โครงการโพธิสัตว์น้อย

โครงการโพธิสัตว์น้อย

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ๒๕๖๖

ลำดับการสมัคร วันที่ลงทะเบียน โรงเรียน/ที่อยู่ สังกัด จังหวัด ชื่อผู้บริหาร ครูแกนนำ
1 14/06/2565 หนองแวงวิทยา
5 หมู่ 5 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นายรัศม์ เหล่าก้อนคำ นายลิขิต พาลี
2 16/06/2565 บ้านแม่งูด
110 หมู่ 6 ถนน- ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
สพป.ชม.5 เชียงใหม่ นางนันทวัน ปัญญามา นายถนอมศักดิ์ หลีทำ
3 17/06/2565 บ้านโตนดพูนผลวิทยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นายวิชัย สิงห์ใหม่ นางกัญญาภัค ภาพสิงห์
4 17/06/2565 ชุมชนบ้านปากเสียว
195 หมู่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางสารภี ศรีราม นางสาวนรานุช ปรีชา
5 17/06/2565 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
647 หมู่ 6 ถนน- ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ นายวรัญญู ล้อมเจริญสุข
6 18/06/2565 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
1 หมู่ 3 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางกฤติยา เกษเเก้ว นางสาววาสนา ภูมิศาสตร์
7 19/06/2565 วัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)
28 หมู่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์ นางสุธาสินี บารมีรังสิกุล
8 20/06/2565 บ้านกุดสิม
64 หมู่ 7 ถนนเซกา - หนองหิ้ง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม นางณัฐกฤตา คุณทวิน
9 20/06/2565 บ้านไสใหญ่
0 หมู่ 8 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นายไพศาล ปลอดเทพ นางหทัยรัตน์ มีเสน
10 20/06/2565 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
86 หมู่ 6 ตำบลฮางโฮง ถนน- ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สพป.สกลนครเขต1 สกลนคร นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ นางรสสุคนธ์ วินัยถนอม
11 21/06/2565 องค์การสวนยาง 3
778 หมู่ 7 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นายสุธี บูรณะแพทย์ นายพุทธสิทธิ หนูเซ่ง
12 22/06/2565 บ้านปากคลองลาน
11 หมู่ 4 ถนน- ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร - นายสนอง โพธิ์ทอง
13 22/06/2565 บ้านหลุมข้าว
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ลพบุรี นางจีรวรรณ อินทรเพชร นายวีรภัทร เปดี
14 22/06/2565 บ้านทำนบพัฒนา
บ้านทำนบพัฒนา หมู่ 12 ถนนปะคำ-บ้านเหลี่ยม ตำบลหนองหอง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์ นางขนิษฐา สุธรรมเทวกุล
15 23/06/2565 ชุมชนบ้านท่าสองยาง
161 หมู่ 9 ถนน- ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
สพป.ตาก เขต 2 ตาก นายชนมงคล นอนา นางสาววิราวรรณ จันทร์กง
16 25/06/2565 บ้านหนองแต้
- หมู่ 11 ถนนชยางกูร 212 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางอำไพ กันยกรโภคิน นางสาวสุดารัตน์ จอมหงษ์
17 26/06/2565 บ้านหนองเฝ้า
0 หมู่ 9 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สพป.สพ เขต 2 สุพรรณบุรี นายพชรวรรษ มากระจัน นางสาวนูรีฮัน มาน๊ะ
18 29/06/2565 ทรายทองราษฎร์อุทิศ
236 หมู่ 9 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นางอัญจิดา ชัยชะนะ นายณัฐดนัย คนสูง
19 29/06/2565 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
44/1 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางวรรณกร ทวีแก้ว นางสาวจิรัณพัชร์ อภิวัฒนธงชัย
20 29/06/2565 อนุบาลตรัง
32 หมู่ - ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางกชชิตา สงขำ นางสุรีย์ คำนวน
21 29/06/2565 วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว นางสาวสุณิสา โทรัตน์
22 30/06/2565 วัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)
212 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นายพรรคพงศ์ นามเทพ นางสาวณฐารินทร์ จันทวิมล
23 30/06/2565 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
- หมู่ 1 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หนองคาย นายบรรจงศักดิ์ พินธะ นางสาวอรอนงค์ แก้วปราณี
24 30/06/2565 อนุบาลหนองหานวิทยายน
204 หมู่ 11 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นางศรีสมร สนทา นางสาวกษมา กวยทอง
25 30/06/2565 ท่าดอกคำวิทยาคม
106 หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายวิศรุต สมบัติบุญสวน นายวีระพงศ์ คำชนะ
26 30/06/2565 บ้านควนสูง
- หมู่ 10 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางศรัญญา วงษ์ประยูร นางสาวรักษ์สิตา พราหมณ์ทอง
27 30/06/2565 บ้านทุ่งยาว
9 หมู่ 10 ถนน- ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี นางทิพวรรณ ศรท้วม นางสาวนฤมล ชั่งถาวร
28 30/06/2565 ชุมชนวัดบ้านระกาศ
- หมู่ 4 ถนนบางนาตราด ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ นายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน นางสาวอินธุอร แพงดี
29 30/06/2565 บ้านดอนน้ำคำ
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สพป. อบ.3 อุบลราชธานี นางสาวชมพูนุท อุ่นศรี นางสาวภานุชนาถ สว่างแก้ว
30 30/06/2565 วัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์)
77 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นครปฐม นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์ นางสาวมลฤทัย ใจบุญ
31 30/06/2565 โอสถสภาอุปถัมภ์
1/2 หมู่ 6 ถนนรังสิโยทัย ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ นางสาวณัฐพัชร์ เลิศจำนงจิตร์ นางสาวสุธิดา แสงอาทิตย์
32 30/06/2565 วัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์)
1/4 หมู่ 2 ถนน- ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางอลิสรา จันทราช นางสาวขวัญชนก ปินะถา
33 30/06/2565 บ้านถ้ำ
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
สพป.กจ.1 กาญจนบุรี นางสาวนันทวรรณ์ เหลืองเอี่ยม นางสาวอทิตยา เรืองขันธ์
34 30/06/2565 บ้านคำครึ่ง
บ้านคำครึ่ง หมู่ 4 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นางลัชรี เดชโยธิน นางสาวยุพารัตน์ สุดหนองบัว
35 23/07/2564 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
บ้านคำสมอ หมู่ 7 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์ นายวิทวุฒิ โชติ
36 06/07/2564 วัดท่ากุ่ม
2 หมู่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี นายคชฤทธิ์ รูปสม
37 05/07/2564 หนองนาคำวิทยาคม
129 หมู่ 1 ถนนหนองเรือ-ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี
38 24/07/2564 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
_ หมู่ 5 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
สพป.นครราชสีมาเขต5 นครราชสีมา นายประเสริฐ คำขุนทด นายมนัสถา สีทอง
39 31/07/2564 บ้านดงสวาง
- หมู่ 10 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึ่ง ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญาภรณ์ สาสาย
40 24/07/2564 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตาก นายจิระพงษ์ สุริยา นายฉัตรมงคล โชติสุวรรณรัศมิ์
41 26/07/2564 บ้านต้นผึ้ง
280 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตาก นางอินทิรา ยศหล้า นางสาวสุรีรัตน์ บางทัพ
42 05/07/2564 บ้านหนองโก
190 หมู่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ นางสาวภัทรภร สรวงสรรเพชญ
43 17/07/2564 ชุมชนบ้านป่าไผ่
396 หมู่ 1 ถนน- ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
สพป.ลำพูน เขต 2 ลำพูน ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก นางสาวอังคนา วงค์คำ
44 06/07/2564 วัดเทพอำไพ"เกสรประชานุกูล"
- หมู่ 2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15180
สพป.ลบ.1 ลพบุรี นายณรงค์วิทย์ ชั่่งใจ นางสาวสุดารัตน์ สรศักดา
45 05/07/2564 วัดสะแก
42 หมู่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวสุทธิลักษณ์ สายนาค นายธีระยุทธ ทองเถื่อน
46 06/07/2564 บ้านท่าไทร
0 หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นศ.3 นครศรีธรรมราช นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม นางเอมอร คงแก้ว
47 24/07/2564 วัดหนองเบน
119 หมู่ ึ7 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นว.เขต 3 นครสวรรค์ นางประภา สนิทผล นางรสสุคนธ์ คำแก้ว
48 19/07/2564 บ้านโพนปลัด
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นายสายชน แพงมา นายสุกิจ บุญขาว
49 15/07/2564 จารุศรบำรุง
96 หมู่ 18 ถนน- ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสุชาวดี สุทธิวานิช นางกำไล ปานม่วง
50 05/07/2564 บ้านคลองมะขาม
67/2 หมู่ 1 ถนนตราด-หาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
สพป.ตราด ตราด นางสาวจันทร์จิรา จิตนาวสาร นางสาวจารุวรรณ แสงวิฑูรย์
51 05/07/2564 วัดคูขุด
- หมู่ 3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
สพป.ชพ. เขต1 ชุมพร นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์ นางสาววนัญญา รอจั่น
52 23/07/2564 ชุมชนวัดขันเงิน
14 หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวพนิดา นพชำนาญ นางจิดาภา พิทักษ์นราธรรม
53 05/07/2564 บ้านหนองปล้องโพช
111 หมู่ 8 ถนน- ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายศิริกุล ศรีคำขลิบ นางจันทร์เพ็ญ ขาวทอง
54 25/07/2564 บ้านหนองบัว
81 หมู่ 10 ถนน- ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางสาวปาณิสรา โกษาแสง นางสาวจิราลักษณ์ คะสุดใจ
55 05/07/2564 วัดบางกระ
เลขที่1 หมู่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพป.รบ1 ราชบุรี นางสาวรักชนก คชชา นางสาวศุภรัตน์ รัศมีจันทร์ฉาย
56 19/07/2564 บ้านงิ้ว
- หมู่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
สพป.นครราชสีมาเขต 5 นครราชสีมา นางสาวศศิกานต์ จงชิดกลาง นางสาวศศิกานต์ จงชิดกลาง
57 05/07/2564 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
เลขที่10 หมู่ หมู่6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สพป.ปทุมธานีเขต1 ปทุมธานี นางปรารถนา ปวงนิยม นายนฤเดช อริยา
58 22/07/2564 วัดสลักได
0 หมู่ 14 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นม.2 นครราชสีมา นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน นางธัญลักษณ์ เทียนงูเหลือม
59 13/08/2564 บ้านลำภูรา
163 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นายสุวิทย์ ดาวังปา นางสาวนริศรา สุขคุ้ม
60 05/07/2564 บ้านควนคีรีวงศ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นางนพวรรณ ไชยปันดิ นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา
61 24/07/2564 บ้านคำสว่าง
80 หมู่ 2 ถนน_ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางจุฑามาศ ยอดสะอึ นางจุฑามาศ ยอดสะอึ
62 05/07/2564 บ้านควนสูง
โรงเรียนบ้านควนสูง หมู่ 10 ถนน- ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต2 สุราษฎร์ธานี นางสาวศรัญญา วงษ์ประยูร นางสาวธมลพรรณ สินธ์ศิริมานะ
63 05/07/2564 วัดหนองกก
0 หมู่ 6 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย นางจิตรา คำเบิก นางสาวอังคณา เสือทุ่ง
64 04/08/2564 บ้านทุ่งสาคร
150 หมู่ 4 ถนน- ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
สพป.กระบี่ กระบี่ นางสาวมัณฑนา ใจเย็น นางสาววิลาสินี อินทระ
65 22/07/2564 หมอนสูงประชาสรรค์
- หมู่ 8 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สุโขทัย นายนิรุช ขอสุข นางสาวพัชญา วรรณโชค
66 02/11/2564 บ้านกาเนะ
1 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สตูล นางอรุนา ตาเดอิน นายสมพล ไพมณี
67 19/07/2564 อุ่มเม่าวิทยา
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ นายภาสกร ภูช่างทอง นางสาวรัชนี มุลศรี
68 05/07/2564 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นางอัจฉราพร พุทธพรหม นายชนาธิป บาททอง
69 02/11/2564 บ้านดงโทน
96 หมู่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นางสายใจ เริ่มรักรัมย์ นายอรงค์กรณ์ แพงมาพรหม
70 27/07/2564 บ้านกาลึม
- หมู่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายสายสินทร์ เงินดี นางสาววณิสตา ทองคำ
71 15/07/2564 วัดป่าขวาง
9 หมู่ 5 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
สพป.สงขลา เขต1 สงขลา นางสาวพยอม ศรีสมัย นางสาววาสนา บุญราม
72 05/07/2564 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต1 ยโสธร นายวาทยุทธ พุทธพรหม นางสาวภาวนา ทองไสล
73 06/07/2564 บ้านโคกมะตูม
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ นางสาวจิราวรรณ พายุยง
74 25/07/2564 บ้านท่าลานทอง
248 หมู่ 8 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาววสุรัตน์ พรมมุณี นางสาวรุ่งนภา เพชรกำเนิด
75 27/07/2564 พญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางพีรานุช ไชยพิเดช นายณัฐพล มะลิทอง
76 05/07/2564 วัดเขาโพธิ์ทอง
34/12 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรีเขต3 ชลบุรี นางสาวณิชาทิพย์ ดิษฐ์อาริยะกูล นายสุชาติ เปี่ยมทอง
77 09/07/2564 ประชาราษฎร์สามัคคี
197 หมู่ 13 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
สพป.กำแพงเพชรเขต2 กำแพงเพชร นางปุณยนุช ต่วนชะเอม นางสาวเพ็ญพร พลลาภ
78 29/07/2564 บ้านขุนนำ้คับ
59 หมู่ 12 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายวิราช น้อยศิริ วิไลวรรณ วุฒิทา
79 01/11/2564 คำพ่อสอน
กรุงเทพ หมู่ ๙ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ประเทศไทย
80 25/07/2564 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชาประชารัฐวิทยา)
หมู่4 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นม 1 นครราชสีมา ว่าที่ ร.ต. วีระพล คัทนศรี นายวิรวิชญ์ บัวแก้ว
81 30/07/2564 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
117 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ นางสาวณัฐธิดา พิมน้อม
82 19/07/2564 วัดสำนักกะท้อน
25/5 หมู่ 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นางจูลจิรา บุญเจริญ นางลาวัลย์ คล้ายนาค
83 06/07/2564 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
- หมู่ 10 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
สพป.ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด นางสาวภัทรวดี กาลจักร นางสาวเกศสุดา สาเกตุ
84 28/07/2564 บ้านหนองไฮ
99 หมู่ 13 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สพป.มค.2 มหาสารคาม นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ นางสาวนภวรรณ แสนยะมูล
85 21/07/2564 บ้านทุ่งคา
๔ หมู่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ส.พ.ป.ชลบุรี เขต ๓ ชลบุรี นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ
86 05/07/2564 บ้านป่าเหมือด
322 หมู่ หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เชียงราย นายยุทธนา กันทาเดช นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
87 22/07/2564 ดงเจริญพิทยาคม
67 หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พิจิตร นางสาววรนารถ ตันพานิช นายสุธี สิงห์เรือง
88 02/11/2564 วัดบุญสัมพันธ์
ึ77/1 หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีสีหนาท ดวงตาทิพย์ นางสาวพัทธ์ชนก เปลี่ยนอำรุง
89 06/07/2564 บ้านเหมือดแอ่
302 หมู่ 10 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
สพป.นค.เขต1 หนองคาย นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ นางสาวรัชนี สุครีพ
90 21/07/2564 บ้านช่องกะพัด
1 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สพป.จบ1 จันทบุรี นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา นางสาวสุกัญญา อรัญโสด
91 05/07/2564 บ้านไทยสามัคคี
51 หมู่ 5 ถนน- ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม นายภัทรพล บุญโชติ นางสาวตติยา เจริญยิ่ง
92 10/07/2564 บ้านตาเบา
- หมู่ 11 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายจำรัส เสียงเพราะ นายบันเทิง บุตรเทศ
93 30/07/2564 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
- หมู่ 3 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง นายณัฐพงศ์ สายเนตร
94 22/07/2564 บ้านสัตหีบ
27 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ชลบุรี นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ นายสถาพร พวงแก้ว
95 02/11/2564 พันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ถนน- ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายวชิระ อาจเอื้อม นางสาวณัฐชนก อินทาโย
96 30/07/2564 บ้านร้องลึก
338 หมู่ 6 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
สพป.อต.1 อุตรดิตถ์ นายขวัญธิชล บุญกาวิน นางสาวอัจฉรา แอบแฝง
97 25/07/2564 บ้านขามเสม็ดบำรุง
ุุ66 หมู่ 6 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายนิธิศักดิ์ วันทอง นายทวีวัฒน์ ดวงนิล
98 27/07/2564 อนุบาลปาย( เวียงใต้ )
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง
99 25/07/2564 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
30/7 หมู่ 5 ถนน- ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ฉะเชิงเทรา นางธิติกานต์ จันทวัฒน์ นางสาวขวัญเรือน มันทสูตร์
100 25/07/2564 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
255 หมู่ 13 ถนน- ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพฐ บุรีรัมย์ นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก นางสาวแสงอรุณ กุนอก
101 02/11/2564 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
197 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน นายวันชัย พรมสุวรรณ์
102 25/07/2564 วัดแหลมเขาจันทร์
84/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์ นางสาวจิราภรณ์ ตันเต็ง
103 26/07/2564 บ้านดงยอ
- หมู่ 7 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นายสุรพล พลเชียงขวาง นางสาวน้ำฝน แขวงเมือง
104 02/11/2564 บ้านหนองแก
97 หมู่ 5 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต2 มหาสารคาม นายไฉน นามมุงคุณ นายไฉน นามมุงคุณ
105 02/11/2564 วัดสระด่าน
249 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน นางสาวมยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์
106 06/08/2564 อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
542 หมู่ 1 ถนน- ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
สพป.บร.4 บุรีรัมย์ นายปิยะ พุทธเพาะ นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ
107 30/07/2564 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)
- หมู่ 1 ถนนเกรียงศักดิืชมนันท์ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย นางสาวจิราพร มีสะอาด
108 27/07/2564 บ้านเขากอบ
143 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นางสาวกนกนุช โตสุข นางสาวจุฑาวรรณ รายา
109 05/07/2564 บ้านดง
- หมู่ 16 ถนน- ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ นางสาวสุทิภา ลาดเลา นางบังอร แก้วกองแสง
110 03/08/2564 บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
93 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาววินา มัธยม นางสาวปัทมา มุ่งรวยกลาง
111 06/07/2564 บ้านโป่งกระทิงล่าง
- หมู่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.รบ.1 ราชบุรี นางสาวจิราภรณ์ หนูสิทธิ์ นางสาวไพรินทร์ จันทร์เหม
112 28/07/2564 บ้านกิ่วแก้ว
132/2 หมู่ 8 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางสาววรุณรัศม์ รัตนพงษ์โอฬาร นางทองพันธ์ วงศ์สม
113 23/07/2564 บ้านปากแพรก
100 หมู่ 1 ถนน- ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ระยอง นางอัจฉรา นิตยวัน นายกิตติ ภูปลา
114 20/07/2564 วัดหนองตะโก
- หมู่ 6 ถนนบ้านหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
สพป.กาญจนบุรี เขต1 กาญจนบุรี นายกนก พิลา นางสาวขวัญยืน หว่านพืช
115 22/07/2564 บางยางพัฒนา
88 หมู่ 22 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พิษณุโลก นายนิกร ซุนพุ่ม นายจักรกริช ทิพย์บูรณ์
116 23/07/2564 โรงเรียนบ้านเสลา
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 บุรีรัมย์ นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์ นายทศนาถ ไพรินทร์
117 05/07/2564 บ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ 5 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ นางสาวถนอมศรี ชูรังสฤษฎิ์์
118 05/07/2564 วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
3 หมู่ 3 ถนนดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นายก้องภพ ยี่หร่า นางสาววีริสรา ศิริเธียรไชย
119 19/07/2564 กมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
345 หมู่ 12 ถนน- ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นายนฤนาท ยศอ้าย นางชญาพิมพ์ สาหร่ายทิพย์
120 15/07/2564 วัดคีรีภาวนาราม
78 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นางวรรณา เวชศาสตร์ นายณัฐวัฒน์ ธุระกิจ
121 30/07/2564 บ้านหัวดอย
54 หมู่ 12 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย นายสังวาลย์ คำจันทร์ นายทนง ไขทา
122 26/07/2564 บ้านเขาค่าย
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางประไพ ยมขวัญเมือง นางสาวเพ็ญวิภา สีงาม
123 05/07/2564 บ้านหนองโพธิ์
300 หมู่ ุ6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ นายอานุภาพ งามบุญรอด
124 24/07/2564 ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)
- หมู่ 5 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นายอำนาจ เทพวงษ์ นายภานุพงษ์ เกิดบุญ
125 06/08/2564 บ้านเสียวสงคราม
๑๕๑ หมู่ ๖ ถนน- ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป .นพ ๒ นครพนม นายวิศิษฎ์ เทียม่วง นายวิศิษฎ์ เทียมม่วง
126 06/07/2564 บ้านมาบคล้า
109 หมู่ 4 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางอภิสรา แซ่เตียว นางสาวนวพร ปาสานัง
127 25/07/2564 บ้านประจำไม้
58/2 หมู่ 4 ถนน- ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สพป.กจ.3 กาญจนบุรี นายทวีชัย สมบูรณ์ นางสาวจันทร์แรม ถิ่นแสนไกล
128 22/07/2564 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์
62/2 หมู่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง นางสาวสิรินทร์รัตน์ นามปัญญา
129 24/07/2564 โรงเรียนบ้านม่วงชี
56 หมู่ 4 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม - นางสาวปานสิริ คงอุ่น
130 22/07/2564 บ้านทุ่งม่วง
ุุ66 หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นางศุภรัตน์ ปุ้งข้อ นางสาวธารารัตน์ เงาภู่ทอง
131 16/07/2564 บ้านนาเหนือ
139 หมู่ 1 ถนน- ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพฐ นครศรีธรรมราช นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณน้อย
132 24/07/2564 บ้านไผ่ใหญ่
99 หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร นายจักรพันธ์ พุฒกาง นางพรภิวรรณ ไข่มุข
133 05/07/2564 บ้านเขาชีจรรย์
191/12 หมู่ 11 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายภาคภูมิ ภูมิศาสตร์ นายธนดล ชาดา
134 03/11/2564 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
- หมู่ 3 ถนนชยางกูล ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายวิทยา พลเทพ นางวิสุดา สะเทิงรัมย์
135 05/07/2564 สตรีระนอง
9 หมู่ 2 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ระนอง นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ว่าที่ร.ต.ธรรศกร สังข์ชุม
136 02/08/2564 วัดป่าคา
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวรินทร์ลภัส พัฒน์เมธากูล นางสาวพรพิมล พูนมา
137 03/11/2564 ชุมชนมาบอำมฤต
- หมู่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาวพรเพ็ญ หนูชนะภัย นางสาวจีราภรณ์ บัวผัน
138 05/07/2564 บ้านโซง
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
สพป.อบ.5 อุบลราชธานี นายนิรันดร์ ยานิพันธ์ นางณัฐภัทร ธิภาศรี
139 05/07/2564 สามัคคีรถไฟ
464/1 ซอย 4 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร นางสาวอนัตตา ไชยโคตร
140 05/07/2564 สมเด็จเจ้าพะโคะ
_ หมู่ 7 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สงขลา นายกิตติพงษ์ พันธุ์มณี นางณฐมณฑน์ คชเชนทร์
141 02/08/2564 หนองคูวิทยา
6 หมู่ 12 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
สพม.28 ศรีสะเกษ นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์ นายธีรวุธ นรชาติ
142 05/07/2564 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
106 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษมสายเก่า- เจ็ดเสมียน ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล นางวาสนา โรจน์จินตกานต์
143 24/07/2564 บ้านค้อ
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์ นางสุภาพร ไพรสณฑ์
144 25/07/2564 บ้านขามป้อม
59 หมู่ 5 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สพป.อบ.1 อุบลราชธานี นายบรรจง สุริยะ นางสาวปาจรีย์ มารมย์
145 05/07/2564 บ้านทุ่งใหญ่
- หมู่ ม.6 ถนน- ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นศ 3 นครศรีธรรมราช นางสาวพิมพ์ผกา จาระวรรณ นางสาวนูรีหย๊ะ ยนเย็นจำ
146 05/07/2564 บ้านทุ่งนางเภา
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 สุราษฎร์ธานี นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ นางสาวพรพรรณ วิไลรัตน์
147 05/07/2564 บ้านหนองบัวทอง
333 หมู่ 11 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา นางสาวธนิตา อัดโดดดร
148 05/07/2564 วัดท้ายเกาะ
87 หมู่ 3 ถนนท้ายเกาะ สายใน ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นายธนกร อุไรรัตน์ นางสาวอรวรรณ บรรพต
149 23/07/2564 โรงเรียนวัดสิงห์
61 หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ชัยนาท นายรชต ปานสมบูรณ์ นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์
150 02/08/2564 สตรีวัดระฆัง
248/9 หมู่ - ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพม.กท เขต 1 กรุงเทพมหานคร นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล
151 30/07/2564 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง นางสาวนิตชนันต์ ทับทอง
152 06/07/2564 วัดทุ่งคา
รร.วัดทุ่งคา หมู่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาวิตรี ธนะอุด นางสาวปรารถนา บุญจำรูญ
153 29/07/2564 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7
279/1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 ระยอง นางออมทรัพย์ คำทองแก้ว นางสาวศศิมาภรณ์ บรรจง
154 25/07/2564 บ้านใหม่สามัคคี
178 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
สพป.ลพบุรีเขต 2 ลพบุรี นางบุญเตือน สุบิน นางสาวสุดารัตน์ กริดรัมย์
155 28/07/2564 โรงเรียนวัดโตนดด้วน
119 หมู่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา 90270
สพป.สข.๑ สงขลา นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม นางจินดา จันทร์เพ็ญ
156 01/08/2564 บ้านกุดสิม
64 หมู่ 7 ถนนเซกา - หนองหิ้ง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม นางณัฐกฤตา คุณทวิน
157 26/07/2564 วัดพืชนิมิต(คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง)
47/2 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ นางสาวจีรวรรณ ปฏิวงศ์
158 03/08/2564 วัดลำดวน
59/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางณัชชา มุขศรี นางจันทิมา อนันต์ชัยพัทธนา
159 26/07/2564 วัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ หมู่ 6 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.รบ.1 ราชบุรี นางสาวสุชัญญา ชมภูพันธ์ นางสาวณัฐวรา สายันหะ
160 24/07/2564 บ้านโชคอำนวย
ุ61 หมู่ 3 ถนน- ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกษานครพนม เขต 1 นครพนม นางจิตรา ดวงปรีชา นางสาวโชติรส ลีทนทา
161 16/07/2564 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
197 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เชียงราย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ นางสาวธนัญกรณ์ ไมตรี
162 20/07/2564 บ้านเขาจั๊กจั่น
555 หมู่ 10 ถนน- ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นายนิรัติศรัย ธรรมศร นางสาวพลอยไพลิน ไหววิจิตร
163 26/07/2564 ชุมชนบ้านทุ่ง
137 หมู่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
สพป.ลป2 ลำปาง นายอภิรมย์ เจียมกุล นางสาวฐิติมา ทิศรีไชย
164 24/07/2564 บ้านนาโพธิ์(ครุราษฎร์สามัคคี)
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นายสมจิตร์ ตาลศรี นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์ผอง
165 01/08/2564 บ้านคั่นกระได
- หมู่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล นางสาวอารีรัตน์ จงดี
166 25/07/2564 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
5/23 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
สพม.กท.เขต2 กรุงเทพมหานคร นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย นายวิศว จันทประสพสุข
167 23/07/2564 วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
1/1 หมู่ 5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จบ.1 จันทบุรี นายประเสริฐ กำเลิศทอง นางสาววนิดา สุบินตา
168 05/07/2564 วัดหนองคุ้ม
98 หมู่ 11 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวประไพ คำดำ นางสาวปวีณ์นุช วัฒนพงศ์พิทักษ์
169 05/07/2564 บ้านปากเลข
89 หมู่ 10 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวสุจิตรา เสวียงชัย นายกฤษฎา สุขฉายา
170 04/11/2564 บ้านหลวง
90 หมู่ 2 ถนน- ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน น่าน นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม นางสาวมิณฑิตา ดอนป่าน
171 17/07/2564 บ้านต้นจันทน์
- หมู่ 3 ถนน_ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นครศรีธรรมราช นางสมกมล รักษ์จุล นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
172 15/07/2564 บ้านหัวอ่าว
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นครปฐม นางสาวกุลฑรี พิกุลเเกม นางกันต์ญาภา ว่องวิการณ์
173 07/07/2564 ไทยรัฐวิทยา๖๗(บ้านนาพรุ)
124 หมู่ หมู่2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง นายสุภพ โพชนุกูล นายนนทวิทย์ พรมประถม
174 05/07/2564 บ้านดอนทราย
132 หมู่ 13 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
สพป.ปข.1 ประจวบคีรีขันธ์ นายสันธาร อินไชยยา นางสาวพุธวิภา หงสไกร
175 01/08/2564 บ้านห้วยโศก
96/3 หมู่ 8 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค นางสาวศิริกานต์ ชาญชล
176 03/11/2564 บ้านหัวภู
3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายจรูญ ลาผ่าน นางสาวเมธาวี พันโนลิต
177 19/07/2564 บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"
140/1 หมู่ 12 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางณัฐพร บุญร่ม นางกันตินันท์ ศรีสุบัติ
178 06/07/2564 หนองเหล็กเบญจวิทยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
สพป.สุรินทร์เขต1 สุรินทร์ นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร์ นางสาวอุรา เล้าวาลิต
179 02/11/2564 บ้านปางแก (สภาประชานุกูล)
29 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นายวิจิตร ไพรวิจารย์ นางมาลี พงษ์ศรัทธาสิน
180 29/07/2564 บ้านช่อง
14 หมู่ 1 ถนน- ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สพป.ตรัง เขต1 ตรัง นางโศภิษฐ์ ไกรแสง น.ส.กนกวรรณ ไกรสุทธิ์
181 26/07/2564 บ้านหัวโกรก
34/1 หมู่ 5 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1 ชลบุรี นางรัศมี ฉิมขันธ์ นางสาวศิริลักษณ์ กิติพิศาลกุล
182 16/07/2564 บ้านรังแถว
1 หมู่ 6 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
สพป.กำแพงเพชรเขต2 กำแพงเพชร นายนพดล แก้วประสิทธิ์ นางสาวละมุล นนกระโทก
183 02/11/2564 โรงเรียนบ้านบุญเรือง
130 หมู่ 12 ถนน- ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
สพฐ/สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางสาวอำไพร สมสมัย นางสาวอำไพร สมสมัย
184 21/07/2564 บ้านหัวทำนบ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายธวัชชัย หมื่นไธสง นางสาวฑิฆัมพร มยูขโชติ
185 02/08/2564 บ้านห้วยโผ
189 หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน นายอดุลย์ เขียวมูล นางสาวสุนทรียา เยาวโสภา
186 24/07/2564 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10
- หมู่ ม.4 ถนน- ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สพป.ระยองเขต1 ระยอง นางฉัตรมน อินทศร นางสาวสินาภรณ์ เวินเสียง
187 24/07/2564 บ้านนาดีหัวภู
- หมู่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายสิทธิชัย โรจน์ธนปัญญา นายชัชวาลย์ สิทธิพรหม
188 05/11/2564 บ้านก๊อ
