โครงการโพธิสัตว์น้อย

โครงการโพธิสัตว์น้อย

โรงเรียนที่รายงานผลการเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ๒๕๖๖

วันที่รายงาน โรงเรียน/ที่อยู่ สังกัด จังหวัด ชื่อผู้บริหาร ครูแกนนำ
08/11/2566 02:21:33 บ้านเกาะไม้แหลม (สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์)
ุุ66 หมู่ 6 ถนน- ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวจันทิมา ศรีเมือง นางสาวรตนพร กล้วยนิจ
08/11/2566 03:50:14 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
103 หมู่ 4 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สพป.เลย เขต 1 เลย นายบัญชา พรมนิล (รักษาการผอ.) นางสาวพรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อน
08/11/2566 04:03:58 บ้านกาศประชานุเคราะห์
145 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ แพร่ นางแสงเดือน คำมา นายราชสิทธิ์ คำสอนเจริญ
08/11/2566 04:29:07 บ้านหาดภราดรภาพ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาวเกศราพร ยิ้มศรี นางสาวธิดารัตน์ ชมอินทร์
08/11/2566 04:41:52 บ้านควนแหวง
- หมู่ 7 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พัทลุง นายพรศักดิ์ บุญยัง นายจรุงศักดิ์ โพธิ์ภู
08/11/2566 05:27:16 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสนม
ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอสนม หมู่ 2 ถนน- ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ นางสาวกฤตติยา ชรารัตน์ นายปณิธาน บุญร่วม
08/11/2566 06:34:48 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางคาม
1/3 หมู่ 2 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แม่ฮ่องสอน นาย พรมชาย คำเขียว นาง สุจิตรา รัตนตรัยรำลึก
08/11/2566 07:06:23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจาง
125 หมู่ 2 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แม่ฮ่องสอน นายพรมชัย คำเขียว นางสาววรรณา ฉันท์ชัยเดช
08/11/2566 07:17:02 บ้านหนองบัว
81 หมู่ 10 ถนน- ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางสาวปาณิสรา โกษาแสง นางสาวจิราลักษณ์ คะสุดใจ
08/11/2566 07:34:17 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
175 หมู่ 2 ถนนสมเด็จ ตำบลดอนมดแดง อำเภอกิ่งอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นายวุฒินันท์ แสงทอง นายเจษฎายุทธ ราตรี
09/11/2566 02:12:47 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่และนา
118 หมู่ 1 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แม่ฮ่องสอน นายพรมชัย คำเขียว นางสาวสุทธิดา ปิยชาติโติกุล
09/11/2566 02:29:52 บ้านดอนเสาธง
132 หมู่ 3 ถนน- ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด นางสาวอนุสรา เสือเพชร
09/11/2566 02:37:22 พญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางพีรานุช ไชยพิเดช นายณัฐพล มะลิทอง
09/11/2566 03:38:51 บ้านกาลึม
- หมู่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายสายสินทร์ เงินดี นางสาววณิสตา ทองคำ
09/11/2566 03:40:35 บ้านหนองโสน
- หมู่ 9 ถนน- อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นายปรีชา แป้นเจริญ นางสาวดารารัตน์ พูดดี
09/11/2566 03:41:04 บ้านหนองโก
190 หมู่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ นางสาวภัทรภร สรวงสรรเพชญ
09/11/2566 03:47:03 วัดบ้านใหม่
29/1 หมู่ 8 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สพป.รบ เขต 2 ราชบุรี นางกาญจนา อาจมังกร นางวิลาวัลย์ สิทธิพงษ์
09/11/2566 03:52:48 บ้านคลองบางกระจัน
42/6 หมู่ 2 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นครปฐม นางปฏิญญา งะสมัน นายวรเวทย์ ประชาพิพัฒ
09/11/2566 03:53:06 วัดทุ่งคา
รร.วัดทุ่งคา หมู่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาวิตรี ธนะอุด นางสาวปรารถนา บุญจำรูญ
09/11/2566 03:55:04 เทศบาลบ้านแฮด
384 หมู่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแฮด ขอนแก่น นางสาวปัญชลิกา หนองหารพิทักษ์ นายทศพล จิตอารีรัตน์
09/11/2566 03:56:42 กุหลาบวิทยา
1334 หมู่ 1 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ สังขรัตน์ นายติณณ์ธนัทสรณ์ ชาติกานนท์
09/11/2566 04:06:04 บ้านฝั่งตื้น
301 หมู่ 8 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เชียงราย นายเอก กนกพิชญ์กุล นายมงคลชัย ทรายแก่น
09/11/2566 04:06:14 วัดกระโจมทอง
72 หมู่ 5 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายคงศักดิ์ ชุนถนอม นางสาวเกษราภรณ์ คำจะ
09/11/2566 04:07:52 เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
195 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แพร่ ดร.เกียรติสุดา กาศเกษม นส.รัชนี ธงชัย
09/11/2566 04:12:11 บ้านหนองสรวง
129 หมู่ 2 ถนน- ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น นางสาวไอรัตน์ดา บุญรอด
09/11/2566 04:13:28 สมอทอดศึกษา
251 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางพัฒนา สินมา นางสาวมะลิวรรณ ไขข้างพูล
09/11/2566 04:15:31 จารุศรบำรุง (สมัครใหม่ปี 66)
96 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสุชาวดี สุทธิวานิช นางกำไล ปานม่วง
09/11/2566 04:26:11 วัดดารา
- หมู่ 6 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางนงเยาว์ สุนทรวิภาค นายสยุมภู สัจเขตร์
09/11/2566 04:48:08 บ้านวังตาดราษฏร์อุทิศ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นายจักรกฤษ กราบกราน น.ส.จินณภาดา จำปางาม
09/11/2566 04:52:27 หรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
18/1 หมู่ 1 ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สระบุรี นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ นายชัยพร พรชัยอรรถกุล
09/11/2566 04:58:46 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียรใหญ่
55/1 หมู่ 3 ถนนภักดีฤทธิ์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายธัญจักษญ์ พงศ์เพ็ชร์ นางสาวชุติมา เถาสุด
09/11/2566 05:03:20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาเผือก
118 หมู่ 10 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แม่ฮ่องสอน นายพรมชัย คำเขียว นางสาวพรพรรณ บุญมีเมธา
09/11/2566 05:27:37 ศกร.ตำบลยางขาว
5 หมู่ 5 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ นางสาวทิพวรรณ สันติสำราญวิไล นางสาวรชตปวีญาณัฏฐ์ รัตนะวัน
09/11/2566 05:30:27 หนองม่วงหนองแวง
88 หมู่ 6 ถนน- ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สพป.นครราชสีมา 7 นครราชสีมา นางสาววันเพ็ญ ชานอก นางปุญญัสสิกา กองเงินนอก
09/11/2566 05:49:21 วัดคีรีภาวนาราม
78 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นางวรรณา เวชศาสตร์ นายณัฐวัฒน์ ธุระกิจ
09/11/2566 05:52:16 บ้านหนองกาด
บ้านหนองกาด หมู่ 5 ถนน- ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นางศุภวรรณ จิตต์ภักดี นางอังคณา ต่อคุณ
09/11/2566 05:53:56 บ้านเมืองคง
99 หมู่ 17 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางปานรดา ขาวเมืองน้อย นายเอกพล สมการ
09/11/2566 06:00:31 ชุมชนมาบอำมฤต
- หมู่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาวพรเพ็ญ หนูชนะภัย นางสาวจีราภรณ์ บัวผัน
09/11/2566 06:03:11 บ้านคลองลุ
88/1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ตรัง นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน นางสาวอารี ช่อเส้ง
09/11/2566 06:05:31 เทพประสิทธิ์์วิทยา ฉะเชิงเทรา
37 หมู่ ีี ถนนสวนสมเด็จ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา นางจินตนา เทพพิทักษ์ คุณครูวิภาวรรณ ทองมณี
09/11/2566 06:30:14 วัดสายลำโพงกลาง
- หมู่ 16 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางอำภาพร มั่นต่อ นางสาวณิชาพิชญ์ ฉัตรมานพ
09/11/2566 06:34:05 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายชูเกียรติ ยิ่งยงยุทธ นางสาวอภิญญา กระสังข์
09/11/2566 06:41:39 บ้านหนองบัวหิ่ง
- หมู่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม นางสาวธนัชชา เมฆนาคา
09/11/2566 06:43:36 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุกข้าวหลาม
3058600902 หมู่ 9 ถนน- ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แม่ฮ่องสอน นายพรมชัย คำเขียว นางสาวธันยพร สำเภาโอฬาร
09/11/2566 06:46:44 บ้านรังแถว
1 หมู่ 6 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
สพป.กำแพงเพชรเขต2 กำแพงเพชร นายนพดล แก้วประสิทธิ์ นางสาวละมุล นนกระโทก
09/11/2566 06:48:08 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ
72 หมู่ 2 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พังงา นางนมภรรณ วรรณงาม นางสาวอิงทิวา สองแก้ว
09/11/2566 06:50:41 หนองแวงวิทยา
5 หมู่ 5 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นายรัศม์ เหล่าก้อนคำ นายลิขิต พาลี
09/11/2566 07:00:29 บ้านหนองต้อ
- หมู่ 9 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายชัชวาลย์ ประทุมสินธุ์ นางสาวสุธาสินี ปราศกระโทก
09/11/2566 07:13:08 อนุบาลตรัง
32 หมู่ - ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางกชชิตา สงขำ นางสุรีย์ คำนวน
09/11/2566 07:24:56 วัดขุมทอง(เจริญราษฎร์นุกูล)
- หมู่ 6 ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง นางสาวสรัญญา ภูษาทอง นายอรุณ มังกรทอง
09/11/2566 07:25:09 บ้านป่าเหมือด (สมัครใหม่ปี 66)
322 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เชียงราย นางพัชรินทร์ จันทาพูน นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
09/11/2566 07:29:21 บ้านดอนตะหนิน
4 หมู่ 2 ถนน- ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางนันทนีย์ ปัตตังเวสา นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณประทีป
09/11/2566 07:31:47 สวนลุมพินี
196 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางสาวศิริรัตน์ พลเสน นายปิยบุตร พรหมมา
09/11/2566 07:35:13 บ้านท่าแฉลบ(เอครพานิช)
65 หมู่ 9 ถนนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางนิตยา กัลยาณี นายสหรัฐ เอี่ยมสำอางค์
09/11/2566 07:35:34 บ้านวังพรม
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นายพิชัย สุขชัย นางสาวดาวรุ่ง น้อยคำ
09/11/2566 07:37:20 อุ่มเม่าวิทยา
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ นายภาสกร ภูช่างทอง นางสาวรัชนี มุลศรี
09/11/2566 07:47:54 บ้านพิตำ
- หมู่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นครศรีธรรมราช นางดารณี เสียมไหม นายสุการย์ พานชาตรี
09/11/2566 07:49:51 บ้านหลวง
90 หมู่ 2 ถนน- ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน น่าน นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม นางสาวมิณฑิตา ดอนป่าน
09/11/2566 07:51:28 วัดตะปอนใหญ่
ตะปอน หมู่ 2 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย์ นางสาวศศิธร แสงรุ้ง
09/11/2566 08:03:57 บ้านซับตะเคียนทอง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง นายพลากร ต่ายตามบุญ
09/11/2566 08:07:15 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
211 หมู่ 5 ถนน0 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางออมสิน บุญวงษ์ นางนพมาศ พรหมแก้ว
09/11/2566 08:09:07 วัดบางพลีใหญ่ใน
130 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ นางสาวรวิพร อนันทะรัตน์
09/11/2566 08:09:24 บ้านต้นจันทน์
- หมู่ 3 ถนน_ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นครศรีธรรมราช นางสมกมล รักษ์จุล นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
09/11/2566 08:22:04 วัดบางกระ
เลขที่1 หมู่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพป.รบ1 ราชบุรี นางสาวรักชนก คชชา นางสาวศุภรัตน์ รัศมีจันทร์ฉาย
09/11/2566 08:24:57 วัดพิบูลสัณหธรรม
62/8 หมู่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางสาวปัทมา เผือกสีทอง นายพีท แสงจันทร์
09/11/2566 08:33:23 สวนอนันต์
65 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ นายรัชพล แก้วชุม
09/11/2566 08:36:07 วัดเกาะมะไฟ
45 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวสมนึก ทับทิม นางสาวอุทุมพร ใจเกษม
09/11/2566 08:36:30 อนุบาลเมืองชัยนาท
538 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นายนิยม สงเคราะห์ นางสาวพัชรพรรณ เก่งการเรือ
09/11/2566 08:41:54 บ้านโนนน้อย
- หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นางกาญจนา วงค์ไชยา นางสาวนราพร นันโท
09/11/2566 08:43:57 จริมอนุสรณ์ 1
12 หมู่ 11 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นางเพชรนภา ปรีชาพงศโรช นายโกศล จำปา
09/11/2566 08:46:23 ชุมชนบ้านมั่ว
293 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลำปาง นายสมชาย ธรรมทอง นางสาวชาคริยา ขันคำ
09/11/2566 08:51:10 บ้านหนองแวง
- หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นางนฤมล พรหมทา นางสาวนภาพร พิสาน
09/11/2566 08:54:15 บ้านหมูม้น
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายธนพัฒน์ อภัยโส นางสาวรุ่งอรุณ สิงคา
09/11/2566 09:00:25 บ้านแม่ตะละ
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ นายไพรัช ดวงจันทร์ นางสาววาศินี ดวงใจสัก
09/11/2566 09:05:34 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ
- หมู่ 1 ถนนถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชลบุรี นางกนกกาญจน์ แตงฤทธิ์ นางวันวิสา วิถี
09/11/2566 09:06:45 บ้านสระนารายณ์
29 หมู่ 9 ถนน- ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน นายวัชิระ ท่องเเจ้ง
09/11/2566 09:17:11 บ้านเขาไม้เกวียน
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 สระบุรี นายประสงค์ สุขเอิบ นางสาวมลฤดี ศรีสะอาด
09/11/2566 09:30:33 ไพลอำนวยวิทย์
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายทิศ ซ่อนจันทร์ นางสาวจินตนา สมหงษ์
09/11/2566 10:09:38 วัดป่าเรไร
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายไพรัตน์ บัวสถิตย์ นายศิริพงษ์ บัวกล่ำ
09/11/2566 10:20:01 ลัมแบรต์พิชญาลัย
222/4 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี นางสาวศรีธารา รุ่งเรือง นางสาวหนึ่งฤทัย สามกองงาม
09/11/2566 10:51:05 บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
93 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาววินา มัธยม นางสาวปัทมา มุ่งรวยกลาง
09/11/2566 10:52:55 รัตนจีนะอุทิศ
289/1 หมู่ - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นายบุญเลิศ โอ่งเคลือบ นางสาวจิรารัตน์ เนตรทิพย์
09/11/2566 10:57:18 วัดใหม่
โรงเรียนวัดใหม่ หมู่ 8 ถนน- ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางสุดารัตน์ สารักษ์ นางสาวจันทิรา ไกรนรา
09/11/2566 11:07:18 บ้านควนใต้
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กระบี่ นายอภิชาติ ไพลดำ นางสาวรัตน์ตา ปูเงิน
09/11/2566 11:10:08 บ้านหนองตูม
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลย นายบุญล้วน มารศรี นางสาวขวัญกมล สิมตูม
09/11/2566 11:25:47 วัดฉัตรแก้วจงกลณี
110 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางปริมประภัสร์ ศรีสุวรรณ นางสาวทิพย์วาที เกียรติสมบูรณ์ชัย
09/11/2566 11:57:34 ทุ่งตาพลวิทยา
26 หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว ถนน- ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ นางธนิกา พลสินธุ์
09/11/2566 12:09:34 บ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง
333 หมู่ 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว นายวชิรวิชญ์ แก้วมาลา
09/11/2566 12:28:30 บ้านสามแยกน้ำเป็น
174 หมู่ 1 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ระยอง นางสาวดรรชนี คงช่วย ว่าที่ร้อยตรีชวลิต หวังวรวัฒนากุล
09/11/2566 12:57:22 บ้านเชี่ยวมะปราง
- หมู่ 2 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสาวกลิกา ศิริวรรณ นางสาวการบูร ติงหงะ
09/11/2566 13:05:24 บ้านตะวันจาก
- หมู่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นางสาวบังอร สาคลาไคล นางสาวอาฑิติยา วีรนนท์
09/11/2566 13:08:01 บ้านประแหย่ง
83 หมู่ 1 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายณฐรัช อินโท่โล่ นางสาวบุษกร ปาปะขา
09/11/2566 13:15:36 บ้านโคกพนมดี
128 หมู่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 ปราจีนบุรี นางนงนิตย์ สังขภิญโญ นางสาวเกศินี พรทอง
09/11/2566 13:18:20 บ้านเทพา
- หมู่ 8 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางยุพา ประธาน นางสาวนิราวรรณ ศรีละพันธ์
09/11/2566 13:49:00 บ้านหนองแจง
- หมู่ 9 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นางสาวสมพร ซอกทองหลาง นางสาววรรณธนา เสมา
09/11/2566 13:59:47 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
1999 หมู่ 3 ถนน- ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นายวรัญญู อติศักดิ์กุล นางสาวชยาภา อุสาพรหม
09/11/2566 14:01:27 บ้านตาหนึก
56 หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
สำนักงานเขตพื้้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด นายศรายุธ มณีเรือง นางสาวกมลรัตน์ มิ่งจันทร์
09/11/2566 14:04:59 สมสรร
8 หมู่ 13 ถนน- ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางสาวสุรัตน์วดี ศรีจันทร์ นายมงคล วงศ์สิงหเดโช
09/11/2566 14:06:49 บ้านพันเสด็จนอก
โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก หมู่ 10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางวรรณิภา กัณหาเขียว นางสาวปิยะนุช ดรปัดสา
09/11/2566 14:11:16 วัดหนองบัว
21 หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายวัชระ หวายฤทธิ์ นางสาวรังสิยา ฑีฆาวงค์
09/11/2566 14:15:51 บ้านคลองคุ้ย
123 หมู่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม นางอัจจิมา สุจริต
09/11/2566 14:27:52 วัดปรกเจริญ
โรงเรียนวัดปรกเจริญ หมู่ หมู่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางทัศนีย์ อยู่โต นางสาวบุณยาพร สนทนา
09/11/2566 14:44:56 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด (พงษ์ผลประสาทวิทยา)
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง เด่นนภา จุ้ยดอนกลอย อานนท์ ตุลารักษ์
09/11/2566 15:02:45 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"
