สคล. ปลื้ม 2 กระทรวงใหญ่ จัดเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า-บุหรี่

แชร์เนื้อหานี้

สคล. ปลื้ม 2 กระทรวงใหญ่ จัดเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า-บุหรี่ สร้างค่านิยมใหม่สังคมไทย หลังพบข้อมูลการตลาดน้ำเมา เจาะกลุ่มนักดื่มหญิง-วัยรุ่น ก๊งเพิ่มขึ้น สวนทางสถานการณ์การดื่มระดับชาติที่กำลังลดลง

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นายธีระ วัชรปาณี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงเหล้า (สคล.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย ค่อนข้างคงที่ โดยในปี 2550 มีอัตราการดื่มอยู่ที่ 30%  เพิ่มเป็น 34% ในปี 2558 จากนั้นก็ลดลงมาเหลือ 28.41% ในปี 2560 และค่อยลดลงต่อเนื่องในปี  2564 มีจำนวนผู้ดื่มประมาณ 16 ล้านคน หรือคิดเป็น 28% ในจำนวนนี้เป็นเพศชาย 46.4% เพศหญิง 10.8% ที่น่าสนใจคือเพศชายมีอัตราการดื่มลดลง ขณะที่เพศหญิงมีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี ซึ่งมีอัตราการดื่มลดลง แต่กลับมีแนวโน้มที่จะดื่มประจำเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนว่าธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทำการตลาดโดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้หญิง และเยาวชนมากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ดังนั้น สังคมไทยต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงค่านิยม โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูเกษียณอายุการทำงาน ที่จะมีการจัดกินเลี้ยงอำลาต่างๆ ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่างของการจัดงานเกษียณปลอดเหล้า ซึ่งเป็นที่น่ายินดี เพราะเมื่อปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ทราบว่า กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะมีผู้เกษียณจำนวนมากนั้น ทั้ง 2 หน่วยงานก็ได้ทำหนังสือส่งถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อกำชับให้มีการจัดเลี้ยงเกษียณอย่างสร้างสรรค์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆ ดังนั้น เราจึงขอเชิญชวนพื้นที่ไหนที่มีจัดงานเกษียณปลอดเหล้า ให้ส่งภาพและคำบรรยายข้อความส่งมาในอินบ็อกซ์ ของเพจเครือข่ายงดเหล้า ซึ่งเราจะรวบรวมสรุปเป็นรายงานผลต่อไป

อนึ่ง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว 7989 ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมต่างๆ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหมด 8 ฉบับ ขณะที่ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 02147/2292 ลงวันที่ 29 ส.ค. ส่งถึงศึกษาธิการทุกจังหวัด เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยหนังสือที่ทั้ง 2 หน่วยงานส่งถึงหน่วยงานในสังกัดนั้น เป็นเรื่องขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล่าเบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 ใจความสรุปว่า ตามที่ สคล. ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 1-12 ได้ข้อความอนุเคราะห์มายังกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ประสานความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการรณรงค์ งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน สังคม เป็นต้น ทั้งนี้ การรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ดำเนินการโดยต่อยอดจากโครงการมอบรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อส่งเสริมวิชาชีพครู สร้างค่านิยมที่ดีในการใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่างต่อเด็กเยาวชน และทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์