102 หมู่ 3 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เชียงราย นายสมสด ฉายา นางจารุวรรณ หน่อแหวน
189 26/07/2564 บ้านอูนนา
193 หมู่ 3 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางสาวทัศนีย์ บุนนท์ นางสาววรรณภา พลเดช
190 29/07/2564 สมาคมไทยผลิตยา๒
- หมู่ ๕ ถนน- ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
สพป.สข เขต๓ สงขลา นายก้อเสม เด็นหมัด นางอังคนา อ่อนทอง
191 25/07/2564 วัดบ้านเมืองต่ำ
- หมู่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
สพป บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ นางแพรวพรรณ นาคนวล นางปภัชญา เอกศิริ
192 06/08/2564 วัดบันไดม้า
200 หมู่ 4 ถนน- ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ นายสมพร ดีไว
193 05/07/2564 บ้านลวงเหนือ
135 หมู่ 5 ถนน- ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ นายวสันต์ ขอดศิริ นางสาววราพร คำปา
194 05/07/2564 บ้านไตรคีรี
100 หมู่ 6 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์ นางสาวลดาวัลย์ แสนท้าว
195 09/08/2564 เติมแสงไขปากช่องวิทยา
203 หมู่ - ถนนเทศบาล16 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า
196 05/07/2564 ท้ายหาด
33/4 หมู่ 5 ถนนสมุทรสงคราม-ปากท่อ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สพม.สคสส. สมุทรสงคราม นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ นางสาวขวัญตา ศรีโหร
197 27/07/2564 บ้านท่าข้าม
173 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา นางสาวตรีสุธา ตัญจะโร
198 16/07/2564 บ้านท่ามะกา
56 หมู่ - ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี นายวรเทพ รักษาพงศ์ นางสาวกัญญาพัฒน์ มามาตร
199 04/08/2564 บ้านสันหลวง
4 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พะเยา นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ นายกฤษณุพงศ์ นนท์อ่อน
200 09/08/2564 ท่าช้างวิทยาคม
112 หมู่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
สพม.อย. พระนครศรีอยุธยา นายบัญชา ปลื้มอารมย์ นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร์
201 24/07/2564 นาสีนวนพิทยาสรรค์
- หมู่ 3 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44130
อบจ.มหาสารคาม มหาสารคาม นายจำนงค์ อัปภัย นายธงชัย บุตราช
202 21/07/2564 บ้านกล้วย "พวงราษฎร์บำรุง"
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
สพฐ. ลพบุรี นางสาวกาญจนา กันหาภัย นางสาววรางคณา ประดับมุข
203 25/07/2564 บ้านหนองสองห้อง
106 หมู่ 13 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 ฉะเชิงเทรา นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสง นางสาวเอ็นดู สุวรรณศรี
204 07/07/2564 วัดมังคลาราม
446 หมู่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางสาวสุนันทา ลาชโรจน์ นางสาวเยาวลักษณ์ แสงเทียร
205 06/07/2564 บ้านซับสมบูรณ์
- หมู่ 6 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ น.ส.อรอุมา คำประกอบ นางสาวนริศรา บำรุงเมือง
206 23/07/2564 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
- หมู่ ุ6 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุวรรณี ภูมิมะนาว นางพรอารี บัวเขียว
207 23/07/2564 บ้านทุ่งทอง
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
สพป.อด.4 อุดรธานี นายยงยุทธ แพงน้อย นางสาววาสนา กลางโยธี
208 25/07/2564 วัดไม้เรียง
211 หมู่ 1 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางนันทรัตน์ สุมล นางสาวธนัฐฐา จรเปลี่ยว
209 27/07/2564 บ้านนาเลา
51 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายวิชญ์คุณ ปะสังติโย นางปารณีย์ ภิบาลจอมมี
210 22/07/2564 ประชาอุปถัมภ์
640 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สพป.นนทบุรีเขต 1 นนทบุรี นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ นางสาวพจมาน ผ่องจิตร์
211 30/07/2564 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
103 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นางสาวนิชญาภัช รวดเร็ว นางสาวธิดารัตน์ เหลืองพูน
212 06/07/2564 บ้านสว่าง
220 หมู่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร นายสิทธิพร ประทุม นางชลธิชา สินโน
213 21/07/2564 บ้านคลองปลายนา
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
สพป.สุโขทัย เขต1 สุโขทัย นางสาววันวิสา เกษรสกุล นางสาวพรทิพย์ ออมสิน
214 04/11/2564 ปลาเค้าวิทยาคาร
94 หมู่ 4 ถนน- ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายอดุลย์ อิ่มเจริญ นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวัน
215 21/07/2564 บ้านกุดหัวช้าง
1 หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
สพป. นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ นางสาวขวัญแก้ว สุทธิกุญชร
216 07/11/2564 บ้านคลองแขยง
เลขที่่ 1 หมู่ หมู่1 ถนนพหลโยธิน ซอย 1 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ นางสาวสุจิตรา สระกัญญา
217 02/08/2564 วัดศรีประชุมชน
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 ราชบุรี นางสุภาภรณ์ บรรเทิง นางสาวนุชจรี ยุวเศวต
218 24/07/2564 บ้านจิจิก
152 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92000
สพฐ. ตรัง นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์ นางสาวณิชกานต์ ปันตะ
219 30/07/2564 ศิริราษฎร์หมากหญ้า
234 หมู่ 1 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
สพป.มหาสารคาม เขต 3 มหาสารคาม นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร นางสาวนภวรรณ สีนุยเพ็ง
220 04/08/2564 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
89 หมู่ 2 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี นางสาวอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์ นางสาวนารีรัตน์ พุกพิกุล
221 05/08/2564 บ้านนาโฮง
219 หมู่ 2 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นางจุติรัตน์ นามแสง นายวิชิต ธิดงเย็น
222 06/08/2564 ไทรงาม
48 หมู่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นายพิทยา หวานขัน นางสาวกมลภรณ์ บุญช่วยเสริม
223 05/07/2564 บ้านสงยาง
1 หมู่ 1 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายนิยม แสนบุญเรือง นายสุพจน์ สุระเพิ่ม
224 24/07/2564 วัดสายลำโพงกลาง
- หมู่ 16 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางอำภาพร มั่นต่อ นางสาวณิชาพิชญ์ ฉัตรมานพ
225 21/07/2564 บ้านบึง
54 หมู่ 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นายอุดร ภักสุวรรณ นางปิยะมาศ แซ่เตียว
226 23/07/2564 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)
29/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์ นางสาวณิชนันทน์ ไชยขันแก้ว
227 03/08/2564 บ้านโพนทองประชาอุทิศ
- หมู่ 4 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร ว่าที่่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์ นางนิตยา ยางธิสาร
228 28/07/2564 บ้านหาดภราดรภาพ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาวเกศราพร ยิ้มศรี นางสาวธิดารัตน์ ชมอินทร์
229 08/11/2564 โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
199/1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
สพป.กจ.1 กาญจนบุรี นางโฉมเฉลา ศรีสนาม นางสาวจันทร กลัวผิด
230 08/11/2564 บ้านวังโพน
141 หมู่ 6 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
สพป.สกลนคร เขต3 สกลนคร นายวัชระ แง่พรหม นางสาวสิริขวัญ กมลรักษ์
231 27/07/2564 เวียงสระ
412 หมู่ 1 ถนนเอเชีย41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นางสาววรรณี แก้วศิริ นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
232 19/07/2564 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
บ้านหนองเลา หมู่ 9 ถนน- ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสุทิน ทองดวง นางสาวศศิธร ปะนัดโส
233 14/07/2564 วัดศรีจอมทอง
โรงเรียนวัดศรีจอมทอง หมู่ 11 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สพป.สระบุรี เขต1 สระบุรี นางไพฤทธิ พูลผล นางสาวสุวรรณา ใจบุญ
234 26/07/2564 โรงเรียนบ้านเทพา
๑ หมู่ ๘ ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สพป.อบ.๑ อุบลราชธานี นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์ นางนงนุช นวลอินทร์
235 05/07/2564 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)
19 หมู่ 10 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 บุรีรัมย์ นางปิยนันท์ หรีกประโคน นางวิจิตรา บุญสุข
236 27/07/2564 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ราชบุรี นางเอื้องฟ้า จิตจักร นางสาวบุณยาพร สนทนา
237 06/07/2564 อนุบาลพรหมบุรี
280 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี นางประภา พวงดอกไม้ นางศิริวรรณ สุยะหมุด
238 01/08/2564 บ้านบกหัก
7/3 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120
สพป.ตรัง 1 ตรัง นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร์ นายภูวนาถ องศารา
239 06/08/2564 โรงเรียนวัดคงคาวราราม
- หมู่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง นางอรอนงค์ ผลทวีวัฒนชัย นางสาวธนัชญา เดิมทำรัมย์
240 08/11/2564 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายชัยพิชิต คนหาญ นายคมกฤษ นพกุล
241 29/07/2564 บ้านวังผาลาด
หมู่ 7 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
สพป.อน 2 อุทัยธานี นางอุบล เครือธนกุล นางสาวมาริน วิเวก
242 25/07/2564 บ้านโพนก่อ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นางพิราพรรณแสนเมืองชิน นายสยุมพร โพธิ์ปัดชา
243 23/07/2564 วัดบ้านม้า
356 หมู่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ลำพูน นายรุ่ง บัวขม นายชัยณรงค์ อินธิยะ
244 09/08/2564 บ้านโคกกลาง
235 หมู่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ นางอรุณี เชื้อสุภา นางพันธิมา ยอดประทุม
245 06/11/2564 คลองแดนวิทยา
3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
สพม.สงขลา สตูล สงขลา นางสาวสาริณี หมัดอะดัม นางจินตนา จันทฤทธิ์
246 05/07/2564 บ้านมาบตาพุด
152 หมู่ - ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นายอุดร ธรรมมา นางเบญจพร ทือเกาะ
247 25/07/2564 บ้านนาเเก
148 หมู่ 1 ถนน- ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางสาวพลอยณิพาภรณ์ ศรีภารา นางสาวกนกวรรณ ฉลูศรี
248 22/07/2564 บ้านนาวัง
16/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นายแมนสรวง นางสาวจุฑามณี สุขไสว
249 25/07/2564 วัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341)
8/2 หมู่ 2 ถนน- ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สพป.จบ2 จันทบุรี นายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง นางชาลินี ผดุงเวียง
250 08/11/2564 บ้านสามเสียม
99/7 หมู่ 5 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
สพป ชพ 1 ชุมพร นางอัจฉริยา สุจริต นางสาววิภาวดี กลิ่นน้อย
251 09/07/2564 วัดเลาเต่า
129/1 หมู่ 5 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นายเอกชัย ค้าผล นายณัฎฐา บุญวงษ์
252 25/07/2564 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ
35 หมู่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางปราณิษา ท้าวกลาง นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหม
253 24/07/2564 บ้านหนองสองพี่น้อง
166 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด นางสาวพนัชกร หูเขียว
254 30/07/2564 บ้านดอนสง่า
- หมู่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางวิมลพรรณ รักทอง นางสาวจารุวรรณ พันธ์มา
255 25/07/2564 สุเหร่าใหม่เจริญ
42/3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวเมธิกานต์์ นนทะสร นางสาวหทัยชนก แท่นทอง
256 23/07/2564 บ้านเกษมสุข
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางอำพร รักพรม นางสาวณุตตรา คงยืน
257 06/07/2564 บ้านบกขี้ยาง
114 หมู่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ ว่าที่ร.ต.กันทรา เขียวอ่อน นางสถาพร วงศ์ษา
258 15/07/2564 บ้านควนตะวันออก
76/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวรจนา กลิ่นหอม นางสาวเกตุสุดา เเจ้งชู
259 05/07/2564 ศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม นครปฐม นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม
260 20/07/2564 วัดโบราณาราม
216 หมู่ 4 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางรชยา สุโพธิ์ นางสาวจุฑามาศ บัวเนียม
261 26/07/2564 บ้านไม้แก่น
0 หมู่ 12 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
สพป.ศก.3 ศรีสะเกษ นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม นายนฤปนาถ โคตรสาลี
262 24/07/2564 บ้านหนองนางเลิง
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นางสาวโสภา โสดาภักณ์ นางนิภาพร บันหาร
263 09/11/2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
444/6 หมู่ 9 ถนน- ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แพร่ นางสุรัญจิต วรรณนวล นางสาวชญากาณฑ์ จำอินทร์
264 21/07/2564 ลุ่มโป่งเสี้ยว
9/9 หมู่ 6 ถนน- ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี นายอรรถชัย รักราษฎร์ นายตรีวุธ ปูนพันธ์ฉาย
265 28/07/2564 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
0 หมู่ 5 ถนน- ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
สพป.อด.4 อุดรธานี นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์ นายจีรพันธุ์ ลีบ่อน้อย
266 20/07/2564 บ้านนาวังเวิน
- หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 หนองบัวลำภู นายสายชล แดงนา นางสาวสมฤทัย ไชยแสง
267 09/11/2564 บ้านหนองต้อ
- หมู่ 9 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายชัชวาลย์ ประทุมสินธุ์ นางสาวสุธาสินี ปราศกระโทก
268 27/07/2564 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี นางสาวศุภลักษณ์ คำขยาย นางสาวอุษา รุ่งเรือง
269 13/08/2564 คำเขื่อนแก้ว
- หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายบัญชา คำชัย นางวาสนา จรรยา
270 10/11/2564 ชุมชนบ้านดอนใหญ่ - บูรพา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางบุญญาพร เบิกบาน นางกมลวรรณ นนทสิน
271 10/08/2564 มวกเหล็กวิทยา
496 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สระบุรี นางเสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงาม นางสาวณัฐมน จงล่างกลาง
272 05/08/2564 วัดเนินเขาดิน
263/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สพป.ระยองเขต 2 ระยอง นายมาโนช กุลนาแพง นายวีรศักดิ์ สงวน
273 02/08/2564 บ้านละหุ่งหนองกก
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์ นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์ นายภัทรพล ปาปะเก
274 06/07/2564 บ้านหนองแวงตาด
165 หมู่ 4 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
สพป.อด.3 อุดรธานี นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา นางสาวธนัชชา สมอารี
275 19/07/2564 บ้านคลองกก
81/1 หมู่ 12 ถนน- ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นายภิญโญ โสตถิฤทธิ์ นางสาวเยาวดี ย้อยสวัสดิ์
276 29/07/2564 มัธยมแมด
97 หมู่ 9 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายรณชัย ธรรมราช นางสาวนวลศรี มั่งมี
277 02/08/2564 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
525 หมู่ 1 ถนนนาแก้ว-ดงน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล นางสาวสุดาวรรณ คำศรีพล
278 24/07/2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านป่าครองชีพ
- หมู่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
อบต.เทพกระษัตรี ภูเก็ต นายวีระศักดิ์ เฉลิมปัญญานันต์ นางสาวณัฐธิ์ฌกานต์ คิดดี
279 06/07/2564 วัดสามจุ่น
1 หมู่ 1 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวทิวากร ดวงแก้ว นางสาววีรญา พวงกำหยาด
280 06/07/2564 วัดบึงตาหอม
80 หมู่ 14 ถนน- ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ฉะเชิงเทรา นางรัตนาภรณ์ เตปินตา นางสาวนภัสนันท์ ทองสุข
281 01/11/2564 บ้านหนองปลาซิว
1 หมู่ 1 ถนนซำยาง - โนนงาม ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 ขอนแก่น นายอำนาจ พลเดชา นางสาวกิติยา ถมปัด
282 10/11/2564 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา"
78 หมู่ 10 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ สิบตำรวจโทวิทยา มาสขาว นายกฤษณะ เครือหว้า
283 05/08/2564 วัดตากวน
0 หมู่ 0 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สพป.ระยองเขต1 ระยอง นางรุ่งนภา คำต่อ นางสาวพัชนีวรรณ ไตรณรงค์สกุล
284 05/07/2564 บ้านแหลมไทร
155 หมู่ 3 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
สพป.ตรัง เขต2 ตรัง นางสาวฐิตินันท์ อ่อนรู้ที่ นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณ
285 02/08/2564 บ้านหนองบัว (สหรัีฐพิบูลประชาสรร)
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นายฐิติชัน ลุนสูงยาง นางสาวศศิมา พงศ์ศิวกร
286 25/07/2564 วัดคุณหญิงส้มจีนมิตรภาพที่64
1 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป.ปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางสาวอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล นางรวิวรรณ ศิริเวช (ผอ.เปลี่่่ยนผู้รับผิดชอบ)
287 06/11/2564 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
587 หมู่ - ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์
288 24/07/2564 บ้านโคกมะขวิด
111 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นว.3 นครสวรรค์ นางสาว อัจฉรา บุญมาก นางสาวไสว คุ้มตระกูล
289 21/07/2564 วัดบ้านธิ
198 หมู่ 14 ถนนบ้านธิ-ดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
สพป.ลำพูน เขต 1 ลำพูน นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่ นางนงคราญ ไพราม
290 23/07/2564 วัดภูเขาทอง
232/5 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 สุราษฎร์ธานี นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ นางสาวชลิตา สุรการ
291 10/11/2564 สันติวิทยาสรรพ์
25 หมู่ 12 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เลย นายดิเรก ศรีโยธา นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง
292 23/07/2564 วิเชียรมาตุ 2
259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สพม.ตรัง กระบี่ ตรัง นางรัตนี ลิ่มพานิช นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน
293 10/08/2564 ลำสนุ่น
1 หมู่ 13 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุฬห์ นายธีรวัฒน์ ศรีพรมมินทร์
294 17/07/2564 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)
6/2 หมู่ 2 ถนน- ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย นางสาววิลาวัลย์ สิริทิพากุล
295 27/07/2564 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายนิโรจน์ มะเสนา นางสาวพรประภา เทพสาร
296 26/07/2564 บ้านเสียววิทยา
83 หมู่ 10 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายบัญชา ไขแสง นางจารุวรรณ ศรีสร้อย
297 25/07/2564 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
3 หมู่ 2 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา นายผจญ. โยธราช
298 21/07/2564 บ้านวังหิน
132 หมู่ 3 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
สพป.สุโขทัย เขต1 สุโขทัย นายจรัญ บุญตั้ง นายกมลชาติ นาขุม
299 09/08/2564 บ้านโพนแดง
86 หมู่ 15 ถนน- ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป นพ 2 นครพนม นายสุเมธ คะลีล้วน นายอนาวิล กองไชย
300 12/11/2564 บ้านหนองแหย่ง
130 หมู่ 7 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์ นางโสภา สมบูรณ์
301 28/07/2564 บ้านมาบประชัน
5 หมู่ 5 ถนน- ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นายภัทร์กร ศรีเมือง นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุข
302 25/07/2564 บ้านตาเลียว
- หมู่ 8 ถนนแพร่งขาหยั่ง-น้ำขุ่น ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม นายพิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี
303 26/07/2564 อนุบาลมวกเหล็ก
202 หมู่ 3 ถนน- ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สระบุรี นายพนม เปียสกุล นางสาวศรานี ศิริกิจ
304 06/07/2564 บ้านคลองแค
500 หมู่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์, นางสาวอังคณา สีม่วง นายณัฐวุฒิ ภูริสิรินันท์
305 05/08/2564 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
- หมู่ 8 ถนนเสาไห้-หนองแซง ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
สพป.สระบุรีเขต 1 สระบุรี นางณิกัญญา สายธนู นางพนมรัตน์ สนมศรี
306 25/07/2564 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
937 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิเขต 3 ชัยภูมิ นายศรายุทธ ปาปะกัง นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์
307 12/11/2564 วัดประยุรวงศาวาส
24/2 หมู่ - ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางสาววิวรรณ แซ่จิว นายภีมวิชญ์ สีแก้ว
308 09/08/2564 วัดดอนยอ
โรงเรียนวัดดอนยอ หมู่ 3 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
สพป.นครนายก นครนายก นางสาวรตนพร พนมพร นางสาวกษมา สมฤดี
309 25/07/2564 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
- หมู่ ึ7 ถนน- ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
สพป.อย. เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล นายวรันธร มินพิมาย
310 12/11/2564 บ้านเขาน้อย
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวเบญจพร บุญหรอ นางสาวจารุวรรณ นาคแท้
311 23/07/2564 วัดสว่างบูรพา
117 หมู่ 5 ถนน- ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ นางสุชญา ภะคะโต นางพรเพ็ญ คุ้มบุ่งคล้า
312 08/07/2564 บ้านหนองกาด
บ้านหนองกาด หมู่ 5 ถนน- ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นางศุภวรรณ จิตต์ภักดี นางอังคณา ต่อคุณ
313 12/11/2564 บ้านนายอน้อย
52 หมู่ 2 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
สพป นพ1 นครพนม นายภักพร อัตติยะ นางรัตนา ลุมวงค์
314 01/11/2564 บ้านนาคำ
6 หมู่ 11 ถนน- ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพฐ. นครพนม นายประสิทธิ์ โกษาแสง นางสาวอุมาพร นิที
315 24/07/2564 บ้านธาตุ
- หมู่ 13 ถนน- ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นางขวัญฤทัย สมอุดม นางสาวชัญญา นันนิยงค์
316 23/07/2564 บ้านโคกเฟือง
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางวัฒนา สันตะพันธ์ นางสาวชมนภัส วงษ์สอน
317 03/08/2564 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
154 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต ๒ นครพนม นายราเมศร์ อินทร์ติยะ นางสาววิมลทิพย์ หาไชย
318 10/08/2564 บ้านศิลาทอง
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ นางบุษบา แสงศิร นางสาววาสนา ใจเด็ด
319 04/08/2564 บ้านหนองไก่ต่อ
286 หมู่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นายวันชัย หมื่นบำรุง นางสาววนิดา ขำน้อย
320 05/07/2564 บ้านโคกพนมดี
128 หมู่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 ปราจีนบุรี นางนงนิตย์ สังขภิญโญ นางสาวเกศินี พรทอง
321 29/07/2564 บ้านจำค่า
- หมู่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ลำปาง นางสาวกรรณิกา ใจอินทร์ นางสาวกรรณิกา ใจอินทร์
322 04/11/2564 บ้านไผ่ใหญ่
134 หมู่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สพป.อย.1 อุบลราชธานี นายถาวร บุญกระจาย นางสาวอมรพรรณ เกษทอง
323 03/11/2564 บ้านสะพังกร่าง
- หมู่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาววรัญภร ขยันคิด นางสาวแก้วใจ ยอดสมุทร
324 05/07/2564 บ้านห้วยลึก
18 หมู่ 5 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นายวรัญญู ฉิมเพชร์ นางหทัยทิพย์ ยิ้มใหญ่
325 03/11/2564 แกสำโรงวิทยา
66 หมู่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางสาวมฆพร เกษนอก นางสาวจริยา พันธ์ไธสง
326 05/11/2564 วัดควนวิเศษ
160 หมู่ - ถนน- ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นายอัศวกรณ์ สิทธิศักดิ์ นางสาวลีลาวดี แซ่เจา
327 11/08/2564 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ นายสุริยะฉัตร โคตรเครื่อง
328 25/07/2564 บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"
- หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์
329 24/07/2564 วัดโสมนัส
646/2 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพป.กทม. สพฐ. กรุงเทพมหานคร นายกวี รักษ์พลอริยคุณ นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
330 14/11/2564 วัดสระแก้ว
- หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
สพป.นศ.1 นครศรีธรรมราช นางวนิดา บุญมั่น นางสุภาวดี กิจเกิด
331 05/07/2564 บ้านยายคำ
100 หมู่ 2 ถนน- ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บร เขต 3 บุรีรัมย์ นายบุญลือ เทียนศิริ นางกมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์
332 26/07/2564 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวร นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์โฉม
333 14/11/2564 บ้านบ้าหวี
82 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120
สพป.ตรังเขต 1 ตรัง นางยุพา ชูเนตร์ นางสาวอรยา เสมอวงค์
334 11/11/2564 บ้านศรีปทุมวัลย์
31/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ นางสาวปริ่่มนภา ทองหยอด
335 25/07/2564 ตชด.บ้านประตูด่าน
11/1 หมู่ 14 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร นางสุทิศา นุ่มวัฒนา
336 06/07/2564 วัดเทพนิมิต
- หมู่ 5 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นางสาวนิรชา อภิชาติ นางสาวจรัส รักษ์อารยะธรรม
337 27/07/2564 บ้านสว่างโนนทอง
หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 หมู่ 10 ถนน- อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นายประกาสิทธิ์ ศรีลา นางวราภรณ์ บัวเมือง
338 14/11/2564 วัดโภคาราม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดี
339 05/07/2564 กันตังรัษฎาศึกษา
132 หมู่ 9 ถนน_ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ตรัง นายศักดา ไพสมบูรณ์ นางพนารัตน์ บุรีศรี
340 22/07/2564 วัดคันทด
4 หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวศศิประภา พันธุ์เผือก นางสาวปนัญชภัสต์ ธนัตพัชญนนท์
341 05/07/2564 มัธยมวัดดุสิตาราม
1/13 ถนนพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร นางสาวนงกรานต์ บรรเจิดธีรกุล นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม
342 14/11/2564 วัดเขมาภิรตาราม
47 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นนทบุรี นางกรชนก สุตะพาหะ นางสาวอารียา กองวิมาน
343 27/07/2564 บ้านนาแซะ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
สพป.ชพ.1 ชุมพร นายภาวัช ศรีวลี นางสาวจิตรานุช ไม้แพ
344 02/11/2564 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
- หมู่ 6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร นางสาวนาฏประภา หลานหนองแสง
345 21/07/2564 บ้านหนองม่วงหนองแวง
199 หมู่ 8 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นายอภิชาติ ดวงสีดา นายวัชรพงษ์ มิ่งขวัญ
346 10/08/2564 สันติราษฎร์วิทยาลัย
332 หมู่ - ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
สพม.กท1 กรุงเทพมหานคร นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล นางสาวกัญญารัตน์ กัณฑษา
347 08/11/2564 บ้านวังน้ำขาว
549 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นางสาวเฉลิมพร กุมภา นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น
348 23/07/2564 บ้านไร่หลวง
3/5 หมู่ 6 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แพร่ นางสุภาภรณ์ นามเผ้า นางสาวปีย์อาภา จันสี
349 29/07/2564 วัดป๊อกแป๊ก
- หมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวพิชญานิน ภิญโญ นางสาวปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง
350 23/07/2564 บ้านศรีชมภู
238 หมู่ 2 ถนน- ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายวันดี เทพอินแดง นางสาวอาพรจิต บุตรดี
351 07/07/2564 วัดวังรีบุญเลิศ
1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางโชคดี จันทร์ทิพย์ นางเสาวณีย์ สวัสดี
352 15/11/2564 บ้านเด่นสำโรง
7/3 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ นางสาวเพียงขวัญ สีนาคม นางสาวพิชญา มาทองแดง
353 08/11/2564 บ้านโคกกอ
1 หมู่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นายอาวุูธ ขุนบุญจันทร์ นางสาวสารินันท์ อูมาสะ
354 25/07/2564 วัดทุ่งหินผุด
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพปตรังเขต1 ตรัง นายอำนาจ ขันทกาญจน์ นางสาวอาทิตยา จริยวิจิตร
355 06/07/2564 บ้านดอนตะหนิน
4 หมู่ 2 ถนน- ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางนันทนีย์ ปัตตังเวสา นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณประทีป
356 08/07/2564 วัดหุบมะกล่ำ
- หมู่ 7 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางนุชจิรา มหาพัฒนไทย นางสาวมนพิชา เหมือนจินดา
357 27/07/2564 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง นางสาวพิมพ์ชนิษฐา ปัญญาบุตร
358 11/08/2564 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
4 หมู่ 1 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เชียงราย นายชูชาติ แปลงล้วน นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจโน
359 11/08/2564 ท่าข้ามวิทยา
- หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สพม.สฎ.ชพ ชุมพร ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์ พรรณาวร จ่าอากาศโท สิงห์ศิริ รุ่งโรจน์
360 17/07/2564 บ้านเขาตะแบก
311/12 หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม นายศุภกร. สว่างวงษ์
361 16/07/2564 วัดบ้านงิ้ว
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายชุมพล จำปามูล นางสาวสุนิภา ชาติวีระยุทธ
362 24/07/2564 วัดใหม่สี่หมื่น (ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล)
75 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวปุณิกา ยอดเพชร นางสาวอารีรัตน์ คลี่เกษร
363 30/07/2564 บ้านดอนสะฝาง
255 หมู่ 5 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ.2 นครพนม นางสาวปาณิสรา โกษาแสง นายสุทิน นันวิสุ
364 15/11/2564 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
100 หมู่ 12 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 นครราชสีมา นายอภินันท์ บุญศรี นายสุรศักดิ์ บาตรโพธิ์
365 25/07/2564 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์)
- หมู่ 14 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นางนงรักษ์ นรทีทาน นางสาวธนิดา สมวงษ์
366 30/07/2564 บ้านหนองบัวหิ่ง
- หมู่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม นางสาวธนัชชา เมฆนาคา
367 15/11/2564 บ้านไสมะม่วง
181 หมู่ 3 ถนน- ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต2 ตรัง นายศุภโชค สินกั้ง นางสาวอรอุมา นิลละออ
368 23/07/2564 บ้านร่องหวาย
199 หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350
สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย นายอำนาจ ธิโนชัย นายพงศ์ชัย ไชยราช
369 23/07/2564 จุกเสม็ด
2414 หมู่ 2414 ถนน- ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางเยาวรัตน์ พุทธสรณ์ นางนภาพร ไหมพูล
370 25/07/2564 หาดสำราญวิทยาคม
42/1 หมู่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120
สพม. ตรัง กระบี่ ตรัง นายมนัส พิพัฒน์ นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน
371 22/07/2564 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
103 หมู่ 4 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สพป.เลย เขต 1 เลย นายบัญชา พรมนิล (รักษาการผอ.) นางสาวพรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อน
372 24/07/2564 บ้านนาหนองหวาย
ร.ร.บ้านนาหนองหวาย หมู่ 14 ถนน- ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นางปนิดา เวกสูงเนิน นางนิดา โมทำ
373 15/11/2564 ชุมชนบ้านไทรย้อย
_ หมู่ 8 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร นายมนตรี พุกอิ่ม
374 05/07/2564 บ้านป่าสักสามัคคี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยาเขต1 พะเยา นายกรณ์เพชร หลักฐาน นางสาวรุ่งอรุณ ลำภู
375 12/08/2564 ลิ้นฟ้าพิทยาคม
52 หมู่ 1 ถนน- ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ นายสุรศักดิ์ ลือขจร นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์