222 หมู่ 2 ถนน- ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มุกดาหาร นางศิวพร อาจหาญ นายคชานน สุวรรณพันธ์
09/11/2566 15:36:11 สามัคคีอนุสรณ์
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พัทลุง นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์ นายศุภชัย ทองรอง
09/11/2566 15:44:44 วัดท้ายตลาด(วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี นายชวภณ แหลมสุข นางสาวอัญมณี แสงทอง
09/11/2566 15:45:31 บ้านน้ำซับเจริญ
406 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว นายจักรพันธ์ เรือนตะขบ
09/11/2566 15:46:12 เอกชัย
86 หมู่ - ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน ศิรพึ่งเงิน นางสาวกัญญรัตน์ สิงห์คำ
09/11/2566 16:05:57 เทศบาล 6 นครเชียงราย
421 หมู่ 6 ถนนเวียงบูรพา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร นายพีรวัส ช่างเขียน
09/11/2566 17:28:39 บ้านห้วยน้ำเย็น
136 หมู่ 11 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เชียงราย นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร นางสาวสุปรียา คำโมนะ
09/11/2566 18:57:03 ชุมชนวัดสุวรรณาราม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นายพิทักษ์ คงศักดิ์ นางสาวปภาดา พรหมเศรษฐ์
09/11/2566 23:59:24 ยางนาดีราษฎร์ดำรง
บ้านยางนาดี หมู่ 10 ถนน- ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ นางอุไร กางกรณ์ นางสาวพรวิมล วงษ์คำอุด
10/11/2566 01:09:58 บ้านโพนทา
96 หมู่ 2 ถนน- ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นายเดชา บุญแสน นายณรงค์ศักดิ์ เชียงขวาง
10/11/2566 01:18:28 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
- หมู่ 20 ถนน- ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ นางสาวสุมาลี นิลจันทร์
10/11/2566 01:57:00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อไคร้
54/1 หมู่ 11 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แม่ฮ่องสอน นายพรมชัย คำเขียว นางสาวพรทิพย์
10/11/2566 02:16:46 บ้านมาบประชัน 66
5 หมู่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นายภัทร์กร ศรีเมือง นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุข
10/11/2566 02:19:35 วัดบ้านงิ้ว
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายชุมพล จำปามูล นางสาวสุนิภา ชาติวีระยุทธ
10/11/2566 02:42:13 ประชาราษฎร์สามัคคี
197 หมู่ 13 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
สพป.กำแพงเพชรเขต2 กำแพงเพชร นางปุณยนุช ต่วนชะเอม นางสาวเพ็ญพร พลลาภ
10/11/2566 02:53:21 บุณยสมบัติวิทยา
15/2 หมู่ 5 ถนนผดุงเกษม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวผุสดี ศรีสัมพันธ์ นางสาวกนกพร วุฒิวงศ์งาม
10/11/2566 02:57:59 บ้านทุ่งมน
97 หมู่ 17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นางมยุรีย์ สมศรี นางสาวณัชชวกร คิอินธิ
10/11/2566 03:14:39 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)
79 หมู่ 5 ถนน- ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวสยุมพร อินทศรี นายศรีวิชัย ชัยฉลาด
10/11/2566 03:16:07 บ้านหนองยาง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นางลักขณา แสงทองทิพย์ นางณัฐริญธาดา สมจิตร
10/11/2566 03:19:44 บ้านหลุมข้าว
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ลพบุรี นางจีรวรรณ อินทรเพชร นายวีรภัทร เปดี
10/11/2566 03:27:26 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวร นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์โฉม
10/11/2566 03:28:36 บ้านดงยอ
- หมู่ 7 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นายสุรพล พลเชียงขวาง นางสาวน้ำฝน แขวงเมือง
10/11/2566 03:28:37 บ้านห้วยพลับ
92/2 หมู่ 5 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ นางธัญญริญญ์ เลห์เนอร์ นางสาวพรศิริ วงษ์ชอบพอ
10/11/2566 03:30:35 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕
329 หมู่ 6 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายวิชัย มั่นพลศรี นายสุจิร สอนสกุล
10/11/2566 03:33:27 บางปลาม้า
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นายสยาม ทองสัมฤทธิ์ นางสาวดวงตา ศรีวิเชียร
10/11/2566 03:36:25 วัดใหม่หนองพะอง(ทับทองวิทยาธาร)
ุ64/4 หมู่ 7 ถนน- ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายถวิล แซ่ตั้ง นายมณเฑียร ศรีเพชร
10/11/2566 03:40:46 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางการเกษ บุพศิริ นายสุทธิรัก ชาดง
10/11/2566 03:44:39 เทศบาลบ้านดู่
444 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองทิศตะวันตก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชียงราย นายมานพ ถมยา นางกัญฐณา อินทรักษ์
10/11/2566 03:59:00 เมืองอุบล
530 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นายณัฐพงษ์ ดาขวา นางปิยะนุช จรุงพรสวัสดิ์
10/11/2566 04:01:12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง
333 หมู่ ึ7 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพชรบูรณ์ นางสาวอโนชา ป้องชาลี นางสาวรสสุคนธ์ สีเผือก
10/11/2566 04:08:28 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมือง
4/11 หมู่ 4 ถนนวัดหน้าเขาบ่อยาง ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชลบุรี นางสาวณัฐกานต์ สันติสวัสดิ์ นางสาวจริยา วิชัยดิษฐ
10/11/2566 04:08:48 บ้านหนองละลอก
โรงเรียนบ้านหนองละลอก หมู่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นายอนันต์ บุญเรืองเศษ นางสาวอิงชนก มงคลธง
10/11/2566 04:14:02 วัดหนองพันเทา
191 หมู่ 12 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ นางสาวณัฐมล บริสุทธิ์
10/11/2566 04:16:37 บ้านยางเทิง
โรงเรียนบ้านยางเทิง หมู่ 8 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางกนกอร บุญกว้าง นางสาวกชกร ดำรี
10/11/2566 04:16:55 บ้านนาโฮง
219 หมู่ 2 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นางจุติรัตน์ นามแสง นายวิชิต ธิดงเย็น
10/11/2566 04:23:05 บ้านหนองศาลา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น นางอุภรรัจม์ แถวไธสง นางสาวศิริน่า สุขบิดา
10/11/2566 04:26:11 โรงเรียนวัดแม่กะ
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สพป.ชม.เขต2 เชียงใหม่ นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ นางสาวนฤมล กระจ่างโฉม
10/11/2566 04:26:29 สถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บำรุง)
133 หมู่ - ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางสาวนงนุช เลิกบางพลัด นางสาวอธิการ พิมพ์วงศ์
10/11/2566 04:34:02 วัฒนาปัญญานุสรณ์
4 หมู่ 4 ถนน- ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กำแพงเพชร นางศุกลรัตน์ ขำดี นางสาวรุ่งนภา พึ่งจันทร์
10/11/2566 04:35:33 บ้านจัดสรร
1 หมู่ 10 ถนน- ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นายประยูร ภูแข่งหมอก นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
10/11/2566 04:37:46 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมสารคาม
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นายกรินทร์ เฉลิมวิสุตม์กุล นางสาวลาวัลย์ พุดขุนทด
10/11/2566 05:07:35 ธรรมจารีนิวาส
147 หมู่ 1 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์ นางสาวหนูพร หาญอาษา
10/11/2566 05:10:47 มรุกขนคร
ไม่มีเลขที่ หมู่ 10 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นายพนิชย์ แก้วมณีชัย นางจิตต์ลดา สุผาวัน
10/11/2566 05:24:38 บ้านโคก
1/2 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายชัชชัย อุปสรรค์ นางสุรีรัตน์ มูลทาประดิษฐ์
10/11/2566 05:32:54 เทศบาล๑๐(อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)
3 หมู่ - ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สระบุรี นางธนิษฐ์ฌา แสงไพโรจน์ นางมนทิรา วิโรจน์พงศ์พันธ์
10/11/2566 05:41:24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ลัน
63 หมู่ 7 (ไม้ลัน) ถนน- ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แม่ฮ่องสอน นายพรมชัย คำเขียว นางสาวพัชราภา ศุภธาดากูล
10/11/2566 05:50:07 สะโนวิทยา
1 หมู่ 1 ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1 สุรินทร์ นางสาวปิยาภรณ์ สร้อยระย้า นางสาวจิราวรรณ อุณวงค์
10/11/2566 05:56:33 บ้านควนเนียง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวาง นางสาวกณฺกนันต์ ปาลสุวรรณวัฒน์
10/11/2566 06:08:47 บ้านใหม่สามัคคี
96 หมู่ 10 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตาก นางสาวสกุณา อินอยู่ นางสาวอุบล ซิวตาวงศ์
10/11/2566 06:26:48 บ้านเหล่ายูง
138 หมู่ 13 ถนน- ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด นายสุวิทย์ จันทร์เสถียร นายวรรณกรณ์ บุญเหลี่ยม
10/11/2566 06:54:09 บ้านห้วยโจด
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางศิริแข แขหินตั้ง นางสาวจุฑารัตน์ โยงไธสง
10/11/2566 06:54:12 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
588 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ นายวัฒน์ อุปคำ
10/11/2566 07:07:44 บ้านโพนขวาว
หมู่ 2 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
สำนักงานเขตพืืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ นางยุพาภรณ์ เบญจมาศกุล นางกรรณิการ์ เรียงไธสง
10/11/2566 07:12:07 บ้านสาหร่าย
45 หมู่ 1 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด นายศุภธี ศรีสนาม นางพวงเพชร โพธิ์สนาม
10/11/2566 07:13:24 บ้านดงสวาง
- หมู่ 10 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึ่ง ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญาภรณ์ สาสาย
10/11/2566 07:23:52 วัดบ้านด่านคนคบ
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นางชญานิศ สมนา นางสาวแพรวรุ่ง รังสิตสวัสดิ์
10/11/2566 07:24:11 วัดสองแพรก
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นายนิวัฒน์ หมวกทอง นาวสาวจุไรรัตน์ ทองคำชุม
10/11/2566 07:54:29 บ้านน้ำเขียว
- หมู่ 4 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นายชวน โฉมทรัพย์เย็น นายอัครพล จันทรราช
10/11/2566 07:55:55 วัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฎ์ประสิทธิ์)
- หมู่ ุ6 ถนน- ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ นายรักษพงศ์ ทัดเทียม
10/11/2566 07:57:12 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
187 หมู่ 5 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เชียงราย นายวัฒนา พรมมินทร์ นางสาววชิรญาณ์ กุณามา
10/11/2566 08:01:07 วัดนทีคมเขต
29 หมู่ 4 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก นางสาวสายฝน พันธ์ทองดี
10/11/2566 08:03:27 บ้านพระที่นั่ง
150 หมู่ 7 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสมหมาย แพงวาปี นายรวิกร จันทะมัง
10/11/2566 08:09:12 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี นางสาวศุภลักษณ์ คำขยาย นางสาวอุษา รุ่งเรือง
10/11/2566 08:27:08 เทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
28 หมู่ - ถนนปรีชาสุข ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม นายประจักษ์ พรมหนู นางสาวเบญจวรรณ ศูนย์คุ้ม
10/11/2566 08:36:59 บ้านนาวิทยาคม
341 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายพีรพงษ์ ทรรพคช นายภูมินทร์ รักบำรุง
10/11/2566 08:38:48 วัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร)
97 หมู่ 3 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ นางเพชรัตน์ ไล้รักษา
10/11/2566 08:40:26 บ้านหนองพีพ่วน
194 หมู่ 6 ถนน- ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์ นางสาวรุ่งทิวา อาจผักปัง
10/11/2566 08:43:52 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์
- หมู่ 2 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กระบี่ นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน นางสาวธมนวรรณ เอี่ยมศิริ
10/11/2566 09:37:30 กันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ 11 ถนนกันทรลักษ์-นาห่อม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ นางสาวนิตยาพร อำนวย นายโกวิท วันศรี
10/11/2566 10:11:47 บ้านขุนประเทศ
8 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นายณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ นายวุฒิพงษ์ แสนจันทร์
10/11/2566 10:17:48 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมู่ 10 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางจิรภา อัยราคม นางสาวนภาพร สมชู
10/11/2566 11:16:02 บ้านแม่แจ๊ะ
47 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายนรินทร์ รักสีขาว นายศราวุธ ช้างลี้
10/11/2566 11:27:20 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์)
- หมู่ 1 ถนนโพธิ์ทอง - ท่าช้าง ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง นางสาวธัญญ์สิริณทร์ ทองสร้อย นางสาวณกมล มากมี
10/11/2566 11:48:08 วัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)
212 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นายพรรคพงศ์ นามเทพ นางสาวณฐารินทร์ จันทวิมล
10/11/2566 12:52:44 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213
64/2 หมู่ 2 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางนพพร ปิ่นทอง น.ส.กนกลดา จันทะพัฒน์
10/11/2566 13:03:44 บ้านคันสูง
168 หมู่ 3 ถนนหนองผือ-มุกดาหาร ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาวสัณธานี คุณะชัย นายนนทชัย โคตรอ่อน
10/11/2566 13:17:00 บ้านโป่งกระทิงล่าง
- หมู่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.รบ.1 ราชบุรี นางสาวจิราภรณ์ หนูสิทธิ์ นางสาวไพรินทร์ จันทร์เหม
10/11/2566 15:26:55 วัดหนองใหญ่
1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางปริษา ทองช่างเหล็ก นางสาวกนกธร แก้วแหวน
10/11/2566 15:44:46 บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาวเรณู เข็มพันธ์ นางสาวเรณู เข็มพันธ์
10/11/2566 23:26:20 บ้านกุดฉิม
95 หมู่ 5 ถนนยุวสัญจร ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นายธวัชชัย พรมอารักษ์ นายภาสกร พลรัตน์
11/11/2566 02:00:19 อนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง นายพงศ์นิธิศ เที่ยงภิญญานันท์ นางสาวขวัญแก้ว พงษ์พยัคฆ์
11/11/2566 03:00:40 บ้านเขากำแพง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางดวงใจ บัวงาม นางสาวขวัญกมล แก้วสระแสน
11/11/2566 03:33:38 บ้านใหญ่
- หมู่ 9 ถนนสุราาฎร๋ - ตะกั่วป่า ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2 สุราษฎร์ธานี นางชาลินี ส่งแสง นางวิจาริณี ทิพย์โท
11/11/2566 04:03:36 บ้านควนสูง
- หมู่ 10 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางศรัญญา วงษ์ประยูร นางสาวรักษ์สิตา พราหมณ์ทอง
11/11/2566 04:16:19 วัดดอนทอง(ประชารัฐบำรุง)
87/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาววารุณี นาคคล้าย นางสาวพีรดา เดชา
11/11/2566 04:34:28 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
14/1 หมู่ 4 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นายสมภพ ดวงชอุ่ม นางสาวนพรัตน์ ศรีทอง
11/11/2566 07:02:11 บ้านสี่เหลี่ยม
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางมิ่งขวัญ บูรณปรีชา นางสาวอมรรัตน์ แสนพันธ์
11/11/2566 07:19:40 บ้านหนองโพธิ์
300 หมู่ ุ6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ นายอานุภาพ งามบุญรอด
11/11/2566 08:23:36 อุดรพัฒนศึกษา
302 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี อุดรธานี นางณภัสนันท์ สมพอง นางสาวสุพรรณี พาเภา
11/11/2566 10:35:53 บ้านห้วยนา
104 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายสุวพิชญ์ ไกรภพเจริญจิต นางสาวสาวิตรี ดำรงสุรศรี
11/11/2566 12:09:04 บ้านห้วยก้อด
ม.13 หมู่ 13 ถนน- ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลำปาง นางสุภาพร ทองใบ นางภิมลพรรณ เจริญนวกุล
11/11/2566 15:10:08 วัดสง่างาม
- หมู่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสาวสุกัญญา ไตรสำราญ นางสาวนลิน แซ่มี
11/11/2566 15:24:11 บ้านนาแมด
222 หมู่ 7 ถนน- ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี นายอดุลย์ศักดิ์ ยืนนาน นางสาวสมฤทัย พูลเพิ่ม
11/11/2566 15:29:59 บ้านสันต้นขาม
4 หมู่ 16 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เชียงราย นางพัชรินทร์ ปิจมิตร นายอรัญ ปัญญาทิพย์
11/11/2566 15:32:45 เวียงแก้ววิทยา
224 หมู่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เชียงราย นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋ นางวิไล ปินทรายมูล
11/11/2566 15:49:17 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ่อพลอย
1 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี นางสาวรินรดา ภูโต นายอรัณย์ น่าชม
11/11/2566 23:47:41 โรงเรียนบ้านโคกกลาง
169 หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อุดรธานี นายนาฎธิชัย ศรีทัด นายพงษ์พันธ์ วรรณดี
12/11/2566 03:09:28 บ้านปากเนียม
โรงเรียนบ้านปากเนียม หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เลย นายณัธชพงศ์ พัฒณวงศฑรฒ์ นางสาวนิตยา นันทะผา
12/11/2566 03:40:15 หมอนสูงประชาสรรค์
- หมู่ 8 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สุโขทัย นายนิรุช ขอสุข นางสาวพัชญา วรรณโชค
12/11/2566 03:50:44 บ้านดอนมะขาม
- หมู่ 1 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
สพป.เพชรบุรี เขต1 เพชรบุรี นางสาวมยุรี แสนสุข นางสาวปาริตา ขำนุรักษ์
12/11/2566 04:06:20 บ้านโป่งเปือย
117 หมู่ 4 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นางสาวรมิดา เศรษฐบดี นายธรณินทร์ สุพร
12/11/2566 04:21:52 บ้านสันปง
- หมู่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นายสมชาย ใหม่พรม นางสาวเบญจวรรณจันทรบุตร
12/11/2566 04:35:16 บ้านโป่งไผ่
337 หมู่ 7 ถนน- ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวสุภัค ธีรัชสกุล นางยุวธิดา ทองวันดี
12/11/2566 04:45:22 บ้านไร่ขอนยางขวาง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล นางสาวจิรชากานต์ บัวระพา
12/11/2566 05:12:36 บ้านหนองจิก
2 หมู่ 2 ถนน- ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กระบี่ นายมนพภรณ์ เกิดสุข นางสาวพิชชากานต์ สุขอ้น
