า เข้าพรรษา และการสร้าง“พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน” เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักในปัญหา ทั้งเกิดความมือร่วมใจกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดพื้นที่ดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน อย่างจริงจัง #ysdnphan #ysdnthailand # แหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า

admin

July 16, 2022

ฉลากเลิกเหล้า

หนูรู้ว่าพ่อทำได้ งดเหล้า เข้าพรรษานะพ่อ.. เข้าพรรษานี้เลิกเหล้าเพื่อลูกกันเถอะครับ..ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง www.sdnthailand.com#เครือข่ายงดเหล้า#สสส#งดเหล้าเข้าพรรษา#สื่อรักให้พักเหล้าลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด#เลิกเหล้าโทร1413#เข้าพรรษา#โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า#โควิด#แอลกอฮอล์พอกันที#Gutalk

admin

August 10, 2021

”จดหมายสื่อรัก” จากโครงการ ”โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”

โครงการ “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ครบพรรษา” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และภาคี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ เน้นส่งเสริมผลักดันให้ระบบการศึกษาเป็นช่องทางที่จะเชื่อมต่อประสานสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นแรงเสริมการขับเคลื่อนให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ที่ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน           อีกทั้งเป็นการสกัดนักดื่มหน้าใหม่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันเขียน “จดหมายสื่อรัก” โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่งดเหล้าครบพรรษา โดยตั้งสัจจะอธิษฐาน (เว้นขาดจากเหล้า เบียร์ จะเป็นลูกศิษย์ที่ดี) อ่านจดหมายสื่อรัก ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยให้เด็ก ๆ ในช่วงเข้าพรรษานี้ และนำจดหมายมอบแด่กระทรวงศึกษาธิการต่อไป รับชมวิดีโอจากโครงการ โพธิสัตว์น้อย ในหัวข้อ “จดหมายสื่อรักโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 4 ตอนจดหมายสื่อรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

admin

June 14, 2020