376 15/11/2564 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ นางสาวชาลิณี น้อยสุภาพ
377 05/08/2564 บ้านแฮดศึกษา
108 หมู่ ม.1 ถนน- ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ นางสิริพร เกศคำขวา
378 15/11/2564 บ้านเขาบายศรี
117/9 หมู่ 5 ถนน- ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางเกศรา สุริยงค์ นางธันยภรณ์ อ้นมี
379 10/08/2564 บ้านน้ำผึ้ง
71/4 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง นางมานิตา สังข์ชุม นางสาวหนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์
380 20/07/2564 บ้านเขากรวด
199 หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
สพป.กจ 2 กาญจนบุรี นายชลอ ทองดีเลิศ นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี
381 27/07/2564 วัดขนอนบ้านกรด
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสุดาทิพย สิริบุตรวงศ์ นางสาวมาลัย พงษ์อนันต์
382 28/07/2564 ราชานุเคราะห์
43 หมู่ 7 ถนน- ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
สพป.พะเยาเขต 2 พะเยา นางสาวธัญพิชชา บุญนะ นางวิสุตรา สืบแสน
383 25/07/2564 ชุมชนนางัว
บ้านนางัว หมู่ 8 ถนนสกล-นาหว้า ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน นางปฏิมาพร นาโควงศ์
384 27/07/2564 พานิชชีวะอุปถัมภ์
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 สุพรรณบุรี นายอนันต์ ดีขำ นางวิภาวี นาคศรีโภชน์
385 29/07/2564 บ้านโป่งวัว
3 หมู่ 13 ถนน- ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายรัชพล วริศเมธากุล นายมนัญชัย ชาวแกลง
386 06/07/2564 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง นางสาวกนกพิชญ์ ดวงธนู
387 25/07/2564 บ้านตระเปียงเตีย
44 หมู่ 1 ถนน- ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ นายอุดมศักดิ์ กระแสโสม นางสาวสุภาพร สืบสันต์
388 28/07/2564 บ้านแม่วะเด่นชัย
134 หมู่ 5 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลำปาง นางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีธิ
389 12/11/2564 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ นางรจนา ทองประดับ นายสมคิด โคยะทา
390 02/08/2564 บ้านม่วงนาดี
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ นางสาวหนึ่งฤทัย สายเมฆ
391 04/08/2564 สองห้องพิทยาคม
27 หมู่ 11 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรรัมย์ บุรีรัมย์ นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ นางสาวสวิตตา วุฒิยาสาร
392 03/11/2564 บ้านแม่หลง - สบจาง
257 หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
สพป.ลำปาง เขต 2 ลำปาง นายสากล วงศ์หล้า นางสาวพิชามญชุ์ โพธิศรี
393 27/07/2564 วาปีปทุม
303 หมู่ 25 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม นายมณูญ เพชรมีแก้ว นายศุภษร บุดดา
394 25/07/2564 บ้านตาขุนวิทยา
65 หมู่ 6 ถนนสุราษฎร์ - ตะกั่วป่า ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายบุญเลิศ ทองชล นายปริวรรต ธงธวัช
395 24/07/2564 บ้านหนองรี “มิตรภาพที่ 225”
- หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายวิทยา สอนกระโทก นางสาวภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ
396 22/07/2564 วัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์)
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ นางสุนิษา ยังเหลือ
397 02/08/2564 บ้านโนนกุง
200 หมู่ 3 ถนน- ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายเทพวิมล โคตรตาแสง นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คต
398 23/07/2564 บ้านสว่างพัฒนา
100 หมู่ 14 ถนนละหานทราย - บ้านกรวด ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายชลาลัย ทะลายรัมย์ นายสมภพ ตรีกูล
399 15/11/2564 บ้านเขาแหลม
69 หมู่ 3 ถนน- ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี ดร.วรกานต์ อินทรโสภา นายวสันต์ สถิตพรพรหม
400 05/07/2564 คีรีมาศพิทยาคม
3 หมู่ 16 ถนน- ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สุโขทัย นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ นายสิน นุ่มพรม
401 05/07/2564 วัดลาดสนุ่น
25 หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี นายจตุรงค์ สโรบล นางสาวทานวีร์ สุกใส
402 05/07/2564 วัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สพป.นบ.2 นนทบุรี นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด นางณัฐมน งามเงินวรรณ
403 23/07/2564 บ้านห้วยกะโหลก
152 หมู่ 4 ถนน- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตากเขต2 ตาก นายมานพ ติ๊บสุก นางสาวจุฬาลักษณ์ รุณผาบ
404 02/08/2564 บ้านห้วยกะโหลก
152 หมู่ 4 ถนน- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก เขต 2 ตาก นายมานพ ติ๊บสุก นางสาวสุพิชฌาย์ บุญพรประสิทธ์
405 11/08/2564 บ้านวังชิ้น
202 หมู่ 2 ถนน- ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ นายธวัช พรมี นางสาวหทัย มูลมณี
406 08/08/2564 บ้านโคกสะอาด
125 ถนน- อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นพ 2 นครพนม นายประทวน ศิริเดชไชยวงค์ นางสาวสายรุ้ง พันพั่ว
407 24/07/2564 บ้านแควป่าสัก
333 หมู่ 7 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นายเอกอนันต์ ไวยกรรณ์ นางสาวสุพัตรา แดนชัยภูมิ
408 11/07/2564 เทพสุวรรณชาญวิทยา
- หมู่ 1 บ้านคลองมะขวิด ถนน- ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นางสุภาภร กอบัวแก้ว นางสาวอรวรรณ ตันเจริญ
409 28/07/2564 บ้านหนองสะแก
221 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาววิภาพร ซาทอง นายศิริพงษ์ บัวกล่ำ
410 15/11/2564 บ้านวังไฮวังทอง
11 หมู่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1 มหาสารคาม นางธรักษา แสนโคตร นางไพฑูรรัตน์ ทองคำ
411 27/07/2564 บ่อวิทยบางระกำ
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก นายเรือง คำดี นางฉวีวรรณ โฆษฃุณหนันท์
412 27/07/2564 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
187 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี นางณัฐวรรณ พรมบุญ นางสาวธาลิณี อสิพงษ์
413 05/07/2564 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
44 หมู่ 11 ถนน- ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายณัฐชาญ ยางเครือ น.ส.สัณห์ฤทัย อยู่โยธา
414 16/11/2564 บ้านตาหนึก
56 หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
สำนักงานเขตพื้้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด นายศรายุธ มณีเรือง นางสาวกมลรัตน์ มิ่งจันทร์
415 05/07/2564 บ้านฮ่องแฮ่
๑๖๔ หมู่ ๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220
สพป.ชร.๓ เชียงราย นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น นายทวีทรัพย์ ไชยศักดิ์
416 21/07/2564 อนุบาลค้อวัง
3 หมู่ 7 ถนน- ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายประสาร บุตตะไมล์ นางสาวเสาวลักษณ์ หมายมี
417 15/11/2564 วัดหนองหลุม
1 หมู่ 14 ถนน- ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สพป.สพ2 สุพรรณบุรี นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น นายสมคิด อ่อนดี
418 26/07/2564 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
99 หมู่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นายทวี กรายไทยสงค์ นางสาวปานวาด หมื่นบำรุง
419 25/07/2564 บ้านเขาวง
999 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางสาวสุทธิชา จันทะโคตร นางสาวลัดดา นรินทร์นอก
420 22/07/2564 บ้านท่ามะเดื่อ
76/2 หมู่ 1 ถนน- ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร มากเกิด
421 18/07/2564 บ้านคลองไทร
175 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นายสายชน ลิลา นางสุพัตรา รุ่งกลิ่น
422 24/07/2564 บ้านนาโดโพธิ์ศรี
- หมู่ 6 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสม นางสาวพรทิวา ถาบุตร
423 05/07/2564 ตะเครียะวิทยาคม
260 หมู่ 5 ถนน- ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สงขลา นายวิชัย สุริพล นางสาวพิมพ์จิรา ทองสีนวล
424 08/11/2564 บ้านพันลำ
- หมู่ 5 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ศรีสะเกษ นายเดชา เตชะนัง นางวิไรลักษณ์ แก้วแดง
425 09/08/2564 บึงไทรพิทยาคม
225 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี นางสาวชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น
426 13/07/2564 นิคมสร้างตนเอง
3/89 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
สพป.สฎ.1 สุราษฎร์ธานี นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ์ นางทิพย์วรรณ อมรมณีทิพย์
427 02/08/2564 บ้านหนองแสง
26/2 หมู่ 6 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 ฉะเชิงเทรา นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล นางสาวอารีรัตน์ ประเสริฐ
428 02/08/2564 บ้านดอนพะธาย
59 หมู่ 2 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายชัยณรงค์ เหมะธุรินทร์ นางจิรายุ เคนไชยวงศ์
429 25/07/2564 วัดบางคา (บุญชู.ฟุ้ง.ประชานุกูล)
98 หมู่ 1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉช.2 ฉะเชิงเทรา นางสาววัลนิภา อุตวงศ์ษา นางสาวปาริชาติ คณะทอง
430 05/07/2564 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
30 หมู่ - ถนน- ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สพป.สมุทรปราการเขต1 สมุทรปราการ นายณัฐพล นุชอุดม นางสาวพนารัตน์ กุลกำพล
431 25/07/2564 บ้านคลองชายธง
- หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสุฌาณี หนูจับแก้ว นางสาววิจิตตรา ยาย่อ
432 15/11/2564 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
100/3 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพป.นครปฐมเขต1 นครปฐม นางสาวพรชนก อยู่เย็น นางสาวลักษมณ มากมูล
433 18/11/2564 วัดสุวรรณคีรี
300 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางชุติมน ชัยทอง (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) นางสาวรุ่งนภา ธรรมะติ
434 24/07/2564 บ้านโพนตูมหนองแสง
80 หมู่ 6 ถนน- ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายปริญญ์ธนิน นิธิวัชร์ปริญญ์ นางสาวนวลฉวี คุณปัญญา
435 12/08/2564 มิ่งมงคล
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์ นายวิทูล เหลาผา
436 25/07/2564 บ้านเสรียง
0 หมู่ 2 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สพป.สร.3 สุรินทร์ นายชุมพล ประกอบดี นายวีรชัย คำไทย
437 24/07/2564 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายโกศล ประสงค์สุข นางสาวรวงนภา โอดรัมย์
438 08/07/2564 บ้านห้วยกรด
53/2 หมู่ 7 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นครปฐม นายวันดี หาญกุดเลาะ นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์พวง
439 17/07/2564 วัดห้วยไร่
- หมู่ 9 ถนนแม่มาลัย-ปาย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นายจักรพงศ ท้าวจำนงค์ นายมนัฐชากร เทวปัญญา
440 06/07/2564 บ้านศรีกองงาม
616 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
สพป.เชียงรายเขต3 เชียงราย นางอรไท เต๋จ๊ะ นางอรไท เต๋จ๊ะ
441 15/07/2564 สว่างราษฎร์บำรุง
6/3 หมู่ 11 ถนน- อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สพป.ปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางสาวมัทนียา ทองยุ้น นางสาวปราณิศา ครุฑแก้ว
442 22/11/2564 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายอดุลย์ ภูภักดี นายประริชาติ นาถ้ำพลอย
443 12/11/2564 บ้านสามแยกพิทักษ์
- หมู่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 สกลนคร นายเสน่ห์ เหลือขันธ์ นางสาวณัฐนิชา ดานะ
444 19/07/2564 วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)
53 หมู่ 1 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นางกมลพรรณ ญาณโกมุท นางชนิดาภา รอตเสียงล้ำ
445 25/07/2564 บ้านกรอกสะแก
2 หมู่ 1 ถนน- ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์ นางนฤมล ชื้นเย็นดี
446 05/07/2564 โรงเรียนบ้านราม
- หมู่ 14 ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สพป สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ บุตรดี นางสาววลัยลักษณ์ คงดี
447 10/08/2564 บ้านดอนปอหนองโอง
153 หมู่ 7 ถนน- ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายผราวุธ แสนโสม จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรี
448 16/07/2564 บ้านตายัวะ
- หมู่ 19 ถนน- ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สร.3 สุรินทร์ นางสาวบุษบา กรวยทอง นางศิริขวัญ ศาลางาม
449 05/07/2564 แกลง `วิทยสถาวร`
164 ถนนพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ระยอง นางชวนพิศ คาดสนิท นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ
450 05/07/2564 วัดเขาทอง(ชนปากคลอง)
- หมู่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พัทลุง นางจรวย. พงศ์ประยูร นางสาวไพลิน. ชูรักษ์
451 05/08/2564 พะเยาพิทยาคม
97 หมู่ - ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พะเยา นายมานะ พิริยพัฒนา นาจวีรวัฒน์ พันธกุิ่ง
452 09/08/2564 บ้านสวนอุดมวิทยา
99/5 หมู่ 3 ถนนสุระณรงค์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ นางสาวสิริพร สารวรรณ
453 19/07/2564 บ้านใหม่ไทรทอง
27 หมู่ 10 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
สพป.สระแก้ว เขต1 สระแก้ว นางสาวอรฤทัย พงษ์สนิท นายอติศักดิ์ สุดเสน่หา
454 23/11/2564 สำราญ-ประภาศรี
41 หมู่ 14 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์ นางนฤมล หลักคำ นายนัทพงษ์ ตระการ
455 23/11/2564 บ้านวนาหลวง
99 หมู่ 3 ถนน- ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
สพป.มฮส เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายอนิรุทธ์ สายบุญผาง นางสาวนภสร จิตอารี
456 25/07/2564 บ้านคลองสอง
94/3 หมู่ 12 ถนน- ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นายธนิต เยี่ยมรัมย์ ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
457 03/08/2564 บ้านศรีพนม
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สพป.สฎ2 สุราษฎร์ธานี นางปาณิสรา เภตราใหญ่ นางสาวจันฑิรา ชีทอง
458 25/07/2564 วัดสระสองตอน(พุทธโสธรอุปถัมภ์)
67 หมู่ 5 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด ครูมารศรี นพรัตน์
459 22/07/2564 วัดบางกำยาน
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพป.สฎ.3 สุราษฎร์ธานี นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์ นางสาวโศรญา ม่วงทอง
460 09/08/2564 บ้านปากห้วย
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวยุพเยาว์ เอียดสั้น นางสาวศวรรยา เทียมชู
461 05/07/2564 วัดบุณฑริการาม
1/22 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นายจรัญ ทองปัสโนว์ นางสาววิไลลักษณ์ ไทยสม
462 17/07/2564 บ้านก็วล
บ้านก็วล หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 สุรินทร์ นายสราวุฒิ แก้วจรัญ นางไฉทยา เสาร์ทอย
463 25/07/2564 ชุมชนบ้านยางสีสุราช
174 หมู่ 2 ตำบลยางสีสุราช อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง นายภาคิน นนทะสี
464 06/07/2564 ศรีสโมสรวิทยา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ชัยนาท นายกิตน์บดี สุดมี นายชนุดร โสน้ำเที่ยง
465 21/07/2564 บ้านทรายแก้ว
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สพป ชพ1 ชุมพร นางสาวสุพรรษา แซ่ตั้น มนทกา กลิ่นหอม
466 24/11/2564 บ้านนาโพธิ์
62 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะเชิงเทรา นายราชศักดิ์ วงศ์บุบผา นางสาววันวิสา รอบคอบ
467 29/07/2564 บ้านเขามัน
- หมู่ 11 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจวบคีรีขันธ์ นายวานิช น้อยแสง นายปราชญ์ชยาวิช ศรีก่อเกื้อ
468 06/07/2564 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
418 หมู่ 11 ถนน- ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36240
สพป.ชัยภูมิ เขต1 ชัยภูมิ นางเยาวภา กล้าขยัน นางสนิตา ฤทธิ์กำลัง
469 26/07/2564 บ้านโนนกุง
9 หมู่ 9 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นครพนม นางสาวอรทัย ศรีชัย นางสาวอริศรา บุญอาจ
470 25/07/2564 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
63/2 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุล ครูชรินรัตน์ โภชนะ
471 06/08/2564 บ้านนาทม
31 หมู่ 15 ถนน- ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ.2 นครพนม นายเทพพร สุวรรณโส นางสาวพรเพ็ญ พนมศักดิ์
472 26/11/2564 บ้านวัง(สายอนุกูล)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ นางสาวพิชญ์พชร ฉายขุนทด
473 21/07/2564 บ้านปะคำสำโรง
255 หมู่ 19 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นายทวีศักดิ์ จำปาทอง นางสายทอง บุ้งทอง
474 05/07/2564 ชุมชนบ้านปากเสียว
195 หมู่ 3 ถนน- ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางสารภี ศรีราม นางสาวนรานุช ปรีชา
475 26/11/2564 บ้านหนองยาว
329 หมู่ 17 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นางสาวชลลดา วงค์ดาว นางชาลินี กุมารแก้ว
476 05/07/2564 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)
47 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวศิริวรรณ จันทร์กระจ่าง นายวัชรพล ดีกระจ่าง
477 23/07/2564 บ้านควนโตน
0 หมู่ ุ6 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช นางสาวปิยาอร ทองนุ่น นางสาวดรุณี คำจันทร์
478 20/07/2564 บ้านสันพระเนตร
29 หมู่ 4 ถนน- ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
สพป.เชียงใหม่ เขต2 เชียงใหม่ นายพงศ์พันธ์ เขียวตา นายศุภชัย จันทร์
479 05/07/2564 บ้านหนองคลอง
7,8 หมู่ 8 ถนนทางหลวงแผ่นดิน ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น นางชุติมา กะริอุณะ นางชุติมา กะริอุณะ
480 06/07/2564 ชุมชนวัดเนินม่วง
- หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นว.เขต2 นครสวรรค์ นางสาวกฤษณา บูระพันธ์ นางสาวสิริกาญจน์ มนต์สันต์
481 02/11/2564 บ้านโคกสว่าง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายปกรณ์ อุ่นกลม นายวีรชัย เวียงแวง
482 17/07/2564 ภู่วิทยา
126 หมู่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา นางอังคนา คำสิงห์นอก นายธนรัษฎ์ แสนสุนนท์
483 05/07/2564 นาขยาดวิทยาคาร
332 หมู่ 11 ถนนไม่มี ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สพม.พัทลุง พัทลุง นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร นางศิริพร พานิชย์
484 28/11/2564 บ้านภูไทร
106 หมู่ 5 ถนน- ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม นางสาวจันทร์พร ทะวงษา
485 23/07/2564 บ้านแม่จว้า
129 หมู่ 3 ถนนแม่ใจ - แม่นาเรือ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพฐ. สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล นางสาวอนุชตรา ปัญโญป้อ
486 14/07/2564 บ้านไร่อ้อย
265 หมู่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พะเยา นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ นายวชิรศรณ์ เครือธิ
487 24/07/2564 บ้านดอนแดง
- หมู่ 15 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม ดร.สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ นางสาวสุรารัฐ พิกุล
488 23/07/2564 วัดดอนไข่เต่า
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นายกฤษณะ สุพงศ์ นางสาวชุติกาญจน์ แก้วเกตุ
489 05/08/2564 ปทุมพิทยาคม
279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ นางนวลนภา บรรพตาธิ
490 21/07/2564 บ้านหนองจิก
91 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ นางสาวปภาวรินทร์ อภิชัยทรงฤทธิ์
491 16/07/2564 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่129
4 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณ นางสาวณัฐภรณ์ ฉายากุล
492 29/11/2564 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
บ้านบ่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
สพป.ชม.เขต1 เชียงใหม่ นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี สกายดาว ใจสักเสริญ
493 11/08/2564 บ้านนิคม
88 หมู่ 5 ถนน- ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางกฤษณา เจริญวงศ์ นายเข็มพร บุญเกื้อ
494 24/07/2564 บ้านห้วยพระ
- หมู่ 14 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร นายจิรชัย โนนแก้ว
495 29/11/2564 บ้านนาก้า
42 หมู่ 1 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
สพป.น่าน 1 น่าน นางสาวจุรีภรณ์ นำศิริโยธิน นางสาวจุรีภรณ์ นำศิริโยธิน
496 09/11/2564 บ้านควนกองเมือง
- หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์ - นาสาร ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สุราษฎร์ธานี นางศรีนวล อินทร์ท่าฉาง นางสาวอนิตา มาลัยยะ
497 06/07/2564 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
- หมู่ - ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นายประทีป ศรีรักษา นายศิรินทร์ เวชวงษ์
498 08/11/2564 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
- หมู่ 13 ถนน- ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางราชมาลี ต้อนรับ นางทิพย์สุนี อิ่มวุฒิ
499 05/07/2564 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นายจักรกฤษ กราบกราน นายอรรถพล กล้าวิกรณ์
500 16/07/2564 บ้านหนองมะแซว
76 หมู่ 8 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางปฐมาวดี ศรีชนะ นางสาวสุธาทิพย์ ศรีสวัสดิ์
501 28/11/2564 บ้านแม่แดดน้อย
80 หมู่ 4 ถนน_ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
สพป.เชียงใหม่เขต 6 เชียงใหม่ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ นายสมศักดิ์ แสงอรุณ
502 15/07/2564 บ้านปางห้า
393 หมู่ 1 ถนนเหมืองแดง-เกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นายสุทธิพร กันทาเดช นายขวัญชัย แก้วลังกา
503 23/07/2564 บ้านหนองหมี
100 หมู่ 10 ถนน- ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล นางนัฐกาวัลย์ มณีศรี
504 06/08/2564 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอนเขต 1 แม่ฮ่องสอน นายธนภัทร จองหมุ่ง นางสาววรรณี เดชหิรัญกุล
505 19/07/2564 บ้านโดด
52 หมู่ 12 ถนน- ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ นายเอกภพ วันซวง นางจิรภิญญา พงษ์ภา
506 25/07/2564 บ้านคำเตย
101 หมู่ 7 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายแดง สุธรรม นายเจียง ช่วยสุมาน
507 29/11/2564 บ้านเดื่อ
- หมู่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ นางสาววิยะดา แสนวิชัย สิบเอกไพโรจน์ รุ่งนภาไพร
508 25/07/2564 บ้านหนองละหานทราย
100 หมู่ 4 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ นางวัชราภรณ์ กลางคาร
509 18/07/2564 เขาพนมแบกศึกษา
213 หมู่ 4 ถนน- ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายวานิช อินทร์สุวรรณ นางสาวศรสวรรค์ สุขสนาน
510 09/07/2564 บ้านดงบุญนาค
233 หมู่ 7 ถนน- ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นายวสันต์ นาขยัน นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำ
511 15/07/2564 วัดบางปรือ
10/1 หมู่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สพป.ตราด ตราด นางมะลิวัลย์ นิลบุตร นางสาววัลลวี หงษ์กลาย
512 29/07/2564 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
119/1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นนทบุรี นายรังสิมันต์ ยาละ นางสาวตติยา อ่วมสอาด
513 25/07/2564 อนุบาลหนองกี่
103/1 หมู่ 9 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางแสงระวี อัครสุขบุตร นางกฤษณา บุญยืน
514 06/07/2564 บ้านก๊อน้อย
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110
สปพ.พย.เขต 2 พะเยา นายวิสิทธิ์ เมืองมูล นางเรณู เหมืองจา
515 16/07/2564 วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำ - วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
516 23/07/2564 บ้านหนองกราด
๒๐๐ หมู่ ๖ ตำบลหนองตระครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ นายวีระวัฒน์ พัชนี นางรัตนา ปานเกิด
517 29/07/2564 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แพร่ นางนพร ชาติสิงห์ทอง นายเดชชาติ สิทธิยศ
518 07/07/2564 บ้านวังปืน
๔๙ หมู่ ๙ ถนน- ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
สพป.สระแก้ว ๑ สระแก้ว นางศศิสร บุญสุคนธกุล นางทัศนีย์ วงค์ภักดี
519 30/07/2564 อนุบาลเลย
8/80 ถนนร่วมใจ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เลย นายณสรวง ก้อนวิมล ถิระณัช เลิศสมพรรักษ์
520 30/11/2564 วัดท่าเสม็ด
11 หมู่ 6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช นายเอกวัส มากสุข นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งเกลี้ยง
521 05/07/2564 บ้านเขาเลื่อม
269 หมู่ 9 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย นางสาวอนุศรา สุขเกษม
522 04/08/2564 ราษฎร์สามัคคี
42 หมู่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 นครพนม นายวิญญู คำหา นายสมคิด การุณ
523 08/11/2564 บ้านนาระยะพัฒนา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังทอง อำเภอกิ่งอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ นายเมธี หุมสิน นางสาวญภา โพนเมืองหล้า
524 05/07/2564 บ้านนา
บ้านนาใหญ่ หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด นางชมพูนุช ศรีมีเทียน นางสุพัตรา ผกามาศ
525 06/07/2564 บ้านหนองแจง
- หมู่ 9 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นางสาวสมพร ซอกทองหลาง นางสาววรรณธนา เสมา
526 16/07/2564 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
179 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยาเขต1 พะเยา นายนิธิศ ไชยปิน นางนิวรรณ มูลสาร
527 27/07/2564 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
- หมู่ 3 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นางกนกนุช เขียวเขิน นายอภินันท์ มังกะเทศ
528 05/07/2564 บ้านเหล่าหนาด
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุขสันต์ ศรีโคตร นางสาวฐิติมา พฤกษามาตย์
529 05/08/2564 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
251 หมู่ 6 บ้านท่าบ่อ หมู่ 6 ถนนศรีสงคราม-อากาศอำนวย ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป นครพนมเขต 2 นครพนม นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ นางนงค์รักษ์ นามเสาร์
530 03/08/2564 วัดทองทั่ว(เอครพานิช)
35/7 หมู่ 4 ถนน- ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สพป.จบ.1 จันทบุรี นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์ น.ส.สุพรรณี อินทรโสภา
531 08/08/2564 ชุมชนบ้านยูโย
- หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปัตตานี นายอัษฎาวุธ สุวัตถี นางสาวนันทวรรณ อัมภรัตน์
532 26/07/2564 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
57 หมู่ 6 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายวีรชล บุพศิริ นางสาวอาจารี นครไทย
533 30/11/2564 ประดู่แก้วประชาสรรค์
81 หมู่ 8 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ นายเจษฎา ลาภจิตร นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา
534 23/07/2564 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
51 หมู่ - ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตาก นางสุภัทร เงินดี นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ
535 08/08/2564 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางการเกษ บุพศิริ นายสุทธิรัก ชาดง
536 29/07/2564 บ้านห้วยไข่เน่า
8/5 หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางสาวบุญมา บุญศิริ นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว
537 07/08/2564 วัดห้วยหวาย
11 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
สพฐ สระบุรี นางชญาดา มั่นศรี นางสาวพัทธนันท์ สุขใจ
538 24/07/2564 วัดทางพระ
ไม่มีเลขที่ หมู่ 1 ถนน- ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์ นางสายทิพย์ ชูช่าง
539 21/07/2564 บ้านสำนัก
30/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
สพป.ระนอง ระนอง นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่ นางสาวฮัสลีนาวาตี บินเตะ
540 08/07/2564 ชุมชนบ้านแม่ใส
221 หมู่ 4 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นางสาวมยุรี สมใจ นางสาวอ้อมพร พุ่มร่วมใจ
541 16/07/2564 บ้านหลัก
222 หมู่ 11 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
สพป.บร.2 บุรีรัมย์ เพ็ญวลัยภรณ์ นาธานซอน นางสาวจารุวรรณ มุ่งคุณ
542 25/07/2564 นิคมสร้างตนเอง2
68 หมู่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
สพป.พังงา พังงา นายไกรศร ไชยเทพ นางสาวญาณนันท์ สิทธิชัย
543 28/11/2564 บ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่น
171 หมู่ 6 ถนน_ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
สพป.เชียงใหม่เขต 6 เชียงใหม่ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ สาฟูวงค์
544 03/08/2564 คีรีราษฎร์พัฒนา
145 หมู่ 12 ถนน- ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ คงแป้น นางสาวสาริยา ยอดวารี
545 10/08/2564 บ้านโคกยาว
228 หมู่ 10 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายเรวัตร สวัสดี นายสุวัตร บุตรทศ
546 08/08/2564 บ้านแม่จ๊าง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
สพป.แม่ฮ่อสอน เขต2 แม่ฮ่องสอน นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง นายพิเดช ปรางทอง
547 16/07/2564 บ้านอ่างตะแบก
69 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นายมานิตย์ไว สีประสงค์ นายพงศกร สำราญ
548 19/07/2564 บ้านปากคลองโรงนาค
50/5 หมู่ 5 ถนนบางแสน อ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวเฌอลินดา ภูมิภักดิ์ นางธิดารัตน์ ซื่อสุวรรณ
549 06/07/2564 วัดท่าควาย
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
สพป.พัทลุง เขต2 พัทลุง นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี นางอรจรีย์ ชูโลก
550 07/07/2564 ขาณุวิทยา
341 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร กำแพงเพชร ดร.กนกรัตน์ คงไทย นางอรพิน แจ้งเจน
551 29/07/2564 บ้านห้วยกบ
333 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ นางสาวสุกัญญา พันธุเมฆ
552 06/07/2564 วัดควนท่าแร่
๕๗ หมู่ ๑ ถนน- ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร นายชลภัทร พรมชาตรี
553 06/07/2564 บ้านศรัทธาตะพง
3 หมู่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางมุกดา อนุกานนท์ นางสาวพรพรรณ เชาว์ชาญ
554 10/07/2564 บ้านวังน้ำมอก
- หมู่ 5 ถนน_ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หนองคาย นางสาวกชพร ภูมิเพ็ง นางสาววิลัยพร บุตรดี
555 26/07/2564 บ้านหนองม่วงใหญ่
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ บุญซำ นางวิไลลักษณ์ ริมไธสง
556 29/07/2564 วัดบ้านใหม่
29/1 หมู่ 8 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สพป.รบ เขต 2 ราชบุรี นางกาญจนา อาจมังกร นางวิลาวัลย์ สิทธิพงษ์
557 25/07/2564 บ้านทุ่งแต้
- หมู่ 3 ถนนวารีราชเดช ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายชัยวิชิต ทันพรม นางเจนจิรา สีลำดวน
558 10/07/2564 บ้านนาม่วง
10/5 หมู่ 4 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สงขลา นายสุทธิพร เพ็งลาย นางสาวชดาษา จันพรมทอง
559 07/08/2564 อนุบาลวัดพระพุทธบาท
35 หมู่ 5 ถนน- ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหม นางสาวสุมิตรา โกธรรม
560 28/07/2564 บ้านเขาดิน
27/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีภณภพ บุญญานิตย์ นางอุณาโลม ชุมวรฐายี
561 20/07/2564 วัดแหลมทอง
98 หมู่ 3 ถนน- ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สพป.สฎ.เขต1 สุราษฎร์ธานี นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์ นางสาวกนกรัตน์ แสงกรณ์
562 08/08/2564 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์ นางสาววลัยพร พรเลิศ
563 02/08/2564 วัดธงชัยธรรมจักร
100/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ นางสาวจิราวรรณ มลิวรรณ
564 27/07/2564 วัดถ้ำคีรีวงศ์
- หมู่ 1 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สพป.ปข.1 ประจวบคีรีขันธ์ นางวันทนา งามเนตร(รักษาการแทนผู้อำนวยการ) นางสาวอมิตา พรวิบูลย์รักษา ยังเป็นเมล์ครูเก่า
565 04/01/2565 บ้านหนองขาหยั่ง
535 หมู่ 5 ถนน- ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สพป.ฉช.2 ฉะเชิงเทรา นางชารวี ห่อทรัพย์ นางสาวชลธิชา ทุมกานนท์
566 11/08/2564 บ้านชายท่า
โรงเรียนบ้านชายท่า หมู่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสาวจุฑามาศ เพชรแท้ นางสุกัญญา กรดสำราญ
567 28/07/2564 วัดเชิงคีรี