12/11/2566 05:15:36 บ้านงอยเลิงทอง
- หมู่ หมู่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สพป.อุดรธานี เขต1 อุดรธานี นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง นางสาวกัญญาณัฐ พวาศิริ
12/11/2566 05:16:03 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) (สมัครใหม่ปี 66)
6/2 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย นางสาววิลาวัลย์ สิริทิพากุล
12/11/2566 05:22:55 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
57 หมู่ 6 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายวีรชล บุพศิริ นางสาวอาจารี นครไทย
12/11/2566 05:23:19 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
17 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางสาวพรทิพย์ ชูบัว นางสาวอัยลดา อภิธนาภิรักษ์
12/11/2566 05:29:58 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
937 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิเขต 3 ชัยภูมิ นายศรายุทธ ปาปะกัง นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์
12/11/2566 05:57:48 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง
109 หมู่ 13บ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ 13 บ้านหนองแคนพัฒนา ถนนสถิตย์วิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี นายวิรัตน์ ญาณะรมย์ นายสิทธิศักดิ์ พรใส
12/11/2566 05:58:01 ชุมชนบ้านดอนใหญ่ - บูรพา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางบุญญาพร เบิกบาน นางกมลวรรณ นนทสิน
12/11/2566 06:07:36 อนุบาลปาย( เวียงใต้ )
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง
12/11/2566 06:28:53 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
1 หมู่ 6 ถนน- ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี นางสาวรัชชิดาภรณ์ สุภาษร นางสาวภารดา นพแก้ว
12/11/2566 06:38:10 เทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
350 หมู่ 9 ถนนกสิกรมม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ นางชยุดา ไนยะกูล นางสาวพรรณธิวา ชาติมนตรี
12/11/2566 06:42:48 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
525 หมู่ 1 ถนนนาแก้ว-ดงน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล นางสาวสุดาวรรณ คำศรีพล
12/11/2566 06:57:54 บ้านนาสะเดา
42 หมู่ 8 ถนน- ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นายศรชัย ไกรษร นางสาวนุดสบา บุญเกตุ
12/11/2566 07:02:17 บ้านมะม่วงงาม
75 หมู่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางอรุณรัตน์ จันทร์ทองขาว นางสาวเพชรัตน์ จุลพรหม
12/11/2566 07:06:44 วัดพระบรมธาตุไชยา
- หมู่ 3 ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสุภาพร วันนิยม นายยุทธกิจ เปี่ยมเนตร
12/11/2566 07:18:05 บ้านแม่ตาวใต้
444 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตาก นางสาวเนตรนิภา ปัญญานันท์ นางสาวนฤมล เด่นนภา
12/11/2566 07:31:14 บ้านแม่วะเด่นชัย
134 หมู่ 5 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลำปาง นางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีธิ
12/11/2566 07:41:49 อนุบาลค้อวัง
3 หมู่ 7 ถนน- ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายประสาร บุตตะไมล์ นางสาวเสาวลักษณ์ หมายมี
12/11/2566 08:14:56 บ้านขมิ้นบ่อโคลน
204 หมู่ 4 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อุดรธานี นางสุมาลี จันทมาตร นายนที ปัชชาเขียว
12/11/2566 08:56:50 เขาพนมแบกศึกษา
213 หมู่ 4 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายวานิช อินทร์สุวรรณ นางสาวจุฑาภรณ์ จินา
12/11/2566 09:16:47 วัดพืชอุดม
25/5 หมู่ 9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี นางสาวสมศรี แจ้งสุทิมล นางสาวอรุณี ทัพซ้าย
12/11/2566 10:18:46 วัดบางหญ้าแพรก
20 หมู่ 16 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางสาววรรณี ชูก้าน นายทวีพงษ์ อุทัยรัมย์
12/11/2566 10:38:21 บ้านห้วยกบ
333 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ นางสาวสุกัญญา พันธุเมฆ
12/11/2566 13:02:38 บ้านสักพัฒนา
130 หมู่ 10 ถนน- ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เชียงราย นางรุ่งจิตร ลือยศ นายดณุพล จิตประสงค์
12/11/2566 14:48:36 บ้านหนองเกตุ
221 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวสุวิมล สุขจิตร นายแทนไทย ชูโชติ
12/11/2566 14:49:21 โรงเรียนบ้านดอนมูล
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ลำพูน นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ นางสาวปัทมาภรณ์ ธิปัญจะ
12/11/2566 15:19:18 บ้านปากเลข
89 หมู่ 10 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวสุจิตรา เสวียงชัย นายกฤษฎา สุขฉายา
12/11/2566 15:26:54 บ้านหนองบัวทอง
333 หมู่ 11 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา นางสาวธนิตา อัดโดดดร
12/11/2566 16:48:37 องค์การสวนยาง 3
778 หมู่ 7 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นายสุธี บูรณะแพทย์ นายพุทธสิทธิ หนูเซ่ง
12/11/2566 23:04:26 วัดเขาเจริญธรรม
- หมู่ 9 หมู่บ้านลำพื้นทอง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางจิราพร บัวเรือง นางสาวขนิษฐา บัวทอง
13/11/2566 00:53:17 วัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์ นางสาววิพาภรณ์ ปานกลิ่น
13/11/2566 00:57:15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
91 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กระบี่ นายเกียรติมงคล พูดเพราะ นายศราวุธ เกื้อขาว
13/11/2566 02:30:02 บ้านรับร่อ
89 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาวกนกกาญจน์ กูลสุวรรณ นางสาวจันทร์จิรา เพชรน้อย
13/11/2566 02:42:28 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)
19 หมู่ 10 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 บุรีรัมย์ นางปิยนันท์ หรีกประโคน นางวิจิตรา บุญสุข
13/11/2566 02:59:30 โคกล่ามวิทยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายอุทิศ เชื้อบัณฑิต นางสาวบุญญาพร พุกรัตน์
13/11/2566 03:01:08 บ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ)
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายธันว์ ขำทอง นางสาววลัยพันธ์ แสงภู
13/11/2566 03:01:19 โรงเรียนแพรกษาวิทยา
239 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ นางไพรินทร์ บุญสิทธิ์ นางสาวลัดดาวัลย์ ชิตอักษร
13/11/2566 03:06:19 บ้านทุ่งเรือโกลน
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางสาวปิ่นกาญจน์ ไสยะหุต นางสาวจันนิศา จุลมุสิก
13/11/2566 03:24:05 เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
4 หมู่ - ถนนตัดใหม่ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตราด นางสาวอภิรดี กรวยทรัพย์ นายสมคิด มาวงศ์
13/11/2566 03:31:30 บ้านหินตุ้ม
96 หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นางศิริกร ทุคหิต นางสาวสุพรรษา โพธิ์พันธ์
13/11/2566 03:33:05 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางยี่โท
- หมู่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระนครศรีอยุธยา นางนิภา โภชชงค์ นางนิภา โภชชงค์
13/11/2566 03:34:36 อนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
91/3 หมู่ 11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมุทรปราการ นางสาวปรัศนี ดวงเงิน นายเตชัส ลำดับพังค์
13/11/2566 03:40:15 วัดกรอกยายชา
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นายภูมิภัทร ฉัตริภากรณ์ นางสาวชนัญชิตา ปะตาทะโก
13/11/2566 03:44:06 บ้านโพนตูมหนองแสง
80 หมู่ 6 ถนน- ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายปริญญ์ธนิน นิธิวัชร์ปริญญ์ นางสาวนวลฉวี คุณปัญญา
13/11/2566 03:49:45 สกร.อำเภอเกาะสีชัง
174 หมู่ 6 อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ชลบุรี นางสาววรรณา กังศืริกุล นายธีระ จิตจินดารัตน์
13/11/2566 03:52:04 บ้านแม่อูคอ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายสายัณห์ กันธิยะ นางจารุฉัตร โพกุนนะ
13/11/2566 04:01:18 บ้านโนนหมากมุ่น
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 สระแก้ว นางพรกมล กันนิยม นางโศรญา ปุยะติ
13/11/2566 04:12:10 บ้านต้นกระบก
7 หมู่ 7 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางสาวสุกัญญา พูลกสิ นางสาวสาวิณี อ่อนภักดี
13/11/2566 04:12:58 บ้านแม่กรณ์
169 หมู่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เชียงราย นางพัฒนาพร ไชยสิทธิ์ นางสายทอง พรมมา
13/11/2566 04:17:12 วัดสามจุ่น
1 หมู่ 1 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวทิวากร ดวงแก้ว นางสาววีรญา พวงกำหยาด
13/11/2566 04:19:05 บ้านนาแก เขต 5 (สมัครใหม่ ปี66)
- หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา นางสาวน้ำฟ้า จารีย์
13/11/2566 04:20:01 บ้านอูนนา
193 หมู่ 3 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางสาวทัศนีย์ บุนนท์ นางสาววรรณภา พลเดช
13/11/2566 04:26:03 บ้านหนองล่าม
11 หมู่ 6 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มหาสารคาม นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์ นายนิกร กันยสุด
13/11/2566 04:32:32 ประชาสนธิ์นุสรณ์
99 หมู่ 5 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายสมใจ พิมพ์ภา นางสาวชวาลา นครไทย
13/11/2566 04:34:42 บ้านเสกกอง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สร.3 สุรินทร์ นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน นางทัศวรรณ วงศ์ใหญ่
13/11/2566 04:46:48 วัดห้วยไร่
- หมู่ 9 ถนนแม่มาลัย-ปาย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นายจักรพงศ ท้าวจำนงค์ นายมนัฐชากร เทวปัญญา
13/11/2566 04:49:22 บ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร)
65 หมู่ 8 ถนน- ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นครปฐม นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร นายสุรสิทธิ์ ขวัญแก้ว
13/11/2566 04:53:07 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
138 หมู่ 4 ถนน- ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แพร่ นายศรายุทธ แก้วเรือน นางกุลธิดา เตียงเกตุ
13/11/2566 04:59:24 บ้านลำตะคร้อ
8/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นายประสิทธิ์ บัวพรวน นางสาวโชติรส เนินเพิ่มพิสุทธิ์
13/11/2566 06:12:56 สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
151 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ยโสธร นายอุทัย สุภาพัฒน์ นายพิษณุ สมจิตร
13/11/2566 06:20:29 ทับหลีสุริยวงศ์
52 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง นางสาวภณิชชา สุวราช นางสาวกาญจนา เผือกผ่อง
13/11/2566 06:22:51 วัดตโปทาราม
275/6 หมู่ 8 ถนน- ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม นายวรวุฒิ ดวงมะโน
13/11/2566 06:23:33 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
- หมู่ ึึ7 ถนน- ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางกชมล อยู่สุข นายทศพล บุดดาซุย
13/11/2566 06:24:13 บ้านบางแสม
96 หมู่ 3 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวสมถวิล มิสันเทียะ นางสาวปรีณาพรรณ ราชแก้ว
13/11/2566 06:33:28 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
27 หมู่ 9 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม นางสาวกรรณิกา สังฆวิชัย
13/11/2566 06:41:06 บ้านโนนยาง
7 หมู่ 8 ถนน- ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นายสุบรรณ์ จำปาศรี นายอภิสิทธิ์ ฐานะ
13/11/2566 06:43:04 บ้านสีสุกห้วยโมง
2 หมู่ 10 ถนน- ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สกลนคร นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น นางสาวปรารถนา จันเทพา
13/11/2566 06:46:01 บ้านหัวภู
3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายจรูญ ลาผ่าน นางสาวเมธาวี พันโนลิต
13/11/2566 06:46:56 อนุบาลตำบลหนองแรด
149 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชียงราย นายสมัคร ราชเมืองมูล นางสุรีรัตน์ อิ่นคำ
13/11/2566 06:53:57 โครงการหลวงแกน้อย
214 หมู่ 2 ถนน- ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นายเสรี ภีระ นางสาวการะเกด วงค์ชัย
13/11/2566 06:55:49 บ้านโคกมะตูม
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ นางสาวจิราวรรณ พายุยง
13/11/2566 07:00:01 บ้านหนองแต้
- หมู่ 11 ถนนชยางกูร 212 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางอำไพ กันยกรโภคิน นางสาวสุดารัตน์ จอมหงษ์
13/11/2566 07:06:31 บ้านใหม่ศรีสุข
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นางสาวรินทร์ลภัส พัฒน์เมธากูล นางสาววัชรกร พูดขุนทด
13/11/2566 07:08:53 บ้านท่าเกษม
117 หมู่ 9 ถนน- ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล นางจีราวรรณ ผาสุข
13/11/2566 07:11:23 บ้านป่าตาล
11 หมู่ 2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลำปาง นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์ นางสาวพัชรินทร์ อินจันทร์
13/11/2566 07:22:49 ชุมชนบ้านหนองขุ่น
212 หมู่ 11 ถนนชยางกูล ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางกมลทิพย์ ดอกอินทร์ นายมนูญ ทองสุข
13/11/2566 07:22:49 บ้านแม่กลองเก่า
95 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตาก นายมานพ ธาราดรุณีกุล นางสาวทัศนีย์ ดีรัศมี
13/11/2566 07:29:06 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หมอเมือง
106 หมู่ 2 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น่าน นางสาวอริชาภัช อะทะวัน นางแก้วใจ นนปินะ
13/11/2566 07:36:34 บ้านหนองแขวนกูบ
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี นางสาวชลพิชา ปลื้มสระไชย นายวิษณุ หมั่นเขตรกิจ
13/11/2566 07:39:06 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
365 หมู่ 2 ถนนลำพูน - ลี้ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลำพูน นายมงคล สุวรรณะ นางสาวอัญชลี กาปัญญา
13/11/2566 07:40:49 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
3 หมู่ 2 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นายธวัช พรมี นางสุนิสา ตาแสน
13/11/2566 07:42:46 บ้านวังคาง (สมัครใหม่ปี 66)
400 หมู่ 3 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวสาริศา ชิณสีดา นายกิติศักดิ์ คณทา
13/11/2566 07:44:53 บ้านหนองหญ้าไซ
229 หมู่ 7 ถนนนิตโย ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นางสาวชัญญภัทร วัฒนะเหลา นางสาวนันทพร สะค้าน
13/11/2566 07:48:21 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง นางคุณัญญา โสภาสุข
13/11/2566 07:50:18 บ้านเวียงกลาง
85 หมู่ 21 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เชียงราย นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ นาางสาวเกวลี ศิริแสน
13/11/2566 07:57:31 บ้านหนองยายหมาด
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์ความดี นางสาวสุภาพร สิงห์วงษา
13/11/2566 08:04:26 อนุบาลรัตนบัณฑิต
214 หมู่ 6 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองคาย นายพุฒ เคหฐาน ว่าที่ร.ต.วีรพงษ์ โภคาเพ็ชร
13/11/2566 08:12:29 บ้านสมบูรณ์
1 หมู่ 8 ถนน- ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี นายจิรวัฒน์ ธานี นางสาวรัตน์ติพร ทองพิมพ์
13/11/2566 08:19:26 เทศบาลชนะชัยศรี
45 ถนนทหารร่วมจิตต์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สระแก้ว นายวีระพงศ์ ศรีจันทร์ นางสาวนิตยา อ่อนสว่าง
13/11/2566 08:24:10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมษา
92/1 หมู่ 15 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สุรินทร์ - นางอรอนงค์ สาแก้ว
13/11/2566 08:37:07 บ้านพุซาง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สพป.สบ.1 สระบุรี นางสาวชมจันทร์ อุ่นน้ำใจ นางสาวอนงค์นาฏ โตเอี่ยม
13/11/2566 08:51:11 เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
1 หมู่ - ถนนบ้านสวนกล้วย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ราชบุรี นายสมชัย ธิติพงศา นางสาวกาญจนา คนอยู่
13/11/2566 09:00:08 บ้านเจริญสุข
123 หมู่ 6 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรสาคร นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ นายปรัชญา สิริวรรณธีระกุล
13/11/2566 09:07:17 บ้านโคกยาว
228 หมู่ 10 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายเรวัตร สวัสดี นายสุวัตร บุตรทศ
13/11/2566 09:08:16 ศดวฺสุนทรธรรมาราม
77 หมู่ 18 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สุรินทร์ - นางสาวพิชามญชุ์ บุญลิลา
13/11/2566 09:08:51 วัดกลางบ้านดอน
0 หมู่ 8 ถนนหางตลาด - ศรีสำราญ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสุทธิรัก มหาเมฆ นายจักรี มาช่วย
13/11/2566 09:13:07 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
341 หมู่ 8 ถนน- ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี นางลักษณารี พิทักษ์วงศ์
13/11/2566 09:52:18 เกาะยาววิทยา
66/16 หมู่ 6 ถนนกาลัญกุล ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พังงา นายสนอง คล่องสมุทร นายศิวรัตน์ รอดเมือง
13/11/2566 09:55:38 อนุบาลพรหมบุรี
280 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี นางประภา พวงดอกไม้ นางศิริวรรณ สุยะหมุด
13/11/2566 09:59:53 เทศบาล ๑ (บางปูใหม่)
209/107 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมุทรปราการ นางจุฑาทิพย์ ฤทธิแผลง นางสาววราพร ศรีสวัสดิ์
13/11/2566 10:05:59 เทศบาล 1 ต้นยาง
146 หมู่ 7 ถนน- ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชียงราย นางสาวกนกอร ชิติวีรภัทร นางสารณีษ์ วุฒิ
13/11/2566 10:16:18 หนองพอกกองศรี
214 หมู่ 14 ถนน- ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว นางสาวพวงเพชร แสนกั้ง
13/11/2566 10:34:47 บ้านท่าแดง
4 หมู่ 3 ถนน- ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายเทอดฤทธิ์ อาสาคติ นายสุรเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์
13/11/2566 11:16:06 บ้านหนองต่อ
รร.บ้านหนองต่อ หมู่ 6 ถนน- ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา นายสมภพ ทองช้อย
13/11/2566 11:40:10 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
