โรงเรียนคำพ่อสอน

โรงเรียนคำพ่อสอน

รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน

วันที่ลงทะเบียน โรงเรียน/ที่อยู่ สังกัด จังหวัด ชื่อผู้บริหาร ครูแกนนำ
03/06/2565 บ้านหินกองสามัคคี
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ - นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง
03/06/2565 บ้านหลุมข้าว
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี นางอรัญญา งามระยับ นายวีรภัทร เปดี
03/06/2565 บ้านหนองบัวทอง
บ้านหนองบัวทอง หมู่ 4 ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ นายสุธี ทีทอง นางสุลักขณา เพียรเสมอ
03/06/2565 บ้านหนองแวงตาด
165 หมู่ 4 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา นายสุรัน กงซุย
03/06/2565 บ้านควนคีรีวงศ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 สุราษฎร์ธานี นางนพวรรณ ไชยปันดิ นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา
03/06/2565 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
197 หมู่ 5 ถนน- อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน นายวันชัย พรมสุวรรณ์
03/06/2565 บ้านท่าคุระ(บรรหารราษฎร์นุกูล)
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นางวุฒิตา จันทร์หนู นางวุฒิตา จันทร์หนู
04/06/2565 วัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)
212 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป . ชัยนาท ชัยนาท นายนิติ นิยมศิลป์ชัย นางสาวณฐารินทร์ จันทวิมล
05/06/2565 บ้านหนองบัวทอง
333 หมู่ 11 ถนน- ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม นายเอ็ม อยู่สุข
06/06/2565 บ้านหนองโก
190 หมู่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ นางสาวภัทรภร สรวงสรรเพชญ
06/06/2565 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สพป.มส 1 แม่ฮ่องสอน นายธนภัทร จองหมุ่ง นางสาววรรณี เดชหิรัญกุล
06/06/2565 บ้านหนองโพธิ์
300 หมู่ ุ6 ถนน- ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ นายอานุภาพ งามบุญรอด
06/06/2565 วัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)
28 หมู่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์ นางสุธาสินี บารมีรังสิกุล
07/06/2565 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม
616 หมู่ 10 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เชียงราย นางสาววารินทร์ อินต๊ะ นางสาวสุนิสา สุธรรมมา
07/06/2565 บ้านโคกพนมดี
128 หมู่ 7 ถนน- ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางนงนิตย์ สังขภิญโญ นางสาวเกศินี พรทอง
08/06/2565 บ้านหนองเฝ้า
0 หมู่ 9 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายพชรวรรษ มากระจัน นางสาวนูรีฮัน มาน๊ะ
08/06/2565 อนุบาลปาย( เวียงใต้ )
18 หมู่ 1 ถนนเขตเขลางค์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายสมบุญ มหาวรรณา นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง
08/06/2565 ศิริราษฎร์หมากหญ้า
234 หมู่ 1 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร นางสาวนภวรรณ สีนุยเพ็ง
09/06/2565 บ้านดงสวาง
- หมู่ 10 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึ่ง ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญาภรณ์ สาสาย
10/06/2565 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
70 หมู่ 5 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางศรีสุดา พุทธรักษา นางสาวภทร จันทะบุตร
10/06/2565 บ้านสว่าง
220 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร นายสิทธิพร ประทุม นางชลธิชา สินโน
10/06/2565 บ้านสำนัก
30/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
สพป.ระนอง ระนอง นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่ นางสาวฮัสลีนาวาตี บินเตะ
10/06/2565 บ้านห้วยโผ
189 หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน นายอดุลย์ เขียวมูล นางสาวสุนทรียา เยาวโสภา
10/06/2565 หนองนาคำวิทยาคม
129 หมู่ 1 ถนนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี
17/06/2565 บ้านปากคลองลาน
11 หมู่ 4 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร นายสุริยา ร่มโพธิ์ นายสนอง โพธิ์ทอง
17/06/2565 วัดบุณฑริการาม
1/22 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นายจรัญ ทองปัสโนว์ นางสาววิไลลักษณ์ ไทยสม
17/06/2565 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)
- หมู่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สพป.นบ.2 นนทบุรี นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล นางณัฐมน งามเงินวรรณ
17/06/2565 ชุมชนบ้านปากเสียว
195 หมู่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางสารภี ศรีราม นางสาวนรานุช ปรีชา
20/06/2565 บ้านโนนสมบูรณ์
200 หมู่ 5 ถนน- ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 หนองบัวลำภู นายธราดล ทันตาหะ นางสาวแสงจันทร์ ไชโย
20/06/2565 บ้านขว้างคลีชูชาติ
120 หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 นครพนม นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร นายปฏิภาณ อนุญาหงษ์
21/06/2565 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
สพป.สกลนคร เขต2 สกลนคร นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน นางสาวนิภาภรณ์ ชาคำฤทธิ์
22/06/2565 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
1 หมู่ 3 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางกฤติยา เกษเเก้ว นางสาววาสนา ภูมิศาสตร์
25/06/2565 บ้านหนองแต้
- หมู่ 1 ถนนชยางกูร212 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางอำไพ สายเบาะ นางสาวสุดารัตน์ จอมหงษ์
29/06/2565 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ)
44/1 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สพฐ. สมุทรสาคร นางวรรณกร ทวีแก้ว นางวรรณกร ทวีแก้ว
30/06/2565 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
- หมู่ 1 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หนองคาย นายบรรจงศักดิ์ พินธะ นางสาวอรอนงค์ แก้วปราณี
02/07/2565 วัดเกตุมดีศรีวราราม
19/127 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายวีระยุทธ ครรชิตชัยวาร นางสาวทิตยา ศรส่ง