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก นางสาวผกาวรรณ อิสสระ
568 25/07/2564 วัดหนองขาม
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายสิปปกร วินิจฉัย นางสาวกาญจนาพร โทแก้ว
569 05/07/2564 บ้านหินกองสามัคคี
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ - นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง
570 05/07/2564 บ้านไร่ยาว
346 หมู่ 10 ถนน- อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง นางเครือวัลย์ พรหมสวาสดิ์
571 30/06/2565 บ้านพันเสด็จนอก
โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก หมู่ 10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางวรรณิภา กัณหาเขียว นางสาวปิยะนุช ดรปัดสา
572 30/06/2565 หัวดงหนองคลอง
- หมู่ 4 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายภีรพัฒน์ อุทธา นางอนุสรณ์ โกมลวรรค
573 01/07/2565 วัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร)
71/4 หมู่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายไพรัช ลิ้มวิไล นางสาวพรสวรรค์ ยี่เก็งเอี่ยม
574 01/07/2565 บ้านท่าลาดขาว
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
สพป.นม.2 นครราชสีมา นายจิรวัฒน์ เดื่อกระโทก นางสาวมณีรัตน์ พัฒศรี
575 01/07/2565 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่95
163/1 หมู่ 8 ถนนสหกรณ์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ นางสาวนันทิดา ทรงพระ
576 01/07/2565 บ้านหนองยายหมาด
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์ความดี นางสาวสุภาพร สิงห์วงษา
577 01/07/2565 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
034-869733 หมู่ 9 ถนน- ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวอับษร จันสุตะ นางสาวณัฐยา วงษาชัย
578 01/07/2565 วัดโพธิ์น้อย
46 หมู่ 7 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นายสมพร พรหมหีต นางสาวธนัญชกร กาฬวัจนะ
579 01/07/2565 บ้านแยงมิตรภาพที่146
- หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3 สุรินทร์ นายทศพล สุดชมโฉม นายศรายุทธ น้อยมิ่ง
580 01/07/2565 บ้านขัวแคน
1 หมู่ 9 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นายวีพันธุ์ เวชสาร นายอำนาจ แก้วมูลสา
581 01/07/2565 บ้านเขาคันทรง
495 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ นางสาวมาริสา วรรณโสภา
582 01/07/2565 บ้านโคกใหญ่
- หมู่ 6 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สพป.พล.3 พิษณุโลก นายฉัตรชัย สัจจา นางสาวสุวรรณา ตั้งใจ
583 01/07/2565 บ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
30/4 หมู่ 10 ถนน- ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ นางการะเกด กันทะเขียว
584 01/07/2565 บ้านเหล่า
0 หมู่ 3 ถนน- ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ นางสาวนารี ขวัญอ่อน นางสาวสุรางค์รัตน์ จินดารัตน์
585 01/07/2565 โพนทันเจริญวิทย์
- หมู่ - ถนน- อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ยโสธร นางจิตรา ไทยเครือวัลย์ นายสาธิต ไทยเครือวัลย์
586 01/07/2565 โฆสิตสโมสร
51/2 หมู่ - ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพป.กทม. กรุงเทพมหานคร นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ นางสาวอัญชฎา พรมลาย
587 01/07/2565 ป่าตันวิทยา
203 หมู่ 6 ถนน- ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลำปาง นายมนัส ถามูล น.ส.เสริมศิริ อดเหนียว
588 01/07/2565 ชุมชนบ้านโคน
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
สพป.อต.เขต1 อุตรดิตถ์ นายณานชินะ ญาณวุฒิ นางวรารัตน์ อุ่นใจ
589 01/07/2565 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
79 หมู่ 5 ถนน- ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวสยุมพร อินทศรี นายกานตพงศ์ เฉลิมพลโยธิน
590 01/07/2565 บ้านเนินดินแดง (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์๑)
88 หมู่ 12 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
สพป. จันทบุรี เขต1 จันทบุรี นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ นายต่อศักดิ์ สุวิสุทธิมนตรี
591 01/07/2565 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
58 หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สพม.28 ศรีสะเกษ นายชัยยา บัวหอม นางสาวกาญจนี ภาคสูโพธิ์
592 01/07/2565 บ้านหลุบหวายป่าขาม
79 หมู่ 2 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อุดรธานี นางยุพาพรรณ เกิดเพชร นางสาวฐิติมา แสนธานี
593 01/07/2565 บ้านแแม่บอน
72 หมู่ 10 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 2 ลำพูน นางทัศนาวลัย แสงนา นางสมจิตร สินไชย
594 01/07/2565 สิชลคุณาธารวิทยา
41 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายประพฤติ วงชนะ นางนิชภัค พรหมคีรี
595 01/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขลอด
- หมู่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
อปท. (องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง) ชลบุรี นางดวงใจ บุญทองดี นางจุฑามาศ เพิ่มพูล
596 01/07/2565 โรงเรียนวัดไทรโสภณ(ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
8 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางนันท์นลิน โปร่งทอง นายกิตติกร วัดระดม
597 01/07/2565 วัดคีรีวง
64 หมู่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ นางสาวรัชฎา กำพวน
598 01/07/2565 บ้านหนองขาหยั่ง
535 หมู่ 5 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สพป.ฉช เขต2 ฉะเชิงเทรา นางชารวี ห่อทรัพย์ นางสาวชลธิชา ทุมกานนท์
599 01/07/2565 ถนนมิตรภาพ
200 หมู่ 6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางจิตติมา บุญนิวัฒน์ นางสาวกุลสตรี ศรีปัญญา
600 01/07/2565 บ้านเกาะเต่า
1/6 หมู่ 2 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ ทองถึง นางสาวศศิวิมล ปลอดทอง
601 01/07/2565 ชยานุกิจพิทยาคม
1 หมู่ 6 ถนน- ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ชัยนาท นางสาวเนติรัตน์ พงษ์เขตกิจ นางสาวมัณฑนา สมประทุม
602 01/07/2565 พรเจริญวิทยา
1 หมู่ 6 ถนนบึงกาฬ พังโคน ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายไสว พลพุทธา นายสุวรรณ ชัยขันธ์
603 01/07/2565 ท่าปลาอนุสรณ์2
-` หมู่ 4 ถนน- ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 อุตรดิตถ์ นายปิลันธ์ ปาวิชัย นางสาวพรชนก ไชยเลิศ
604 01/07/2565 บ้านซำหวาย
10 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ นางวิรัตน์ ภักดีเขียว
605 01/07/2565 วัดนานอน
20 หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางวิรัตน์ รักภักดี นางสาวชุติมา เพ็งพงศ์
606 01/07/2565 บ้านหนองวัลย์เปรียง
51 หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายจิรวิทย์ มาสิกะ นายอัษฎา ปานรัตน์
607 01/07/2565 บ้านบางสาน
4 หมู่ 4 ถนนทับปุด ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
สพฐ สุราษฎร์ธานี นางยุพิน เรืองไชย นางสาวนุจนาต เนียมมูสิก
608 01/07/2565 บ้านโคก
1/2 หมู่ 2 ถนน- ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายชัชชัย อุปสรรค์ นางสุรีรัตน์ มูลทาประดิษฐ์
609 01/07/2565 วัดใหม่หนองพะอง(ทับทองวิทยาธาร)
ุ64/4 หมู่ 7 ถนน- ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายถวิล แซ่ตั้ง นายมณเฑียร ศรีเพชร
610 02/07/2565 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
34/16 หมู่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
สพป.อย. 1 พระนครศรีอยุธยา นายวีรพรรณ์ บุษราคำ นางธนภร นิโรธร
611 02/07/2565 วัดโคกช้าง
34/16 หมู่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา นายวีรพรรณ์ บุษราคำ นางสาวฐิตินันท์ สัมมานุช
612 02/07/2565 วัดดอนทอง(ประชารัฐบำรุง)
87/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาววารุณี นาคคล้าย นางสาวพีรดา เดชา
613 02/07/2565 บ้านปางอ้า
60 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
สพป.ลำปางเขต2 ลำปาง นางสาวสมรักษ์ ทิวงศ์ษา นายชนุดม ยะเปียง
614 02/07/2565 บ้านเกาะปุด
28 หมู่ 2 ถนน- ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นางวารัตดา อินนุรักษ์ นางสาวปรัชวัน คงแก้ว
615 02/07/2565 วัดเขาน้อย
286 หมู่ 10 ถนน- อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
สพป.กาญจนบุรีเขต 1 กาญจนบุรี นางกชพร รักราษฎร์ นางสาวกรกมล ธนะฤกษ์
616 02/07/2565 วัดบ้านหนองขาม
119 หมู่ 10 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายตฤณกฤษ เพิ่มพูน นายตฤณกฤษ เพิ่มพูน
617 02/07/2565 บ้านคลองยาง
0 หมู่ 6 ถนน- ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางภัทรมาน จงธนวดี นางสาวสุธัญญา รัตนวงศ์
618 02/07/2565 บ้านจองกอ
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ นางจำปา สมรัตน์ นายโฆสิต บุญน้อย
619 02/07/2565 บุ่งค้าวิทยาคม
114 หมู่ 8 ถนน- ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
สพม.ศรีสะเกษยโสธร ยโสธร สิบตำรวจตรีธีระวุฒิ บุญแนบ นางยุดา มาตขาว
620 02/07/2565 บ้านใหญ่
- หมู่ 9 ถนนสุราาฎร๋ - ตะกั่วป่า ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2 สุราษฎร์ธานี นางชาลินี ส่งแสง นางวิจาริณี ทิพย์โท
621 03/07/2565 โรงเรียนคลองบางกะสี
25/8 หมู่ 7 ถนน- ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต2 สมุทรปราการ นางสาวจุฑามาศ บรรจบ นายธราธร สิงห์โต
622 03/07/2565 วัดทับยายเชียง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์127)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณ นางสาวนันทวัน ภู่ผิว
623 03/07/2565 วัดพญาปันแดน
224 หมู่ 4 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ นายภาคิญ ไชยวงค์ นายทศพร ตุ้ยเล็ก
624 03/07/2565 เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อิต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
53 หมู่ 1 ถนนบ้านอิต่อง-ทองผาภูมิ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สพป.เขต 3 กาญจนบุรี กาญจนบุรี นายอภิพัฒน์ ลำใยขจี นายสรรเพชญ์ วันเจริญณโยธิน
625 03/07/2565 บ้านดอนมะยางกม.3
0 หมู่ 3 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต1 ยโสธร นายสงบ ทะวันทา นางสาวจิราภรณ์ ศิริรส
626 03/07/2565 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
- หมู่ 9 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นายเกียรติภูมิ ทัศนบรรจง นางสาวปานหทัย ละมัย
627 03/07/2565 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
1 หมู่ 2 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ นายเอกลักษณ์ อินกัน นางจุรีรัตน์ พานทอง
628 03/07/2565 ชุมชนบ้านตาหลังใน
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
สพป.สระแก้วเขต1 สระแก้ว นางนพรัตน์ สายบุตร นายนพดล ธรรมม่วงไทย
629 03/07/2565 บ้านเจริญสุข
123 หมู่ 6 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรสาคร นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ นายปรัชญา สิริวรรณธีระกุล
630 03/07/2565 บ้านทุ่งนาคราช
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี นางปณีตา ตะพังพินิจการ นายวรายุส สุวรรณปิฎก
631 03/07/2565 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
๘๗ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ตรัง นางสาวปัญฑิกา มลยง นางสาวพิมสุภา เสียมไหม
632 03/07/2565 วัดหนัง
200 ถนนซอยวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางขนบภรณ์ แก้วคงคา นายกวีคม รัตนบุรม
633 03/07/2565 วัดสวนขัน
199 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา นางสาวรุ้งทิพย์ คำแก้ว
634 03/07/2565 บ้านหนองตะแบก
153 หมู่ 7 ถนน- ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี นายพงษ์ศักดิ์ พรมสวย นางสาวสุพัตรา บุ่งง้าว
635 03/07/2565 วัดนาซา
50/2 หมู่ 3 ถนน- ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จบ.1 จันทบุรี นางสาวอรทิชา บุญญะบุตร นางสาวกุลณัฐ บางเหลือง
636 04/07/2565 บ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล)
112 หมู่ - ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางจิรภัทร ยันละหา นางมลีวรรณ สำรวมรัมย์
637 04/07/2565 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
207 หมู่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
สพม.ตรัง กระบี่ กระบี่ นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว นางสาวภัทรานิษฐ์ สุคนธกนิษฐ
638 04/07/2565 บ้านตอกตรา
67/1 หมู่ 2 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางสาวมัทนียา ทองยุ้น นายอำนาจ บุญล้อม
639 04/07/2565 บ้านร่มเกล้า3
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
สพป. ตาก เขต2 ตาก นายบูรพา กองพร นางสาวธมนวรรณ เกลื่อนเพชร์
640 04/07/2565 บ้านพยอมงาม
87 หมู่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71150
สพป.กจ.4 กาญจนบุรี นางสาวรจนา ล้ำเลิศ นายอดิศร อุดมพวก
641 04/07/2565 เดื่อวิทยาคาร
294 หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
สำนักงานเขตพื้นนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย หนองคาย นายอารมณ์ ศรีแสง นางปราณี มูลสาร
642 04/07/2565 วัดหนองบัว
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช นายธงชัย กำเหนิดเพ็ชร นายศิวัตม์ สินพิชัย
643 04/07/2565 ชุมชนย่อวิทยา
100 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ นางสาววรรณนิภา เขาทอง
644 04/07/2565 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น
171 หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต6 เชียงใหม่ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ นางสาววาณี รัตนคงขจร
645 04/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน(ในชุมชนกุฎีขาว)
ึ79 หมู่ - แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร น.ต.อรรนพ ประสมคำ กุหลาบ
646 04/07/2565 ปทุมคงคาอนุสรณ์
182 หมู่ 2 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
สพม.ปัตตานี ปัตตานี นายวีระชัย เรืองช่วย นายภูริวัฒน์ ไชยรัตน์
647 04/07/2565 อนุบาลวัดเลาขวัญ
๘๖/๑๒ หมู่ ๑ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี นายไมตรี บุญเติม นางสาววันธนา โพธิ์ศรีทอง
648 04/07/2565 บ้านห้วยช้างแทง
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายฉัตรชัย สัจจา นายโชคชัย วงค์เรือง
649 04/07/2565 ราชวินิตประถมบางแค
220 หมู่ - ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
สพป.กทม. กรุงเทพมหานคร นางเมตตา ศิริรัตน์ นางสาวนัฐิญา ธนะคำดี
650 04/07/2565 บ้านป่าแดงงาม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 หนองบัวลำภู นายธีรพงค์ สอนสาระ นางชาคริยา อารีย์
651 04/07/2565 บ้านคลองกรูด
10 หมู่ 2 ถนน- ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
สเปก.สฎ.1 สุราษฎร์ธานี นายคล้อย สังฆะมาศ นายคล้อย สังฆะมาศ
652 04/07/2565 บ้านวังช้าง
0 หมู่ 4 ถนน- ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
สพปฬชุมพร 1 ชุมพร นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ นางอัจฉรีย์ เกษเสมา
653 04/07/2565 บ้านหินแหลม
64 หมู่ 5 ถนน- ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 กาญจนบุรี นางอโณทัย ศรีษะคำ นายกำธร กัญญา
654 04/07/2565 บ้านแม่กุเหนือ
181 หมู่ 8 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตาก นายณัฐพล เตชะพลี นางกรรณิการ์ ทองก้านเหลือง
655 04/07/2565 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นายวิโรจน์ โกมลสิงห์ นายพิชัย จันทร์รอด
656 04/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง
55/5 หมู่ 5 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น กาญจนบุรี นางสาวภัทรพร ไทรหอมหวล นางสาวอนันต์ อักคราพร
657 04/07/2565 ทุ่งสังพิทยาคม
153 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นางวารินดา จู้ห้อง นายณัฎฐพล ไม้เรียง
658 04/07/2565 บ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
72 หมู่ 2 ถนน- ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นายอัศวิน งามดี นางสาวณัฐกานต์ อินใจ
659 04/07/2565 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
84 หมู่ 2 ถนน- ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน นายกวีศิลป์ หนูทอง
660 04/07/2565 รัฐราษฎร์วิทยา
- หมู่ 14 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นางสาวมัญชุสา เพ็ชรชนะ นางบราลีรัตน์ อ้ายม่าน
661 04/07/2565 บ้านเรียม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นายไพศาล บุญขาว นางสาวอภิญญา สาเทียน
662 04/07/2565 วัดอรัญญิการาม
29/1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา นางสาวคุณเกล้า คุ้มคง นางสาวนิตยา สินเจริญ
663 04/07/2565 บ้านดอนดู่
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น นางรัจนียา แพไธสง นายนพดล เทียบโพธิ์
664 04/07/2565 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
106 หมู่ 11 ถนนนาบอน-สงเปือย ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
สพป.เลย เขต 1 เลย นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง นางศุภานิช ศรีชมภู
665 04/07/2565 ตาลสุมพัฒนา
168 หมู่ 5 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นายสมบัติ ปัญญาคง นางสาวรังสิมา แปลงศรี
666 04/07/2565 บ้านนาสวน
131 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 กาญจนบุรี นายปรีชา พึ่งเจียม นายกรวิทย์ หาญกล้า
667 04/07/2565 วัดศรีอุปลาราม
19 หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
สพป.กาญจนบุรี.เขต1 กาญจนบุรี นายวุฒิพร ใจสงบ นายธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
668 04/07/2565 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางศรีสุดา พุทธรักษา นายนิติเศรษฐ์ ละม่อม
669 04/07/2565 บ้านบ่อแสง
135 หมู่ 2 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 2800
สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย นายสมผล ศิริวงค์ นางสาวตินันภรณ์ ทนันชัย
670 04/07/2565 บ้านหนองไหห
- หมู่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง นายกิตติภูมิ เชิดชู
671 04/07/2565 ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
397 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
สพป.สป 2 สมุทรปราการ นางสาวสุกัญญา มันตาดิลก นางสาวสุวนันท์ เพิ่มพูน
672 04/07/2565 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136
- หมู่ 1 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นางสาวจำเนียร นุ้ยปรี นายวีระพงษ์ อยู่สุข
673 04/07/2565 สังคมวิทยา
167 หมู่ 4 ถนนหนองคาย - ปากชม ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
สพม.หนองคาย หนองคาย นายวิษณุ อึ้งตระกูล นางสาวสิรินทรืญา คงแก้ว
674 04/07/2565 บ้านท่ามะนาว
74 หมู่ 10 ถนนปากช่อง-ลำสมพุง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมาเขต4 นครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์ นายไพบูลย์ สอนเจริญ
675 04/07/2565 บ้านบางแสม
96 หมู่ 3 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวสมถวิล มิสันเทียะ นางสาวปรีณาพรรณ ราชแก้ว
676 04/07/2565 บ้านสร้างพอก
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
สพป.นค.1 หนองคาย นางไพเราะ จันธิราช นางละมัย ศรีชัยชนะ
677 04/07/2565 บ้านห้วยทราย
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
สพป.อต.1 อุตรดิตถ์ นางสาวพุทธรักษ์ จันทร์เจียม นางสาวธรณิศร สังข์ทอง
678 04/07/2565 อนุบาลวัดนางนอง
74 หมู่ - ถนนวุฒากาศ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นายวิเชียร สุขจันทร์ นางสาวพนิดา ดำรงเกียรติ
679 04/07/2565 ไพลอำนวยวิทย์
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายทิศ ซ่อนจันทร์ นางสาวจินตนา สมหงษ์
680 04/07/2565 บ้านคำสร้างบ่อ
392 หมู่ 5 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุรีพร ศรีบู นายทรงศร รักประเทศ
681 04/07/2565 วัดธรรมาราม
96 หมู่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นายภิญโย ชูเดช นายชรินทร์ ณะสงค์
682 04/07/2565 หนองน้ำส้มวิทยาคม
8/4 หมู่ 6 ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา นายสุดใจ ขวัญดำ นางสาวศิริพรรณ ชาตินันท์
683 04/07/2565 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์
135 หมู่ 6 ถนน- ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายวิสันต์ บริบูรณ์ นางสาวพรสวรรค์ ดำเหลือ
684 04/07/2565 อนุบาลทับคล้อ
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 พิจิตร นายขวัญประชา บุญจันทร์ นางนภาวรรณ พวงทอง
685 04/07/2565 ดอนมดแดงวิทยาคม
11 หมู่ 12 ตำบลเหล่าแดง อำเภอกิ่งอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นางหมันหยา เสสแสงศรี นางสาวอภิญญา ศรีโกตะเพชร
686 04/07/2565 นาอ้อยคำสะอาด
- หมู่ 9 ถนนสกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สพป สน เขต1 สกลนคร นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม นางสาวชวพร อุ่นกลม
687 04/07/2565 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
31 หมู่ 1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์ นางสาวบุญญาพร แสงประเสริฐ
688 04/07/2565 บ้านท่า
296 หมู่ 4 ถนนเถิน-แม่พริก ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลำปาง นางนุชทิชา พรมตัน นางสาวนุสบา ตรีอาราม
689 04/07/2565 บ้านน้อย
169 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 หนองคาย นางนัฑกานต์ ไชยะนุ นางสาวปานตะวัน ผ่องแผ้ว
690 04/07/2565 บ้านเกี๋ยง"คุรุราษฎร์วิทยา"
85 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย นายนิวัตร คำดอน นางกุหลาบ การเก็บ
691 04/07/2565 บ้านแม่จั๊วะ
502 หมู่ 9 ถนน- ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน นายไตรรัตน์ ถิ่นหลวง
692 04/07/2565 ท่าลาด
222 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 นครราชสีมา นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ นางสาวเบญจพร ทัศน์ไพร
693 04/07/2565 อัมพวันวิทยา
113 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายชยพล จันทีนอก นางสาวจิรประภา กองทองนอก
694 04/07/2565 บ้านนากับแก้
219 หมู่ 5 ถนน- ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นางศิริวรรณ โสรินทร์ นางรัชนีวรรณ พารา
695 04/07/2565 บ้านพุพลู
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี นางสุปัญนา งิ้วทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวิมล พิมพ์สว่าง
696 04/07/2565 บ้านเคาะสนวนสามัคคี
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต3 ศรีสะเกษ นายภัทรศักดิ์ มนทอง นางสาวอัปสร สิงห์คำ
697 04/07/2565 วัดกระโจมทอง
72 หมู่ 5 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายคงศักดิ์ ชุนถนอม นางสาวเกษราภรณ์ คำจะ
698 04/07/2565 วัดควนวิไล
172 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140
สพป.ตรัง1 ตรัง นายธรรมรัตน์ สงศรี นางสาวจิราพร สุโสะ
699 04/07/2565 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง นางคุณัญญา โสภาสุข
700 04/07/2565 วัดโพธิ์
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์ นางสาวเบญจวรรณ งามโรจน์
701 04/07/2565 โรงเรียนบ้านดงหลวง
224 หมู่ 7 ถนนนายอ-เต่างอย ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายภานุพงษ์ คำภูษา นายปฐมภพ ใจบุญ
702 04/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามะพูด
273/3 หมู่ 5 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี ตราด นายณรงศักดิ์ พวงเกษ นางสาวจันทิมา ศรีบัวเอี่ยม
703 04/07/2565 บ้านสร้างเอี่ยน
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น นายสำรวย พรประไพ นางสาววัลภา นาน้อย
704 04/07/2565 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2
1 หมู่ 7 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นายวันชัย ก้อมน้อย นางสาวศตพร แปงการิยา
705 04/07/2565 วัดนทีคมเขต
29 หมู่ 4 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก นางสาวสายฝน พันธ์ทองดี
706 04/07/2565 บ้านกกจั่น
22 หมู่ 6 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ นายภาคภูมิ บุญชื่น นางวรินทร สิมดี
707 04/07/2565 บ้านโสน
180 หมู่ 8 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายชินาธิป เกษมสุข นางสาวอำภา บุญเสริม
708 04/07/2565 ชลราษฎรอำรุง
215 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สพม ชลบุรี นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ นางวสิชา พ้นภัยพาล
709 04/07/2565 เทียมนครวิทยา
126 หมู่ 7 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
สพฐ. นครราชสีมา นายสมเด็จ ภิญโญยาง นายสำเริง กลอนโพธิ์
710 04/07/2565 บ้านหนองผือ
127 หมู่ 8 ถนน- ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางเฌอพลอย มนตรี นางสาวสุชานาถ ปาสานะโก
711 04/07/2565 บ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)
112 หมู่ 2 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นางสาวธนัชพร หายโศรก นายพัฒพงษ์ สุทธพงศ์
712 04/07/2565 หนองเหลืองขามนคร
- หมู่ 2 ถนน- อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
สพป.นภ.เขต2 หนองบัวลำภู นายเกียรติพล ไวยวรณ์ นางนพมาศ สารคำ
713 04/07/2565 บ้านเสกกอง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สร.3 สุรินทร์ นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน นางทัศวรรณ วงศ์ใหญ่
714 04/07/2565 คอนสารวิทยาคม
170 หมู่ 1 ถนนชุมแพ-หล่มสัก ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ชัยภูมิ นาย ปิยะพล เถื่อนพาชิน นาย ฐานวัฒน์ ตรงประสิทธิ์
715 04/07/2565 บ้านตีนเป็ด
ึึ77 หมู่ 7 ถนนสันป่าปง-ภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เชียงราย นายพล ฐานะกอง นางประทุม วรรณะ
716 04/07/2565 บ้านประตูพลิก
119 หมู่ 1 ถนน- ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นายเอกรินทร์ คงสกุล นางสาวพฤกษา เจตจิตร
717 04/07/2565 บ้านงอยเลิงทอง
- หมู่ หมู่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สพป.อุดรธานี เขต1 อุดรธานี นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง นางสาวกัญญาณัฐ พวาศิริ
718 04/07/2565 บ้านหินเพิง
111 หมู่ 1 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นม.เขต4 นครราชสีมา นายธุวนนท์ บาลโพธิ์ นางสาวกัญญาณัฐ แก้วขุนจบ
719 04/07/2565 บ้านเหล่าน้อย
74 หมู่ 7 ถนน- ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสาวภูริชญา ยิ่งเสมอ นางสาวชนากานต์ ทรงกรด
720 04/07/2565 บ้านราษฎร์รักแดน
100 หมู่ 9 ถนน- ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายสุริยา ศรีจันทร์ นายสุทัศน์ ลีประโคน
721 04/07/2565 บ้านกันทรารมย์
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สพป.ศรีสะเกษเขต3 ศรีสะเกษ นายสุริเยศ ถุงจันทร์ นางสาวอังสนา สูนย์กลาง
722 04/07/2565 บ้านตะคร้อ
152 หมู่ 8 ถนน- ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นม.7 นครราชสีมา นายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์ นางสาวชญานิษฐ์ รักนา
723 04/07/2565 โรงเรียนบ้านโคกกลาง
169 หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อุดรธานี นายนาฎธิชัย ศรีทัด นายพงษ์พันธ์ วรรณดี
724 04/07/2565 กันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ 11 ถนนกันทรลักษ์-นาห่อม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ นางสาวนิตยาพร อำนวย นายโกวิท วันศรี
725 04/07/2565 บ้านรับร่อ
89 หมู่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาวกนกกาญจน์ กูลสุวรรณ นางสาวจันทร์จิรา เพชรน้อย
726 04/07/2565 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)
83 หมู่ 4 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นายวรนล จาระณะ นางสาวศิริรัตน์ ทนันชัย
727 04/07/2565 โรงเรียนวัดหัวอิฐ
1 หมู่ 1 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สพฟ.นศ.ๅ นครศรีธรรมราช นายทวี นพคุณขจร นางสาวทักษิณา สมจิตต์
728 04/07/2565 วัดอัมพาวาส
1/1 หมู่ 15 ถนน- ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ชุมพร นางสุมาลี กะการดี นางสาวเยาวภา พรหมทัต
729 04/07/2565 บ้านหนองบัวสันตุ
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายเกตจันทร์ เหมือนสิงห์ นายทองใส หมื่นศรี
730 04/07/2565 วัดบัวหลวง
83/1 หมู่ 3 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล นางสาวสุกานดา แสนกำแพง
731 04/07/2565 ดอนจานวิทยาคม
55 หมู่ 3 ถนน- ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล นายสุรชาติ ภารสถิตย์
732 04/07/2565 บ้านวังเลียง
160 หมู่ 7 ถนนทุ่งแล้ง-วังเบอะ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ นายทีปกร อะทะเสน นางสาวกชกร จินดาฟอง
733 04/07/2565 บ้านดงอุดม
หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สพป อด1 อุดรธานี นางสาวกมลนัทธ์ นามี นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรวิไชย
734 04/07/2565 บ้านบางประแดง (เลาหดิลกราษฎร์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์ นางสาวสุจิตตรา ชัยจำรัส
735 04/07/2565 วัดชากลูกหญ้า
8/9 หมู่ - ถนนวัดชากลูกหญ้า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ นายอธิรุจน์ มุทาพร
736 04/07/2565 สวนเมี่ยงวิทยา
80 หมู่ 8 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ นายณัฐ ศุภสาร
737 04/07/2565 บ้านสระน้ำส้ม
142 หมู่ 18 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นางกัลยาณี ประศาสน์วินิจฉัย นางสุกัญญา นิพิวรรณ์
738 04/07/2565 บ้านบางน้ำจืด
1 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางศศิธร บุตรเมือง นายศักดิ์ดา ศรีมานนท์
739 04/07/2565 สิริแก้วเจริย
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กำแพงเพชร นายขวัญชัย พวงไธสง นางสาวปราณี โกมลไพศาล
740 04/07/2565 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
1 หมู่ 17 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นายทองอินทร์ จาระงับ นายวิษณุกร บุญเดช
741 04/07/2565 บ้านคลองสง
219 หมู่ 13 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สพป.ชพ2 ชุมพร นางเจริญ แพประสิทธิ์ นางสาวเจนจิรา พิกุลทอง
742 04/07/2565 ศรีกองงาม
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นางสาววารินทร์ อินต๊ะ นางสาวศศิธร ปัญญาบุญ
743 04/07/2565 บ้านบุญเรือง
130 หมู่ 12 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พะเยา นางศุภกานต์ สังประการ นายวิทยา จันทร์ทนะ
744 04/07/2565 วัดใหญ่จอมปราสาท
22 หมู่ 5 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวนริสรา พ่วงกองนะ นายพรดนัย เกิดเกษม
745 04/07/2565 บ้านหนองจิกยาว
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นางสุกัญญา ปั้นพระ นางสาววนิดา แม้นพยัคฆ์
746 04/07/2565 บ้านห้วยนา
104 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายสุวพิชญ์ ไกรภพเจริญจิต นางสาวสาวิตรี ดำรงสุรศรี
747 04/07/2565 บ้านหนองมะเขือ
- หมู่ 22 ถนน- ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.นม.7 นครราชสีมา นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์ นายชาญชัย คุ้มทรัพย์
748 04/07/2565 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
5 หมู่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ นางนิษฐ์ชกานต์ ดวงแก้ว นางสาวระพีพรรณ หงษ์คำ
749 04/07/2565 วัดแพรกนกเอี้ยง
33 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ฉะเชิงเทรา นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ นางสาวรินดา พันธ์ศรีธัยรัตน์
750 04/07/2565 วัดโพธิ์ดก
- หมู่ 9 ถนน- อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพป.รบ1 ราชบุรี นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์ นางสาวรุจิรา วงศ์ชมภู
751 04/07/2565 อนุบาลตำบลแม่กาษา
175 หมู่ 1 ถนนแม่สอด-แม่ระมาด ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาก นางสาวธันยพร กันทจักร์ นางวิชชากร เถระ
752 04/07/2565 วัดบางพลีใหญ่ใน
130 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ นางสาวรวิพร อนันทะรัตน์
753 04/07/2565 บ้านหนองโสน
100 หมู่ 11 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมาเขต 7 นครราชสีมา นางสาวปนารีย์ ทิ้งแสน นางสาวบุบผา อุตขันธ์
754 04/07/2565 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
เลขที่ 77 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สพป.ชบ.3 ชลบุรี นายสิทธิโชค ศรีดี นางสาวขวัญชีวา ปัสสาวะสังข์
755 04/07/2565 บ้านพระบาทท่าเรือ
351 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นายดำรงศักดิ์ สุริโย นางประภาภรณ์ เชาว์สุทธิโชติ
756 04/07/2565 ชุมชนวัดหนองคอกหมู