162 หมู่ 2 ถนนคำตากล้า-ท่าก้อน ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สกลนคร นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์ นางสาวสลิตตา พลศรีลา
13/11/2566 12:03:30 บรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ (วัดลาดหอย)
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ (วัดลาดหอย) หมู่ 5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางศรีประภา พูลสวัสดิ์ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ (วัดลาดหอย) นางสาวสุชาดา โสภา
13/11/2566 12:36:00 บ้านห้วยทรายขาว
- หมู่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะ นางสาวอาฬสา วิเศษ
13/11/2566 12:48:10 วัดบางจิก
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร นางสาวสุภัทตรา เชื้อสายสิทธิ์
13/11/2566 13:54:57 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ นางชโรพร ผาดไธสง นางสาวสุวนันต์ ชัยบุญ
13/11/2566 14:14:05 วัดเขารวก
1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พิจิตร นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ นางสาวนุสมาศ เมืองทอง
13/11/2566 14:21:50 บ้านบ่อรัง
111 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางณกานดา แคว้นน้อย นางสาวอาภัสราภรณ์ เที่ยงตรง
13/11/2566 15:37:48 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชาประชารัฐวิทยา)
หมู่4 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นม 1 นครราชสีมา ว่าที่ ร.ต. วีระพล คัทนศรี นายวิรวิชญ์ บัวแก้ว
13/11/2566 16:10:31 บ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์ นายยารอมิน อูมูดี
14/11/2566 00:17:07 ธารน้ำใจ
125 หมู่ 7 ถนน- ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นายคูณสมบัติ นารินรักษ์ นางชุรีพร ทองเทพ
14/11/2566 01:23:44 บ้านกุดสิม
64 หมู่ 7 ถนนเซกา - หนองหิ้ง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม นางณัฐกฤตา คุณทวิน
14/11/2566 02:06:00 บ้านท่าช้าง
3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางสาวดวงสมพร สำราญเริญ นายวินัย สุทธิกุล
14/11/2566 02:32:14 บ้านซับสมบูรณ์
- หมู่ 6 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ น.ส.อรอุมา คำประกอบ นางสาวนริศรา บำรุงเมือง
14/11/2566 02:34:46 ลำสนุ่น
1 หมู่ 13 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุฬห์ นายธีรวัฒน์ ศรีพรมมินทร์
14/11/2566 02:38:28 บ้านตาขุน
118 หมู่ 1 ถนน- ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางณัฐธยาน์ ทวี นางสาวพัชนี ชมบุญ
14/11/2566 03:04:23 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
37 หมู่ 1 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายกวีศิลป์ หนูทอง นายกนกพล คำเพชร
14/11/2566 03:05:02 ประชาอุทิศ
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นายอานุเทพ บุญอบ นางสาวอรพินท์ เจริญธรรม
14/11/2566 03:26:43 วัดหนองขาม
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายสิปปกร วินิจฉัย นางสาวกาญจนาพร โทแก้ว
14/11/2566 03:28:54 บ้านดอนกลาง
232 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ นายสุวัฒน์ งามขำ นางสาวรสจิเรศ วัดโลก
14/11/2566 03:43:44 วัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดทรงธรรม หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวปริยากร ศรีแก้ว นางสาวสุชานาถ โพธิ์สามต้น
14/11/2566 03:59:27 บ้านโคกกลาง
235 หมู่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ นางอรุณี เชื้อสุภา นางพันธิมา ยอดประทุม
14/11/2566 04:05:04 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
31 หมู่ 1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์ นางสาวบุญญาพร แสงประเสริฐ
14/11/2566 04:05:25 บ้านหาดส้มแป้น
333 หมู่ 11 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นายนฤสรณ์ ปราบจินดา นางปรียาดา สนานคุณ
14/11/2566 04:21:03 วัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล)
126 หมู่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นายวิวัฒน์ บุญยง นางสาวอนัญญา อิทธานุรักษ์
14/11/2566 04:23:10 บ้านโคกรังน้อย
332 หมู่ 4 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสวงสุดา แก้วแพง นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
14/11/2566 04:38:32 วัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
55 หมู่ 4 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางสาวชนิดาภา ฉัยยา นางสาวอรอนงค์ เจนจัดการ
14/11/2566 04:40:07 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
427 หมู่ 2 ถนน- ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นางสาวศิริพร กุลสานต์ นางสาวเมธาวี พงษ์ไพบูลย์
14/11/2566 04:49:05 คีรีมาศพิทยาคม
3 หมู่ 16 ถนน- ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สุโขทัย นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ นายสิน นุ่มพรม
14/11/2566 05:38:36 บ้านวังเลียง
160 หมู่ 7 ถนนทุ่งแล้ง-วังเบอะ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ นายทีปกร อะทะเสน นางสาวกชกร จินดาฟอง
14/11/2566 05:40:01 หนองขามพิทยาคม
208 หมู่ 9 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นายสมเกียรติ สารสม นางสาวบังอร แสนแก้ว
14/11/2566 05:55:07 พูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์)
เลขที่ 1000 ถนนสุขุมวิท66/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางสาวนิสาคร พงษ์ระดาวัลย์ นางสาวรภัทภร เชื้อปุย
14/11/2566 05:56:58 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดดอนแก้ว
2/29 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาก นายพีระ วงค์หมอ นางสาวธิดา ทรัพย์รังสิกุล
14/11/2566 06:08:01 วัดควนส้าน
105 หมู่ 6 ถนนมะนาวหวาน ป่าพาด ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางอาคม สุขกลับ นางสาวอรอุมา เกลี้ยงกลม
14/11/2566 06:10:07 บ้านสันปูเลย
167 หมู่ 8 ถนน- ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พะเยา นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ นางสาวปริศนา ก้อนแก้ว
14/11/2566 06:24:17 บ้านเกษมสุข
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางอำพร รักพรม นางสาวณุตตรา คงยืน
14/11/2566 06:28:47 วัดบางเคียน
โรงเรียนวัดบางเคียน หมู่ 7 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางนฤมล ภักดี นางสาวสิทธิติมา วัฒนกุล
14/11/2566 06:30:16 บางน้ำเปรี้ยวิทยา
234 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นายวิเชียร นิกรประเสริฐ นายวรินทร วงษ์ทอง
14/11/2566 06:45:17 บ้านสัน
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ลำปาง นายวรเดช ศรีเดช นางสาวจรัสพร ไชยเครื่อง
14/11/2566 06:50:49 บ้านระหัด
228 หมู่ 3 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางกรณิการ์ คันธา นายทักษกร สันติปรีชาโชค
14/11/2566 06:55:37 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต
55/1 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาก นางสาวทิพวัลย์ ทิหวาย ทัศวรรณ อุตตะมะ
14/11/2566 07:06:36 อัมพวันวิทยา
113 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายชยพล จันทีนอก นางสาวจิรประภา กองทองนอก
14/11/2566 07:16:15 วัดสว่างอารมณ์
1/9 หมู่ 1 ถนน- ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางสาววาสนา จินารักษ์ นางสาวอาภัสสราณี อ่อนอ้าย
14/11/2566 07:45:56 ราชประชานุเคราะห์ 13
117 หมู่ 3 ถนน- ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นางสาววัชราภรณ์ ปาชัย นายชัยกฤต ปาชัย
14/11/2566 07:49:12 บ้านห้วยส้านพลับพลา
504 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เชียงราย ว่าที่พันตรีขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นางวิชิตา หัตถกอง
14/11/2566 07:53:57 วัดนิกรรังสฤษฏ์
17 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นายอำนวยพร เชยชื่นจิตร นางสาวณัฐนันท์ พิชัยรัตน์
14/11/2566 08:00:33 บ้านปะคำสำโรง
255 หมู่ 19 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นายทวีศักดิ์ จำปาทอง นางสายทอง บุ้งทอง
14/11/2566 08:05:13 วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 หมู่ - ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจวบคีรีขันธ์ นางราตรี ศรีไพรวรรณ ว่าที่ร้อยตรีวิชิต ลือยศ
14/11/2566 08:12:05 จันทรศึกษา
88 ถนนก้องเกียรติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์ นางกันตา ทองสิงห์
14/11/2566 08:18:17 บ้านหนองม่วงใหญ่
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ บุญซำ นางวิไลลักษณ์ ริมไธสง
14/11/2566 08:25:01 วัดจันทาราม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นครศรีธรรมราช นางประภาพรรณ ทองสุข นายกิตติวิทย์ หมวดพุฒ
14/11/2566 08:27:10 บ้านไทยเดิม
- หมู่ 3 ถนน3 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายชวิศ สมบัติวงค์ นางสาวธัญญารัตน์ จิตรภักดี
14/11/2566 08:36:43 วัดโพธิมงคล
168/1 หมู่ 7 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นายดรัสวัต เจนวิทย์การ นางเจริญรัตน์ โภคสวัสดิ์
14/11/2566 08:50:27 บ้านสันเวียงใหม่
3 หมู่ 4 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พะเยา นายอดุลย์ จำรัส นายสันติภาพ งามเมือง
14/11/2566 09:05:30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแดง
- หมู่ 14 ถนน- ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพชรบูรณ์ โสภา นนท์ตา โสภา นนท์ตา
14/11/2566 09:10:18 วัดบ้านฆ้องน้อย
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย หมู่ 12 ถนน- ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางณัฐญา เครือเช้า นางสาวปัทมา มีช่อ
14/11/2566 09:22:41 วัดป่าประดู่
136 หมู่ - ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ระยอง นางสุมาลี สุขสาร นายศุภวัฒน์ ศรีสุข
14/11/2566 09:43:25 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นางสาวศศิธร ธนูปกรณ์ นางสาวรักชนก รัตนาภรณ์
14/11/2566 09:48:05 วัดยางยี่แส
- หมู่ 4 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายพชรวรรษ มากระจัน นางสาวจิรัฐวรรณ แผนสมบูรณ์
14/11/2566 09:51:07 บ้านคึมบง
83 หมู่ 5 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสุภาพร เมิกข่วง นายวัชรินทร์ เมฆวัน
14/11/2566 09:53:42 เทศบาลบ้านท่าหลวง
86 ถนนนอกทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร นายอนุวัฒน์ ดอนเงิน นางสาวเสาวณีย์ แถลงกัน
14/11/2566 09:59:43 วัดโบราณาราม
216 หมู่ 4 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางรชยา สุโพธิ์ นางสาวจุฑามาศ บัวเนียม
14/11/2566 10:04:59 ปัญญาวุธ
151 หมู่ ม.5 ถนน- ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พัทลุง นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงค์
14/11/2566 10:22:04 บ้านค้อ
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์ นางสุภาพร ไพรสณฑ์
14/11/2566 11:56:06 วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว นางสาวสุณิสา โทรัตน์
14/11/2566 12:16:19 อนุบาลสุธิชา
50 หมู่ 6 ถนน- ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางสาวสมควร พักผ่อน นางสาวปาริชาติ ศรีเถื่อน
14/11/2566 12:39:44 วัดเทพนิมิต
- หมู่ 5 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นางสาวนิรชา อภิชาติ นางสาวจรัส รักษ์อารยะธรรม
14/11/2566 13:32:09 บ้านกุดพันเขียว
1 หมู่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายพิชัย เลาะหะนะ นายสุพจน์ สุระเพิ่ม
14/11/2566 13:55:05 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
180 หมู่ 3 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี นายจักรพงค์ อุระ นายอภิวัฒน์ กรินรักษ์
14/11/2566 14:02:34 บ้านพรทิพย์
- หมู่ 6 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์ นางสาวนาตฤดี มนตรี
14/11/2566 14:31:12 ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)
25/1 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง นายศุภชัย โสธร นางอุทุมพร แสงสุวรรณ
14/11/2566 15:29:55 วัดยางสว่างอารมณ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโชติ
14/11/2566 15:33:42 โรงเรียนวัดดอนรังนก
10 หมู่ 3 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางกิ่งขวัญ นวลศรี (รก.) นานสรวิศ กัลพฤกษ์
14/11/2566 16:19:42 สำราญราษฎร์วิทยา
122 ถนนบูรกรรมโกวิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ นายเกริกไกร พงษ์สิทธิศักดิ์ นางสาวสุปราณี ตราศร
14/11/2566 18:17:01 วัดแสงสรรค์
360 หมู่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก 31 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี นางพัชรี เหลืองอุดม นางสาวกัญญ์วราฑ์ วัชรสกาววงศ์
14/11/2566 18:51:20 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
116 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิล ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาก นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน นางสาวกัณชราพร ยกยิ่ง
15/11/2566 01:03:04 บ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์๓)
10/2 หมู่ 6 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นางสาวพนุชดา จินากูล นางสุรีย์ จันทร์ศรี
15/11/2566 01:49:55 บ้านห้วยล่วง
- หมู่ 5 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นางเปรมทิพย์ รัตนคม นางสาวกมลชนก ฤทธยานนท์
15/11/2566 01:55:57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
444/6 หมู่ 9 ถนน- ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แพร่ นางสุรัญจิต วรรณนวล นางสาวชญากาณฑ์ จำอินทร์
15/11/2566 02:31:09 วัดคลองงิ้ว
0 หมู่ 2 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์ นางสุภาวิดา เล็กฉลาด
15/11/2566 02:44:18 บ้านท่านหญิงวิภา
160 หมู่ 1 ถนน- ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางดวงรัตน์ คงขาว นายเทพณรงค์ ยอดมณี
15/11/2566 03:17:34 บ้านผึ้ง
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาววลาพร เผ่าพันธ์ นางสาวเพชรดา บูคะธรรม
15/11/2566 03:37:19 บ้านดอนสำนัก
177 หมู่ 1 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวไอลดา โสรถาวร นายรชต เฟื่องสุวรรณ
15/11/2566 03:50:12 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นายสมบัติ ผ่องอำไพ นางสาวปภาณิน อดิศรวรวุฒิ
15/11/2566 03:50:58 อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง
2 หมู่ 3 ถนน- ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาฬสินธุ์ นางนิราภรณ์ ควันไชยะ นางสาวนฤมล ศรีพุทธา
15/11/2566 03:55:58 บ้านเสลา
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์ นางสาวกัญญารัตน์ นาคินชาติ
15/11/2566 03:57:19 อนุบาลตำบลแม่กาษา
175 หมู่ 1 ถนนแม่สอด-แม่ระมาด ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาก นางสาวธันยพร กันทจักร์ นางวิชชากร เถระ
15/11/2566 03:58:28 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
135 หมู่ 2 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช นางวิยะดา อินทร์นอก
15/11/2566 04:17:06 วัดป๊อกแป๊ก
- หมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวพิชญานิน ภิญโญ นางสาวปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง
15/11/2566 04:19:49 บ้านนาแซะ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
สพป.ชพ.1 ชุมพร นายภาวัช ศรีวลี นางสาวจิตรานุช ไม้แพ
15/11/2566 04:29:46 บ้านเขาดิน
27/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีภณภพ บุญญานิตย์ นางอุณาโลม ชุมวรฐายี
15/11/2566 04:50:43 วัดเสม็ดจวน
134 หมู่ 4 ถนนทุ่งใหญ่-ลำทับ ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นายไมตรี ชูรอด นายอนันต์พร ธุระกิจ
15/11/2566 04:51:39 บ้านทุ่งยาว
9 หมู่ 10 ถนน- ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี นางทิพวรรณ ศรท้วม นางสาวนฤมล ชั่งถาวร
15/11/2566 04:53:35 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพชรบูรณ์ นางนิยม เเตงเล็ก นางนิยม เเตงเล็ก
15/11/2566 05:12:50 บ้านร่องปอ
99 หมู่ 14 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พะเยา นางเบญยวรรณ์ แก้วน้อย นางพณารัตน์ สุตันคำ
15/11/2566 06:00:20 วัดถนน
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง นายสิทธิชัย ภคภัทร นางสาวอมรรัตน์ ขำเสงี่ยม
15/11/2566 06:25:38 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1 สุรินทร์ นางทัศนีย์ สุทธิยานุช นางสำรวย ชิ้้นทอง
15/11/2566 06:26:52 วัดโสมนัส
646/2 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพป.กทม. สพฐ. กรุงเทพมหานคร นายกวี รักษ์พลอริยคุณ นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
15/11/2566 06:47:51 บ้านวังดารา
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นายทวนทอง เกียรติชุน นายสิริชัย พิรัมย์
15/11/2566 06:53:57 อนุบาลทับคล้อ
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 พิจิตร นายขวัญประชา บุญจันทร์ นางนภาวรรณ พวงทอง
15/11/2566 06:56:23 จงกลกิตติขจรวิทยา
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สกลนคร นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์ นางสาวนัฐกาล โพธิ์สุวรรณ
15/11/2566 07:05:12 โรงเรียนวัดกำแพงถม
โรงเรียนวัดกำแพงถม หมู่ 5 ถนน- ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นครศรีธรรมราช นายสุพัชชพงศ์ อร่ามวิทย์ นางสาวหทัยชนก ชุมทอง
15/11/2566 07:06:22 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายโกศล ประสงค์สุข นางสาวรวงนภา โอดรัมย์
15/11/2566 07:16:06 บ้านเนินสุวรรณ
- หมู่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นางสาวสุกัญญา คอนสาร นางสาวกาญจนา จารี
15/11/2566 07:26:15 ป่าแดงวิทยา
102 หมู่ 6 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เชียงราย นายวิชา สมบุญ นางพิมพ์ธิดา อุตชี
15/11/2566 07:41:23 วัดเขมาภิรตาราม
47 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นนทบุรี นางกรชนก สุตะพาหะ นางสาวอารียา กองวิมาน
15/11/2566 07:51:49 ชุมชนวัดหนองคอกหมู
79/2 หมู่ 3 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นางพิมพ์พร วงษ์มหา นางสาวณัฐนรี มีแก้ว
15/11/2566 08:00:04 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 หนองคาย นางนฤมล เบญจมาศ นางสาวเสามณี ศรีวรษา
