โครงการครูดีไม่มีอบายมุข

ข้อมูลร้องเรียนผู้สมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๒ ที่ขาดคุณสมบัติ

คำชี้แจง การร้องเรียนผู้สมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๒ (รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับครูดีไม่มีอบายมุขเท่านั้น)

             วัตถุประสงค์ของการเปิดช่องทางร้องเรียน
             ๑. เพื่อตรวจสอบ –ยับยังความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุในโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๒ เช่นคัดลอก-ตัดต่อข้อมูลผลงานผู้อื่น /ไม่ได้ทำจริงตามผลงานที่ส่งมา/ ยังดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน และอื่นๆตามรายละเอียดในอบายมุข๖
             ๒. เพื่อให้ความยุติธรรมกับผู้ถูกร้องเรียน หากไม่เป็นจริงตามที่ถูกร้องเรียน
             ๓. เพื่อให้สังคมช่วยกันตรวจสอบ สอดส่องดูแลและให้ข้อมูลอันเป็นจริง เพื่อช่วยกันรักษาจริยธรรมของผู้ทำงานการศึกษา

รายละเอียดสำหรับผู้ร้องเรียน
เช่นภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนที่ปรากฏพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๒ และแหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่น เฟสบุ๊ค เอกสารรองรับนามสกุล jpg , png , pdf และ docx เท่านั้น
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุมาข้างต้นทั้งหมดนั้นเป็นความจริง โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูลเพื่อต้องการรักษา จริยธรรมของผู้ทำงานการศึกษา
ย้อนกลับ