79/2 หมู่ 3 ถนน- ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นางพิมพ์พร วงษ์มหา นางสาวเมธินี เขตคีรี
757 04/07/2565 หนองบัวลอย
101 หมู่ 9 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางศิริยา มานอก นางดลฤดี เล่สิงห์
758 04/07/2565 อนุบาลไทรโยค
- หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางจิตติมา เสมอตระกูล นางสาวณัฐกานต์ คงกระพันธ์
759 04/07/2565 วัดปรังกาสี
14/48 หมู่ 3 ถนน323 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สพป.กจ.3 กาญจนบุรี นางพัชรา ดีหล้า นายนจรส ศิริขรรแสง
760 04/07/2565 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก
236 หมู่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายศุภากร ธรรมศุภโกศล นางสาววิไลรัตน์ คลังจง
761 04/07/2565 ผักไหมวิทยานุกูล
46 หมู่ 15 ถนนห้วยทับทัน-ปรางค์กู่ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ นายประภาส สงค์พิมพ์ นายสำรวน เสมอภาค
762 04/07/2565 ชุมพลสวรรค์วิทยา
418 หมู่ 11 ถนนบ้านค่าย-ชัยภูมิ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ชัยภูมิ นางเยาวภา กล้าขยัน นายสุวัฒน์ ถนอมสัตย์
763 04/07/2565 ผักไหมวิทยานุกูล
46 หมู่ 15 ถนนศรีสะเกษ-ปรางค์กู่ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สพม.ศก ยส ศรีสะเกษ นายประภาส สงค์พิมพ์ นายสำรวน เสมอภาค
764 04/07/2565 บ้านบ่อผุด
144/2 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นางสาวอัจฉรา สมหวัง นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
765 04/07/2565 วัดบางด้วน
61 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางสาวญาณิศา ปลอดโปรง นางสาวเนตรชนก คำลือ
766 04/07/2565 วัดเขาวง
30 หมู่ 8 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
สพป.นครสวรรค์ เขต3 นครสวรรค์ นางสาวสุรีย์พร ถึงสุข นางสาวรัษฎากร โพธิบัลลังก์
767 04/07/2565 วัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)
3 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร นางสาวสุนิสา ธนพันธสกุล
768 04/07/2565 รัฐราษฎร์อนุสรณ์
213 หมู่ 2 ถนนบึงปลาทู ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ นายธานินท์ บุญพุทธ
769 04/07/2565 บ้านห้วยยาง (สุภาพสามัคคีราษฎร์)
2 หมู่ 5 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวอนงค์นาฎ เทียนธวัช นายจิณณพัต ไตรวงษ์
770 04/07/2565 บ้านหนองขาม
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
สพป.นครราชสีมาเขต2 นครราชสีมา นางณัฐชญา ดาโม้ นางสาววิภาวดีแก้วลาด
771 04/07/2565 บ้านห้วยเร็จ
133/165 หมู่ 3 ถนน- ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 ตรัง นางสาววารินทร์ แสนใจ นางสาวพัขรพร อั้นซ้าย
772 04/07/2565 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
59 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี นายอธิปย์ อู่แก้ว นายเดชา แก้วมล
773 04/07/2565 สามขาท่าหาดยาววิทยา
86 หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา นางรัชนี ชุไชย์
774 04/07/2565 บ้านบางคอย
177/1 หมู่ 9 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร นางอรอนงค์ สังฆะสา นางสาวชนิดา ยอดยิ่ง
775 04/07/2565 บ้านคลองยายเมือง
- หมู่ ม.7 ถนน- ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นายศุภกิจ อินทรวิเศษ นางสาวภูวรรณ จำปาไชย
776 04/07/2565 วัดทุ่งแย้
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช นางพิมมณี เชาวลิต นางสาวศิริพร วิทยานุเคราะห์
777 04/07/2565 โรงเรียนวัดวังเย็น
68/1 หมู่ 21 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่ นางสาวธนัชชา ทองคำ
778 04/07/2565 บ้านคลองน้ำใส
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นายขันติพงษ์ มีชัย นางอรวรรณ แควกลาง
779 04/07/2565 บ้านดงซ่อม
72/1 หมู่ 9 ถนน- อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
สพป. เขต 1 กำแพงเพชร นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ์ยิ้ม
780 04/07/2565 บ้านแม่กื้ดสามท่า
344 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก เขต 2 ตาก ว่าที่ ร้อยโท ภิเษก ดอยแก้วขาว นายพีรณัฐ เชียงแก้ว
781 04/07/2565 ควนขนุน
145 หมู่ 9 ถนน- ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สพม.พัทลุง พัทลุง นายพชร มั่นคง นายรณกร สงคราม
782 04/07/2565 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
141 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์ นายวรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล
783 04/07/2565 บ้านแม่กื้ดสามท่า
344 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตาก นางธนันญดา ปวงคำใจ นายพีรณัฐ เชียงแก้ว
784 04/07/2565 วัดชุมพลนิกายาราม
73 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์ นายธนพล แจ้งนคร
785 04/07/2565 บ้านหนองสองห้อง
60 หมู่ 5 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130
สพป.กาญจนบุรี เขต1 กาญจนบุรี นายจีระ ศรีสุขใส นางสาวฉัตรฐิกา บุญทา
786 04/07/2565 บ้านโคกเต่า
149 หมู่ 2 ถนน- ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สพป.มหาสารคามเขต 2 มหาสารคาม นายวิชัย พลประจักษ์ นางอรยา พันธ์คลอง
787 04/07/2565 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชมิตรภาพที่ 182
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตากเขต2 ตาก นายสมยส ยิ่งยงเมธี นางสาวรุ่งรติมา ยอดแก้วอธิฐาน
788 04/07/2565 ร่ำเปิงวิทยา
200 หมู่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นายณัฐวรรธน์ ดอนดี นางเจียรนัย ภูดอนตอง
789 05/07/2565 ปัญญาวุธ
151 หมู่ ม.5 ถนน- ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พัทลุง นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงค์
790 05/07/2565 เพชรหนองขาม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายอุทัย ชารัญจ่า นายพิศิษฐิพงศ์ พิมพ์จันทร์
791 05/07/2565 บ้านสัมฤทธิ์
149 หมู่ 12 ถนน- ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางปิยะพร ถนัดค้า นางสาวศศิวิมล แก้วนวน
792 05/07/2565 วัดน้ำรอบ
24/1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสาวนวิชญาน์ พิศวงศ์ นางสาวจริญญา บุญณรงค์
793 05/07/2565 อนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)
62/1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลำปาง นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ นายณนทกร ลำพันธ์
794 05/07/2565 บ้านบัลลังก์
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
สพป. ศรีสะเกษเขต 3 ศรีสะเกษ นายวีระชาติ ไชยชาญ 1
795 05/07/2565 บ้านหนองเต่า
บ้านหนองเต่า หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น นางวิจิตรา ระดารงค์ (รักษาการในตำแหน่ง ผอ.) นางปิยธิดา เขตคาม
796 05/07/2565 โรงเรียนวัดแม่กะ
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สพป.ชม.เขต2 เชียงใหม่ นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ นางสาวนฤมล กระจ่างโฉม
797 05/07/2565 กันตังพิทยากร
282 หมู่ - ถนน- ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรัง นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว นายสมภพ พรั่งพร้อมสกุล
798 05/07/2565 บ้านสบป่อง
91 หมู่ 6 ถนน- ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นางรสริน ธิยานัน นายบุญสม เทอดชูสกุลชัย
799 05/07/2565 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
56 หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า นางสาวสุภาภรณ์ มุ่งเกี้ยวกลาง
800 05/07/2565 วัดแพะโคก
444 หมู่ 4 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นายพิชัย ตุ้งประโคน นางภัทรชนก บรรจุแก้ว
801 05/07/2565 บ้านชะลอมแหน
- หมู่ 14 ถนน- ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายบุญเทอด คงกะพัน นางสาวจิราภรณ์ พุ่มเปี่ยม
802 05/07/2565 บ้านดู่ใหญ่
134 หมู่ 4 ตำบลเมืองเฟีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น นายชำนาญ ศรีวงษ์ นางสาวมัญชุสา สุขนิยม
803 05/07/2565 บ้านอูบมุง
1 หมู่ 1 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อุดรธานี นางคณัสนันท์ ตันวัฒนะ นางสาวณัฐนิชา ประทุมวัน
804 05/07/2565 วัดสาธุประชาสรรค์
30/1 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
สพป.สระบุรี เขต1 สระบุรี นางสาวณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐ นางสาวพรทิพย์ แนวชาลี
805 05/07/2565 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนนท์ นายพันธวัฒน์ ศิลารักษ์
806 05/07/2565 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
121 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สกลนคร ดร.ประจักร์ เข็มใคร นางธิกานดา ศรีสาคร
807 05/07/2565 บ้านดอนแค
199 หมู่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวปิยมน กรเพ็ชร นายอนุชิต ทองเสน
808 05/07/2565 บ้านท่าแดง
4 หมู่ 3 ถนน- ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายเทอดฤทธิ์ อาสาคติ นายสุรเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์
809 05/07/2565 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)
- หมู่ 5 ถนนวัดเพลง - ปากท่อ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสาวนิภารัตน์ จันทอน นางสาววศินี หนุนภักดี
810 05/07/2565 บ้านห้วยท่าช้าง
76 หมู่ 4 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสัจจาณีย์ ประเสริฐขจรสุข นายชินาธิป เมืองอู่
811 05/07/2565 บ้านหนองรี
350 หมู่ 2 ถนนทางหลวงหมายเลข3086 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220
สพป.กจ.4 กาญจนบุรี นายอรรถชัย รักราษฎร์ นายชัชวาลย์ ลือชา
812 05/07/2565 ขุนยวม
503 หมู่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายนิกร สุขใจ นางชลิดา วรวัฒน์กุลชัย
813 05/07/2565 วัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดทรงธรรม หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวปริยากร ศรีแก้ว นางสาวสุชานาถ โพธิ์สามต้น
814 05/07/2565 บ้านหนองบัวคูสองห้อง
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายพัฒนศักดิ์ พลอยสมบูรณ์ นายณภัทร พลวุธ
815 05/07/2565 บ้านหนองกระโดน
168/2 หมู่ 5 ถนนบ้านหนองกระโดน ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นว.3 นครสวรรค์ นางสาวกาญจนา บุญปาน นางสาวกาญจนา บุญปาน
816 05/07/2565 น้ำใสวรวิทย์
35 หมู่ 4 ถนน- ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นางรุ่งนภา มาศจันทร์ นางสุจิรา มะลิรัตน์
817 05/07/2565 วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์
8/2 หมู่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา นางสาวสุภาพร ฤกษ์จันทร์ นางดวงเดือน นพโสภณ
818 05/07/2565 วัดกุดพิมาน
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นางดาราภรณ์ คูณขุนทด นางดวงพร เชษฐขุนทด
819 05/07/2565 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม หมู่ 2 ถนน- ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายกฤตชัย สุริยา นางสาวศิประภา บรรเทาทุกข์
820 05/07/2565 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
2 หมู่ 6 ถนน- ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แพร่ นายพีวัฒน์ ดีพอ นางสาวกวินนาฎ แซ่ย่าง
821 05/07/2565 บ้านหนองบัวคำ
2 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต7 นครราชสีมา นายวรไกร พลอยไธสง นายธีรชาติ ธรรมวงค์
822 05/07/2565 โรงเรียนบ้านกุดจับ
โรงเรียนบ้านกุดจับ หมู่ 4 ถนน- ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นางอวยพร นาคสุทธิ์ นางราตรี จีอุ่นงอย
823 05/07/2565 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
176 หมู่ 5 ถนน- ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
สพป.นครราชสีมา.เขต 4 นครราชสีมา นายอนุชา สุกุมลจัทร์ นางสาวจิราพร ใจทา
824 05/07/2565 บ้านปากรัตน์
39 หมู่ 7 ถนน- ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี ว่าที่ร้อยตรีวงศกร ทองมาก ว่าที่ร้อยตรีภานุเดช ตราชูนิต
825 05/07/2565 วัดบึงลาดสวาย
47 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
สพป.นฐ เขต 2 นครปฐม นายภูวเดช สว่างวงษ์ นางสาวปาริชาติ ไกยเดช
826 05/07/2565 บ้านทางหวาย
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
สพป.ปข1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวชลลดา หินแก้ว นางสาวรัตติกาล แนบน่วม
827 05/07/2565 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
สพป.นว.3 นครสวรรค์ นายสมนึก ประกาศพร นางสาวดาราณี มัชฌิมา
828 05/07/2565 บ้านขุนสมุทรไทย
299 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางปิ่นทอง ใจสุทธิ นายสมเกียรติ เรืองศรี
829 05/07/2565 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
74 หมู่ 7 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ราชบุรี นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร คำทวี
830 05/07/2565 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
ชัยภูมิ ชัยภูมิ นายโกศล เดชโนนสังข์ น.ส.สายสุดา ชัยเกิด
831 05/07/2565 บ้านกลาง
122 หมู่ 3 ถนน- ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
สพป. เลย 1 เลย นางปิยะวดี สุริฉาย นางสาวหฤทัย วางอภัย
832 05/07/2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลตาเนิน อำเภอกิ่งอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ
833 05/07/2565 ชุมชนสามพร้าว
446 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สันักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดรธานี นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ นายสวัสดิ์ เดชะ
834 05/07/2565 นาส่วงวิทยา
107 หมู่ 3 ถนนประชาชื่น ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สพม.อบอจ อุบลราชธานี นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง นายกัณฑ์เอนก ดวงจันทร์
835 05/07/2565 บ้านตาพราม
1 หมู่ 8 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สพป.สร เขต 3 สุรินทร์ นางสาวดวงพร แอกทอง นางสาวรวิพร ติราวรัมย์
836 05/07/2565 บ้านห้วยนา
บ้านห้วยนา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย หมู่ 5 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42110
สพป.เลย เขต 1 เลย นางสุปราณี สิมสวัสดิ์ นายชาคริต เหมือนสนิท
837 05/07/2565 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นางสาวศศิธร ธนูปกรณ์ นางสาวรักชนก รัตนาภรณ์
838 05/07/2565 บ้านนาแก
148 หมู่ 1 ถนน- ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางสาวกนกวรรณ ฉลูศรี นางสาวกนกวรรณ ฉลูศรี
839 05/07/2565 ปทุมคงคา สมุทรปราการ
55/5 หมู่ 5 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษษ สมุทรปราการ สมุทรปราการ นางจิรภา สบายดี นายธนะรัชต์ ปาลวัฒน์
840 05/07/2565 บ้านทำนบ
230/1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายนุกูล บุญปาน นางสาวภัชร์ธนพร รัตนวิโรจน์
841 05/07/2565 วัดสว่างอารมณ์
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นายพงศ์พัฒณ์ ภัทรสมพงษ์ นางสาวรุ่งรัตน์ กันหริ
842 05/07/2565 บ้านปฏิรูป
ป.9 หมู่ 9 ถนนศรีสงคราม - นครพนม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพฐ. นครพนม นายพิศาล แก้วลา นางประภาพร ไชยสัตย์
843 05/07/2565 วัดสว่างอารมณ์
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นายพงศ์พัฒณ์ ภัทรสมพงษ์ นางสาวรุ่งรัตน์ กันหริ
844 05/07/2565 วัดโดน
- หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สพฐ. นครศรีธรรมราช นางกรกนก ณ นคร นางสาววิลาสินี ศรีอุดฒวงศ์
845 05/07/2565 บ้านเจดีย์แม่ครัว
63 หมู่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
lสพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ นางสาวพนิดา ชุ่มใจ
846 05/07/2565 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
212 หมู่ 3 ถนนธำมรงค์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายพีระพงษ์ บุญแน่น นางปิยะฉัตร ผลจันทร์
847 05/07/2565 แม่มอกวิทยา
145 หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
สพป.ลำปางเขต 2 ลำปาง นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา นางสาวธันยธร ไชยมงคล
848 05/07/2565 บ้านโคกตะพาบ
- หมู่ 3 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพฐ นครราชสีมา นายฉัตรชัย นาดี นายคมเดช โคนโพธิ์
849 05/07/2565 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
244 หมู่ 7 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
สพป.สระบุรีเขต 2 สระบุรี นายปัญญา พรหมศักดิ์ นางณกมล ประภาวิชา
850 05/07/2565 ละลมวิทยา
49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สพม.ศก ยส ศรีสะเกษ นายสถาน ปรางมาศ นางสาวปาลิตา เผ่าภูรี
851 05/07/2565 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม นางสาวมัทนียา สรงพรมทิพย์ นายทรงยศ เบญจตานนท์
852 05/07/2565 บ้านกระเบื้องใหญ่
133 หมู่ 8 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางผกากรอง สืบค้า นางสมสุนันท์ กาศก้อง
853 05/07/2565 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์
9/9 หมู่ 1 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวเนตรหทัย ดีเป้า นางธัชชา ควรพันธุ์
854 05/07/2565 ชุมชนบ้านนาบอน
362 หมู่ 9 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เลย นายทองใบ แก้วกัลยา นางวิลาวรรณ คำพิลา
855 05/07/2565 วัดราษฎร์ศรัทธา
45/3 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
สพป. เขต 1 เพชรบุรี นางวิขชุตา บัวคลี่ นายสุเมธ จันทะทัง
856 05/07/2565 บ้านม่วงวิทยายน
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ นางณกมลชน ศรีบุตตะ นางวิภาวรรณ การมงคล
857 05/07/2565 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
7 หมู่ 3 ถนน- ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายจิรทิปต์ ผาธรรม นายพิทักษ์ สังขรุจน์
858 05/07/2565 วัดโพธิ์ศรี
- หมู่ ุุ6 ถนน- ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายไพบูลย์ แย้มสัจจา นางสาววิไลวรรณ พวงทอง
859 05/07/2565 ศรีคูณวิทยบัลลังก์
118 หมู่ 7 ถนน- ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์ นางสาวอารีย์ ปุ้มสาเกตุ
860 05/07/2565 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 ชัยภูมิ นายศรายุทธ ปาปะกัง นางสาวสุนันทา สุดสันเทียะ
861 05/07/2565 บ้านศรีธนู
90 หมู่ 8 ถนน- ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต นางรุ่งนภา พิริยะสถิตย์
862 05/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งทอง
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
อบต.ทุ่งทอง กำแพงเพชร นางสาวหยก ภูมิประพันธ์ นางมลิวรรณ ขันทองดี
863 05/07/2565 บ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ)
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายธันว์ ขำทอง นางสาววลัยพันธ์ แสงภู
864 05/07/2565 บ้านแม่ตาวใต้
444 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตาก นางสาวเนตรนิภา ปัญญานันท์ นางสาวนฤมล เด่นนภา
865 05/07/2565 วัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)
257 หมู่ 3 ถนน- ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม นายอำนวย ป้อมน้อย นายอาทร ดีรื่น
866 05/07/2565 ช่องเเคพิทยาคม
229 หมู่ 10 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
สพม.นครสวรรค์ นครสวรรค์ นายจักกฤษณ์ สนอ่วม นายยงยุทธ เผ่าต๊ะใจ
867 05/07/2565 กุดข้าวปุ้นวิทยา
240 หมู่ 1 ถนนกุดข้าวปุ้น-ม่วงเดียด ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270
สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นายสมเกียรติ สมคิด นายทัศภูมิ เขียวอยู่
868 05/07/2565 สามัคคีวัฒนา
199 หมู่ 8 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สพป.ชุมพร เขต2 ชุมพร นายมาโนช ชูสำราญ นางวรรณวิษา เมฆสุข
869 05/07/2565 จตุคามพิทยาคม
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270
สพป.นครราชสีมาเขต7 นครราชสีมา นางณัฎฐ์ษิญา ประจิตรเมธาธิกุล นางฐิตาภา แดงยั่งยืน
870 05/07/2565 บ้านหนองปรือคึมม่วง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางสายหยุด ประกิคะ นางสาวเพ็ญยุพา สุขสนวน
871 05/07/2565 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ นายกฤษณ์ภัทร สุราฤทธิ์
872 05/07/2565 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
56/7 หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวสมพิศ กอบจิตติ นางสาวมาลัย สวนน้อย
873 05/07/2565 บ้านหนองเชียงรอด
- หมู่ 5 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชับภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี นางสาวประภัสศิริ ลาภเชษฐา
874 05/07/2565 บ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ)
1 หมู่ 10 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางธีรภัทร โพธิ์เพ็ชร นางสาววรรณนิภา สุขแจ่ม
875 05/07/2565 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยคาร)
3 หมู่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ นายณัทสิต จตุพรจิรกฤต ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล เวชกามา
876 05/07/2565 วัดเนินถ่าน
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางกิ่งขวัญ นวลศรี นางสาวกัลยรัตน์ มั่นคง
877 05/07/2565 บ้านสีสุก
1 หมู่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายอัษฎางค์ ทองดี นางสัมผัส หมั่นนอก
878 05/07/2565 บ้านตะกุดภิบาล
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวพรรณทิพา โพธิ์อ่อง นายรักษ์เกียรติ สอนเมือง
879 05/07/2565 บ้านนาเดื่อ
200 หมู่ 11 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นางนิภาพร อุปพงษ์ นางปณารัชญ์ วงศ์ตาผา
880 05/07/2565 บ้านหนองไม้แดง
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวนิดตา อุดมสารี นายณัฏฐนวัฒน์ เก้าศักดา
881 05/07/2565 วัดหนองกีบม้า
- หมู่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวปารินา แครกระโทก นางสาวณัฐณิชา ญาณโอสถ
882 05/07/2565 บ้านเชียงดา
157 หมู่ 1 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อุดรธานี นางรันรดา ปากอุตสาห์ ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์ จิรวัฒนานันต์
883 05/07/2565 อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐)
139 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์ นางชุติญา บุญอุปถัมภ์
884 05/07/2565 เด่นไชยประชานุกูล
265/7 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นายโรมเพ็ชร เสาร์เเดน นางอุไรวรรณ พุ่มถาวร
885 05/07/2565 วัดแหลมฟ้าผ่า
43/1 หมู่ 6 ถนนเรียบคลองสรรพสามิตร ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สพป.สป. เขต 1 สมุทรปราการ นางสาวอรการย์ สินธุ์สุวรรณ นายพีรสรรค์ สามิตร
886 05/07/2565 วัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร)
22 หมู่ 9 ถนน- ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นางพิศมัย ถิ่นน้อย นางสาวธนัตชนก นพวัฒน์
887 05/07/2565 บ้านไผ่พิทยาคม
114 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นายไพวัล ไชยทองศรี นางณฐมน ผางจันทดา
888 05/07/2565 บ้านบางรักษ์
4/33 หมู่ 4 ถนน_ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
สพป.สฏ1 สุราษฎร์ธานี นางจริยา บัวแย้ม นางสาวฤทัยรัตน์ สวัสดี
889 05/07/2565 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
93 หมู่ 1 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายไพทูล บุญมั่ง นางสาวทองพันธ์ ศิลารัตน์
890 05/07/2565 บ้านดงตาจันทร์
48 หมู่ 11 ถนน- ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
สพป.กำเเพงเพชรเขต 1 กำแพงเพชร นายชูศิลป์ แย้มโกเมน นางสาวเเวววิมล นัยวุฒิ
891 05/07/2565 จอมทอง
433 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว นางสาวพรทิวา นันตาบุญ
892 05/07/2565 โคกล่ามวิทยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายอุทิศ เชื้อบัณฑิต นางสาวบุญญาพร พุกรัตน์
893 05/07/2565 โรงเรียนวัดไดอีเผือก
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
สพป.พิจิตร เขต2 พิจิตร นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์ นางสาวภาวิณี อมรวัฒนานุกูล
894 05/07/2565 วัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง)
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สพป.นครปฐม เขต1 นครปฐม นางสาวดวงเดือน รื่นนาค นางสาวไพริน ธรรมธารา
895 05/07/2565 แม่แอบวิทยาคม
601 หมู่ 11 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
สพป.เชียงรายเขต 3 เชียงราย นายชูกิจ จี๋มะลิ นายณัฐพงศ์ จันทร์เรียน
896 05/07/2565 ท่าม่วงวิทยาคม
189 หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
สพม.รอ ร้อยเอ็ด นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ นางสาวเลิศลักษณ์ แสงเส้น
897 05/07/2565 วัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร)
80 หมู่ 10 ถนน- ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม นายพิสิษฐ์ ประวัติวัชรา นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ
898 05/07/2565 บ้านห้วยนกกก
88 หมู่ 4 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
สพป.ตาก เขต 2 ตาก นายประหยัด อุตสาห์รัมย์ นายจักรกฤษ สุทินนะ
899 05/07/2565 บ้านกุดคอเมย
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู นางสาวศุภรัตน์ ศรีสวัสดิ์ นางสาวอาทิตยา ชมพุฒ
900 05/07/2565 บ้านสำนักขาม
- หมู่ 1 บ้านสำนักขาม ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 สงขลา นางวิภานันท์ ทองเจริญ นางสาวสุภาพร แซ่ลี่
901 05/07/2565 วัดโยธินประดิษฐ์
30/5 หมู่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นายจิระพงศ์ ศุภศรี นายณรงค์ฤทธิ์ มณีน้อย
902 05/07/2565 นามลวิทยาคาร
- หมู่ 1 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
สพป.กส เขต1 กาฬสินธุ์ นายเสริม เถรี นางสาวธัญญลักษณ์ ดาทอง
903 05/07/2565 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
98 หมู่ 3 ถนน- ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสุนิษฐ์พร โยธามาตย์ นางถนอมศรี รักษาพล
904 05/07/2565 วัดท่าโพ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130
สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี นางณัฎฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์ นางสาวธมลวรรณ แพ่งกลิ่น
905 05/07/2565 บ้านทุ่งหลุก
403 หมู่ 15 ถนน- ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
สพป.ชม. เขต 3 เชียงใหม่ นายนคร เนติพล นายชัยนรินทร์ กำแพงแก้ว
906 05/07/2565 บ้านคลองหินปูน
140 หมู่ 1 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 สระแก้ว นางโกสุม ศรีคัทธะนาม นางมณเทียรทอง กุลวงศ์
907 05/07/2565 บ้านคลองเสือ
บ้านคลองเสือ หมู่ 15 ถนน- ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นม.เขต 4 นครราชสีมา นางสุกัญญา ทำสวน นางสาวกุลิสรา ชำนิไกร
908 05/07/2565 พนมเบญจา
36 หมู่ 9 ถนน- ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กระบี่ นายเอกราช กลิ่นคล้าย นางสาวกรรณิการ์ ทองทิพย์
909 05/07/2565 บ้านหนองแวง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางชุติมา ฦาชา นางสาวอุมาภรณ์ เกษแก้ว
910 05/07/2565 บ้านโสกน้ำขุ่น
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา ภาณุวงศกรณ์ จรัสแสง นางนวลจันทร์ สุแพง
911 05/07/2565 บ้านเนินตอง
503 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล นางสาวกนกวรรณ พ้นทุกข์
912 05/07/2565 คูเมืองวิทยาคม
363 หมู่ 6 ถนน- ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สพม.ฐูณ๊ณํฒญื บุรีรัมย์ นายวรากร เสนามาตย์ นายธีรศักดิ์ เวฬุวนารักษ์
913 05/07/2565 บ้านแม่สง
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
อปท. ลำปาง นางดวงใจ ดีพัฒนกุล นางธัญภัส อรุณรัตน์
914 05/07/2565 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)
2 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ฉะเชิงเทรา นางสาวศิวิไล ใจหาญ นางสาวสาวิตรี แก้วกันหา
915 05/07/2565 โรงเรียนวัดดอนรังนก
10 หมู่ 3 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางกิ่งขวัญ นวลศรี (รก.) นานสรวิศ กัลพฤกษ์
916 05/07/2565 บ้านห้วยขาาน
29 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 แม่ฮ่องสอน นางกนกศรี สายสอด นางจุฑามณี ปฐมกรณ์
917 05/07/2565 บ้านแม่โกนเกน
345 หมู่ 9 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 ตาก ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย แสงแปลง นายประยูร ใจยอด
918 05/07/2565 ฉิมพลีมา
122 หมู่ 3 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางสาวโชคดี โนนหิน นางสาวนันท์ณภัส แสงอรุณ
919 05/07/2565 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง
123 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางวาสนา ปุริโส นางสาวเสาวลักษณ์ วงมาต
920 05/07/2565 บ้านน้อยหนองหว้า
100 หมู่ 8 ถนน- ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายมนตรี ศรีขาวรส นายกฤตนู ทวีพันธ์
921 05/07/2565 โยธินบำรุง
283 หมู่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นางพัชรินทร์ เจสา นางอัมพร จุลบล
922 05/07/2565 บ้านหนองนกกวัก
- หมู่ ึ7 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา นางสราญรัตน์ ชิโกศรี นางบัวชุม บุญมาหนองคู
923 05/07/2565 ไตรมิตรพัฒนศึกษา
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
สพป.ขก.3 ขอนแก่น นายประทิว บัวองค์ นางสาวปพาวรินทร์ ซื่อตรง
924 05/07/2565 บ้านโป่งปะ
- หมู่ 10 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นางสาวจันทรัตน์ บุญพร้อม นางอุมาพร ทองกลึง
925 05/07/2565 ชุมชนเมืองหนองสูง
ึึ77 หมู่ 4 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ นางอารียา คนหาญ
926 05/07/2565 บ้านศรีป่าแดง
251 หมู่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สพป ชร3 เชียงราย นายถนัด แสงพันธ์ นางสาวโสภา ธรรมแสน
927 05/07/2565 อนุบาลแม่ฮ่องสอน
12 หมู่ - ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สพป.มส.1 แม่ฮ่องสอน นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา นายสุรศักดิ์ แสงหาญ
928 05/07/2565 บ้านควนพลี
315 หมู่ 3 ถนน- ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พัทลุง นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล นางสาวกัญญา หนูจีนเส้ง
929 05/07/2565 หนองม่วงหนองแวง
88 หมู่ 6 ถนน- ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สพป.นครราชสีมา 7 นครราชสีมา นางสาววันเพ็ญ ชานอก นางปุญญัสสิกา กองเงินนอก
930 05/07/2565 บ้านเขาขวาง
- หมู่ 8 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพชรรัตน์ อินเฉลียว นายชัชฤทธิ์ อ้วนศรี
931 05/07/2565 อนุบาลกาญจนบุรี
75 หมู่ - ถนนอู่ทองนอก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สพป.กจ.เขต 1 กาญจนบุรี นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง นายโกศัลย์ จันทร์คา
932 05/07/2565 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
- หมู่ - ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
องค์กรปกครองท้องถิ่น พัทลุง นายพงค์ทิพย์ มะโนเรศ ว่าที่ร้อยโทธนัญชัย คงมานนท์
933 05/07/2565 บ้านท่าหินโงม
72 หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
สพป.ชย 1 ชัยภูมิ นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ นางสาวสุคนธา แสงหงษ์
934 05/07/2565 ชุมชนบ้านมั่ว
293 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลำปาง นายสมชาย ธรรมทอง นางสาวชาคริยา ขันคำ
935 05/07/2565 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
100 หมู่ 4 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บร. เขต 3 บุรีรัมย์ นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ นางสาวอภิญญา เกตุวิสัย
936 05/07/2565 บ้านขาม
106 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
สพป.ลำปาง เขต 3 ลำปาง นางสาวปิยะดา นาสี นายธีรไนย หวานแหลม
937 05/07/2565 บ้านย้อมพัฒนา
ึ79 หมู่ 7 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140
สพฐ มุกดาหาร นางรัตติยา ศรีนาม นางสาวอมรรัตน์ ฤทธิ์จรูญ
938 05/07/2565 บ้านหนองรูแข้
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ หมู่ 4 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มหาสารคาม นางลาวัลย์ นนทะสี นางสาวธารารัตน์ เสนารินทร์
939 05/07/2565 โรงเรียนบ้านราม
- หมู่ 14 ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1 สุรินทร์ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ บุตรดี นางสาววลัยลักษณ์ คงดี
940 05/07/2565 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