15/11/2566 08:05:54 บ้านนานกเขียน
249 หมู่ 4 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม นางสำอางค์ รัตนเจริญ นางสาวกัญญาณัฐ ทุนกอง
15/11/2566 08:22:13 บ้านท่าเสด็จ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางนฤมล ปิ่นทศิริ นายวัลลภ ตุ้มสกุล
15/11/2566 08:23:23 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
111 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา นายบัญชา กล้าหาญ
15/11/2566 08:28:31 เทศบาล ๕ เทศบาลเมืองปัตตานี
19 หมู่ - ถนนเจริญประดิษ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัตตานี นางปิยะภรณ์ ด้วงตุด ภัทราภา คงชาย
15/11/2566 08:34:25 พยัคฆภูมิพิสัย
145 หมู่ 2 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายเชิดศักดิ์ ปามุทา นางสาววิลาวัลย์ จันทะดวง
15/11/2566 08:35:55 บ้านดอนกลาง
- หมู่ 9 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี - นางสาวพรทิชา ผลทวีทรัพย์
15/11/2566 08:46:55 บ้านบางมัน
71 หมู่ 1 อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง นางกาญจนาวดี หวังดีกลาง ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา คงเจริญ
15/11/2566 08:55:20 วัดดาวคนอง
160 ซอยเจริญนคร65 หมู่ - ถนนถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางสาวภรภัทร คล้ายศรี นางสาวภรณ์ทิพย์ อุดมสุข
15/11/2566 09:08:12 บ้านหนองขาม
- หมู่ 3 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นายเกียรติพงษ์ กะลำพัก นางอลิสา อาจคงหาญ
15/11/2566 09:25:39 แม่มอกวิทยา
145 หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
สพป.ลำปางเขต 2 ลำปาง นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา นางสาวธันยธร ไชยมงคล
15/11/2566 09:25:42 วัดทุ่งใหญ่
222/2 หมู่ 3 ถนน- ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ตรัง นางธัญวรัตม์ ตั้งคีรี นางสาวปาริชาติื เนียมสม
15/11/2566 09:55:34 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)
- หมู่ 6 ถนนสุวรรณปราสาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางรภัสสรณ์ ช้างจั่น นายกิตติพงษ์ เทียนเงิน
15/11/2566 10:38:08 หนองอ้อวิทยาคม
- หมู่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง นางสาวธนพร คำสวัสดิ์
15/11/2566 10:41:55 บ้านโนนศิลาราศรี
79 หมู่ 3 ถนน- ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นางวราพร ชัยอาสา นายสุรินทร์ สรรพ์สมบัติ
15/11/2566 12:10:02 บ้านตุ๊กแก
1 หมู่ 9 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางวิไล รัตนทิพย์ นางนิตยา อ่อนนิวัฒนานนท์
15/11/2566 12:10:34 วัดมังคลาราม
446 หมู่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางสาวสุนันทา ลาชโรจน์ นางสาวเยาวลักษณ์ แสงเทียร
15/11/2566 12:36:51 วัดบ้านม้า
356 หมู่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ลำพูน นายรุ่ง บัวขม นายชัยณรงค์ อินธิยะ
15/11/2566 12:39:53 บ้านคุณหมอ
279/3 หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นางกชกร อุตวิชัย นายธีรวัฒน์ ผัดผล
15/11/2566 12:44:41 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายดิษฐวัฒน์ ธนกรเต็มมูล นางสาวละอองดาว หวลถึง
15/11/2566 14:00:04 บ้านโนนกุง
9 หมู่ 9 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นางสาวอรทัย ศรีชัย นางสาวอริศรา บุญอาจ
15/11/2566 14:32:43 บ้านคลองแค
500 หมู่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์, นางสาวอังคณา สีม่วง นายณัฐวุฒิ ภูริสิรินันท์
15/11/2566 14:33:10 ศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม นครปฐม นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม
15/11/2566 14:59:26 บ้านโนนกุง
200 หมู่ 3 ถนน- ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายเทพวิมล โคตรตาแสง นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คต
15/11/2566 15:14:43 บ้านหนองแต้หนองโก
133 หมู่ 9 ถนน- ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลย นายพิชาติ ไชยวงค์ นางสาวสุพรรษา ภักดีอำนาจ
15/11/2566 15:25:58 วัดซึ้งล่าง
31/2 หมู่ 6 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นางเสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์วงษ์ นางสาวจิตรา น้ำใส
15/11/2566 15:27:31 บ้านแก้งโตน
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นางกัญญภา สิริเลาหกุล นางสาวนวลจันทร์ ทยานสิงห์
15/11/2566 15:29:06 บ้านโพนสว่าง
174 หมู่ ึ7 ถนน- ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางวงเดือน บุณยารมย์ นายวัชระ ยาชมภู
15/11/2566 15:35:25 วัดทำนบ
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวจีราพร ปสันนาการ นางสาวดวงใจ จันดำ
15/11/2566 17:01:06 บ้านไสโป๊ะ
59 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางบุศกร ทรงแก้ว นางสาวกัญญาวีร์ ศรีสุขใส
15/11/2566 21:30:32 วัดสวนขัน
199 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
15/11/2566 23:47:07 หงสประภาสประสิทธิ์
1 หมู่ 3 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นายสุนทร คำวิสิทธิ์ นายจักรพันธ์ พิญญะคุณ
16/11/2566 03:07:44 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอนเขต 1 แม่ฮ่องสอน นายธนภัทร จองหมุ่ง นางสาววรรณี เดชหิรัญกุล
16/11/2566 04:07:49 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก
320 หมู่ 5 ถนนพิษณุโลก – เต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ พิษณุโลก นายอนันต์ คงชุม นางวนิดา มั่นคง
16/11/2566 04:23:04 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร
29 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ พิจิตร นายนิรัช สามัคคี นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ทรง
16/11/2566 05:11:51 วัดโภคาราม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดี
16/11/2566 05:32:39 บ้านพรุแชง
บ้านพรุกระแชง หมู่ ม.1 ถนน- อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์ นางสาวสุลาวัลย์ สมจิตร์
16/11/2566 06:29:18 บ้านขุนนำ้คับ
59 หมู่ 12 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายวิราช น้อยศิริ วิไลวรรณ วุฒิทา
16/11/2566 06:36:20 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นางอัจฉราพร พุทธพรหม นายชนาธิป บาททอง
16/11/2566 06:37:19 อนุบาลเทศบาลนาสาร
138 หมู่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครศรีธรรมราช นางศิรินันท์ สถาพร นางสาวลดาวรรณ์ ทองประดับ
16/11/2566 06:47:48 บ้านมาบคล้า
109 หมู่ 4 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางอภิสรา แซ่เตียว นางสาวนวพร ปาสานัง
16/11/2566 07:05:14 บ้านดอนใหญ่
262 หมู่ 1 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางศรีวณา โพธิ์ชัยเลิศ นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง
16/11/2566 07:05:20 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
- หมู่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นายจเร หนูปลื้ม นางสาว ไลลา มุสิริ
16/11/2566 07:22:32 วัดแหลมแค
13/1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางรัตนาภรณ์ เตปินตา นางสาวปนัดดา ประสพกาญจน์
16/11/2566 07:51:13 เทศบาลตำบลยางฮอม
163 หมู่ 12 ถนนเทิง-เชียงของ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชียงราย นางสาวรวมพร ลือชัย นายณัฐกิตติ์ นันตา
16/11/2566 08:15:32 เมืองสมุทรสาคร
26/9 หมู่ 7 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายศิวาณัฏฐ์ จิรภาสวุฒิกุล นางสาวพรทิพย์ กสิกิจพงศ์พันธ์
16/11/2566 08:23:29 บ้านหนองไก่ต่อ
286 หมู่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นายวันชัย หมื่นบำรุง นางสาววนิดา ขำน้อย
16/11/2566 10:48:58 วัดโยธินประดิษฐ์
30/5 หมู่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นายจิระพงศ์ ศุภศรี นายณรงค์ฤทธิ์ มณีน้อย
16/11/2566 12:56:57 ชยานุกิจพิทยาคม
1 หมู่ 6 ถนน- ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ชัยนาท นางสาวเนติรัตน์ พงษ์เขตกิจ นางสาวมัณฑนา สมประทุม
16/11/2566 13:52:01 อนุบาลมวกเหล็ก
202 หมู่ 3 ถนน- ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สระบุรี นายพนม เปียสกุล นางสาวศรานี ศิริกิจ
16/11/2566 14:40:12 บ้านบากเรือดอนเรือ
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายภควิชญ์ เหลี่ยมโลก นางสาวน้ำทิพย์ สาระธร
16/11/2566 14:42:35 บ้านหนองยาว
329 หมู่ 17 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นางสาวชลลดา วงค์ดาว นางชาลินี กุมารแก้ว
16/11/2566 16:07:49 วัดหนองโรง
10/3 หมู่ 4 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี นายเอกชัย ธัญยเจริญ นางรพีพรรณ ปานเจริญ
17/11/2566 01:51:34 วัดใหม่บำรุงธรรม
227 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร นายธนะศักดิ์ ระภักดี
17/11/2566 02:44:58 วัดอารีทวีวนาราม
59 หมู่ 7 ถนน- ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางสาวพรทิพย์ คงเกิด นางสาวปาริฉัตร มีเคลือบ
17/11/2566 03:02:36 วัดนาซา
50/2 หมู่ 3 ถนน- ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จบ.1 จันทบุรี นางสาวอรทิชา บุญญะบุตร นางสาวกุลณัฐ บางเหลือง
17/11/2566 03:49:31 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
2 หมู่ 6 ถนน- ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แพร่ นายพีวัฒน์ ดีพอ นางสาวกวินนาฎ แซ่ย่าง
17/11/2566 03:55:49 บ้านโคกสะอาดสามัคคี
- หมู่ 13 ถนน- ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายพาสันติ์ เวทย์จรัส นางสาวพนิดา หาญจิตร
17/11/2566 05:10:34 ธัญบุรี
2 หมู่ - ถนนพหลโยธิน94 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี นางกชนิกา พลจันทึก นางสาวกัญญพัสร ผลสุด
17/11/2566 05:29:21 ห้วยไหวัฒนา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายบัวพิตร ลาดนอก นายพิเชษฐ์ เกตุกลางดอน
17/11/2566 07:31:24 บ้านทำนบพัฒนา
บ้านทำนบพัฒนา หมู่ 12 ถนนปะคำ-บ้านเหลี่ยม ตำบลหนองหอง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์ นางขนิษฐา สุธรรมเทวกุล
17/11/2566 08:02:19 บ้านป่าบง
168 หมู่ 9 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เชียงราย นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ นางสาวณภัทร เชียงแรง
17/11/2566 09:47:09 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
199 หมู่ 4 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สกลนคร นายอัครเดช จันทร์โยธา นางแสงเดือน ป้อมไชยา
17/11/2566 12:30:16 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
95 หมู่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สระบุรี นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์ นางสาวณัฐณิชา อันดารา
17/11/2566 17:45:17 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
106 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษมสายเก่า- เจ็ดเสมียน ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล นางวาสนา โรจน์จินตกานต์
18/11/2566 03:31:31 บ้านทุ่งม่วง
ุุ66 หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นางศุภรัตน์ ปุ้งข้อ นางสาวธารารัตน์ เงาภู่ทอง
18/11/2566 03:31:50 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
100/3 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพป.นครปฐมเขต1 นครปฐม นางสาวพรชนก อยู่เย็น นางสาวลักษมณ มากมูล
18/11/2566 05:39:12 อนุบาลเขาสวนกวาง
บ้านป่าพร้าว หมู่ 8 ถนน- ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นายชุมพล ทองตระกูล นางสาวนิตยา ช่วงชิต
18/11/2566 07:01:58 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
75 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สุพรรณบุรี นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ นางหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ
18/11/2566 08:43:54 บ้านปลายน้ำ
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นายประยุทธ จีนเมือง นางสาวอรอุมา วรรณบวร
18/11/2566 09:31:00 บ้านศรีนิมิต
- หมู่ - ถนน- ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางสาวจารุวรรณ ด้วงนอก นางสาวจิราวรรณ ยอดครบุรี
18/11/2566 12:20:37 ไทยรัฐวิทยา ๗๐(บ้านบางแก้ว) (สมัครใหม่ปี 66)
- หมู่ 7 ถนนพระราม 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นายวิวรรธน์ โตเหมือน นายกิตติพงศ์ ธนธรรมทิศ
18/11/2566 12:37:53 สมเด็จเจ้าพะโคะ
_ หมู่ 7 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สงขลา นายกิตติพงษ์ พันธุ์มณี นางณฐมณฑน์ คชเชนทร์
18/11/2566 12:42:30 บ้านโนนจานหนองแสฃ
24 หมู่ 6 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางรตนพร หลวงเมือง นางสาววิไล บุญขจร
18/11/2566 13:52:30 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
137 หมู่ 11 ถนน- ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม นางจิรนันท์ แก้วจันทา นางสาวนิตยา กุลชนะรงค์
18/11/2566 14:08:23 วัดลำพดจินดาราม
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สงขลา นางเสาวนีย์ ทวีเมือง นายอนุพงค์ สุขสง
18/11/2566 14:44:06 บ้านซ้งวิทยาคม
218 หมู่ 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด นานยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง นางสาวปริญญา รักษาราษฎร์
19/11/2566 06:04:19 วัดหุบมะกล่ำ
- หมู่ 7 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางนุชจิรา มหาพัฒนไทย นางสาวมนพิชา เหมือนจินดา
19/11/2566 06:30:44 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
200 หมู่ 11 ถนน- ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เชียงราย ส.ต.ท. เอกชัย จันทาพูน นายไพโรจน์ กำแพงคำ
19/11/2566 07:18:25 วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
3 หมู่ 3 ถนนดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นายก้องภพ ยี่หร่า นางสาววีริสรา ศิริเธียรไชย
19/11/2566 11:36:18 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
- หมู่ 3 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง นายณัฐพงศ์ สายเนตร
19/11/2566 13:30:15 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง นางสาวนิตชนันต์ ทับทอง
19/11/2566 14:01:44 วัดท้ายเกาะ
87 หมู่ 3 ถนนท้ายเกาะ สายใน ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นายธนกร อุไรรัตน์ นางสาวอรวรรณ บรรพต
19/11/2566 15:34:04 บ้านนาม่วง
10/5 หมู่ 4 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สงขลา นายสุทธิพร เพ็งลาย นางสาวชดาษา จันพรมทอง
20/11/2566 03:39:07 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายสิรวิชญ์ เขียวดี นายอุทัย นีอำมาตย์
20/11/2566 04:01:59 วัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา)
- หมู่ 1 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางศุภานัน นาร่อง นายฌัลล์ โทเสร็จ
20/11/2566 04:11:02 บ้านเรียม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นายไพศาล บุญขาว นางสาวอภิญญา สาเทียน
20/11/2566 04:11:29 บ้านฮ่างต่ำ
50 หมู่ 10 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สพป.เชียงใหม่ เขต3 เชียงใหม่ นายยุทธนา วงค์ใหญ่ นางสาวภัทร์วดี ปัจจ่ารี
20/11/2566 04:13:20 บ้านสันหลวง
4 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พะเยา นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ นายกฤษณุพงศ์ นนท์อ่อน
20/11/2566 04:25:14 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
30 หมู่ - ถนน- ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สพป.สมุทรปราการเขต1 สมุทรปราการ นายณัฐพล นุชอุดม นางสาวพนารัตน์ กุลกำพล
20/11/2566 05:30:09 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4
753/6 หมู่ 1 ถนน- ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นางสาวไพเราะ ศรีทอง ว่าที่ร.ต.หญิงธิติยา แสงสุข
20/11/2566 06:37:38 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
182 หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ตรัง นายเกรียงไกร ตันเจี่ย นายเกียรติศักดิ์ พลเดช
20/11/2566 06:45:40 วัดหินลาด
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ นางปวีณา พานทอง
20/11/2566 06:54:40 บ้านศรีธนู
90 หมู่ 8 ถนน- ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต นางรุ่งนภา พิริยะสถิตย์
20/11/2566 07:19:39 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘
363 หมู่ 1 ถนนกุดจับ-คำบง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นางสาวดารุณี อัคเทพ นายสิทธิศักดิ์ อุรสนิท
20/11/2566 07:36:04 วัดคอกช้าง
99/1 หมู่ 5 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี นางดุษฎี เนาวรัตน์ นางสาววาสนา ปิ่นตุรงค์
20/11/2566 07:48:54 บ้านป่าสักสามัคคี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยาเขต1 พะเยา นายกรณ์เพชร หลักฐาน นางสาวรุ่งอรุณ ลำภู
20/11/2566 07:50:08 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต1 ยโสธร นายวาทยุทธ พุทธพรหม นางสาวภาวนา ทองไสล
20/11/2566 07:50:38 เทศบาลตำบลปง
10 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา นางรัชภรณ์ ชาญเชี่ยว นางสาวอัญญ์ญาดา เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
20/11/2566 08:54:23 อภัยดำรงธรรม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สกลนคร นางเนตรนภา ธุรารัตน์ นางวิไลวรรณ ชัยชาติ
20/11/2566 09:49:08 บ้านไร่หลวง
3/5 หมู่ 6 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นายจุฑากร เคราะห์ดี นางสาวปีย์อาภา จันสี
20/11/2566 10:27:44 บ้านหนองคูสะแบะ
- หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1 สุรินทร์ นางสาวฐรดา ไกรเพชร นางสาวมยุรฉัตร บุญทัน
20/11/2566 10:43:16 บ้านลานแหลม
142 หมู่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นครปฐม นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช นางสาวรัชนีวรรณ ญาติบรรทุง
20/11/2566 11:49:32 บ้านบางรูป
- หมู่ 4 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวจิดาภา กำเหนิดสม นายอนุศิษฎ์ เพชรเชนทร์
20/11/2566 12:03:14 บ้านโป่งแดง
213 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
สพป.ลำพูน เขต 2 ลำพูน นายพันชีพ ก๋าวิบูล (รกน.) นางสาวชญาภา อรุณจิตต์
20/11/2566 13:27:29 บ้านเหมือดแอ่
302 หมู่ 10 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
สพป.นค.เขต1 หนองคาย นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ นางสาวรัชนี สุครีพ
20/11/2566 13:47:00 บ้านซับพระไวย์
_ หมู่ 6 ถนน_ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
สพป.ชย1 ชัยภูมิ นางนิตยา นาส้มกบ นายสิทธิชัย นิพรรัมย์
20/11/2566 13:51:39 บ้านวังน้ำขาว
549 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นางสาวเฉลิมพร กุมภา นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น
20/11/2566 14:22:29 บ้านจัดสรร
2/8 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด นางสาวชนุตพร กะไชยวงษ์ นางสาวนลิตา ทองมวล
20/11/2566 14:40:25 ขุขันธ์วิทยา
บ้านตาปิ่น หมู่   14 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น นางปัจฉิมาภรณ์ บุญศิลป์
20/11/2566 14:46:46 วัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สพป.นบ.2 นนทบุรี นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด นางณัฐมน งามเงินวรรณ
20/11/2566 15:44:13 บ้านซำหวาย
10 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ นางวิรัตน์ ภักดีเขียว
21/11/2566 02:53:55 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามน
ศพด.บ้านนามน หมู่ 7 ถนน- ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น่าน นางรำแพน เหล่าโกศลวัฒน์ นางลาวัลย์ มงมาตร
21/11/2566 03:09:55 ท้ายหาด
33/4 หมู่ 5 ถนนสมุทรสงคราม-ปากท่อ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สพม.สคสส. สมุทรสงคราม นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ นางสาวขวัญตา ศรีโหร
21/11/2566 03:30:18 บ้านสัมฤทธิ์
149 หมู่ 12 ถนน- ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางปิยะพร ถนัดค้า นางสาวศศิวิมล แก้วนวน
21/11/2566 03:34:56 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ
888 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชียงใหม่ นางสาวเรณู มามาตร นางสาวปาริชาติ กันทะเสนา
21/11/2566 04:31:56 บ้านตาแตรวทัพดัด
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางบัวย้อย กันนิดา นางสาวสุพิชญนันทน์ ถือชัย
21/11/2566 05:17:35 บ้านโคนพิทยา
199 หมู่ 4 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวอโนทัย สุดวังยาง นางสาวดาริกา ริกันต์
21/11/2566 05:36:48 เสริมซ้ายวิทยา
88 หมู่ 8 ถนน- ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลำปาง นางสาวนฤมล อุดถา นางสาวนฤมล อุดถา
21/11/2566 05:38:21 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา
109 หมู่ 7 ถนนชัยอาญา ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ พระครูสิทธิญาณโสภณ นายเฉลิมพล เรืองพิมาย
21/11/2566 07:12:18 บ้านหนองสองพี่น้อง
166 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด นางสาวพนัชกร หูเขียว
21/11/2566 07:31:55 ศพด.ตำบลศิลาเพชร
219 หมู่ 1 ถนนปัว-นำ้ยาว ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น่าน นายจักรกริศน์ ปันศิริ นางนงเยาว์ ไชยอ้าย
21/11/2566 07:33:57 บ้านสว่างโนนทอง
หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 หมู่ 10 ถนน- อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นายประกาสิทธิ์ ศรีลา นางวราภรณ์ บัวเมือง
21/11/2566 07:35:27 จุกเสม็ด
2414 หมู่ 2414 ถนน- ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางเยาวรัตน์ พุทธสรณ์ นางนภาพร ไหมพูล
21/11/2566 08:01:53 พรเจริญวิทยา
1 หมู่ 6 ถนนบึงกาฬ พังโคน ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายไสว พลพุทธา นายสุวรรณ ชัยขันธ์
21/11/2566 08:18:16 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
1663 หมู่ 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สงขลา นายศักดินันท์ เหมมัน นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์
21/11/2566 08:26:26 บ้านไผ่ใหญ่
134 หมู่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สพป.อย.1 อุบลราชธานี นายถาวร บุญกระจาย นางสาวอมรพรรณ เกษทอง
21/11/2566 08:56:51 วัดโพธิ์ตะควน
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวณัฐธิฌา กองม่วง นางสาวพัชรพร แก้วศรีงาม
21/11/2566 09:05:50 บ้านวังยาววิทยายน
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มหาสารคาม นายมาศพล ประทุมแพง นางยอดขวัญ ไวบรรเทา
21/11/2566 11:02:08 บ้านหนองน้ำสร้าง
261 หมู่ 4 ถนนนครไทย - ชาติตระการ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายมานะ กองเงิน นางสาวจุรีรัตน์ เกิดดี
21/11/2566 11:03:21 บ้านคลองไทร
175 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นายสายชน ลิลา นางสุพัตรา รุ่งกลิ่น
21/11/2566 11:07:39 วัดทองทั่ว(เอครพานิช)
35/7 หมู่ 4 ถนน- ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สพป.จบ.1 จันทบุรี นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์ น.ส.สุพรรณี อินทรโสภา
21/11/2566 12:42:08 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น นายสมัย ขุมทอง นายธภัทร วิกุลชัยวัฒนา
21/11/2566 13:56:03 บ้านควนคีรีวงศ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นางนพวรรณ ไชยปันดิ นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา
21/11/2566 14:07:20 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑
94 หมู่ 11 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เชียงราย นางจันทรา รักคำ นางสาวโชติกา ณัฐชนัญนนท์
21/11/2566 14:49:19 บ้านคลองกก
81/1 หมู่ 12 ถนน- ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นายภิญโญ โสตถิฤทธิ์ นางสาวเยาวดี ย้อยสวัสดิ์
21/11/2566 14:53:02 วัดศุขเกษม
1 หมู่ 5 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวอารีย์ เรือนทอง นางสาวสุพัตรา สำราญมาก
21/11/2566 23:33:43 วัดแหลมเขาจันทร์
84/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์ นางสาวจิราภรณ์ ตันเต็ง
22/11/2566 01:54:15 ชุมชนบ้านยางสีสุราช
174 หมู่ 2 ตำบลยางสีสุราช อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง นายภาคิน นนทะสี
22/11/2566 02:29:41 กฤษณา
80/1 หมู่ 3 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางดารณี ไตรยสุทธิ์ นายกิติศักดิ์ เกตุสาย
22/11/2566 02:51:48 บ้านห้วยขาน
29 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นางกรรณิกา ปันทวัง นางสาววัชรี กิตติวิโรจน์ชัย
22/11/2566 04:51:50 บ้านไทยสามัคคี
51 หมู่ 5 ถนน- ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม นายภัทรพล บุญโชติ นางสาวตติยา เจริญยิ่ง
22/11/2566 06:15:02 บ้านวังหวาย
64/30 หมู่ 3 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางทวีวรรณ จันทนาคิน นางสุภาภรณ์ ศรีทิพย์
22/11/2566 06:20:37 บ้านคลองชายธง
- หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสุฌาณี หนูจับแก้ว นางสาววิจิตตรา ยาย่อ
22/11/2566 06:54:29 กระจ่างวิทย์
254 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อุดรธานี นางสาวปิยวดี ฟ้ากระจ่าง นายวิทยา มูลจันทร์
22/11/2566 07:21:12 บ้านหนองไม้แดง
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวนิดตา อุดมสารี นายณัฏฐนวัฒน์ เก้าศักดา
22/11/2566 08:02:00 วัดนาเขื่อน
1/7 หมู่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สพป.ชลบุรี เขต1 ชลบุรี นายจักรรินทร์ แจ่มใส นางสาวปานไพลิน สะสม
22/11/2566 12:19:52 ตะเครียะวิทยาคม
260 หมู่ 5 ถนน- ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สงขลา นายวิชัย สุริพล นางสาวพิมพ์จิรา ทองสีนวล
22/11/2566 14:41:43 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
- หมู่ - ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นายประทีป ศรีรักษา นายศิรินทร์ เวชวงษ์
22/11/2566 14:47:17 บ้านหนองรูแข้
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ หมู่ 4 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มหาสารคาม นางลาวัลย์ นนทะสี นางสาวธารารัตน์ เสนารินทร์
22/11/2566 15:48:49 บ้านคลองกา
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวขวัญชนก เต็มเปี่ยม นางสาวฐิติมา คนเที่ยง
23/11/2566 03:36:37 บ้านดง
- หมู่ 16 ถนน- ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ นางสาวสุทิภา ลาดเลา นางบังอร แก้วกองแสง
23/11/2566 04:37:53 บ้านโนนทรายคำ
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สกลนคร นายสิทธิพร ประทุม นางสาวธันยพร แก้วดี
23/11/2566 05:05:00 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
บ้านคำสมอ หมู่ 7 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์ นายวิทวุฒิ โชติ
23/11/2566 06:41:26 บ้านห้วยยาง (สุภาพสามัคคีราษฎร์)
2 หมู่ 5 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวอนงค์นาฎ เทียนธวัช นายจิณณพัต ไตรวงษ์
23/11/2566 07:20:54 บ้านปากน้ำปราณ
177 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ นางกาญจนา อากาศเหลือง นางประไพพร พิมกร
23/11/2566 08:26:26 บ้านนาเลา
51 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายวิชญ์คุณ ปะสังติโย นางปารณีย์ ภิบาลจอมมี
23/11/2566 08:36:04 อนุบาลเลย
8/80 ถนนร่วมใจ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เลย นายณสรวง ก้อนวิมล ถิระณัช เลิศสมพรรักษ์
23/11/2566 09:16:26 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ
1020/7 หมู่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ชลบุรี นางสุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์ นางสาวสุรภา เชาวันดี
23/11/2566 09:27:33 อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
919 หมู่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิษณุโลก นางสาวทิพย์วัลย์ แก้วชมภู นางสาวพัชรพร พรมเพ็ชร
23/11/2566 09:27:46 บ้านหนองปรือคึมม่วง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางสายหยุด ประกิคะ นางสาวเพ็ญยุพา สุขสนวน
23/11/2566 09:47:00 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองใหญ่
160/4 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง นายประสิทธิ์ จันทร์แดง
23/11/2566 10:34:50 บ้านเขาวง
999 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางสาวสุทธิชา จันทะโคตร นางสาวลัดดา นรินทร์นอก
23/11/2566 11:34:23 บ้านโตนดพูนผลวิทยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นายวิชัย สิงห์ใหม่ นางกัญญาภัค ภาพสิงห์
23/11/2566 11:56:51 นาส่วงวิทยา
107 หมู่ 3 ถนนประชาชื่น ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สพม.อบอจ อุบลราชธานี นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง นายกัณฑ์เอนก ดวงจันทร์
24/11/2566 02:55:57 หนองมันปลาวิทยา
- ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ นายวาทิตย์ คำสิงห์ นางเจนจิฬา นาถมทอง
24/11/2566 03:02:26 บ้านรางทอง
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 52160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวลำพึง พันธุ์ศรี นางสาวนิศาชล สุริยะคำ
24/11/2566 03:26:50 วัดเกาะ
168 ซ.ราชพฤกษ์8 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางสาวสร้อยลดา สุขสงวน ว่าที่ ร.ต.ภานุวัฒน์ ศรีประเสริฐ
24/11/2566 03:31:41 บ้านทะเลสองห้อง
200 หมู่ 6 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นายวิจารณ์ พรสัจจา นางจินตนา ไชยฤกษ์
24/11/2566 03:41:03 โคกล่ามพิทยาคม
195 หมู่ 2 ถนน- ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นางสาวเรวดี มนตรีพิลา นายอาทิตชัย นามไพร
24/11/2566 04:22:15 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
1/25 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายวิชัย อ้นมณี นางพรชนก หลิน
24/11/2566 05:00:08 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก
92 หมู่ 2 ถนน- ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยะลา นายชินพัฒน์ พรหมวิรัตน์ นางเสาวคนธ์ ศรีสุข
24/11/2566 07:06:52 วัดหนองกีบม้า
- หมู่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวปารินา แครกระโทก นางสาวณัฐณิชา ญาณโอสถ
24/11/2566 07:18:04 หนองกลับวิทยาคม
208/4 หมู่ 1 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สุโขทัย นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์ นายวัชรินทร์ บัวขาว
24/11/2566 07:36:36 บ้านจำค่า
- หมู่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ลำปาง นางสาวกรรณิกา ใจอินทร์ นางสาวกรรณิกา ใจอินทร์
24/11/2566 07:54:02 วัดเชิงคีรี
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก นางสาวผกาวรรณ อิสสระ
24/11/2566 09:52:03 วิทยาลัยเทคโนโนยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์
154 หมู่ 6 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครพนม นางสาวมลฤดี การฟุ้ง นางสาวพัชราภรณ์ โยชน์เมืองไพร
24/11/2566 10:13:23 บ้านขามเสม็ดบำรุง
ุุ66 หมู่ 6 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายนิธิศักดิ์ วันทอง นายทวีวัฒน์ ดวงนิล
24/11/2566 13:24:18 วัดโคกทอง(บวรวิทยา)
49 หมู่ 12 ถนน- ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสาวพันธ์ทิพย์ นาควิเชียร ว่าที่ร.ท.ธนภัทร สิทธิสน
24/11/2566 16:53:14 วัดบางกระสอบ
38 หมู่ 10 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางสาวลัดดาวัลย์ จันลา นางสาวขวัญฤดี จูธารักษ์
25/11/2566 03:39:05 วัดคันทด
4 หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวศศิประภา พันธุ์เผือก นางสาวปนัญชภัสต์ ธนัตพัชญนนท์
25/11/2566 04:58:40 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
41 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครปฐม นายวัชระวิชญ์ พสิษฐ์กุลเวช นายมนตรี แก้วนิตย์
25/11/2566 05:20:44 บ้านบางน้ำจืด
1 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางศศิธร บุตรเมือง นายศักดิ์ดา ศรีมานนท์
25/11/2566 06:12:02 เบญจมาศกุญชร
150 หมู่ 8 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายไพฑูรย์ ยุทไธสง นางสาวอริษา สนธิ
25/11/2566 07:36:06 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
93/2 หมู่ 1 ถนน- ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นางสาวเสาวนีย์ บุญไทย นางสาวรุจิเรศ เทพดารักษ์
25/11/2566 09:55:32 โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา
21 หมู่ - ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางมาลิณี เธียรไฝ่ดี นางสาวนันทนา หาญณรงค์
25/11/2566 11:11:16 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
200 หมู่ 3 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เลย นายราชัน ขวัญสวัสดิ์ นางสาวมลธิดา อาจวิชัย
25/11/2566 12:02:21 วัดไทรโพธิ์งาม
- หมู่ 4 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวชไมพร พัฒนะ นางสาวภาณุมาศ สุทธิรักษ์
25/11/2566 12:41:01 เด่นไชยประชานุกูล
265/7 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นายโรมเพ็ชร เสาร์เเดน นางอุไรวรรณ พุ่มถาวร
25/11/2566 14:06:05 วัดทุ่งแย้
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช นางพิมมณี เชาวลิต นางสาวศิริพร วิทยานุเคราะห์
25/11/2566 14:14:45 บ้านห้วยลึก
18 หมู่ 5 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นายวรัญญู ฉิมเพชร์ นางหทัยทิพย์ ยิ้มใหญ่
26/11/2566 04:21:41 ชุมชนวังหิน
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น ดร.พิมาน โทวิรัตน์ นายบุญมา คนรู้
26/11/2566 06:59:16 บ้านพร้าว
207 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายสถิตย์ พัวพัน นางอทิตยา ราชดี
26/11/2566 09:42:33 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์ นางสาววลัยพร พรเลิศ
26/11/2566 13:51:40 บ้านหนองจิกยาว
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นางสุกัญญา ปั้นพระ นางสาววนิดา แม้นพยัคฆ์
27/11/2566 02:40:01 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคูณ
222 หมู่ 7 ถนน- ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจิตร นายบุญเจตร์ เลิศจันทร์ นางสาวรัตน์ดา ช่วงโพธิ์
27/11/2566 02:56:02 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
497 หมู่ 1 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นายแมน ถันชนนาง นายตะวัน มิตมาย์
27/11/2566 03:45:22 วัดทศทิศ
20/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี นายนิรัน นิลทองหลาง นางพัชรี องค์เพลาเพลิด
27/11/2566 04:12:04 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สระบุรี นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์
27/11/2566 04:20:44 วัดธงชัยธรรมจักร
100/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ นางสาวจิราวรรณ มลิวรรณ
27/11/2566 06:36:58 อนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลำปาง นายไพโรจน์ พงษ์บุผา นางปราการ กามล
27/11/2566 07:16:20 ปิยมิตรวิทยา
2 หมู่ 5 ถนนพิศาล ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พะเยา นางสาวภัทรา ไวทยกุล นางสาวนันท์นภัส นนท์ชฎาธาร
27/11/2566 08:09:32 เชียงดาววิทยาคม
270 หมู่ 2 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายณัฏฐยศ ป่าหลวง นายธีรศักดิ์ จันทรา
27/11/2566 09:23:57 สองห้องพิทยาคม
27 หมู่ 11 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรรัมย์ บุรีรัมย์ นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ นางสาวสวิตตา วุฒิยาสาร
27/11/2566 10:22:38 บ้านนาน้ำชุ่ม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
สพป.อุดรธานี เขต1 อุดรธานี นายวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์ นางสาวอรัญดา แสนละมุล
27/11/2566 12:59:56 บ้านห้วยฝ้าย
- หมู่ 2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี นายธีรภัทร์ กิ่งก้าน นายอภิสิทธิ์ ตรีชา
28/11/2566 01:16:32 สกลวิสุทธิ
45 หมู่ 2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นางสาวอาภรณ์ ญานวัฒนะ นางสาวนิศาชล โชคโภคาทรัพย์กุล
28/11/2566 02:16:13 บ้านห้วยพระ
- หมู่ 14 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร นายจิรชัย โนนแก้ว
28/11/2566 02:51:38 บ้านโป่งหว้า
99/4 หมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ นายสมชาย กงถัน นางรัชณีวรรณ ก้ามกลาง
28/11/2566 07:09:54 ชุมชนบ้านสันจำปา
46 หมู่ 3 ถนน- ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เชียงราย นายปกาศิต อนุกูล นางสาวประภัสสร ไชยวงค์