191 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก ตาก นางสาวกชกร ยอดเมือง นางสาวศรีสุดา สักทัด
941 05/07/2565 วัดรัษฎาราม
9/2 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางนริศดา ยศเมฆ นางสาวกานต์สินี ผ่องแผ้ว
942 05/07/2565 บ้านนาหนองใหญ่
252 หมู่ 6 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาววรรณสร สุริยะศรี นางไลอ้อน ทาตะชัย
943 05/07/2565 กุฉินารายณ์
11 หมู่ 13 ถนน- ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
สพม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน นางปราณี สายสมบัติ
944 05/07/2565 ไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)
- หมู่ 5 ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ นางสาวชญานิศ เวียงไกร
945 05/07/2565 บ้านท่าแฉลบ(เอครพานิช)
65 หมู่ 9 ถนนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางนิตยา กัลยาณี นายสหรัฐ เอี่ยมสำอางค์
946 05/07/2565 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ ว่าที่ร.ต.วุฒิภูมิ ผาละโพธิ์ นายวิชัย ถิ่นแสนดี
947 05/07/2565 หนองกุงวิทยา
112 หมู่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสาวปนัดดา ธนกิจโสภณ นายเอกราช สิงหาราโท
948 05/07/2565 บ้านดู่
368 หมู่ 3 ถนนขุนยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
สพป.พะเยาเขต 2 พะเยา นางบงกช ปัญญาไว นางสาวประภัสสรา ดวงทิพย์
949 05/07/2565 บ้านแม่โกปี่
47 หมู่ 2 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สพป.มส.1 แม่ฮ่องสอน นายบัญชา ทิพาคำ นายญาณศรณ์ วงศ์วริณ
950 05/07/2565 บ้านดอนกลาง
119 หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายอรรณพ ป้องกัน นายกิตติศักดิ์ แวงดา
951 05/07/2565 อนุบาลบางสะพานน้อย
73 หมู่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ นายภูวดล ธัญญพันธ์
952 05/07/2565 บ้านไสตอ
151 หมู่ 11 ถนน- ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1 สุราษฎร์ธานี นางอนงค์นาฎ ทองยวน นายปริชญ์ แก้วชุม
953 05/07/2565 วัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)
99/2 หมู่ 2 ถนนพระราม2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายชาตรี ม่วงใหม่ นางสาวจิตมณีย์ ศรีพอ
954 05/07/2565 บ้านดอนไก่เถื่อน
9 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางวันวนัช สิริสิทธินันท์ นางสาวอัจจิมา ตุ้ยภูเวียง
955 05/07/2565 บ้านชุมโค
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นายเอกชัย รัตนพงศ์ นางสาวณัฐกฤตา รัตนคช
956 05/07/2565 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213
64/2 หมู่ 2 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางนพพร ปิ่นทอง น.ส.กนกลดา จันทะพัฒน์
957 05/07/2565 บ้านหนองหว้าเอน
132 หมู่ 10 ถนน- ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 นครราชสีมา นายไพบูลย์ ยศพล นางสาวจิรัชญา หมั่นกิจ
958 05/07/2565 บ้านหนองจาน
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นางชุติมา อิสโร นางเดือนเพ็ญ บุญราช
959 05/07/2565 บ้านนาตะแบง 1
212 หมู่ 4 ถนน- ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายประกาศ สว่างวงษ์ นางสาวสุภารัตน์ คำมุงคุณ
960 05/07/2565 อยุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น
95 หมู่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำแก่น พังงา นางสาวอันน์อากรกัญญ์ ปล้องไหม นางสุนี กริดกรรม
961 05/07/2565 บ้านท่าหลวง
193 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 นครราชสีมา นางศิริยา มานอก นายเฉลิมพล โตสนั่น
962 05/07/2565 บ้านยางโทน
- หมู่ 3 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
สพป.กาญจนบุรี เขต3 กาญจนบุรี นางสาวขนิษฐา จำปาทอง นางสาวณรัณญา ศรีสุวรรณ
963 05/07/2565 บ้านนาน้ำชุ่ม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
สพป.อุดรธานี เขต1 อุดรธานี นายวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์ นางสาวอรัญดา แสนละมุล
964 05/07/2565 บ้านเสียว-ดงบัง
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
สพป.หนองคาย เขต1 หนองคาย นางสาวกิ่งเพชร วันทอง นางสาวนิภารัตน์ แสงสว่าง
965 05/07/2565 วัดหินลาด
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ นางปวีณา พานทอง
966 05/07/2565 บ้านหนองน้ำใส
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางลัดดา หอมจิตร นางสาวเดือนนภา ทองมาก
967 05/07/2565 บ้านนาข่าท่า
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายสมกิจ คำอ้อ นายรัตติพงษ์ ต้นน้อย
968 05/07/2565 บ้านกาบกระบือ
- หมู่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ นางสาวทิพวัลย์ ซำบุญมี
969 05/07/2565 สตรีนครสวรรค์
312 หมู่ - ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
สพม.นว นครสวรรค์ นายชาญชัย ชนิดสะ นางสาวพรรนิษา ศรีหุ่น
970 05/07/2565 บ้านแม่หลง-สบจาง
257 หมู่ 1 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
สพป.ลำปาง เขต 2 ลำปาง นายสากล วงศ์หล้า นางสาวปัทมาภรณ์ ใจไหว
971 05/07/2565 บ้านงาช้าง
289 หมู่ 6 ถนน- ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สพป.ชพ 1 ชุมพร นางชมมรกต สุขเจริญ นางสาวนิรมล รอดเผือก
972 05/07/2565 วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ ๖๔
0 หมู่ 14 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล นายทศพร พึ่งเสือ
973 05/07/2565 โรงเรียนผดุงปัญญา
151 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ุ63000
สพม 38 ตาก นายสนั่น วงษ์ดี นางสาวปรานี อินทฉิม
974 05/07/2565 บ้านโป่งแค
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
สพป.สท. เขต 1 สุโขทัย นางอรทัย มีสกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต สุขแก้ว
975 05/07/2565 บ้านแม่แจ๊ะ
47 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายนรินทร์ รักสีขาว นายศราวุธ ช้างลี้
976 05/07/2565 บ้านวังคมคาย
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
สพป.ชย.3 ชัยภูมิ นางสาววัลย์รรินทร์ พูลเพิ่ม นายปิยชาติ คำสุรีย์
977 05/07/2565 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที
199 ซอยรัชดาภิเษก 15 แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
สพม.กท 2 กรุงเทพมหานคร นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ นายชัยรัตน์ ลีจ้อย
978 05/07/2565 โรงเรียนบ้านหนองนาง
111 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หนองคาย นายประมวล สุขสนิท นางสาวพนิดา วงศ์ไชยา
979 05/07/2565 บ้านเหล่าค้อ
32 หมู่ 12 ถนน- อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสาววราพร โยธาภักดี นางสังวาล เทียงธรรม
980 05/07/2565 บ้านซับมะนาว
203 หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นายเสกสรรค์ นายปิยะ เกตบุตร
981 05/07/2565 โรงเรียนถ้ำปลาวิิทยายน
103 หมู่ 3 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์ นางกานต์ทิชา หีบแก้ว
982 05/07/2565 บ้านหนองป่าก่อ
249 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
สพป.เชียงรายเขต3 เชียงราย นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่ นางสาวธารทิพย์ ทาระจีน
983 05/07/2565 บ้านแพมบก
71 หมู่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นางเนตรนภา จารุมณี นายสงัด โมกกาตัน
984 05/07/2565 บ้านโขดทราย
17/1 หมู่ 2 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
กระทรวงศึกษาธิการ ตราด ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที นายพุทธภพ สีหะ
985 05/07/2565 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
135 หมู่ 2 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช นางวิยะดา อินทร์นอก
986 05/07/2565 บ้านคลองขวางบน
15/3 หมู่ 6 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สพฐ ปทุมธานี นางสาวสมนา กาละนันท์ นางสาวจิราภร จันทร์พา
987 05/07/2565 ธารทองพิทยาคม
704 หมู่ 1 ถนนศักดิ์มะโน ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
สพม.บร. บุรีรัมย์ นายกาญจนพงษ์ ตราชู นางไกรวรรณ สาช่อฟ้า
988 05/07/2565 บ้านเสียว
- หมู่ 3 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายไพศาล ทองเกตุ นางบังอร ชาววัง
989 05/07/2565 เชียงใหม่ประชานุสรณ์
209 หมู่ 8 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
สพม.รอ. ร้อยเอ็ด นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า นางวลัยพร พรมเกตุ
990 05/07/2565 คำแคนวิทยาคม
33 หมู่ 12 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นายไพรวัลย์ ไชยทองศรี นายอรรถกร โคตนารา
991 05/07/2565 วัดศรีเมือง
1/2 หมู่ 3 ถนน- ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายนุกูล ปานมัจฉา นางสาวจารุณี บวชประโคน
992 05/07/2565 วัดสามควายเผือก
61/2 หมู่ 4 ถนน_ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม นางรักษญาณ์ เผ่าผาง นายศุภธัช มนต์คล้ำ
993 05/07/2565 บ้านโพนงาม
191 หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มุกดาหาร นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์ นายเจติยะ รัชอินทร์
994 05/07/2565 บ้านห้วยหว้า
- หมู่ ๑๐ ถนน- ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ชัยภูมิ นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง นางสมหวัง ชำนาญกิจ
995 05/07/2565 บ้านห้วยโป่ง
217 หมู่ 10 ถนน- ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
สพป. ตาก เขต 2 ตาก นายโชคชัย ธรรมฐิติพร นางสาวณัฐกานต์ อุดใจ
996 05/07/2565 ท่าศาลา
25/4 หมู่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สพป.เชียงใหม่เขต 1 เชียงใหม่ นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ นางสุนิตย์ จันต๊ะวงค์
997 05/07/2565 บ้านถนน
44 หมู่ 6 ถนน- ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นม.7 นครราชสีมา นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง นางสาวสุภัค สุคนธพงศ์
998 05/07/2565 วัดสามัคคีศรัทธาราม
5/65 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวสายรุ่ง พุทธา นางสาวจริญา บุญส่ง
999 05/07/2565 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์9)
384 หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์ นางสาวดรุณี สุขสมใจ
1000 05/07/2565 บ้านประทาย
159 หมู่ 2 ถนน- ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายรังสัน สุขประเสริฐ นางจิราวรรณ เกษทองมา
1001 05/07/2565 ปราสาทหินนางรำ
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายชอุ่ม ไพศาล นางสาวศศิธร พรมเสน
1002 05/07/2565 ไพศาลวิทยา
212 หมู่ 3 ถนน- ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 สกลนคร นายนิพนธ์ ราชาไชย นางสาววราภรณ์ ดวงดูสัน
1003 05/07/2565 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
134 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สพป.นม.7 นครราชสีมา นายสมศักดิ์ เมืองแสน นางสาวกนกวรรณ จันทจร
1004 05/07/2565 บ้านวังม่วง
179 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สเปน.นม.7 นครราชสีมา นายชูชาติ. จอดนอก นายบรรจงลักษณ์. กูบสำโรง
1005 05/07/2565 แม่ออนวิทยาลัย
109 หมู่ 2 ถนน-- ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายมนัส ธำรงวจนเมธาวี นายสมพร ใจบุญนอก
1006 05/07/2565 ไทยรัฐวิทยา ๗๐(บ้านบางแก้ว)
- หมู่ 7 ถนนพระราม 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นายวิวรรธน์ โตเหมือน นายกิตติพงศ์ ธนธรรมทิศ
1007 05/07/2565 ชุมชนบ้านเชียงกลม
- หมู่ 2 อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
เลย เขต 1 เลย นางรัชดา สืบผาง นายทนงศักดิ์ แดงซิว
1008 05/07/2565 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
146 หมู่ 5 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางก่วง แคนดา นายคำพันธ์ ซาภักดี
1009 05/07/2565 บ้านห้วยทราย
- หมู่ 13 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ นายวีระพงษ์ จันตรี นางสาวอมรรัตน์ บุญนิสสัย
1010 05/07/2565 วัดเขาสมอระบัง
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี นางสาวอรุณี ไล้ทิม นางสาวเกศินี ขวัญใจ
1011 05/07/2565 วัดชลธาร
79 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สพป.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นางสมนึก อินทรเทพ นางสาวจตุพร วาทีเส้ง
1012 05/07/2565 บ้านวังคาง
400 หมู่ 3 ถนน- ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวสาริศา ชิณสีดา นายกิติศักดิ์ คณทา
1013 05/07/2565 บ้านศรีเจริญทอง
1 หมู่ 10 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 ฉะเชิงเทรา นางปริญญาภรณ์ บุษบากร นางสาวปาริชาติ ยอดแย้ม
1014 05/07/2565 บ้านกลาง
243 หมู่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นางเมตตา นาคมณี นางสาวโสวนีย์ จงแดง
1015 05/07/2565 บ้านหลุบเลา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47310
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นายทองอยู่ เพียรภายลุน นายธเนศ ศรีหาตา
1016 05/07/2565 บ้านไร่
12 หมู่ 3 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กำแพงเพชร นางกัญญาณัฐ โรจนวิเชียร นายสุรชาติ เกิดศรี
1017 05/07/2565 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
ตำบลท้ายบ้าน หมู่ - ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สพป.สมุทรปราการเขต 1 สมุทรปราการ นายวรัญญู อติศักดิ์กุล นางสาวจำเนียน อร่ามชัย
1018 05/07/2565 บ้านเหล่าค้อ
- หมู่ 12 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสาววราพร โยธาภักดี นางสังวาล เทียงธรรม
1019 05/07/2565 วัดไพรสณฑ์
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางภาวนา มีมาก นางสาวจิรารัตน์ จิตรพิทักษ์
1020 05/07/2565 บ้านหนองแข้โนนมาลา
- หมู่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
สพป.สกลนครเขต 1 สกลนคร นายอุทัน วงศ์ศรียา นางสาวเมธาวดี ศรีผายวงษ์
1021 05/07/2565 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล
18 หมู่ 3 ถนน- ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เชียงราย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน นายพายุ ศรีวงค์
1022 05/07/2565 อนุบาลกาบเชิง
809 หมู่ 17 ถนนสุรินทร์ - ช่องจอม ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3 สุรินทร์ นายมนตรี สายพญาศรี นายสุภาพ อ่อนน้อม
1023 05/07/2565 บ้านฉนวน
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 ชัยภูมิ นายสุรินทร์ จันจิตร นางพรรณราย พันเดช
1024 05/07/2565 วัดเดชานุสรณ์
64/2 หมู่ 6 ถนน- ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สพป.นครปฐมเขต2 นครปฐม นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล นายวรโชติ จันทร์ทอง
1025 05/07/2565 เขื่องในพิทยาคาร
435 หมู่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สพม.อบอจ อุบลราชธานี ดร.บุญธรรม กล้าหาญ นางปณิตา ทางทอง
1026 05/07/2565 บ้านเจียรพัฒนา
9 หมู่ 4 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
สพป.ตราด ตราด นางดวงมณี กสิพร้อง นางสาวกรุณา หอมสกุล
1027 05/07/2565 เถินวิทยา
182 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ลำปาง นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง นางสาวดลยา มะโนบาง
1028 05/07/2565 บ้านสัน
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ลำปาง นายวรเดช ศรีเดช นางสาวจรัสพร ไชยเครื่อง
1029 05/07/2565 วัดท่าสะอ้าน
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ฉะเชิงเทรา นางโนรี ประจำค่าย นางสาวสุมาพร ศรีวัง
1030 05/07/2565 บ้านหนองบัวน้อย
- หมู่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู นางสาวเนติมา เจนวรกุล นายปัญญา ยางศรี
1031 05/07/2565 บ้านแม่กุหลวง
87 หมู่ 1 ถนน- อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก เขต 2 ตาก นางธนันญดา ปวงคำใจ นางสาวอรณี ท้องฟ้าธำรง
1032 05/07/2565 ชัยชุมพลวิทยา
- หมู่ 11 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ นางสาวเพ็ญศิริ เรือนบุตร
1033 05/07/2565 บ้านแม่แมะ
132 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
สพป.ชม.เขต3 เชียงใหม่ นายอานนท์ ก๋าบุตร์ น.ส.จันศรีทอง ขวัญจิตต์วิจิตร
1034 05/07/2565 บ้านเขาล้าน
บ้านเขาล้าน หมู่ 8 ถนน- ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางปัทมาวดี อุปฐาก นางสาวปรางค์เนตร ทองจันทร์แก้ว
1035 05/07/2565 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
8 หมู่ 8 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190
สพป เลย2 เลย นายกิตติพงษ์ เทวดา นางสาวพชรพร วงษ์ไกรสร
1036 05/07/2565 แม่กุวิทยาคม
616 หมู่ 7 ถนน- ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพม.ตาก ตาก นางสาวลาวัลย์ เกติมา นายวรวิทย์ เฉลิมนรเศรษฐ์
1037 05/07/2565 สมุทรมณีรัตน์
222 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสุมาภรณ์ ดันงา นายฉัตรชัย บุญสุวรรณ
1038 05/07/2565 บ้านมะเริง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
สพป.นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นางจันทนา ชินขุนทด นางสาวบุษยา พิมพ์ทอง
1039 05/07/2565 บ้านดอนไทรงาม
- หมู่ ุ6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
สพป.ชพ1 ชุมพร สมทรัพย์ พันธุวงศ์ เกียรติศักดิ์ สุกใส
1040 05/07/2565 วัดบ้านหนองคึม
52 หมู่ 9 ถนน- ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 นครราชสีมา นายสุทัศน์ สมน้อย นางสาวอภิญญา ฉิมมาตา
1041 05/07/2565 บ้านสบสา
222 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นางจิรภา มีมิตรภาพ นางวนิชา เพ็ชรจรูญ
1042 05/07/2565 บ้านหัวนาคำ
53 หมู่ 7 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ นางสาวชูศิลป์ หาญวงค์
1043 05/07/2565 บ้านน้ำภาคน้อย
ไม่มี หมู่ ึ7 ถนนนาเมือง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สพป.พล.3 พิษณุโลก นางราตรี มีแหยม นางวารี ภูสิตตา
1044 05/07/2565 บ้านบ่อทอง
165 หมู่ 8 ถนน- ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
สพป.ชย.1 ชัยภูมิ นายจิระพงษ์ บุญเสนา นายประทีป เพ็งบ้านไร่
1045 05/07/2565 วัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร)
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายศิริชัย พุ่มพันธุ์ นายไพวัลย์ คนเพียร
1046 05/07/2565 บ้านโนนเต็ง
204 หมู่ 7 ถนนเมืองคง บ้านเหลื่อม ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 นครราชสีมา นายไกรวุฒิ สว่างเมือง นางพัชนี ขอเหนี่ยวกลาง
1047 05/07/2565 วัดหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกูล)
- หมู่ 4 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สพป.ชบ. เขต 2 ชลบุรี น.ส.สโรชา คล้ายพันธุ์ น.ส.กนกวรรณ มากเจริญ
1048 05/07/2565 วัดพนมเศษ
98 หมู่ 1 ถนน- ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางภาวินี เขาแก้ว นางสาวเกศริน วงษ์มั่น
1049 05/07/2565 หนองคายวิทยาคาร
1 หมู่ 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักงานเขตพท้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย หนองคาย นายเฉลียว สรสิทธิ์ นางสาวณัฎฐวี ศรีอุปัชฌาย์
1050 05/07/2565 บ้านท่าน้อย
โรงเรียนบ้านท่าน้อย หมู่ 11 ถนน- ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
สพป.นครศรีธรรมราชเขต4 นครศรีธรรมราช นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ์ นางสาวธมลพรรณ สินธ์ศิริมานะ
1051 05/07/2565 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ นางสาวกมลวรรณ ฉัตรเงิน
1052 05/07/2565 ขอนแก่นวิทยาลัย
242 หมู่ 2 ถนน- ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวสุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์ นางสาวเพ็ญนภา สีสีกอง
1053 05/07/2565 ไทรน้อย
127 หมู่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นนทบุรี นายสันติสุข สุขสมัย นางสาววารุณี โลแก้ว
1054 05/07/2565 บ้านทุ่งไพล
- หมู่ 1 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สงขลา นางประภาพรรณ ชุมดี ว่าที่ร.ต.ฉัตรชัย นาคปาน
1055 05/07/2565 บ้านนาอ่างม่วงคำ
328 หมู่ 4 ถนนเต่างอย - ภูพาน ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1 สกลนคร นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา นายสุรศักดิ์ ศรีนารัตน์
1056 05/07/2565 วัดโพธิ์แตงใต้ ฯ
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
สพฐ. พระนครศรีอยุธยา นางพนารัตน์ ขัดชุ่มแสง นางสาวสกุลณา วรรณพราหมณ์
1057 05/07/2565 บ้านบ่อทอง
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สงขลา นางสาวปวีณา จิตจริงใจ นางสาววรรณวนัช จิตมั่น
1058 05/07/2565 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา)
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
สพป.ราชบุรี เขต.1 ราชบุรี นางสาวรัตติยา ใจมุ่ง (รก) นายศิริชัย เงินถี
1059 05/07/2565 เขื่อนน้ำพุง
โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง หมู่ ุ6 ถนน- ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
สำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เข 1 สกลนคร นางสกลรัตน์ มุกดา นางสาววรรณนิภา ทับพิลา
1060 05/07/2565 บ้านหนองแห้ง
95 หมู่ 9 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สพป.มส.1 แม่ฮ่องสอน นายเจษฎา บุญพิทักษ์ นางเพชรดารินทร์ เยาวโสภา
1061 05/07/2565 บ้านสระนารายณ์
29 หมู่ 9 ถนน- ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน นายวัชิระ ท่องเเจ้ง
1062 05/07/2565 สายบุรีแจ้งประชาคาร
16 หมู่ - ถนนสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
สพม.ปัตตานี ปัตตานี นายเสรี ยีดอรอแม นายฉัตรชัย ฉิมประสิทธิ์
1063 05/07/2565 บ้านปรางคล้า
200/1 หมู่ 5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมาเขต 4 นครราชสีมา นางมาลัย มูลภักดี นางสาวศิริทิพย์ ศิริวิโรจน์
1064 05/07/2565 วัดคู้ลำพัน
72 หมู่ 3 ถนน- ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวปิยะพร วงษ์อุดม นายธีระธร รักษาศรี
1065 05/07/2565 ชุมชนบ้านหนองขุ่น
212 หมู่ 11 ถนนชยางกูล ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางกมลทิพย์ ดอกอินทร์ นายมนูญ ทองสุข
1066 05/07/2565 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า
- หมู่ 1 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพฐ สมุทรสาคร - นายศักริน มะขามป้อม
1067 05/07/2565 วัดคู้ลำพัน
72 หมู่ 3 ถนน- ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวปิยะพร วงษ์อุดม นายธีระธร รักษาศรี
1068 05/07/2565 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
116 หมู่ 10 ถนน- ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
สพป.สท1 สุโขทัย นายพิเชษฐ์ หมอนทอง นางนันทพร แก้วแท่
1069 05/07/2565 บ้านไสกุน
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน นางสาวจันทร์จุลีย์ นวลใหม่
1070 05/07/2565 บ้านป่าลาน
9/1 หมู่ 3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายสุรพล จริยา นางสาวศนันธฉัตร คำคุณ
1071 05/07/2565 โสภณศิริราษฎร์
115 หมู่ 5 ถนน- ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ราชบุรี นางปิยนุช โรจนกุล นางสาววรัญชลี นรินทร์
1072 05/07/2565 บ้านคลองสูบ
57/1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
สพป.ชพ1 ชุมพร นายณรงค์กร เยี่ยมไธสง นางสาวปวีณา ศรีสุวรรณ
1073 05/07/2565 ประถมทวีธาภิเศก
160 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นางสาวสุปราณี อุปรา นางสาววาสนา ปั้นไล้
1074 05/07/2565 บ้านลำอีซู
191 หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ นางสาวกันยารัตน์ รักอู่
1075 05/07/2565 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์)
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ฉะเชิงเทรา ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง นายสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด
1076 05/07/2565 บ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
485 หมู่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 200220
สพป.ชบ 1 ชลบุรี นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคิน นางสาววรรณภา ประจวบโชค
1077 05/07/2565 บ้านดอนมะขาม
- หมู่ 1 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
สพป.เพชรบุรี เขต1 เพชรบุรี นางสาวมยุรี แสนสุข นางสาวปาริตา ขำนุรักษ์
1078 05/07/2565 บ้านเขาไม้เกวียน
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 สระบุรี นายประสงค์ สุขเอิบ นางสาวมลฤดี ศรีสะอาด
1079 05/07/2565 กะเปอร์วิทยา
36/9 หมู่ 8 ถนน- ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง ระนอง นางวาสนา คงแก้ว นายสมบูรณ์ ศิลธรรม
1080 05/07/2565 บ้านหนองหมี
100 หมู่ 10 ถนน- ตำบลโคกว่าน อำเภอกิ่งอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บร.3 บุรีรัมย์ นายประสิทธิ์ โคตรภูธร นางนัฐกาวัลย์ มณีศรี
1081 05/07/2565 บ้านเจดีย์โคะ
163 หมู่ 6 ถนนแม่สอด -อุ้มผาง ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก เขต๒ ตาก นายเอกณริน ไชยพล นายนัทวุฒิ กะตะสีลา
1082 05/07/2565 วัดเนินพระ
60 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางอรณิชชา วรรณฑาณะ นางสาวจารุวรรณ ฉลาดแหลม
1083 05/07/2565 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
77 หมู่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สพป.สป.2 สมุทรปราการ นายประวัติพงษ์ รอดกลาง นางสาวจารุวรรณ ประสงค์สุข
1084 05/07/2565 บ้านสังเคิล
ไม่มี หมู่ 4 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ นางน้ำผึ้ง หายทุกข์ นางสาวศิรินภา เมรัตน์
1085 05/07/2565 บ้านม่วงนาสีดา
๐ หมู่ ๗ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นพ.๒ นครพนม นายทรงศักดิ์ สารรัตน์ นายชุมพล ไชยพันธุ์
1086 05/07/2565 อนุบาลอุบลรัตน์
166 หมู่ 4 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นายสุรชิน วิเศษลา นายจักรวาฬ หร่องบุตรศรี
1087 05/07/2565 บ้านใหม่โพธิ์งาม
102 หมู่ 7 ถนน- ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สุโขทัย นางสาวนรินทร์ อินทะนัก นางสาวเพิ่มพูล วิชาช่าง
1088 05/07/2565 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
243 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง นางสาวยุภาพร สีหานาท
1089 05/07/2565 บ้านนายายหม่อม
2 หมู่ 4 ถนน- ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวนลินทิพย์ พรหมสังข์ นางสาวจันทร์จุฬา ใจกว้าง
1090 05/07/2565 บ้านสายน้ำทิพย์
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายสมเกียรติ ทองนวล นางสาวณัฐฐินันท์ พัฒนาสิริโชค
1091 05/07/2565 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายวิระชาติ ยาทองไชย นางกรนันท์ หาสุข
1092 05/07/2565 บ้านนายาง
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
สพป.หนองคาย เขต2 หนองคาย นางนวลปรางค์ หลักมี นางสาวพลอยวรินทร์ ดอนทะนาม
1093 05/07/2565 แหลมรังวิทยาคม
47 หมู่ 12 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
สพม.พิจิตร พิจิตร นางสาวศิรินาฏ เจาะจง นายสาคร ภู่สอง
1094 05/07/2565 บ้านหมากแข้ง
133 หมู่ 1 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สพป.อุดรธานี เขต1 อุดรธานี นายสมพงษ์ พลบูรณ์ นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณ
1095 05/07/2565 บ้านโนนทอง
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
สพป.ชัยภูมิเขต2 ชัยภูมิ นางกรณิการ์ คันธา นางกรณิการ์ คันธา
1096 05/07/2565 วัดแหลมมะเกลือ
120/1 หมู่ 12 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สพป.นครปฐม เขต1 นครปฐม นางณัฐชิมา อินทรโคราช นางสาวภัทริน ขมิ้นทอง
1097 05/07/2565 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร นายเอกรัตน์ เชื้อวังคำ
1098 05/07/2565 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม
62/8 หมู่ 3 ถนน9กิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรีเขต3 ชลบุรี นางปริญา พีรปรัชญา นางสาวบุษบามินตรา วรจิตติ
1099 05/07/2565 อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นว.3 นครสวรรค์ นายสิทธิพงศ์ สั่งศร นางสาวทวีลาภ อ่อนคำ
1100 05/07/2565 วัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร)
97 หมู่ 3 ถนนนวเขตใต้ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ นายเอกภัท เจริญสมัย
1101 05/07/2565 บ้านท่าขนอน
181 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม นางสาวจุฑารัตน์ จินากุล
1102 05/07/2565 บางพลีราษฎร์บำรุง
154 หมู่ 8 ถนน- ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สพม สมุทรปราการ สมุทรปราการ นายวิชาญ กิ่งก้าน นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี
1103 05/07/2565 ลำน้ำพอง
1 หมู่ 7 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นายกฤษณา กิตติลาภ นายกฤษณา กิตติลาภ
1104 05/07/2565 วัดวังหิน
70 หมู่ 1 ถนนวัดวังหิน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นายอุดร ภักสุวรรณ นายภูริภัทร จรูญฉาย
1105 05/07/2565 บ้านบางสำโรง
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน นางสาวสุพรรษา กรเพชร
1106 05/07/2565 บ้านแท่นบัลลังก์
- หมู่ 9 ถนน- อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บร.3 บุรีรัมย์ นางนันท์นภัส หอยมุกข์ นางสุรางค์ศรี ยืนยงชาติ
1107 06/07/2565 โรงเรียนบ้านงิ้ว
165 หมู่ 10 ถนนบ้านงิ้ว - หัวทะเล ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ นางสาววันวิสา คำจันดา นางบุญหลาย แต่งทรัพย์
1108 06/07/2565 บ้านค้างภิบาล
217 หมู่ 1 ถนน- อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
กระทรวงศึกษาธิการ ตาก นายณัฐพล เตชะพลี นายเทพพิทักษ์ กันไวย์
1109 06/07/2565 บ้านร่องเจริญ
444 หมู่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.รบ1 ราชบุรี นายสุรพล อบมายันต์ นายกฤษศักดา พริกทอง
1110 06/07/2565 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว
254 หมู่ 4 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
สพป.หนองบัวลำภูเขต1 หนองบัวลำภู นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา นายคินทรภพณ์ สุทธิทรัพย์ภิญโญ
1111 06/07/2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
134 หมู่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายอรุณ รอดสันติกุล นายธนากร คงช่วย
1112 06/07/2565 บ้านม่วงคำ
125 หมู่ 7 ถนน- ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เชียงราย นายสวิ๊ก เสือไว นางพงษ์เพ็ญ แก้วดอนดุก
1113 06/07/2565 บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี นายวิริยะ เหลาลา
1114 06/07/2565 กำแพงดินพิทยาคม
- หมู่ 2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220
สพม.พิจิตร พิจิตร นายวิฑูรย์ คำจริง นางสาวอรุณลักษณ์ ธัญรัตน์ทวีลาภ
1115 06/07/2565 วัดควนส้าน
105 หมู่ 6 ถนนมะนาวหวาน ป่าพาด ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางอาคม สุขกลับ นางสาวอรอุมา เกลี้ยงกลม
1116 06/07/2565 เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง
399 หมู่ 6 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นายสรรค์ชัย คำอุดม นางสาวจิตราภรณ์ สีดางาม
1117 06/07/2565 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
69 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นายประจวบ วงษ์บ้านดู่ นางสาววิไลวรรณ ตามเมืองปัก
1118 06/07/2565 บ้านน้ำโจน
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายมนตรี ถิรชญานันท์ นางสาวพิศมัย นุ่มนวล
1119 06/07/2565 บ้านสร้างเสี่ยน
- หมู่ 3 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู นายทิวากร ศรีชาติ นายเกษม กองเกิด
1120 06/07/2565 บ้านห้วยน้ำลาด
13/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายบุญเรือง ยอดฉิมมา นายรัตนพล กลมเกลียว
1121 06/07/2565 โซ่พิสัยพิทยาคม
394 หมู่ 3 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
สพม.บึงกาฬ บึงกาฬ ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ นางสาวจริยาภรณ์ สัตย์ธรรม
1122 06/07/2565 บ้านจารย์
1133 หมู่ 6 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายประเทือง คงวัน นางสุกัญญา หาประโคน
1123 06/07/2565 อาจสามารถวิทยา
340 หมู่ 12 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
สพม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร นายบุญอนนันต์ โสปะติ
1124 06/07/2565 วัดหัวเวียง(เขมสุทธิวิทยาคาร)
0 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
สพป อย2 พระนครศรีอยุธยา นางจุไรรัตน์ ศรีสุข นางสาวจันทร์จิรา ธรรมจุฬา
1125 06/07/2565 บ้านคลองมะละกอ
๑๕ หมู่ ๑๘ ถนน- ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ สระแก้ว นางสาวจันที บุญตา นางสาวสุกัลยา ราชอารีย์
1126 06/07/2565 วัดบางกะไชย (สวนโพธิรัตนบำรุง)
2 หมู่ 8 ถนน- ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นางสาวนันท์ณภัทร จิตรถวิล นางสาวขนิษฐา พรตเจริญ
1127 06/07/2565 บ้านโนนรัง
112 หมู่ 2 ตำบลบ้านกู่ อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายถาวร บุ้งทอง นายเมธีพงษ์ พุทธจันทร์
1128 06/07/2565 บ้านมาบมะไฟ
120 หมู่ 12 ถนน- ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พิจิตร นางสาวรมิดา บุญจันทร์ นางสาวระมิตรา จุมปา
1129 06/07/2565 วัดศรัทธาภิรม
83 หมู่ 3 ถนน- ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี นายสุธีร์ เครือวรรณ์ นางสาวสิวินีย์ บุญเงิน
1130 06/07/2565 บ้านหนองโพธิ์
66 หมู่ ึ7 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี นางสาวธิดา ลือวันคำ นางสาวอโนชา พุกพันธุ์
1131 06/07/2565 โคกล่ามพิทยาคม
195 หมู่ 2 ถนน- ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นางสาวเรวดี มนตรีพิลา นายอาทิตชัย นามไพร
1132 06/07/2565 ดอยเต่าวิทยาคม
153 หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260
สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ นางสาวสมจิต ตาคำแสง นางสาวอารยา จันทร์ตา
1133 06/07/2565 วัดโคกทอง(บวรวิทยา)
49 หมู่ 12 ถนน- ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสาวพันธ์ทิพย์ นาควิเชียร ว่าที่ร.ท.ธนภัทร สิทธิสน
1134 06/07/2565 บ้านน้ำซับเจริญ
406 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว นายจักรพันธ์ เรือนตะขบ
1135 06/07/2565 บ้านหนองแปน
1 หมู่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
สพป.สน.1 สกลนคร นายนิคม สีสิงห์ นางสาวกนกพร สารเงิน
1136 06/07/2565 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
202 หมู่ 8 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย นายธีระวุฒิ ซาวเจริญ นางสาวณัฏฐวรนุช ชุมภูทอง
1137 06/07/2565 วัดพรุเตียว
โรงเรียนวัดพรุเตียว หมู่ 1 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
สพป.กระบี่ กระบี่ นางลดาวรรณ แสงทอง นางศิริรัตน์ เรืองอร่าม
1138 06/07/2565 สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
- หมู่ ึ7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางนิภาพร จำปางาม นางปิยธิดา ขุนทอง
1139 06/07/2565 หนองหลวงวิทยานุกูล
135 หมู่ 12 ถนน- ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สกลนคร นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช นางสาวจตุพร เพ็ชรพูล
1140 06/07/2565 บ้านละว้า
- หมู่ 5 ตำบลเมืองเฟีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สพป.ขอนแก่น เขต2 ขอนแก่น นายอุทัย ไลไธสง นางศิริโสภา สะท้านถิ่น
1141 06/07/2565 วัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์)
10/1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉช.2 ฉะเชิงเทรา นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์ นางสาวประภัสสร วงษ์กำภู
1142 06/07/2565 บ้านหนองอรุณ
0 หมู่ 11 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สพป.ขก.3 ขอนแก่น นายประเสริฐ อำพล นางพรทิพย์ จันชารี
1143 06/07/2565 บ้านเนินสุวรรณ
- หมู่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นางสาวสุกัญญา คอนสาร นางสาวกาญจนา จารี
1144 06/07/2565 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
204/10 หมู่ 1 อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นางดารารัตน์ ผิวผัน นายชัยวี ขจรคุณความดี
1145 06/07/2565 อนุบาลค่ายบางระจัน
7/4 หมู่ 3 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี นายสมหมาย พลทวี น.ส.สุนิศา ยืนยง
1146 06/07/2565 ศูนย์เด็กเล็กบ้านหัวโนน
บ้านหัวโนน หมู่ 1 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด นายปริญญา ฉ่ำมณี กฤษณา สุวรรณยุทธ์
1147 06/07/2565 สวนป่าเขาชะอางค์
392 หมู่ หมู่.2 ถนน- ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี นางสาวศิริพรรณ ติละกุล นางอุไรวรรณศ์ ปรีดาธนศักดิ์กุล
1148 06/07/2565 วัดนางพระยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สพฐ. นครศรีธรรมราช นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง นางสาวพักตร์พิมล เหมทานนท์
1149 06/07/2565 บ้านป่าผาง
191 หมู่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายอนุรักษ์ บุญจันทร์ นายสมคิด เพ็งอินทร์
1150 06/07/2565 นครไทย
265 หมู่ 4 ถนน- ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นางพิมพ์นารา นุปิง นายละไม สารี
1151 06/07/2565 บ้านวังข่อย
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายเนื่อง โตเขียว นางสาวพูนทรัพย์ วังกรานต์
1152 06/07/2565 วันทีสถิตย์พิทยาคม
200 หมู่ 5 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
สพม.พิจิตร พิจิตร นางสาวเอมอร เสือปรางค์ ส.ต.ต.ศิริพล เจียมประกอบ
1153 06/07/2565 อนุบาลปากท่อ
163 หมู่ 5 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
สพป รบ.1 ราชบุรี นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์ นายพิสิทธิ์ แสนกล้า
1154 06/07/2565 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง
200 หมู่ 4 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นางสาวรุ่งนภา ลมพัด นางสาวมณิภา ดีไทยสงค์
1155 06/07/2565 บ้านคลองคุ้ย
123 หมู่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม นางอัจจิมา สุจริต
1156 06/07/2565 บ้านลานวิทยาคม
48 หมู่ 1 ถนนหินตั้ง - หนองสองห้อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นายชัยภร สีมาตร นายพรมสันต์ ชานนท์เมือง
1157 06/07/2565 บ้านเขากวางทอง
115 หมู่ 3 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นายมนตรี รงค์ทอง นางพัชรา มั่นตอพงษ์
1158 06/07/2565 ชุมชนบ้านทรายขาว
197 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
สพป.เลย เขต 2 เลย ว่าที่ร้อยตรีเสถียร พยุงตน นายนิตย์ ขาวดา
1159 06/07/2565 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
264 หมู่ 6 ถนน- ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สพป.ชม.3 เชียงใหม่ นายวสันต์ ทองเงิน นางปุณิกา อินสุวรรณ์
1160 06/07/2565 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
95 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แพร่ นายบรรหาร อนันชัย นางสาวมณีนุช มงคล
1161 06/07/2565 บ้านคลองบางไผ่
128/2-3 หมู่ 4 ถนน- ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต.1 ระยอง นางสาวบงกชธร เพิกนิล นางสมพิศ ม่วงไหมทอง
1162 06/07/2565 บ้านหนองกุ่ม
167 หมู่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย นางเพริดพักตร์ พรมลัทธิ์
1163 06/07/2565 บ้านดอนสุวรรณ
60 หมู่ 6 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสาววิภาทิพย์ คงด้วง นายเกียรติศักดิ์ แสงขวัญ
1164 06/07/2565 วัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2 หมู่ 9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สพป.จันทบุรี เขต1 จันทบุรี นางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ นายพิริยะ แสนเสนาะ
1165 06/07/2565 โคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นายเสกสัณห์ ลุนบง นายสิทธิราช พิมพุฒ
1166 06/07/2565 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
567 หมู่ - ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
สพม.กท.2 กรุงเทพมหานคร นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย์ นางศศฺิรินทร์ ขันติวรพันธ์ุ
1167 06/07/2565 บ้านนาวง
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
สพป.พัทลุง 1 พัทลุง นางวรุณี ศรีทองช่วย นางสาวบุษยมาส จันทมาส
1168 06/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่
99 หมู่ 3 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด นายปริญญา ฉ่ำมณี นางนิชพร รัฐราษฎร์
1169 06/07/2565 บ้านสี่แยกสามัคคี
- หมู่ ุ6 ถนน6 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นายประยุทธ จีนเมือง นางสาวสุภาพร แก้วสุขศรี
1170 06/07/2565 บ้านปลัด
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายสมศักดิ์ ชาติสม นางสาวชลทิชา ทองหย่อน
1171 06/07/2565 บ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์๓)
10/2 หมู่ 6 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นางสาวพนุชดา จินากูล นางสุรีย์ จันทร์ศรี
1172 06/07/2565 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"
222 หมู่ 2 ถนน- ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มุกดาหาร นางศิวพร อาจหาญ นายคชานน สุวรรณพันธ์
1173 06/07/2565 อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย
123 หมู่ 1 ถนน- ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เทศบาลตำบลกมลาไสย กาฬสินธุ์ นางฉันทรุจี พรมเกตุ นายไชยวัฒน์ เนาวะเศษ
1174 06/07/2565 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
11 หมู่ 22 ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น นางสุจิตรา ดวงจิตร นางวรัญญา นาใจตรึก
1175 06/07/2565 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม
100 หมู่ 6 ถนน- ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220
สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร นายบริพัฒน์ หมอกมืด นางสาวทัศนีย์ ปานรัก
1176 06/07/2565 บ้านอาบช้าง
โรงเรียนบ้านอาบช้าง หมู่ 19 ถนน- ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 หนองบัวลำภู นางพรชนก วิลัยลาน นางสาวจินต์ณภาดา ทองเพ็ง
1177 06/07/2565 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ นางสาวกาญจ์กัลยา คำทะเนตร
1178 06/07/2565 วัดบางแหวน
- หมู่ 4 ถนน- อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สพป.ชพ 1 ชุมพร นางภัทรพร บุญหนา นางสาวกานต์มณี ธราธรเลิศพงษ์
1179 06/07/2565 หนองปลาหมอพิทยาคม
100 หมู่ 8 ถนน- ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพม.ราชบุรี ราชบุรี นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค นายวิชาญ ลังกาแกม
1180 06/07/2565 บ้านหนองเข้
3 หมู่ 7 ถนน- ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นางสาวพิมภา ช้างน้ำ นางสาวสุชญาภัค สีผึ้ง
1181 06/07/2565 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง
22 หมู่ 11 ถนน- ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป. ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางวันทนา มุลเมืองแสน นางสาวจริญญา ระเมาะ
1182 06/07/2565 วัดลาดเขาปูน
- หมู่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี นายอนุวัฒน์ สง่าในเมือง นายฉัตรชัย สิงห์มณี
1183 06/07/2565 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) หมู่ 3 ถนน- ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
สพป.นครนายก นครนายก นางกรณ์ชนก พรมมา นายเฉลิมโชค โพธิ์สะ
1184 06/07/2565 บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
999 หมู่ 3 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จันทบุรี นายคมกริช อันทรง นางนงพร ผิวพรรณ
1185 06/07/2565 วัดช่อม่วง
107 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพชรบุรี นางสาวสายใจ อยู่ฉิม นางสาวญาดา ศรีสุวรรณ
1186 06/07/2565 ปากจอกวิทยา
0 หมู่ 3 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นายประนม แสงเดือน นางสาวพัชราภรณ์ ทองแสน
1187 06/07/2565 บ้านเล็บเงือก
1 หมู่ 4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต2 ขอนแก่น นายจำนงค์ สีคำบ่อ นางสาวกรกนก โทเวียง
1188 06/07/2565 บ้านบางน้อย
185 หมู่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช นายบำรุง บุญฤทธิ์ นางสาวจุไรพร แสงทอง
1189 06/07/2565 วัดปลวกเกตุ
- หมู่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
สพป.รย1 ระยอง นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐ นางสาวเสาวนิต มีสิน
1190 06/07/2565 บ้านลำทะเมนชัย
111 หมู่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.นม.7 นครราชสีมา นายภัทรพงษ์ วรรณกุล นางสาววาสนา ทิพย์พรมราช
1191 06/07/2565 อนุบาลแม่สรวย
109 หมู่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เชียงราย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว นายสิทธิโชค พันธ์วาณิชกุล
1192 06/07/2565 บ้านหัวฝาย
161 หมู่ 10 ถนน- อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นายธวัติไชย ต้องใจ นางสาวธัญญาลักษณ์ หงส์สิงห์
1193 06/07/2565 บ้านวังหวาย
64/30 หมู่ 3 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางทวีวรรณ จันทนาคิน นางสุภาภรณ์ ศรีทิพย์
1194 06/07/2565 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
28 หมู่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย นายบุญเกิด เผือกใต้ นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
1195 06/07/2565 บ้านไร่พัฒนา
๖ หมู่ ๗ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ลพบุรี นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วง นางสาวมณฑิชา วิริยะ
1196 06/07/2565 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
340 หมู่ - ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
สพม.กท.2 กรุงเทพมหานคร นายเกษม วิจิโน นางสาวกรณ์รัชต์ตา บุญอ่ำ
1197 06/07/2565 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
- หมู่ 12 ถนนสัญจรพานิช ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายเฉลิมชัย ศรีชาติ นางสาวสายใจ พวงเพชร
1198 06/07/2565 บ้านบางปรง
37 หมู่ 3 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สพป.ตราด ตราด นายภิญโญ ผลไธสง นางสาวเมธาวี เลิศศรี
1199 06/07/2565 บ้านขุน
128 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์ นางสาวจิรนันท์ คำปัน
1200 06/07/2565 พระครูพิทยาคม
- ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นายเสริม วันภักดี นายชยันต์ ขันงาม
1201 06/07/2565 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
98/7 หมู่ 1 ถนน- ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูล นายธนาคาร จันทร์เงิน
1202 06/07/2565 บ้านดงโคร่ง
21 หมู่ 2 ถนน_ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สพป.กจ.3 กาญจนบุรี นางวัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง นางสาวนาราภัทร รัตนะหงสา
1203 06/07/2565 ทับสะแกวิทยา
14 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ หูทิพย์ นางสาวชาลิณี บุญศรี
1204 06/07/2565 บ้านคลองไคร
- หมู่ 10 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170
สพป.กระบี่ กระบี่ นางพิชญาณ์มญธุ์ ศรีวิเศษ นางสาวทิพรัตน์ สุขยัง
1205 06/07/2565 บ้านคันแท
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ นางสาวทิวารัตน์ ทัศทอง
1206 06/07/2565 กาวิละวิทยาลัย
451 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายมงคล กาเหว่า นายศุภชัย ศรศักดา
1207 06/07/2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ
888 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชียงใหม่ นางสาวเรณู มามาตร นางสาวปาริชาติ กันทะเสนา
1208 06/07/2565 บ้านหินลูกช้าง
200 หมู่ 4 ถนน- อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81190
สพป.กระบีา กระบี่ นางกัลยาณี ลีสุรพงศ์ นางสาวพัชรินทร์ กิจรุ่งวัฒนากร
1209 06/07/2565 บ้านหนองบอน
208 หมู่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สพป.ระยอง เขต1 ระยอง นายกฤษดา อรุณแสงฉาน นายศุภากร นามโคตร
1210 06/07/2565 บ้านวังเวินกุดหล่ม
0 หมู่ 8 ถนน- ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ขอนแก่น นายภูวัตนันทน์ จันที นายวิทยา นูสีหา
1211 06/07/2565 ยางนาดีราษฎร์ดำรง
บ้านยางนาดี หมู่ 10 ถนน- ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ นางอุไร กางกรณ์ นางสาวพรวิมล วงษ์คำอุด
1212 07/07/2565 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
- หมู่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายธีรวัฒน์ จันทศร นางสาวณิชารีย์ การปลูก
1213 07/07/2565 บ้านหนองปากดง
65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1 กำแพงเพชร นางวันดี มีสุข นางกษมาพร พิรส
1214 07/07/2565 วัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์)
54 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เทศบาลบางพลับ นนทบุรี นางนิลุบล ช่วงโชติ ว่าที่ร้อยตรีศรราม อุส่่าห์ดี
1215 07/07/2565 ชุมชนบ้านท่าศิลา
231 หมู่ 8 ถนน- ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ สกลนคร นายชัยวัฒย์ ทิพย์บุญชู นายสุรัส แสบงบาล
1216 07/07/2565 บ้านดอนเสาธง
132 หมู่ 3 ถนน- ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด นางสาวอนุสรา เสือเพชร
1217 07/07/2565 บ้านจอกขวาง
184 หมู่ 26 ถนน- ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์ นางสาวพัชรา มาตแท่น
1218 07/07/2565 สาธิเทศบาลนครระยอง
30 ถนนหน้าวัดตรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เทศบาลนครระยอง ระยอง ผอ.พรทิพย์ เวชกามา นางสาวภาวิณี พูลน้อย
1219 07/07/2565 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ 15 ถนน- ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
สพป.ชพ.1 ชุมพร นางสาวสุดใจ ดำคำ นางนาตยา นุ่นแก้ว
1220 07/07/2565 อนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว
101 หมู่ 1 ถนน- ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
อปท. ตรัง นายอำนวย สุวรรณพัฒน์ นางสาวจุฑามาศ หะหมาน
1221 07/07/2565 บ้านสวนผึ้ง
ุุุ666 หมู่ 1 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสางทัศนีย์ ภักดีงพงษ์ นายณัฐวุฒิ ศุภกรวรากุล
1222 07/07/2565 ราชประชานุเคราะห์๑๔
298 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
สพป.หนองคายเขต1 หนองคาย นายสุพรหม ทาเภา นายนิวัฒน์ ศรีสุดตา
1223 07/07/2565 บ้านฮ่างต่ำ
50 หมู่ 10 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สพป.เชียงใหม่ เขต3 เชียงใหม่ นายยุทธนา วงค์ใหญ่ นางสาวภัทร์วดี ปัจจ่ารี
1224 07/07/2565 วัดพเนินพลู
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสุนิสา ชุ่มมงคล นางสาวภราดา ชาเทราช
1225 07/07/2565 วัดแสงมณี
- หมู่ 3 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น นางสาวโสรยา ดุสิรัตน์
1226 07/07/2565 บ้านโคกผักหอม
151 หมู่ 2 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อุดรธานี นางนิลุบล ชุมแวงวาปี นางสาวจรรยา ภูมิโยชน์
1227 07/07/2565 บ้านศรีบุญเรือง
146 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
สพป.ลป.3 ลำปาง ว่าที่ร้อยตรีนิวัตน์ กิติคำ นางสุภาพ พูดตรง
1228 07/07/2565 บ้านสักพัฒนา
130 หมู่ 10 ถนน- ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เชียงราย นางรุ่งจิตร ลือยศ นายดณุพล จิตประสงค์
1229 07/07/2565 บ้านแม่คะ
248 หมู่ 1 ถนนฝาง-แม่สรวย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล นางสาวสรรชนีย์ สิงห์ใจ
1230 07/07/2565 วัดเภตราสุขารมย์
70/3 หมู่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นายทนงค์ สวัสดิ์ล้น นางสาวสุภาพร แสงใส
1231 07/07/2565 วัดศิริมงคล
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายเกียรติกูล เหล่ากอดี นางสาวศศิวิมล พงศ์เลิศวาที
1232 07/07/2565 บ้านหนองรี
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษสประถมศึกษากำแพงเพชรเขต๑ กำแพงเพชร นายจิรวัฒน์ จิตชัยภรณ์ นางสาววรรนภา บุตรดี
1233 07/07/2565 บ้านป่ากะพี้
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
สพป อุตรดิตถ์ เขต1 อุตรดิตถ์ นายสมพงษ์ ธรรมชัย นางสาวศศิวิมล เกษร
1234 07/07/2565 โรงเรียนบ้านเสือบอง
95 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางสิริทร คงคูณ นางสาวอัจฉรา ขันธวิทย์
1235 07/07/2565 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 หนองบัวลำภู นายธวัชชัย สุขอ้วน นางสาวปิยะนุช แก้วอินทร์
1236 07/07/2565 วัดเนินพระปรางค์
29 หมู่ 5 ถนนบางลี่ -หนองวัลย์เปรียง ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สพ 2 สุพรรณบุรี นางหนึ่งฤทัย พระสุทา นายสุวิจักขณ์ สระทองยอด
1237 07/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง
ม.1 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กำแพงเพชร นางปรวรรณ ไตรวาท นางน้ำค้าง ใจกันทา
1238 07/07/2565 บ้านราษฎร์ประสงค์
- หมู่ 10 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
สพป.ปข.1 ประจวบคีรีขันธ์ นางโสภัทรา บุ่งหวาย นางสาวแพรนภา คาร
1239 07/07/2565 บ้านวังใหม่
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
สพป.ลำปาง เขต 3 ลำปาง นายมานิตย์ อวดห้าว นางสาวมณฑกานต์ ศรีอัญชลีกร
1240 07/07/2565 ชุมชนวังหิน
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น ดร.พิมาน โทวิรัตน์ นายบุญมา คนรู้
1241 07/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว
10 หมู่ 13 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ สมุทรปราการ นางสาวพรทิพย์ สิมมา นางสาววรรณวิสา ยังคง
1242 07/07/2565 บ้านบากเรือดอนเรือ
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายภควิชญ์ เหลี่ยมโลก นางสาวน้ำทิพย์ สาระธร
1243 07/07/2565 บ้านม่อนปิ่น
13 หมู่ 3 ถนน- ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สพป.เชียงใหม่เขต 3 เชียงใหม่ นางรัชนีกร นันทะเสน นางสาวอรจิรา มหารัตน์
1244 07/07/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ)
190 หมู่ 6 ถนนท่าฮ่อ- เชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
องค์การบริหารส่วนตำบบทรายขาว เชียงราย นายสุนัน สมสีดา นายศราวุฒิ
1245 07/07/2565 บ้านตาลเหนือ
32 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
สพป.ชม.5 เชียงใหม่ นางชนิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ นางสาวกนกภรณ์ เม็ดโท
1246 07/07/2565 สกลวิสุทธิ
45 หมู่ 2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นางสาวอาภรณ์ ญานวัฒนะ นางสาวนิศาชล โชคโภคาทรัพย์กุล
1247 07/07/2565 วัดวังขรี
71/1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นายวิทยา หอมเกตุ นางสาววิภาวรรณ ช่วยพิทักษ์
1248 07/07/2565 บ้านหนองละลอก
โรงเรียนบ้านหนองละลอก หมู่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นายอนันต์ บุญเรืองเศษ นางสาวอิงชนก มงคลธง
1249 07/07/2565 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
3/1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี นางวราพร เวชพันธ์ นางสุธารัตน์ บุญเอี่ยม
1250 07/07/2565 โนนตาวิทย์
80 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
สพป.นครราชสีมาเขต 2 นครราชสีมา นายชวาล สุดเวียง นางสาววราลักษณ์ สิงห์นอก
1251 07/07/2565 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170
สพป.กระบี่ กระบี่ นางสุริยา จุลภักดิ์ นางสาวสุชาดา เส้งโสด
1252 08/07/2565 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา
บ้านตลาดไทร หมู่ 1 ถนน- ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
สพป.นครราชสีมาเขต7 นครราชสีมา นายศิริชัย ปิ่นศิริ นายวรพจน์ สินศิริ
1253 08/07/2565 บ้านโค้งรถไฟ
111 หมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ลพบุรี นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วง นางสาวสุมิตรา ดียา
1254 08/07/2565 บ้านกุดน้ำใส
110 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 มหาสารคาม นายสมชาย ทองดวง นายชนะพล มัชปะโต
1255 08/07/2565 โนนเจริญพิทยาคม
120 หมู่ 1 ถนนพาชี-โนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ นางสาวเขมสิตา ตำรารัมย์
1256 08/07/2565 ยางรากวิทยา
124 หมู่ 12 ถนน- ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250
สพม.ลบ. ลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ เอื้อสลุง นายณัฐพล จักรเพขร
1257 08/07/2565 เทศบาล๒ชำนาญอนุเคราะห์
489 หมู่ 1 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย นางสาวฐิติวรดา จันทำมา นายสุริยา พลหลวงศรี
1258 08/07/2565 โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางกฤติยา เกษแก้ว นางสาววาสนา ภูมิศาสตร์
1259 08/07/2565 บ้านดงยาง1
- หมู่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มุกดาหาร นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว นางนภาพร แสนโสม
1260 08/07/2565 ไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม)
2/1 หมู่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี ว่าที่ร้อยเอกสมพร สุวรรณรังค์ นายบุญยัง เจริญฉิม
1261 08/07/2565 ชุมชนเอื้องก่อนาดี
- หมู่ 13 ถนนดอนถ่อน นาชุม ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายพิทยา เยียวรัมย์ นายไตรภพ โคตรมิตร
1262 08/07/2565 สังวาลย์วิทย์ 3
55 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ นายณัฐวุฒิ ใจคำ
1263 08/07/2565 บ้านสงเปลือย
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
สพป.สกลนครเขต 2 สกลนคร พรประภา ระศรีจันทร์ นางสาวเปมิกา ประจงจิตร์
1264 08/07/2565 บ้านช้างข้าม
4/8 หมู่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สพป.จบ 2 จันทบุรี นายเสกสรร สุขเลิศ นางสาวสุนิสา เติมแต้ม
1265 08/07/2565 บ้านหนองขนาน
- หมู่ ุ6 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
สพป.ศก เขต 4 ศรีสะเกษ นางสาวมาริษา พานจันทร์ นางสาวอุทัยรัตน์ ปรือปรัก
1266 08/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกอง
310/2 หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. กำแพงเพชร นางเกียติกร จันตาวงค์ นางสาวศศิชา วงษ์อินทร์
1267 08/07/2565 บ้านโพธิ์ไชย
47 หมู่ 6 ถนน- ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น นายปารณัท รุจิชยากูร นางสาวจิราภรณ์ ชมพู
1268 08/07/2565 วัดมาบชลูด
60 โรงเรียนวัดมาบชลูด ถนนมาบชลูด-เเหลมสน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางบุญเรือง ถ้ำมณี นายวิชิต นามสิงษา
1269 08/07/2565 บ้านสงาว
รร.บ้านสงาว หมู่ ๔ ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สพป.เลย เขต๑ เลย นางสุพรรณี กุลภา นางสุพรรษา อินตะนัย
1270 08/07/2565 สบมายสามัคคีวิทยา
189 หมู่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ลำปาง นางวิภารัตน์ สรรเสริญ นางสาวบุญพิทักษ์ จำรัส
1271 08/07/2565 บ้านห้วยมะไฟ
132 หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวปาณญดา ตั้งรุจวัฒนา นางสาวรุ่งนภา กิจวนาวรรณ
1272 08/07/2565 บ้านสี่แยก
บ้านสี่แยก หมู่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นางสุมาลี ถามั่งมี นางภัควดี พรมสอน
1273 08/07/2565 เทศบาลวัดใหญ่
2222 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายโสภิตพงษ์ ช่วยสกุล นางมนยุพา ใจดี
1274 08/07/2565 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
151 หมู่ 7 ถนน- ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม นางสาวจิราพร ศรีจันทร์
1275 08/07/2565 บ้านเกาะไม้แหลม (สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์)
ุุ66 หมู่ 6 ถนน- ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวจันทิมา ศรีเมือง นางสาวรตนพร กล้วยนิจ
1276 08/07/2565 บ้านโนนเมือง
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
สพป.นภ.1 หนองบัวลำภู นายปัตช สมภาร นางบุญรัตน์ คิดรอบ
1277 08/07/2565 วัดวังหิน
63/3 หมู่ 6 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จบ.1 จันทบุรี นายชาติสยาม บุญไทย นางอำพร อำมะรึก
1278 08/07/2565 บ้านคำบ่อ
0 หมู่ 1 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
สพป.สน.2 สกลนคร นายรังสรรค์ มนดาล กุลนิษฐ์ วงศ์ดำ
1279 08/07/2565 บ้านน้ำสร้างหนองบะ
22 หมู่ 4 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง นางสาววัชรีพร อินทะมาตย์
1280 08/07/2565 เทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
28 หมู่ - ถนนปรีชาสุข ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม นายประจักษ์ พรมหนู นางสาวเบญจวรรณ ศูนย์คุ้ม
1281 08/07/2565 บ้านซับพระไวย์
_ หมู่ 6 ถนน_ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
สพป.ชย1 ชัยภูมิ นางนิตยา นาส้มกบ นายสิทธิชัย นิพรรัมย์
1282 08/07/2565 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
37/3 หมู่ 1 ถนน- ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เทศบาลตำบลหลักเมือง ราชบุรี นายโชคอนันต์ นาคสงวน นายอนุสรณ์ ชุ่มดวงใจ
1283 08/07/2565 ศพด.บ้านหนองปิ้งไก่
26 หมู่ 2 ถนน- อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ กำแพงเพชร นางสาววิลัยพร โอชารส นางสาวธัญวลัย พึ่งมี
1284 08/07/2565 คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1 ถนน- ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นางณัฐกานต์ เเก้วประเสริฐ นางสาวอรพรรณ นากอก
1285 08/07/2565 นิคมสงเคราะห์ ๑
48 หมู่ 3 ถนน- ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว นางมลวิภา เหมือนเผ่า นางสาวนิภาภรณ์ จันทร์ตา
1286 08/07/2565 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
180 หมู่ 3 ถนน- ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
สพม.สุโขทัย สุโขทัย นางพนอ เกษประสิทธิ์ นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์
1287 08/07/2565 วัดตุ้มหู
35/1 หมู่ 9 ถนน- ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี นายนพพล คงทายาท นางสาวศศินิภา อินทร์สอน
1288 08/07/2565 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
159 หมู่ 19 ถนนบ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เชียงราย จารุวรรณ กุลวัฒน์ พุธชาติ อินแปลง
1289 08/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ่อคำ
355 หมู่ 1 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ กำแพงเพชร นางอัชฌามา ภัสสร นางสาวพัชรี ปัญญามณี
1290 08/07/2565 อนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
91/3 หมู่ 11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมุทรปราการ นางสาวปรัศนี ดวงเงิน นายเตชัส ลำดับพังค์
1291 08/07/2565 บ้านโคกแก้ว
70 หมู่ 6 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต1 สกลนคร นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ นางสาวธีราภรณ์ ธนะคำดี
1292 08/07/2565 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นางสาววรรณชนก มั่นแน่ นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์
1293 09/07/2565 เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.๑)
๙๙๕ หมู่ ๘ ถนนท่าเสด็จ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย นางสาวเกษราภรณ์ วงค์ก่อ นายณฐพงศ์ โพธิ์ชัยศรี
1294 09/07/2565 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
297 หมู่ 3 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี นายเกรียงศักดิ์ เพชรดี สิบเอกยุทธศักดิ์ หนูราช
1295 09/07/2565 ชุมชนบ้านแซร์ออ
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
สพป.สระแก้วเขต 2 สระแก้ว นางสาวนรารักษ์ ประดุจพรม นางสาวธิดากานต์ ขันทีท้าว
1296 09/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามชุก
995/6 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
เทศบาลตำบลสามชุก สุพรรณบุรี นางสาวศิริขวัญ จงรอบคอบ นางคนึง อุทัศน์
1297 09/07/2565 วัดใหม่บางคล้า(อุดมกิจประชาสรรค์)
95 หมู่ 1 ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวธัญพิมล อาภัย นางสาวรวีวรรณ ทิพย์ศรี
1298 09/07/2565 อนุบาลหัวฝาย
22/1 หมู่ 1 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 เชียงราย นางนฤมล พันลุตัน นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคล
1299 09/07/2565 บ้านคลองตัน
- หมู่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางเกษฎาพร วีระกุล นางกฤษณา ช้างน้อย
1300 09/07/2565 บ้านหมูม้น
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายธนพัฒน์ อภัยโส นางสาวรุ่งอรุณ สิงคา
1301 09/07/2565 วัดทุ่งส้าน
- หมู่ 5 ถนนทุ่งสง-บางขัน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นายปถม แก้วสิน นางสาววันนา เสนาะคำ
1302 09/07/2565 บ้านแนงมุด
- หมู่ 13 ถนน- ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา นางธวัลรัตน์ สายรัตน์
1303 10/07/2565 บ้านหนองสลัดได
- หมู่ 5 บ้านหนองสลัดได ถนน- ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
สพป.สพ. เขต2 สุพรรณบุรี นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ นางสาวพรชิตา ชัยจันทร์
1304 10/07/2565 หนองบัวเขาดิน
- หมู่ 3 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1 สุโขทัย นางสาวสุกัญญา เกิดอินทร์ นางสาวสุกัญญา เกิดอินทร์
1305 10/07/2565 บ้านเดื่อ
123 หมู่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
สพฐ. หนองคาย นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี นางสาวโยภา ศรีงาม/นายศิลา ชงกลด