28/11/2566 07:17:55 ไทยรัฐวิทยา๖๗(บ้านนาพรุ)
124 หมู่ หมู่2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง นายสุภพ โพชนุกูล นายนนทวิทย์ พรมประถม
28/11/2566 07:25:12 บ้านหนองชุมพล
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี นางสาวณรัฎชา มณีนิล นางสาวนิสา อ่วมกลับ
28/11/2566 08:04:58 ปะเหลียนปะดุงศิษย์
135 หมู่ 5 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ตรัง นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ นางสาวศรสวรรค์ สุขสนาน
28/11/2566 08:11:50 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
1 หมู่ 3 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางกฤติยา เกษเเก้ว นางสาววาสนา ภูมิศาสตร์
28/11/2566 08:32:44 วัดหนัง
200 ถนนซอยวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางขนบภรณ์ แก้วคงคา นายกวีคม รัตนบุรม
28/11/2566 08:36:05 บ้านหนองอรุณ
0 หมู่ 11 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สพป.ขก.3 ขอนแก่น นายประเสริฐ อำพล นางพรทิพย์ จันชารี
28/11/2566 09:32:11 บ้านลวงเหนือ
135 หมู่ 5 ถนน- ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ นายวสันต์ ขอดศิริ นางสาววราพร คำปา
28/11/2566 10:27:20 บ้านสบแพม
198 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นางเบญจพร แก้วธารากุล นางทิพนาถ พรมรัตน์
28/11/2566 13:57:54 บ้านเสียววิทยา
83 หมู่ 10 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายบัญชา ไขแสง นางจารุวรรณ ศรีสร้อย
28/11/2566 14:36:43 ชุมชนวัดดักคะนน
563 หมู่ 3 ถนน- ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน นางสุภาภรณ์ คงอยู่
28/11/2566 15:02:55 วัดควนวิเศษ
160 หมู่ - ถนน- ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นายอัศวกรณ์ สิทธิศักดิ์ นางสาวลีลาวดี แซ่เจา
29/11/2566 01:25:26 สามัคคีวัฒนา
199 หมู่ 8 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สพป.ชุมพร เขต2 ชุมพร นายมาโนช ชูสำราญ นางวรรณวิษา เมฆสุข
29/11/2566 02:59:43 วัดปุณหังสนาวาส
32/1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นายณฐพรรษ พู่พวง นายธนบดี นิอาวรณ์
29/11/2566 03:07:52 บ้านหนองแก
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ยโสธร นางสาวภัทรวดี กาลจักร นางสาววัชรา สุดาเดช
29/11/2566 03:28:29 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
8 หมู่ 8 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190
สพป เลย2 เลย นายกิตติพงษ์ เทวดา นางสาวพชรพร วงษ์ไกรสร
29/11/2566 03:31:53 วัดหัวโป่งมิตรภาพที่ 224
1/5 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวกฤษณา แซ่ฉั่ว นางสาวปุณณดา อ่วมประเสริฐ
29/11/2566 03:35:16 บ้านทำนบ
230/1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายนุกูล บุญปาน นางสาวภัชร์ธนพร รัตนวิโรจน์
29/11/2566 03:51:35 เต็กก่าดรุณธรรม
100 หมู่ 2 ถนนบูรณะเจริญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น นายวิญา วงศ์ลิขิตปัญญา นายชัยยุทธ หิรัญประเสริฐ
29/11/2566 03:53:31 บ้านช่องกะพัด (สมัครใหม่ปี 66)
1 หมู่ 11 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา นางนัทธมน กุดวงค์แก้ว
29/11/2566 04:13:40 สะอาดนาดีศิลาวิทย์
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ นายเฉลิมชัย หนูชื่น นางละมัยพร ประชาชิต
29/11/2566 04:21:39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด
999 หมู่ 1 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครราชสีมา นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ นางดารารัตน์ ดุงโคกกรวด
29/11/2566 06:15:58 บ้านวังข่อย
298 หมู่ 4 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ นายพาสกร พรหมวิหาร นางสาววรรณภา พุ่มซ้อน
29/11/2566 06:21:37 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
222 หมู่ 5 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี ดร.ฉายฌาญ ทองน้อย นางสาวอารีรัตน์ พงษ์พื้น
29/11/2566 06:27:49 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นายปิยราช สืบเชื้อวงค์ นางสาวสุจิตรา มอมุงคุณ
29/11/2566 06:30:02 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
- หมู่ ึ7 ถนน- ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด นายนิรุตต์ ดำรี นางสาววัชราภรณ์ เหนี่ยวบุบผา
29/11/2566 06:36:47 บ้านดอนปอหนองโอง
153 หมู่ 7 ถนน- ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายผราวุธ แสนโสม จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรี
29/11/2566 06:54:29 วัดเลาเต่า
129/1 หมู่ 5 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นายเอกชัย ค้าผล นายณัฎฐา บุญวงษ์
29/11/2566 06:57:01 บ้านโคกชะแง้
82 หมู่ 5 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นายสุวิทย์ กังแฮ นายประกอบ เยาวชินากร
29/11/2566 07:04:34 วัดใหม่บางคล้า(อุดมกิจประชาสรรค์)
95 หมู่ 1 ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวธัญพิมล อาภัย นางสาวรวีวรรณ ทิพย์ศรี
29/11/2566 07:05:02 บ้านห้วยช้างแทง
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายฉัตรชัย สัจจา นายโชคชัย วงค์เรือง
29/11/2566 07:07:42 บ้านปากคลองโรงนาค
50/5 หมู่ 5 ถนนบางแสน อ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวเฌอลินดา ภูมิภักดิ์ นางธิดารัตน์ ซื่อสุวรรณ
29/11/2566 07:47:17 บ้านอัยเยอร์เวง
5/4 หมู่ 1 ถนน- ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ยะลา นายจำลอง จันทรโชติ นางสาวอรทัย ฟองสุวรรณ
29/11/2566 07:47:50 วัดแสนเกษม
14 หมู่ 8 ถนนเลียบคลองสิบสาม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางบุญช่วย นิติสาโรภาส นายมงคลพิพัฒน์ ปิ่นแก้ว
29/11/2566 07:48:04 วัดราษฎรบำรุง
191 หมู่ 1 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาวเบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา นางสาวกาญจนา แย้มมั่นคง
29/11/2566 07:50:12 วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำ - วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
29/11/2566 07:50:26 บ้านไสพลู
- หมู่ 8 ถนน- อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นครศรีธรรมราช นางรุ่งตระกาล แก้วประจุ นางสาวสุภาวดี คงมาก
29/11/2566 08:12:11 บ้านรักแผ่นดิน
106 หมู่ 15 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เชียงราย นายอดิเรก ธิการ นางสาวธิดาพร คำตา
29/11/2566 08:25:52 บ้านโป่งบุญเจริญ
299 หมู่ 15 ถนน- ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ บัวทอง นางสาวกุลนิภา จันทขัน
29/11/2566 08:31:29 บ้านหนองหมี
100 หมู่ 10 ถนน- ตำบลโคกว่าน อำเภอกิ่งอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บร.3 บุรีรัมย์ นายประสิทธิ์ โคตรภูธร นางนัฐกาวัลย์ มณีศรี
29/11/2566 08:32:48 บ้านหลัก
222 หมู่ 11 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
สพป.บร.2 บุรีรัมย์ เพ็ญวลัยภรณ์ นาธานซอน นางสาวจารุวรรณ มุ่งคุณ
29/11/2566 08:36:00 บ้านหว่าโน
66 หมู่ 3 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน สิบเอกทรงสวัสดิ์ สุขประเสริฐ นางวันเพ็ญ นภาพิทยาพร
29/11/2566 08:42:33 บ้านทุ่งใหญ่
- หมู่ ม.6 ถนน- ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นศ 3 นครศรีธรรมราช นางสาวพิมพ์ผกา จาระวรรณ นางสาวนูรีหย๊ะ ยนเย็นจำ
29/11/2566 09:01:56 บ้านทับใหม่
267 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางเสาวภา บุญทองกุล นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซะ
29/11/2566 09:04:45 บ้านบ่อทอง
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สงขลา นางสาวปวีณา จิตจริงใจ นางสาววรรณวนัช จิตมั่น
29/11/2566 09:07:22 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
957 ถนนเจษฎางค์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์ นางสาวดวงทิพย์ โผนประสิทธิ์
29/11/2566 09:08:49 บ้านห้วยโป่ง
91 หมู่ 2 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ลำพูน นายสันติ ใจเฉื่อย นางสาวชลากร อุ่นปวง
29/11/2566 09:12:16 เรวดีพัทลุง
59 หมู่ - ถนนส้มตรีด ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พัทลุง นายระเริง รัตนเกษร นางสาวอรสา ชูสังข์
29/11/2566 09:28:05 บ้านคลองจัน
159 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นางประพิมพรรณ พุทธศรี นางสาวสุราณี คงฉิม
29/11/2566 09:29:24 บ้านหางว่าวโนนบัว
300 หมู่ 4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ศรีสะเกษ นายอภิชาติ ดวงสีดา นางสาวกิตติยา ทำมา
29/11/2566 09:38:32 บ้านหัวอ่าว
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นครปฐม นางสาวกุลฑรี พิกุลเเกม นางกันต์ญาภา ว่องวิการณ์
29/11/2566 09:47:48 บ้านบางกุ้ง
134 หมู่ 6 ถนน- ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง นางสุภา แสงสึก นางสาวอารีย์ โสมสุข
29/11/2566 09:53:21 วัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์)
1/4 หมู่ 2 ถนน- ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางอลิสรา จันทราช นางสาวขวัญชนก ปินะถา
29/11/2566 10:00:54 บ้านเหล่าน้อย
74 หมู่ 7 ถนน- ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสาวภูริชญา ยิ่งเสมอ นางสาวชนากานต์ ทรงกรด
29/11/2566 10:48:03 บ้านวังม่วง
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น นางกัญญภัทร์ ศรีสาร นางสาวจิรัชยา คำหารพล
29/11/2566 10:49:18 ผาแดงวิทยา
122 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
สำนักงานเขตพืืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ นางภัทรานิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร ว่าที่ ร.ต.หญิง เลิศอุบล ราดสะอาด
29/11/2566 10:58:34 วัดเขาทอง(ชนปากคลอง)
- หมู่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พัทลุง นางจรวย. พงศ์ประยูร นางสาวไพลิน. ชูรักษ์
29/11/2566 12:27:39 เขมราฐพิทยาคม
119 หมู่ - ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นายถนอม หลุมทอง นางสาววาสนา ผลาเลิศ
29/11/2566 12:38:07 บ้านเขาคันทรง
495 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ นางสาวมาริสา วรรณโสภา
29/11/2566 13:13:40 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
179 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยาเขต1 พะเยา นายนิธิศ ไชยปิน นางนิวรรณ มูลสาร
29/11/2566 13:40:44 บ้านนาวังเวิน
- หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 หนองบัวลำภู นายสายชล แดงนา นางสาวสมฤทัย ไชยแสง
29/11/2566 13:43:25 วัดดอนเสาเกียด
92 หมู่ 5 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นางสาวกฤษฎิ์สราวลี ยองใยกฤษฎา นางพรพิมล อิ่มเจริญยุทธ
29/11/2566 13:54:48 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
69 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นายประจวบ วงษ์บ้านดู่ นางสาววิไลวรรณ ตามเมืองปัก
29/11/2566 14:40:54 บ้านคลองแห้ง
175 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สุโขทัย นางสาวกรนิกา คุ้มสา นางสาวสุมิตรา จันทร์เติมต่อ
29/11/2566 15:11:33 แกลง `วิทยสถาวร`
164 ถนนพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ระยอง นางชวนพิศ คาดสนิท นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ
29/11/2566 15:11:34 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นางสาววรรณชนก มั่นแน่ นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์
29/11/2566 15:56:38 ศรีสโมสรวิทยา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ชัยนาท นายกิตน์บดี สุดมี นายชนุดร โสน้ำเที่ยง
29/11/2566 16:08:35 บ้านหนองบัว
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นายดรุณ ประจันนวล นางสาวอัญชลี พงษ์ศิลา
29/11/2566 16:18:46 เทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
12 ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาญจนบุรี นางสาวภริดา บ่อพืชน์ นางสาวธนธรณ์ ศรีราจันทร์
29/11/2566 16:59:32 วัดด่าน( หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์ )
872/5 หมู่ - ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์ นางสาวกุลฤดี อุตสาหะ
29/11/2566 18:08:40 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
44/1 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางวรรณกร ทวีแก้ว นางสาวจิรัณพัชร์ อภิวัฒนธงชัย
29/11/2566 19:58:36 ผักไหมวิทยานุกูล
46 หมู่ 15 ถนนห้วยทับทัน-ปรางค์กู่ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ นายประภาส สงค์พิมพ์ นายสำรวน เสมอภาค
30/11/2566 02:25:27 คำเขื่อนแก้ว
- หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายบัญชา คำชัย นางวาสนา จรรยา
30/11/2566 02:36:54 บ้านคลองหลวง
495 หมู่ 5 ถนน- ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวดาว หงษ์เวียงจันทร์ นางสาวปิยธิดา ศรีหมอก
30/11/2566 02:46:52 บ้านรังย้อย
174 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาวสังวาลย์ ทรัพย์อนันต์ นางสาววาสนา ทายา
30/11/2566 03:24:57 บ้านหว้านแกเจริญ
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี นายเพยาว์ สายบุตร นางธนภร ญาณะรมย์
30/11/2566 03:25:14 บ้านน้ำลี
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นายกิตติ กลัดเจริญ นางสาวณรัญญา มาดกาด
30/11/2566 03:46:03 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
306 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 47270
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 หนองคาย นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร นายธีรพงษ์ ชูพันธุ์
30/11/2566 03:48:39 อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
197 หมู่ 9 ถนนสันทราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เชียงราย นางวรกมล สุตะวงค์ นายณัฐวุฒิ แสงชัย
30/11/2566 04:01:47 บ้านโพนปลัด (สมัครใหม่ปี 66)
- หมู่ 1 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นายสายชน แพงมา นายสุกิจ บุญขาว
30/11/2566 04:12:32 บ้านไผ่พิทยาคม
114 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นายไพวัล ไชยทองศรี นางณฐมน ผางจันทดา
30/11/2566 04:14:39 วัดวิจิตรรังสรรค์
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางสาววันวิษา สุ่มงาม นางสาวสุรีวัลย์ แดงเขียน
30/11/2566 06:01:32 วัดบุญสัมพันธ์ (สมัครใหม่ปี 66)
77/1 หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีสีหนาท ดวงตาทิพย์ นางสาวพัทธ์ชนก เปลี่ยนอำรุง
30/11/2566 06:29:15 สตรีระนอง
9 หมู่ 2 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ระนอง นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ว่าที่ร.ต.ธรรศกร สังข์ชุม
30/11/2566 06:30:20 บ้านห้วงกระแจะ
38 หมู่ 5 ถนน- ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายประคอง ดอนไพรนุช นางสาวนุจรี ใจเย็น
30/11/2566 06:37:43 บ้านห้วยไข่เน่า
8/5 หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางสาวบุญมา บุญศิริ นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว
30/11/2566 06:43:34 วัดหนองตะโก
- หมู่ 6 ถนนบ้านหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
สพป.กาญจนบุรี เขต1 กาญจนบุรี นายกนก พิลา นางสาวขวัญยืน หว่านพืช
30/11/2566 06:49:17 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
44 หมู่ 11 ถนน- ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายณัฐชาญ ยางเครือ น.ส.สัณห์ฤทัย อยู่โยธา
30/11/2566 07:02:18 บ้านโคกสูง
66 หมู่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุง นางสาวสุภาพร สาทร
30/11/2566 07:17:43 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์)
- หมู่ 14 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นางนงรักษ์ นรทีทาน นางสาวธนิดา สมวงษ์
30/11/2566 07:18:48 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
- หมู่ 3 ถนนชยางกูล ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายวิทยา พลเทพ นางวิสุดา สะเทิงรัมย์
30/11/2566 07:42:16 บ้านเสียว
- หมู่ 3 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายไพศาล ทองเกตุ นางบังอร ชาววัง
30/11/2566 07:49:32 ชุมชนวัดตราชู
หมู่ที่ 6 หมู่ 6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี นางนันทชพร ตั้งศุภจรูญนุกูล นางสาวนัฏฐารินทร์ เสียมสกุล
30/11/2566 07:50:36 บ้านยางน้อย
0 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายชนินทร จันละบุตร นางสาวพัชราพรรณ ศรีสร้อย
30/11/2566 08:36:43 บ้านอาบช้าง
โรงเรียนบ้านอาบช้าง หมู่ 19 ถนน- ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 หนองบัวลำภู นางพรชนก วิลัยลาน นางสาวจินต์ณภาดา ทองเพ็ง
30/11/2566 09:06:22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณฺ์(วังชมภูวิทยาคม)
311 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพชรบูรณ์ นางสาวสุวภัทร เกษมสุข นางจีรวรรณ ปานนูน
30/11/2566 09:29:10 บ้านเหล่าหนาด
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุขสันต์ ศรีโคตร นางสาวฐิติมา พฤกษามาตย์
30/11/2566 09:30:52 บ้านคำน้ำสร้าง
- หมู่ 11 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์ นางสาวศิริกานดา สมจิตร
30/11/2566 09:41:44 เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง
ุ653/1 หมู่ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย นางรัตติยา ณ หนองคาย นางสาวอรวรรณ พุทธโคตร
30/11/2566 09:48:13 บ้านทัพมะขาม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพป นครราชสีมาเขต6 นครราชสีมา นายนุกูล สายปาน นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง
30/11/2566 09:51:03 บ้านห้วยมะไฟ
132 หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวปาณญดา ตั้งรุจวัฒนา นางสาวรุ่งนภา กิจวนาวรรณ
30/11/2566 09:51:10 วัดพระยาทำ
161/9 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางสาวอัมภาภรณ์ เหขุนทด นางสาววัลยา พัดเย็น
30/11/2566 09:54:57 อนุบาลจอมพระ
- หมู่ 6 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1 สุรินทร์ นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล นางสาวพิมพ์ณัฐชยา นาคกระแสร์
30/11/2566 09:59:25 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
102 หมู่ 3 ถนน- ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นาสาวสุภาพร ชูศรี นางสาวปิยะนาถ นิลจันทร์
30/11/2566 10:04:57 บ้านคลองตัน
- หมู่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางเกษฎาพร วีระกุล นางกฤษณา ช้างน้อย
30/11/2566 10:12:23 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
212 หมู่ 3 ถนนธำมรงค์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายพีระพงษ์ บุญแน่น นางปิยะฉัตร ผลจันทร์
30/11/2566 10:15:55 ชุมชนเมืองหนองสูง
ึึ77 หมู่ 4 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ นางอารียา คนหาญ
30/11/2566 10:25:40 บ้านน้ำภาคน้อย
ไม่มี หมู่ ึ7 ถนนนาเมือง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สพป.พล.3 พิษณุโลก นางราตรี มีแหยม นางวารี ภูสิตตา
30/11/2566 10:34:28 ตชด.บ้านประตูด่าน
11/1 หมู่ 14 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร นางสุทิศา นุ่มวัฒนา
30/11/2566 10:58:43 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
121 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สกลนคร ดร.ประจักร์ เข็มใคร นางธิกานดา ศรีสาคร
30/11/2566 11:12:58 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
- หมู่ 3 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นางสาวอมรรัตน์ ห่อพร่าม นางสาวอชิรญา ทิลัง
30/11/2566 11:22:35 บ้านขุนสมุทรไทย
299 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางปิ่นทอง ใจสุทธิ นายสมเกียรติ เรืองศรี
30/11/2566 11:29:45 บ้านปรางคล้า
200/1 หมู่ 5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมาเขต 4 นครราชสีมา นางมาลัย มูลภักดี นางสาวศิริทิพย์ ศิริวิโรจน์
30/11/2566 11:48:26 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ นางสาวกาญจ์กัลยา คำทะเนตร
30/11/2566 12:09:19 บ้านไสมะม่วง
181 หมู่ 3 ถนน- ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต2 ตรัง นายศุภโชค สินกั้ง นางสาวอรอุมา นิลละออ
30/11/2566 12:11:24 เตรียมบัณฑิต
83 หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อุบลราชธานี นายสมาน นามปัญญา นายณัฐพงษ์ ราไชย
30/11/2566 12:50:39 บ้านหนองขี้นกยาง
- หมู่ 17 ถนน- ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นายพรชัย นุ่มวงษ์ นางสาววณิชา ชมภู
30/11/2566 12:51:25 วัดถอนสมอ
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี นางสาวนริศรา มาลาศรี นายสุทธิเกียรติ ไวยสิทธิ์
30/11/2566 13:11:46 วัดสระแก้ว
- หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
สพป.นศ.1 นครศรีธรรมราช นางวนิดา บุญมั่น นางสุภาวดี กิจเกิด
30/11/2566 13:19:10 บ้านไสกุน
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน นางสาวจันทร์จุลีย์ นวลใหม่
30/11/2566 13:41:14 วัดโพธิ์ทองเจริญ
- หมู่ 8 ถนนอู่ทอง-ด่านช้าง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ นางสาวปิยวรรณ ถาวรกูล
30/11/2566 14:19:36 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง นางสาวกนกพิชญ์ ดวงธนู
30/11/2566 14:32:43 บ้านน้ำผึ้ง
71/4 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง นางมานิตา สังข์ชุม นางสาวหนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์
30/11/2566 14:45:11 วัดหนองบัว
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช นายธงชัย กำเหนิดเพ็ชร นายศิวัตม์ สินพิชัย
30/11/2566 14:55:05 สวนป่าอุปถัมภ์
45 หมู่ 5 ถนน- ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวแสงอรุณ ชิวปรีชา นายรัชพล บุญเจริญธรรม
30/11/2566 15:07:15 บ้านน้ำพราย
155 หมู่ 5 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ตรัง นายพลกฤต หัสสะโร นางสาวอภิชญาภา สุวรรณตรี
30/11/2566 15:08:26 ประชารัฐบำรุง
ไม่มี หมู่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นนทบุรี นางสาวพัชรา ชูมงคล นางสาวพัชรินทร์ จันทร์จวน
30/11/2566 15:16:05 บ้านบึง
54 หมู่ 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นายอุดร ภักสุวรรณ นางปิยะมาศ แซ่เตียว
30/11/2566 15:17:32 ขาณุวิทยา
341 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร กำแพงเพชร ดร.กนกรัตน์ คงไทย นางอรพิน แจ้งเจน
30/11/2566 15:19:39 บ้านแม่จว้า
129 หมู่ 3 ถนนแม่ใจ - แม่นาเรือ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพฐ. สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล นางสาวอนุชตรา ปัญโญป้อ
30/11/2566 15:28:45 เฉลิมราชประชาอุทิศ
112 หมู่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายสุภาส มณีโชติ นางสาวบุญพิสุทธิ์ กลับอำไพ
30/11/2566 15:49:10 อนุบาลหัวฝาย
22/1 หมู่ 1 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 เชียงราย นางนฤมล พันลุตัน นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคล
30/11/2566 16:05:02 บ้านตะกุดภิบาล
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวพรรณทิพา โพธิ์อ่อง นายรักษ์เกียรติ สอนเมือง
30/11/2566 16:07:42 บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบ นางสาวปรียานุช มะนาวหวาน
30/11/2566 17:21:40 บ้านควนโตน
0 หมู่ ุ6 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช นางสาวปิยาอร ทองนุ่น นางสาวดรุณี คำจันทร์
30/11/2566 17:25:23 บ้านคลองสง
219 หมู่ 13 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สพป.ชพ2 ชุมพร นางเจริญ แพประสิทธิ์ นางสาวเจนจิรา พิกุลทอง
30/11/2566 17:30:00 บ้านต้นผึ้ง
280 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตาก นางอินทิรา ยศหล้า นางสาวสุรีรัตน์ บางทัพ
30/11/2566 22:39:50 บ้านนา
บ้านนาใหญ่ หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด นางชมพูนุช ศรีมีเทียน นางสุพัตรา ผกามาศ
30/11/2566 23:38:49 บ้านนายายหม่อม
2 หมู่ 4 ถนน- ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวนลินทิพย์ พรหมสังข์ นางสาวจันทร์จุฬา ใจกว้าง
01/12/2566 03:24:17 บ้านตาเบา
- หมู่ 11 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายจำรัส เสียงเพราะ นายบันเทิง บุตรเทศ
01/12/2566 04:07:35 วัดลาดสนุ่น
25 หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี นายจตุรงค์ สโรบล นางสาวทานวีร์ สุกใส
01/12/2566 04:38:11 โพนพิทยาคม
79 หมู่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สกลนคร นายโสภณ อุดรสรรพ์ นางสาวนิศาชล ปุ่งคำน้อย
01/12/2566 09:13:55 กุมภวาปีพิทยาสรรค์
292 หมู่ 19 ถนนวาปี-หนองแสง (ทางหลวงชนบท อด1079) ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี อุดรธานี นายภูไท สุวรรณเพชร นางสาวอังคนา เกษมสานต์
01/12/2566 10:08:30 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
587 หมู่ - ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์
01/12/2566 14:06:22 บ้านเกาะปุด
28 หมู่ 2 ถนน- ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นางวารัตดา อินนุรักษ์ นางสาวปรัชวัน คงแก้ว
02/12/2566 06:46:48 สามัคคีรถไฟ
464/1 ซอย 4 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร นางสาวอนัตตา ไชยโคตร
02/12/2566 10:29:31 วัดคลองกระจง
66/1 หมู่ 8 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สุโขทัย นายมานพ หลงแย้ม นายปฐมพงษ์ เอี่ยมสอาด
02/12/2566 11:38:30 บ้านท่าขนอน
181 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม นางสาวจุฑารัตน์ จินากุล
02/12/2566 11:38:32 วัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)
28 หมู่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์ นางสุธาสินี บารมีรังสิกุล
02/12/2566 13:34:37 บ้านหลักร้อย
2039 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นางผุสดี สุวรรณบุบผา นางพรชนก ตรีสันเทียะ
04/12/2566 03:44:28 บ้านคอสน
100 หมู่ 8 ถนนปากน้ำเก่า ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นายวิชิต วงศ์ลีลากรณ์ นายวัชรินทร์ เอี่ยมสกุล
04/12/2566 03:53:24 บ้านหนองบง
- หมู่ 14 ถนน- ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางรัตนาภณ์ เวทย์จรัส นางจิรนันท์. พูลวรรณ
04/12/2566 07:37:08 บ้านเสียว-ดงบัง
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
สพป.หนองคาย เขต1 หนองคาย นางสาวกิ่งเพชร วันทอง นางสาวนิภารัตน์ แสงสว่าง
06/12/2566 02:10:07 เวียงสระ
412 หมู่ 1 ถนนเอเชีย41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นางสาววรรณี แก้วศิริ นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
06/12/2566 02:13:00 วัดรางปลาหมอ(สวนป่านราษฎร์ศรัทธา)
43/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นางสาวสุมินตรา ปิ่นทอง นายวีรวัต บุญพา
06/12/2566 06:21:18 บ้านเชิงชุม
1 หมู่ 1 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สกลนคร นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี นางธิดา แก้วก่า
06/12/2566 07:32:58 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 ชัยภูมิ นายศรายุทธ ปาปะกัง นางสาวสุนันทา สุดสันเทียะ
06/12/2566 09:28:57 บ้านหนองนางเลิง
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นางสาวโสภา โสดาภักณ์ นางนิภาพร บันหาร
06/12/2566 13:18:32 บ้านท่าไทร
0 หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นศ.3 นครศรีธรรมราช นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม นางเอมอร คงแก้ว
07/12/2566 03:57:20 อนุบาลประจันตคาม
166 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวประไพ คำดำ นายธนพงศ์ ใจอินทร์
07/12/2566 09:04:22 ทับกฤชพัฒนา
14 หมู่ 8 ถนน- ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ นางสาวณัฐชยา โพธิ์ทัย
07/12/2566 11:54:48 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายนิโรจน์ มะเสนา นางสาวพรประภา เทพสาร
08/12/2566 02:26:01 บ้านนาเหนือ
139 หมู่ 1 ถนน- ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพฐ นครศรีธรรมราช นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณน้อย
08/12/2566 09:19:30 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
117 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ นางสาวณัฐธิดา พิมน้อม
09/12/2566 04:27:58 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นายจักรกฤษ กราบกราน นายอรรถพล กล้าวิกรณ์
10/12/2566 04:28:14 บ้านขุน
128 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์ นางสาวจิรนันท์ คำปัน
10/12/2566 04:37:22 วัดโชติทายการาม (ธรรมวิดรัตราษฎร์บำรุง)
10 หมู่ 2 ถนน- ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางศิริวรรณ จิวประสาท นางศิริวรรณ จิวประสาท
10/12/2566 06:19:11 บ้านสายน้ำทิพย์
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายสมเกียรติ ทองนวล นางสาวณัฐฐินันท์ พัฒนาสิริโชค
10/12/2566 09:12:30 วัดสระข่อย
171/1 หมู่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นายอัฐพร เพียรกิจ นางสาวศมนพรรณ เจริญเวชรักษ์
11/12/2566 08:46:57 บ้านพระบาทท่าเรือ
351 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นายดำรงศักดิ์ สุริโย นางประภาภรณ์ เชาว์สุทธิโชติ
11/12/2566 14:15:03 บ้านม่วงอาจโพธิ์์ศรี
96 หมู่ 1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายอุทัย ทองลุม นางลาวัลย์ ป้องทัพทัย
11/12/2566 18:03:15 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
107 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ นางสาวณัฐมนต์ พงษ์พิชญปัญญา ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ วงษ์ประดิษฐ
12/12/2566 01:44:34 บ้านแควป่าสัก
333 หมู่ 7 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นายเอกอนันต์ ไวยกรรณ์ นางสาวสุพัตรา แดนชัยภูมิ
12/12/2566 08:02:02 บ้านลำอีซู
191 หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ นางสาวกันยารัตน์ รักอู่
13/12/2566 04:39:32 วัดเขาโพธิ์ทอง
34/12 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรีเขต3 ชลบุรี นางสาวณิชาทิพย์ ดิษฐ์อาริยะกูล นายสุชาติ เปี่ยมทอง
13/12/2566 07:05:55 ท่าเรือวิทยา
124 หมู่ 2 ถนน- ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางสาวสุนิสา กินนอน นางสาวนภารัตน์ เบิกระ
13/12/2566 10:53:41 บ้านกุดสะกอย
- หมู่ 7 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายปรเมศวร์ วรรณทองสุก นางสาวจิติญา ปรึกษาการ
14/12/2566 02:19:05 ชุมชนบ้านยูโย
- หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปัตตานี นายอัษฎาวุธ สุวัตถี นางสาวนันทวรรณ อัมภรัตน์
14/12/2566 04:09:32 วัดตุ้มหู
35/1 หมู่ 9 ถนน- ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี นายนพพล คงทายาท นางสาวศศินิภา อินทร์สอน
14/12/2566 04:18:05 พระครูพิทยาคม
- ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นายเสริม วันภักดี นายชยันต์ ขันงาม
14/12/2566 04:29:39 วัดบึงลาดสวาย
47 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
สพป.นฐ เขต 2 นครปฐม นายภูวเดช สว่างวงษ์ นางสาวปาริชาติ ไกยเดช
14/12/2566 04:38:04 วัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)
3 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร นางสาวสุนิสา ธนพันธสกุล
14/12/2566 05:52:05 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแขก
210 หมู่ 5 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจิตร นายบุญเจตร์ เลิศจันทร์ นางสมหมาย บุญทิม
14/12/2566 06:52:37 บ้านเขาค่าย
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางประไพ ยมขวัญเมือง นางสาวเพ็ญวิภา สีงาม
14/12/2566 07:48:13 บ้านยายคำ
100 หมู่ 2 ถนน- ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บร เขต 3 บุรีรัมย์ นายบุญลือ เทียนศิริ นางกมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์
14/12/2566 08:33:46 วัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บำรุง)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางภิญญาพัชญ์ เกตุคชา นางสาวพิชชามณฑ์ ใจซื่อตรง
14/12/2566 09:04:36 กิตติวิทยา
6 หมู่ - ถนนกิตติพัฒนา ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ตราด นางกิตติวรรณ นิรันต์พานิช นางสาวสริตา แสงกระจ่าง
14/12/2566 12:21:10 วัดสำนักกะท้อน
25/5 หมู่ 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นางจูลจิรา บุญเจริญ นางลาวัลย์ คล้ายนาค
14/12/2566 12:50:11 บ้านหนองจาน
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นางชุติมา อิสโร นางเดือนเพ็ญ บุญราช
14/12/2566 12:51:08 บ้านสบสา
222 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นางจิรภา มีมิตรภาพ นางวนิชา เพ็ชรจรูญ
14/12/2566 13:46:45 บ้านน้ำโจน
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายมนตรี ถิรชญานันท์ นางสาวพิศมัย นุ่มนวล
14/12/2566 15:07:50 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
98/7 หมู่ 1 ถนน- ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูล นายธนาคาร จันทร์เงิน
14/12/2566 16:00:42 บ้านเรือ
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์ นางสาวสุมินตรา ขวัญถาวร
15/12/2566 02:18:06 บ้านนาชุม
154 หมู่ 6 ถนน- ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 34170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี นางณัฐพร ยืนนาน นางสาวรัศมี ศรีกุล
15/12/2566 02:42:53 บ้านสว่างเชียงหวาง
บ้านสว่างเชียงหวาง หมู่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายสุวัฒน์ สาระวัน นางสาวณัฐนรี ทองใบ
15/12/2566 03:52:20 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
63 หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสุพัตรา นาวิก นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด
15/12/2566 05:16:37 แม่แอบวิทยาคม
601 หมู่ 11 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
สพป.เชียงรายเขต 3 เชียงราย นายชูกิจ จี๋มะลิ นายณัฐพงศ์ จันทร์เรียน
15/12/2566 05:40:02 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตาก นายจิระพงษ์ สุริยา นายฉัตรมงคล โชติสุวรรณรัศมิ์
15/12/2566 06:10:02 วัดสระด่าน
249 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน นางสาวมยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์
15/12/2566 06:28:12 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
359 หมู่ - ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ตรัง นางทิพวรรณ จันดี นางสาวจาริญา ไข่คล้าย
15/12/2566 07:38:04 บ้านทรายแก้ว
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สพป ชพ1 ชุมพร นางสาวสุพรรษา แซ่ตั้น มนทกา กลิ่นหอม
15/12/2566 07:51:14 วัดบัวทอง
184 หมู่ 16 ถนน- ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นายธิติพันธ์ อะทาโส นางสาวสุนิสา แฉล้มรัมย์
15/12/2566 08:12:20 บ้านหนองแวง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางชุติมา ฦาชา นางสาวอุมาภรณ์ เกษแก้ว
15/12/2566 13:00:04 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)
47 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวศิริวรรณ จันทร์กระจ่าง นายวัชรพล ดีกระจ่าง
15/12/2566 13:20:05 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
34/16 หมู่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
สพป.อย. 1 พระนครศรีอยุธยา นายวีรพรรณ์ บุษราคำ นางธนภร นิโรธร
15/12/2566 13:28:30 บ้านไร่สมบูรณ์
0 หมู่ 7 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุคนธ์ สิงห์จันทร์ นายสิรวิชญ์ สุดาชม
15/12/2566 13:55:58 แตลศิริวิทยา
หมู่ 18 หมู่ 18 อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ นางสาวพิจิตรา คำมันตรี ครูประจวบ คำใจ
15/12/2566 14:54:35 บ้านปลักคล้า
ม.4 หมู่ ตำบลโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 สงขลา นายธนา ทองคโชค นางภรณ์ณภัส ทองเสนอ
15/12/2566 15:01:56 เทศบาล ๑ โพศรี
24 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี นายจักรพงษ์ วรรณขันธ์ นายวิทยา เหล่าโกทา
15/12/2566 15:28:12 วัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)
1 หมู่ 8 ถนน- ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม นางสาวกนกวรรณ ทับปิง
15/12/2566 16:20:44 จอมทอง
433 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว นางสาวพรทิวา นันตาบุญ
23/12/2566 15:50:27 โรงเรียนคลองบางกะสี
25/8 หมู่ 7 ถนน- ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต2 สมุทรปราการ นางสาวจุฑามาศ บรรจบ นายธราธร สิงห์โต