1306 10/07/2565 บ้านหนองขี้นกยาง
- หมู่ 17 ถนน- ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นายพรชัย นุ่มวงษ์ นางสาววณิชา ชมภู
1307 10/07/2565 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
100/3 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1 นครปฐม นางสาวพรชนก อยู่เย็น นางสาวลักษมณ มากมูล
1308 10/07/2565 บ้านหว้านแกเจริญ
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี นายเพยาว์ สายบุตร นางธนภร ญาณะรมย์
1309 11/07/2565 วัดใหม่สามัคคีธรรม
- หมู่ 6 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 สระบุรี นางสาววันนา ผักไหม นางสาวศุภรัตน์ น่วมจิตร
1310 11/07/2565 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สำป.กจ.3 กาญจนบุรี นายศราวุฒิ วงษ์เอก นางสาวดาวรัชดา วงษ์เอก
1311 11/07/2565 ประชารัฐพัฒนศึกษา
100 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ นายณัฐวัฒน์ บัวคำภู นายพงศธร สาระรัตน์
1312 11/07/2565 วัดบ้านกระเบื้อง
- หมู่ 8 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายทนงศักดิ์ ศิลป์ประกอบ นางอุไร ประพันธ์อนุรักษ์
1313 11/07/2565 พลพัฒนศึกษา
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นายสุริยะ ลุนบง นายผดุงเกียรติ ขวัญทอง
1314 11/07/2565 กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
45/113 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นายรณชัย เรืองรักษ์ นางสาวณัฐกานต์ เพ็งสกุล
1315 11/07/2565 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
48 หมู่ 2 ถนนบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สพป.สมุทรปราการ สมุทรปราการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย นายยุธนา มีกลิ่นหอม
1316 11/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมัน
- หมู่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร้อยเอ็ด นางสุกัญญา บรรลือหาญ นางสุกัญญา บรรลือหาญ
1317 11/07/2565 บ้านน้ำฉา
97/1 หมู่ 9 ถนน- ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวอรทัย นาคพันธุ์ นางสาววราพร เกลี้ยงประดิษฐ์
1318 11/07/2565 เทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
12 ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาญจนบุรี นางสาวภริดา บ่อพืชน์ นางสาวธนธรณ์ ศรีราจันทร์
1319 11/07/2565 โครงการหลวงแกน้อย
214 หมู่ 2 ถนน- ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นายเสรี ภีระ นางสาวการะเกด วงค์ชัย
1320 11/07/2565 บ้านโป่งไผ่
337 หมู่ 7 ถนน- ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวสุภัค ธีรัชสกุล นางยุวธิดา ทองวันดี
1321 11/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่นารี
1/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ กำแพงเพชร นางสาวกาญจนา เมทา นางสาวสุปรียา สมหารวงค์
1322 11/07/2565 ท่าเรือวิทยา
124 หมู่ 2 ถนน- ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางสาวสุนิสา กินนอน นางสาวนภารัตน์ เบิกระ
1323 11/07/2565 ชุมชนบ้านนาสีทอง
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
สพป.สงชลา เขต 2 สงขลา นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ย นางกัญญภัทร ประจวบสุข
1324 11/07/2565 บ้านสว่างใต้
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อจ. อำนาจเจริญ นางขนิษฐา ทองแลง นายทศพล วรโพธิ์
1325 11/07/2565 เทศบาลตำบลขุนยวม
99/2 หมู่ 1 ถนนกริชสุวรรณ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
อปท. แม่ฮ่องสอน นายสัญญา จารุจินดา นางเกวลิน กาวิยัง
1326 11/07/2565 หนองแวงแสน
- หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1 กาฬสินธุ์ นายศักย์ศร นางสาวปณิชา ปรีวิลัย
1327 11/07/2565 จุมปีวนิดาภรณ์ิเทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
44 หมู่ - ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
อปท น่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช นาสาวบุญาณิส แซ่เต็น
1328 11/07/2565 อนุบาลบางกรวย
27 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นางจินดารัตน์ หยงสตาร์ นางสาวธัญพิชชา อุบลวัฒน์
1329 11/07/2565 บ้านกลางน้อย
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 นครพนม นางสาวอวยพร อินทร์พรหม นายสุรชาติ คำกรฤๅชา
1330 11/07/2565 บ้านไร่ลำปาง
ม.24 หมู่ 24 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
สพป. กำแพงเพชรเขต1 กำแพงเพชร นางภมรรัตน์ อินไผ่ นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน
1331 11/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หมอเมือง
106 หมู่ 2 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น่าน นางสาวอริชาภัช อะทะวัน นางแก้วใจ นนปินะ
1332 11/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320
เทศบาลตำบลบ้านกอก อุบลราชธานี นางสาวอินธิรา สิงห์ธรรม นางสาวอินธิรา สิงห์ธรรม
1333 11/07/2565 บ้านพังขว้างเหนือ909กรป.กลางอุปถัมภ์
427 หมู่ 2 ถนน- ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นางสาวศิริพร กุลสานต์ นางสาวกุลปรียา อังมีพิษ
1334 11/07/2565 บ้านทัพมะขาม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพป นครราชสีมาเขต6 นครราชสีมา นายนุกูล สายปาน นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง
1335 11/07/2565 สาธิตเทศบาลตำบลหินตก
9 หมู่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
กองการศึกษา เทศบาลตำบลหินตก นครศรีธรรมราช นางวธัญญา เตชะศรี นายสมศักดิ์ ดวงดี
1336 12/07/2565 บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด นางประนอม ผจงศิลป์ นายพชรกร จันทำ
1337 12/07/2565 ชุมชนวัดไทรม้า
87/2 หมู่ 4 ถนน- ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี นางศรณี คุปติปัทมกุล นายจิรายุทธ พลึกรุ่งโรจน์
1338 12/07/2565 บ้านพรสสำราญ
182 หมู่ 5 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นายวีระ ดวงสำราญ นางสาวพรพนา เทศสวัสดิ์วงศ์
1339 12/07/2565 เทศบาลตำบลรัษฎา
- หมู่ 3 ถนนรัษฎาณุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
กองการศึกษา ภูเก็ต นายสุรกิจ โสรฬ นางสาวนันทนา ฤทธิรงค์
1340 12/07/2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
153 หมู่ 2 ถนนบ้านนา - หนองดุก ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นายสุรพิน สรรพคง นายณัฐวุฒิ แสวงสุข
1341 12/07/2565 บ้านแหลมไทร
155 หมู่ 3 ถนน- ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
สพป.ตรัง2 ตรัง นางสาวฐิตินันท์ อ่อนรู้ที่ นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณ
1342 12/07/2565 บ้านมะขาม ( สาครมะขามราษฎร์ )
114 หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
สพป.จบ2 จันทบุรี นางอำไพพรรณ บุญรอด นางสาวกรรทิมา ยางสิงอ้อ
1343 12/07/2565 บ้านหนองแปน
0 หมู่ 9 ถนน- ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
สพป.ขก.2 ขอนแก่น นายชัยรัตน์ อินทะแสง นางระพีพร ป้องกันภัย
1344 12/07/2565 เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)
817/9 ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เทศบาลนครสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายอภิเชษฐ แนวพญา นายอภิสิทธิ์ ชูลขันธ์
1345 12/07/2565 บ้านหนองพลับ
514 หมู่ 2 ถนนหัวหิน-วไลย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ นางอุไร บุญทรัพย์
1346 12/07/2565 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา
- หมู่ 10 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด นางฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยง นางฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยง
1347 12/07/2565 ชุมชนห้วยยาง
9 หมู่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ชัยภูมิ จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง นางสาวรุ่งฤดี เรืองเจริญ
1348 12/07/2565 บ้านหนองกร่าง
519 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นางสาวฐานิตา อินทรกุล นายมาวิน คงเมือง
1349 12/07/2565 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
65 หมู่ 4 ถนนจุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางลักษณา จันธิมา นางรัชนี ธงสัตย์
1350 12/07/2565 ศพด.บ้านปางขนุน
317 หมู่ 6 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
อบต.นาบ่อคำ กำแพงเพชร นางสมพร สามี นางภิรฎา ปานศิลา
1351 12/07/2565 เทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
399/1 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ลำปาง นางสาววรญา วิไลรัตน์ นายสถาพร หาดสาร
1352 12/07/2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
450/2 หมู่ - ถนนเมืองภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต นางปัญจาภรณ์ ตันทนิส นายสมคิด พลเยี่ยม
1353 12/07/2565 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
41 หมู่ 3 ถนนรวมประชา ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เทศบาลตำบลปริก สงขลา นางสาวอุษณีย์ เหล็มหมัน นายสมเกียรติ สายสุด
1354 12/07/2565 เทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์
119/2 หมู่ 4 ถนนทรัพย์พัฒนา-แพรกษา ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ สมุทรปราการ นายพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม นายพงษ์ธร จำปาทอง
1355 12/07/2565 วัดทศทิศ
20/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี นายนิรัน นิลทองหลาง นางพัชรี องค์เพลาเพลิด
1356 12/07/2565 เทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
399/1 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ลำปาง นางสาววรญา วิไลรัตน์ นายสถาพร หาดสาร
1357 12/07/2565 บ้านม่วงอาจโพธิ์์ศรี
96 หมู่ 1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายอุทัย ทองลุม นางลาวัลย์ ป้องทัพทัย
1358 12/07/2565 บ้านโป่งแดง
213 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
สพป.ลำพูน เขต 2 ลำพูน นายพันชีพ ก๋าวิบูล (รกน.) นางสาวชญาภา อรุณจิตต์
1359 12/07/2565 เทศบาลตำบลลาดยาว
290/39 หมู่ 4 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครสวรรค์ นายอดุลย์ ปรัชญาการศึกษา นางสาวเปรมวดี อินอ้น
1360 12/07/2565 วัดทุ่งพระ
ไม่มี หมู่ 2 ถนนไม่มี ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สงขลา นายอาวุธ ขุนบุญจันทร์ นางสุณีย์ บำรุงหนูไหม
1361 12/07/2565 วัดหนองจิก
หมู่ 6 หมู่ 6 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นายคำสิงห์ เภาพาน นางสาวปาจารีย์ อินทรสูตร
1362 12/07/2565 ภูคาวิทยาคม
123 หมู่ 6 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
สพป.น่าน 2 น่าน นายสิทธิพล พรมมินทร์ นายเกรียงศักดิ์ ไชยศิลป์
1363 13/07/2565 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง
109 หมู่ 13บ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ 13 บ้านหนองแคนพัฒนา ถนนสถิตย์วิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี นายวิรัตน์ ญาณะรมย์ นายสิทธิศักดิ์ พรใส
1364 13/07/2565 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
131/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวชนกานต์ แสงงาม นางสาวภักดิยา ชื่นมีศรี
1365 13/07/2565 บ้านหนองปลาเข็ง กอไหล่
94 หมู่ 6 ถนน- ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
สพป.ศก.เขต 1 ศรีสะเกษ นางเสน่หา พลโสภา นายกิตติพศ สุวรรณรัตนากร
1366 13/07/2565 เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง
ุ653/1 หมู่ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย นางรัตติยา ณ หนองคาย นางสาวอรวรรณ พุทธโคตร
1367 13/07/2565 มิตรภาพ ๒๐
10 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๒ จันทบุรี นางมนรัตน์ เวชโชติ นางพัฒนารัฐ หิรัญ
1368 13/07/2565 บ้านหนองสระ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พะเยา นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา นายภาณุพงศ์ ชอบจิตร
1369 13/07/2565 บ้านสันต้นม่วง
194 หมู่ 5 ถนน- ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นายรังสรรค์ ปินใจ นางสาวสุภาพร ใจยะสุข
1370 13/07/2565 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
209 หมู่ 10 ถนน- ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายเกรียงไกร กะมณี นายศิริชัย อินบุตร
1371 13/07/2565 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
95 หมู่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สระบุรี นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์ นางสาวณัฐณิชา อันดารา
1372 13/07/2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน
999 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เทศบาลตำบลสันมหาพน เชียงใหม่ น.ส.จงกลณีย์ ยะย่าเป้า นางพิมลพัตร์ วงศ์อุทัย
1373 13/07/2565 บ้านไร่สมบูรณ์
0 หมู่ 7 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุคนธ์ สิงห์จันทร์ นายสิรวิชญ์ สุดาชม
1374 13/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีไกรลาศ
207 หมู่ 14 ถนน- อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ กำแพงเพชร นางสาวรุจิดา ชุ่มเย็น นางสาวอัญชลี นันก้อน
1375 13/07/2565 บ้านหนองยาง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นางลักขณา แสงทองทิพย์ นางณัฐริญธาดา สมจิตร
1376 13/07/2565 วัดพลา
95/5 หมู่ 5 ถนน- ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นายอนันต์ สัจกุลชัยเลิศ นางสาวพิมล นิจรัญ
1377 13/07/2565 เทศบาลตำบลนาโพธิ์
53 หมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
อปท บุรีรัมย์ นายดำรงณ์ สุพรม นางพรทิพย์ เกษไธสง
1378 13/07/2565 วัดนอก
54/1 หมู่ 2 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
สพป สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์ นางสาวอังคณา ศรีชนา
1379 14/07/2565 วัดพันธุวงษ์
39 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายนครินทร์ แสบงบาล นางสาวสุภาพ อมรพงษ์โพธิธา
1380 14/07/2565 บ้านเมืองบาง
327 หมู่ 1 ถนน- ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หนองคาย นางสาวนิภาพร ดีมาก นายเอกชัย ศิริจันทร์
1381 14/07/2565 บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
75 หมู่ หมู่ 5 ถนน- ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี นางสกุลพร หศิภาพร พ.จ.ต.วุฒิชัย กังวานเลิศปัญญา
1382 14/07/2565 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง)
306 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สพป.ชม3 เชียงใหม่ นางสาวทิพวรรณ ปินตา นางเนตรนภา กันธะวงค์
1383 14/07/2565 วัดเปรมประชากร
78 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย์ นางสาวดาราวรรณ กล่อมเกลี้ยง
1384 14/07/2565 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายสิรวิชญ์ เขียวดี นายอุทัย นีอำมาตย์
1385 14/07/2565 หนองบัวใน
155 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กาฬสินธุ์ นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม นายรชรา ยืนยั้ง
1386 14/07/2565 โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี)
1502/60 หมู่ - ถนนชัยสวัสดิ์ 1 ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นางสมพิศ สังข์สุวรรณ นางสาวยุวรี คะหาญ
1387 14/07/2565 บ้านนาคำ (โพนสวรรค์)
71 หมู่ 16 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 12150
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นางวิภาวณี บุญศรี นายเชิดชัย โกษาแแสง
1388 14/07/2565 บ้านแก้งวิทยา
120 หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว นายสุรวุฒิ พวงจำปา นายตรัยรัตน์ ศรีวงษา
1389 14/07/2565 วัดตโปทาราม
275/6 หมู่ 8 ถนน- ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม นายวรวุฒิ ดวงมะโน
1390 14/07/2565 อนุบาลเทศบาลตำบลควนเนียง
202 หมู่ 2 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
กองการศึกษา เทศบาลตำบลควนเนียง สงขลา นายมนิตย์ นิลโมจน์ นางฮาลีม๊ะ บัวศรี
1391 14/07/2565 บ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ)
0 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม สุโขทัย นางสาวนิดา ชุมแสง นางสาวกวิญรวี เรืองนวล
1392 14/07/2565 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
0 หมู่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย นายบุญเชิด ทับศูนย์ นายเจริญ ภู่เพ็ง
1393 14/07/2565 อนุบาลเทศบาลตำบลบางนายสี
0 หมู่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
อปท พังงา นายวงศกร พิชญางกูร นางสาวอมรรัตน์ ชูพยัคฆ์
1394 14/07/2565 อนุบาลสระโบสถ์
133 หมู่ 9 ถนน- ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี นางกฤษณา ขุนทิศ นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์เอี่ยม
1395 14/07/2565 วัดหนองพะวา
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สพป.ระยอง1 ระยอง นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ นางสาววันทนีย์ สุดแท้
1396 15/07/2565 เทศบาลวัดชัยชุมพล
193 หมู่ - ถนนทุ่งสง-สุราฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ นางสุวรรณทิพย์ ชัยวิชิตร
1397 15/07/2565 ปลาค้าววิทยานุสรณ์
40 หมู่ 4 ถนน- ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพม.อบอจ อำนาจเจริญ นายปรีชา บัณฑิต นายรณกรณ จันทร์สด
1398 15/07/2565 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อปท. เชียงราย นายประสิทธิ์ กันคำ นางศิริวัลย์ มะหิทธิ
1399 15/07/2565 ปอวิทยา
200 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เชียงราย นายบรรทม รวมจิตร นายเทวกฤต จับใจนาย
1400 15/07/2565 วัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
112 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สพป.ชลบุรีเขต 3 ชลบุรี นางนาถลดา ใจเย็น นางสาวดลพัฒน์ วิรัชจิตติวงศ์
1401 15/07/2565 เทศบาลแหลมฉบัง 1
88 หมู่ 10 ถนน- ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เทศบาลนครแหลมฉบัง ชลบุรี นายชินธรรม พรหมมณี นางสาวศิริลักษณ์ ทูลมณี
1402 15/07/2565 หนองตาดพิทยาคม
133 หมู่ 22 ถนน- ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สพม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางน้ำค้าง โชยรัมย์ นายโชคชัย เทวานฤมิตร
1403 15/07/2565 เทศบาลบ้านท่าหลวง
86 ถนนนอกทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร นายอนุวัฒน์ ดอนเงิน นางสาวเสาวณีย์ แถลงกัน
1404 15/07/2565 บ้านพร้าว
207 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายสถิตย์ พัวพัน นางอทิตยา ราชดี
1405 15/07/2565 บ้านน้ำคลาด
100 หมู่ 8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายสถิตย์ พัวพัน นายธนบดี ปานเกิด
1406 15/07/2565 เทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง
81/1 หมู่ - ถนน- ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ นางสาวปัญญกัญญ์ แก้วคำชาติ
1407 15/07/2565 บ้านสันต้นหมื้อ
196 หมู่ 4 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สพป.ชม.3 เชียงใหม่ นางอารีย์ โยธา นางพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทก
1408 15/07/2565 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เชียงราย นางสาวกัญญลักษณ์ โสภา นางสาวกัญญลักษณ์ โสภา
1409 15/07/2565 วัดรางปลาหมอ(สวนป่านราษฎร์ศรัทธา)
43/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นางสาวสุมินตรา ปิ่นทอง นายวีรวัต บุญพา
1410 15/07/2565 ละอายพิทยานุสรณ์
155 หมู่ 2 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายสุพจน์ จงจิตร นายชวกร มณีโลกย์
1411 15/07/2565 บ้านหนองน้ำสร้าง
261 หมู่ 4 ถนนนครไทย - ชาติตระการ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายมานะ กองเงิน นางสาวจุรีรัตน์ เกิดดี
1412 15/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก้ว
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320
เทศบาลตำบลบ้านกอก อุบลราชธานี นางเบ็ญจพร จิบทอง นางเบ็ญจพร ขิบทอง
1413 16/07/2565 วัดคณฑี
1 หมู่ 1 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สพป.สพ.2 สุพรรณบุรี นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น นางมะลิ แก้ววิชิต
1414 16/07/2565 ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
321 หมู่ 5 ถนน- ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นายสุรศักดิ์ ภาผล นางณปภา ชมภูพื้น
1415 16/07/2565 อนุบาลเวียงป่าเป้า
344 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่ - เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย นายชูชาติ ชัยศรี นางพรทิวา ภัทรพาณิชย์กุล
1416 16/07/2565 วัดวิเวกวายุพัด
73 หมู่ 3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เทศบาลตำบลคลองจิก พระนครศรีอยุธยา นางสาวสุกัญญา ภาคดารา นางสาวสุกัญญา ดวงงาม
1417 16/07/2565 วัดวิโรจนาราม
2 หมู่ 2 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นายสมชาย สูนกามรัตน์ นางวนิดา ไตรวงค์
1418 17/07/2565 บ้านโป่งถืบ
119 หมู่ 15 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สพป.ชม.3 เชียงใหม่ นายอนนท์ ปัญญาดา นายต่อพงศ์ ขันวิชัย
1419 17/07/2565 โรงเรียนเทศบาลปากคาด
79 หมู่ 2 อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
เทศบาลตำบลปากคาด บึงกาฬ นางปรัชญาภรณ์ หล้าก่ำ นายสุภากร ทำเนาว์
1420 17/07/2565 ชุมชนวัดบรมธาตุ
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ นายพิทักษ์ สนประเทศ นางสาวปียภา กรุตไคร้
1421 18/07/2565 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
95 หมู่ 15 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป นม เขต7 นครราชสีมา นางสาวกิตติมา งามจันทร์ นางสาวเย็นจิตร์ ชวนะวิบูลยางกูร
1422 18/07/2565 ทับกฤชพัฒนา
14 หมู่ 8 ถนน- ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ นางสาวณัฐชยา โพธิ์ทัย
1423 18/07/2565 น้ำปาดชนูปถัมภ์
330/12 หมู่ 4 ถนนเพชรานุรักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายสังวาร เอ็บมูล นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดี
1424 18/07/2565 วัดพวงแก้ว
19/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ปทุมธานี นางสาวธณกร จันทร์แก้ว นางสาวเบญจวรรณ ปาสารักษ์
1425 18/07/2565 ห้วยซวกคกเลาใต้
105 หมู่ 3 ถนนเชียงคาน-ปากชม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
สพป.เลย เขต 1 เลย นายสฤษติ์ กุลภา นางสาวชมพูนุช บุตรพรม
1426 18/07/2565 บ้านเวินพระบาท
- หมู่ 10 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางสาวปราณี ศรีส่ง นางสาวปริศรา สุภา
1427 18/07/2565 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร นายธนกุล ช้อนแก้ว นางสาวสุภกฤตา หงษ์ทอง
1428 18/07/2565 อนุบาลห้วยใหญ่
52 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
อบต.ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ นางอารดาวดี อินทร์ขำ นางอารดาวดี อินทร์ขำ
1429 18/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวก
210 หมู่ 3 ถนน- ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
เทศบาลตำบลดงดำ ลำพูน นายสัญชัย หลวงใน นางรัตนาวรรณ สมฝั้น
1430 18/07/2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
301 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นางสาวสุวภัทร เกษมสุข นางจีรวรรณ ปานนูน
1431 18/07/2565 บ้านหาดเบี้ย
- หมู่ 7 ถนนเชียงคาน-ปากชม ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สพป.เลย เขต 1 เลย นายสงกรานต์ ทองคำ นางสาวลักษมณ ผิวสวัสดิ์
1432 18/07/2565 วัดเขาจำปา
- หมู่ หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สพป สระบุรี เขต1 สระบุรี นายสมนึก กำลังเดช นายมงคล ชัยมงคล
1433 18/07/2565 บ้านคำน้ำสร้าง
- หมู่ 11 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์ นางสาวศิริกานดา สมจิตร
1434 18/07/2565 วัดดอนยาง
69/9 หมู่ 6 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ประจวบคีรีขันธ์ นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ นางสาวดวงดาว ศรีธรรมราช
1435 19/07/2565 บ้านท่าสัก
99/9 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 อุตรดิตถ์ นางมลธิชา เรือนจันทร์ นางประภัสสร เกิดพุ่ม
1436 19/07/2565 บ้านจอมมณีใต้
68 หมู่ 7 ถนน- อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มุกดาหาร นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง นางสาวเกษร สุพร
1437 19/07/2565 นาฮีนุเคราะห์
- หมู่ 16 ถนน- ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หนองคาย นายพรเทพ รัตนติสร้อย นายอนิรุท ศรีสมบูรณ์
1438 19/07/2565 บ้านป่าตุ้ม
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นางวนิดา พันธุราษฎร์ นางสาวแววดาว คำฝั้น
1439 19/07/2565 วัดคีรีรัตนาราม
70 หมู่ 3 ถนน- ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 สุพรรณบุรี นางดาวรุ่ง ตาลเพชร นางสาวหัทยา สุดยอด
1440 19/07/2565 ชุมชนวัดหน้าไม้
1/12 หมู่ 5 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นายสายธาร คุ้มครอง นางนิติยา สาทำโล
1441 19/07/2565 บ้านหนองแสงทุ่ง
0 หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
สพป.รอ.เขต3 ร้อยเอ็ด นายวิจิตร ภูผาหลวง นางสาวนันท์นิพัทธ์ ฮวดมาลัย
1442 19/07/2565 โรงเรียนบ้านสามัคคี
1 หมู่ 7 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นพ.2 นครพนม นายพจนาถ แดงพิบูลย์ นางสาวสุรีย์ฉาย ไขแสง
1443 19/07/2565 โนนเพ็ดวิทยา
165 หมู่ 5 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายชูชัย สีหานอก นายอุทัย กุลมา
1444 19/07/2565 วัดศรัทธาราษฎร์
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
สพป.ราชบุรี เขต1 ราชบุรี นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน นายอดิศร ศรศรี
1445 19/07/2565 อนุบาลเทศบาลตำบลสทิงพระ
๕๒ หมู่ ๓ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
เทศบาลตำบลสทิงพระ สงขลา นางสาวลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา นางอัันน์ทัฬห์อร ขุนรักษาพล
1446 20/07/2565 วัดบ้านถนนโพธิ์
65 หมู่ 5 ถนน- ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายธารินทร์ ลครพล นางสาวศันสนีย์ ประทุมเมศ
1447 20/07/2565 วอแก้ววิทยา
123 หมู่ 4 ถนน- ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
อบจ.ลำปาง ลำปาง นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี นายบพิธ ทิพย์ศรี
1448 20/07/2565 เทศบาลกระสัง
88 หมู่ 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
กองการศึกษาเทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์ ดรเสาวลักษณ์ กมลศิลป์ นายชยุตพงศ์ การะเวก
1449 20/07/2565 เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
1 หมู่ - ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สงขลา นายสุชาติ เพ็งหนู นางสาวนฤมล ติระพัฒน์
1450 20/07/2565 วัดโพธิมงคล
168/1 หมู่ 7 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นายดรัสวัต เจนวิทย์การ นางเจริญรัตน์ โภคสวัสดิ์
1451 20/07/2565 เขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์)
399 หมู่ 6 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธา ุนางสาวสุนิสา เกิดขาว
1452 20/07/2565 บ้านสุชน
23/343 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สพป.สฎ.เขต1 สุราษฎร์ธานี นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์ นางสาวไอยลดา สีเปี้ยว
1453 21/07/2565 วัดนาเขื่อน
1/7 หมู่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สพป.ชลบุรี เขต1 ชลบุรี นายจักรรินทร์ แจ่มใส นางสาวปานไพลิน สะสม
1454 21/07/2565 วัดพรหมสาคร
94 หมู่ - ถนน- ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี นางสาวกมลทิพย์ ใจเที่ยง นายกฤษณพล มีศิริ
1455 21/07/2565 บ้านโพนสวรรค์
234 หมู่ 12 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายอาทิตย์ คาระวงค์ นายณัฐพล เทียมสำโรง
1456 21/07/2565 วัดทรงธรรม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่ นางสาวถาวร ศรีทุม
1457 21/07/2565 บ้านคลองหลวง
495 หมู่ 5 ถนน- ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวดาว หงษ์เวียงจันทร์ นางสาวปิยธิดา ศรีหมอก
1458 21/07/2565 เมืองโพธิ์ชัย
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด นายศราวุฒิ บุระพวง นางกิรติการ แดนกาไสย์
1459 21/07/2565 วัดหัวกรูด
1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชุมพร นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์ นางสาวพาขวัญ จ๋าแสน
1460 21/07/2565 วัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก)
48/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
สพป.จันทบุรีเขต2 จันทบุรี นางสาวปราณี เข็มทอง นางสาวนิราวัลย์ นวลเกษม
1461 22/07/2565 บ้านคลองอุดม
3 หมู่ 17 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นายกิจสุพัฒน์ ครึกกระโทก นายกษิดิ์เดช มิ่งขวัญ
1462 22/07/2565 บ้านพาชี
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
สพฐ บุรีรัมย์ นางสุภาพร ขุนงามขำ นายอดิศักดิ์ สวายพล
1463 22/07/2565 บ้านโพนจาน
๘๙ หมู่ ๑๐ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒ นครพนม นายกฤษณะ นิคำ นางสาวอุไรพร เชื้อสุก
1464 22/07/2565 วัดคูหาสวรรค์
2/1 หมู่ 6 ถนน- ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางณัฐชยา แสงเขียว นางสาวอรณิชา เปรมกระโทก
1465 22/07/2565 วัดเขาพระ
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ราชบุรี นางนภา เกาสังข์ นางสาวมินตรา พูลเกษม
1466 22/07/2565 วัดโชติทายการาม (ธรรมวิดรัตราษฎร์บำรุง)
10 หมู่ 2 ถนน- ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางศิริวรรณ จิวประสาท นางศิริวรรณ จิวประสาท
1467 22/07/2565 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
75 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สุพรรณบุรี นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ นางหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ
1468 22/07/2565 บ้านหนองหญ้าขาว
134 หมู่ 9 ถนน- ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพป.นครราชสีมา เขต 6 สพฐ. นครราชสีมา นายจักรกฤษ สมศิลา นางสาวสุทธิปอ พรมบุตร
1469 22/07/2565 บ้านโคกหม้อ
- หมู่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายชูศักดิ์ โชติพันธฺุ์ นายกมล เกิดสมบุญ
1470 22/07/2565 ไตรมิตรศึกษา
บ้านโคกกลาง หมู่ 9 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น นายประพันธ์ อันภักดี นางสาววลัญช์รัช ไกรบำรุง
1471 23/07/2565 อนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์
199 หมู่ 4 ถนนบ้านลานทอง ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลพบุรี นางธนสร โพธิ์เอี่ยม นางวรีรัตน์ สิงห์ทอง
1472 24/07/2565 บ้านหนองคูขาด
187 หมู่ 3 อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
สพป.มค.1 มหาสารคาม นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา นางสาวกิติยา ศิลปักษา
1473 24/07/2565 บ้านหนองพลวง
1 หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา นางวนิดา สมศิลา
1474 25/07/2565 บ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล)
200 หมู่ 3 ถนน- ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ นางสาวจุฑามาศ มั่นจรัส
1475 25/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจ้า
184 หมู่ 5 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต กำแพงเพชร นางสุมิตรา เขียวเหลือง นางสาวละอองดาว รัศมีส่องสว่าง
1476 25/07/2565 อนุบาลไพโรจน์
7-9-11 หมู่ - ถนนคหบดีอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร้อยเอ็ด ดร.วิไล จุฑางกูร นางอารีย์รัตน์ ธาตุคำภู
1477 25/07/2565 บ้านหนองไก่แก้ว (เพิ่มเจริญประชานุกูล)
200 หมู่ 3 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ราชบุรี นางสาวสายใจ กิตติธรรมโอภาส นายอนวัช สวัสดิ์หิรัญกิจ
1478 25/07/2565 วัดทำนบ(ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล)
- หมู่ 1 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ์ นางสาวดวงใจ จันดำ
1479 25/07/2565 ห้วยไหวัฒนา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายบัวพิตร ลาดนอก นายพิเชษฐ์ เกตุกลางดอน
1480 25/07/2565 เทศบาล ๑ โพศรี
24 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี นายจักรพงษ์ วรรณขันธ์ นายวิทยา เหล่าโกทา
1481 25/07/2565 บ้านศรีเวินชัย
153 หมู่ 6 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2 นครพนม ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุง นายนาวิน สระแก้ว
1482 25/07/2565 วัดหุบกระทิง
67/8 หมู่ 10 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางสาวสุนันท