โครงการโพธิสัตว์น้อย

โครงการโพธิสัตว์น้อย

โรงเรียนที่รายงานผลการเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ๒๕๖๔

วันที่รายงาน โรงเรียน/ที่อยู่ สังกัด จังหวัด ชื่อผู้บริหาร ครูแกนนำ
01/11/2564 09:02:27 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาตาก ตาก นายธวัช ยะสุคำ นางสาวนิตยา ได้การ
01/11/2564 12:13:10 บ้านหนองโก
190 หมู่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ นางสาวภัทรภร สรวงสรรเพชญ
01/11/2564 12:46:28 วัดเทพอำไพ"เกสรประชานุกูล"
- หมู่ 2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15180
สพป.ลบ.1 ลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดช นางสาวจุฑารัตน์ โพลงเงิน
01/11/2564 12:49:52 วัดสะแก
42 หมู่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์ นายธีระยุทธ ทองเถื่อน
01/11/2564 13:03:13 วัดหนองเบน
119 หมู่ ึ7 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นว.เขต 3 นครสวรรค์ นางประภา สนิทผล นางรสสุคนธ์ คำแก้ว
01/11/2564 13:34:44 จารุศรบำรุง
96 หมู่ 18 ถนน- ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป ปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางสุชาวดี สุทธิวานิช นางกำไล ปานม่วง
01/11/2564 14:08:53 บ้านสีสุกห้วยโมง
2 หมู่ 10 ถนน- ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ สกลนคร นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น นายลิขิต พาลี
01/11/2564 14:46:41 วัดสลักได
0 หมู่ 14 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นม.2 นครราชสีมา นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน นางธัญลักษณ์ เทียนงูเหลือม
02/11/2564 02:51:54 วัดหนองกก
0 หมู่ 6 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย นางจิตรา คำเบิก นางสาวอังคณา เสือทุ่ง
02/11/2564 03:54:44 บ้านกาเนะ
1 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สตูล นางอรุนา ตาเดอิน นายสมพล ไพมณี
02/11/2564 03:57:18 บ้านทุ่งสาคร
150 หมู่ 4 ถนน- ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
สพป.กระบี่ กระบี่ นางสาวมัณฑนา ใจเย็น นางสาววิลาสินี อินทระ
02/11/2564 04:13:31 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ นายบุญส่ง อันอาสา นางสาวรัชนี มุลศรี
02/11/2564 04:26:02 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นางอัจฉราพร พุทธพรหม นายณัฐพงษ์ สีหนาจ
02/11/2564 04:42:46 บ้านซำบอน
1 หมู่ 6 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ นายครุฑทอง หอมชื่น นายอรงค์กรณ์ แพงมาพรหม
02/11/2564 05:09:15 วัดป่าขวาง
9 หมู่ 5 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
สพป.สงขลา เขต1 สงขลา นางสาวพยอม ศรีสมัย นางสาววาสนา บุญราม
02/11/2564 05:21:39 บ้านโคกมะตูม
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สพป.สระแก้ว เขต1 สระแก้ว นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล นางสาวจิราวรรณ พายุยง
02/11/2564 05:21:52 บ้านท่าลานทอง
248 หมู่ 8 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาววสุรัตน์ พรมมุณี นางสาวรุ่งนภา เพชรกำเนิด
02/11/2564 06:15:16 บ้านขุนนำ้คับ
59 หมู่ 12 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พิษณุโลก นายวิราช น้อยศิริ นางสาวอมรรัตน์ เสาวรส
02/11/2564 06:37:49 บ้านดงสวาง
- หมู่ 10 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึ่ง ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญาภรณ์ สาสาย
02/11/2564 06:46:53 วัดสำนักกะท้อน
25/5 หมู่ 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางจูลจิรา บุญเจริญ นางลาวัลย์ คล้ายนาค
02/11/2564 06:47:13 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
- หมู่ 10 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
สพป.ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด นางสาวภัทรวดี กาลจักร นางสาวเกศสุดา สาเกตุ
02/11/2564 06:47:53 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
117 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ นางสาวณัฐธิดา พิมน้อม
02/11/2564 07:23:50 ดงเจริญพิทยาคม
67 หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พิจิตร นางสาววรนารถ ตันพานิช นายสุธี สิงห์เรือง
02/11/2564 07:50:47 วัดบุญสัมพันธ์
ึ77/1 หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพฐ ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีสีหนาท ดวงตาทิพย์ นางสาวอรพิน มีหินกอง
02/11/2564 07:51:02 บ้านเหมือดแอ่
302 หมู่ 10 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
สพป.นค.เขต1 หนองคาย นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ นางสาวรัชนี สุครีพ
02/11/2564 09:35:39 บ้านตาเบา
- หมู่ 11 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ นายบันเทิง บุตรเทศ
02/11/2564 09:54:36 บ้านสัตหีบ
27 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ชลบุรี นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ นายสถาพร พวงแก้ว
02/11/2564 11:13:43 บ้านไทยสามัคคี
51 หมู่ 5 ถนน- ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม นายภัทรพล บุญโชติ นางสาวตติยา เจริญยิ่ง
02/11/2564 11:35:35 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
๓๐/๗ หมู่ ๕ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ฉะเชิงเทรา นางธิติกานต์ จันทวัฒน์ นางสาวขวัญเรือน มันทสูตร์
02/11/2564 13:17:01 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
255 หมู่ 13 ถนน- ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพฐ บุรีรัมย์ นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก นางสาวแสงอรุณ กุนอก
02/11/2564 13:47:43 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
197 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน นายวันชัย พรมสุวรรณ์
02/11/2564 13:58:08 คำพ่อสอน
กรุงเทพ หมู่ ๙ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ประเทศไทย
02/11/2564 14:00:21 ทดสอบ
118/111 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ทดสอบ นนทบุรี ประเสริฐ ประสิทธิ์
02/11/2564 14:20:28 บ้านหนองแก
97 หมู่ 5 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต2 มหาสารคาม นายไฉน นามมุงคุณ นายไฉน นามมุงคุณ
02/11/2564 14:31:56 อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
542 หมู่ 1 ถนน- ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
สพป.บร.4 บุรีรัมย์ นายปิยะ พุทธเพาะ นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ
02/11/2564 14:44:39 บ้านเขากอบ
143 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นางสาวกนกนุช โตสุข นางสาวจุฑาวรรณ รายา
02/11/2564 16:46:46 บ้านดง
- หมู่ 16 ถนน- ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ นางสาวสุทิภา ลาดเลา นางบังอร แก้วกองแสง
02/11/2564 17:12:52 บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
93 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาววินา มัธยม นางสาวอาภัสรา นึกรัก
02/11/2564 22:39:38 บ้านคำสว่าง
80 หมู่ 2 ถนน_ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 นครพนม นายวราวิทย์ คะษาวงค์ นางจุฑามาศ ยอดสะอึ
03/11/2564 01:42:20 บ้านกิ่วแก้ว
132/2 หมู่ 8 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางสาววรุณรัศม์ รัตนพงษ์โอฬาร นางทองพันธ์ วงศ์สม
03/11/2564 02:23:16 บ้านปากแพรก
100 หมู่ 1 ถนน- ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ระยอง นางอัจฉรา นิตยวัน นายกิตติ ภูปลา
03/11/2564 02:48:54 บ้านต้นผึ้ง
280 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
สพป.ตาก เขต 2 ตาก นางอินทิรา ยศหล้า นางสาวปีตินันท์ วงศ์บัณฑิต
03/11/2564 03:01:29 บ้านลำภูรา
163 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นายสมใจ ชูแก้ว นางสาวนริศรา สุขคุ้ม
03/11/2564 03:01:32 วัดหนองตะโก
- หมู่ 6 ถนนบ้านหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
สพป.กาญจนบุรี เขต1 กาญจนบุรี นายกนก พิลา นางสาวขวัญยืน หว่านพืช
03/11/2564 03:09:52 บ้านหนองปล้องโพช
111 หมู่ 8 ถนน- ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายศิริกุล ศรีคำขลิบ นางจันทร์เพ็ญ ขาวทอง
03/11/2564 03:13:21 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชาประชารัฐวิทยา)
หมู่4 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นม 1 นครราชสีมา นายพงษ์ชัย ศิริมาศรังษี นายวิรวิชญ์ บัวแก้ว
03/11/2564 03:40:41 บ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ 5 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
สพป.ชพ.1 ชุมพร นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ นางสาวถนอมศรี ชูรังสฤษฎิ์
03/11/2564 03:57:47 วัดเขาโพธิ์ทอง
34/12 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรีเขต3 ชลบุรี นายกฤษณะ สายสมบัติ นายสุชาติ เปี่ยมทอง
03/11/2564 04:29:07 วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
3 หมู่ 3 ถนนดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นายก้องภพ ยี่หร่า นางสาววีริสรา ศิริเธียรไชย
03/11/2564 04:32:11 หนองนาคำวิทยาคม
129 หมู่ 1 ถนนหนองเรือ-ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี
03/11/2564 04:33:44 กมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
345 หมู่ 12 ถนน- ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นายนฤนาท ยศอ้าย นางชญาพิมพ์ สาหร่ายทิพย์
03/11/2564 04:34:00 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)
- หมู่ 1 ถนนเกรียงศักดิืชมนันท์ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นายอดิพงษ์ สุขนาค นางสาวจิราพร มีสะอาด
03/11/2564 05:07:24 บ้านเขาค่าย
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สพป.ชพ2 ชุมพร นางประไพ ยมขวัญเมือง นางปวรรณา ฉิมหาด , นางสาวเพ็ญวิภา สีงาม
03/11/2564 05:09:22 ประชาราษฎร์สามัคคี
197 หมู่ 13 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
สพป.กำแพงเพชรเขต2 กำแพงเพชร นางปุณยนุช ต่วนชะเอม นางสาวเพ็ญพร พลลาภ
03/11/2564 05:13:01 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
78 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางวรรณา เวชศาสตร์ นางรัชณีวรรณ ก้ามกลาง
03/11/2564 05:27:36 บ้านหนองโพธิ์
300 หมู่ ุ6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ นายอานุภาพ งามบุญรอด
03/11/2564 05:47:29 บ้านเสียวสงคราม
๑๕๑ หมู่ ๖ ถนน- ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป .นพ ๒ นครพนม นายวิศิษฎ์ เทียม่วง นายวิศิษฎ์ เทียมม่วง
03/11/2564 05:53:57 บ้านมาบคล้า
109 หมู่ 4 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สพป.ชบ1 ชลบุรี นายวรพัฒน์ พรรัตน์กิจกุล นางสาวนวพร ปาสานัง
03/11/2564 06:12:11 บ้านประจำไม้
58/2 หมู่ 4 ถนน- ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สพป.กจ.3 กาญจนบุรี นายทวีชัย สมบูรณ์ นางสาวจันทร์แรม ถิ่นแสนไกล
03/11/2564 06:17:45 บ้านร้องลึก
338 หมู่ 6 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
สพป.อต.1 อุตรดิตถ์ นายขวัญธิชล บุญกาวิน นางสาวอัจฉรา แอบแฝง
03/11/2564 06:21:13 บ้านหลุมข้าว
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี นางอรัญญา งามระยับ นายวีรภัทร เปดี
03/11/2564 06:50:15 บ้านทุ่งม่วง
ุุ66 หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
สพป.จันทบุรี เขต2 จันทบุรี นางดวงพร ตากใบ นางสาวธารารัตน์ เงาภู่ทอง
03/11/2564 07:02:01 บ้านทุ่งคา
๔ หมู่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ส.พ.ป.ชลบุรี เขต ๓ ชลบุรี นางสาวจิรนุช บุญสิน นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ
03/11/2564 07:04:59 บ้านนาเหนือ
139 หมู่ 1 ถนน- ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพฐ นครศรีธรรมราช นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณน้อย
03/11/2564 07:19:49 บ้านไผ่ใหญ่
99 หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร นายจักรพันธ์ พุฒกาง นางพรภิวรรณ ไข่มุข
03/11/2564 07:25:11 บ้านเขาชีจรรย์
191/12 หมู่ 11 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายภาคภูมิ ภูมิศาสตร์ นายธนดล ชาดา
03/11/2564 07:25:16 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
- หมู่ 3 ถนนชยางกูล ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายวิทยา พลเทพ นางวิสุดา สะเทิงรัมย์
03/11/2564 07:30:10 บ้านบางขุนแพ่ง
9 หมู่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
สพป.ระนอง ระนอง นายนพรัตน์ ศรีสกุล ว่าที่ร.ต.ธรรศกร สังข์ชุม
03/11/2564 07:36:08 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์
62/2 หมู่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง นางสาวสิรินทร์รัตน์ นามปัญญา
03/11/2564 07:58:50 วัดป่าคา
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวรินทร์ลภัส พัฒน์เมธากูล นางสาวพรพิมล พูนมา
03/11/2564 08:15:21 วัดแหลมเขาจันทร์
84/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาววราณิดา ผาสุขชีวัน นางสาวจิราภรณ์ ตันเต็ง
03/11/2564 08:25:07 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต1 ยโสธร นายวาทยุทธ พุทธพรหม นางสาวภาวนา ทองไสล
03/11/2564 08:25:51 ชุมชนมาบอำมฤต
- หมู่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ชุมพร นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง นางสาวจีราภรณ์ บัวผัน
03/11/2564 08:33:09 บ้านโซง
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
สพป.อบ.5 อุบลราชธานี นายนิรันดร์ ยานิพันธ์ นางณัฐภัทร ธิภาศรี
03/11/2564 09:20:27 หนองคูวิทยา
6 หมู่ 12 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์ นายธีรวุธ นรชาติ
03/11/2564 09:57:43 อนุบาลปาย( เวียงใต้ )
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 แม่ฮ่องสอน นายสมบุญ มหาวรรณา นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง
03/11/2564 09:58:49 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
106 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษมสายเก่า- เจ็ดเสมียน ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพฐ. ราชบุรี นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชูล นางวาสนา โรจน์จินตกานต์
03/11/2564 10:04:09 บ้านค้อ
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์ นางสุภาพร ไพรสณฑ์
03/11/2564 10:06:36 บ้านขามป้อม
59 หมู่ 5 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สพป.อบ.1 อุบลราชธานี นายบรรจง สุริยะ นางสาวปาจรีย์ มารมย์
03/11/2564 10:10:32 บ้านทุ่งใหญ่
- หมู่ ม.6 ถนน- ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นศ 3 นครศรีธรรมราช นางสาวพิมพ์ผกา จาระวรรณ นางสาวนูรีหย๊ะ ยนเย็นจำ
03/11/2564 12:54:03 บ้านทุ่งนางเภา
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 สุราษฎร์ธานี นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ นางสาวพรพรรณ วิไลรัตน์
03/11/2564 13:59:29 บ้านป่าเหมือด
322 หมู่ หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สพป.ชร. เขต3 เชียงราย นายโยธิน สิทธิประเสริฐ นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
03/11/2564 14:07:55 วัดท้ายเกาะ
87 หมู่ 3 ถนนท้ายเกาะ สายใน ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นายสายธาร คุ้มครอง นางสาวอรวรรณ บรรพต
03/11/2564 14:09:36 วัดบางกระ
เลขที่1 หมู่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพป.รบ1 ราชบุรี นางสาวรักชนก คชชา นางสาวศุภรัตน์ รัศมีจันทร์ฉาย
03/11/2564 14:30:48 บ้านควนคีรีวงศ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นางนพวรรณ ไชยปันดิ นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา
03/11/2564 14:48:33 บ้านหนองบัว
81 หมู่ 10 ถนน- ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางสาวทัศนีย์ บุนนท์ นางสาวลลนา ปัญญาสาร
03/11/2564 15:54:42 โรงเรียนวัดสิงห์
61 หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ชัยนาท นายรชต ปานสมบูรณ์ นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์
03/11/2564 18:48:51 สตรีวัดระฆัง
248/9 หมู่ - ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพม.กท เขต 1 กรุงเทพมหานคร นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล
03/11/2564 22:36:09 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง นางสาวนิตชนันต์ ทับทอง
04/11/2564 02:36:05 วัดทุ่งคา
รร.วัดทุ่งคา หมู่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
สพป.ชุมพร1 ชุมพร นางบุญญาพร จอกถม นางสาวพัชรินทร์ ชำนาญแทน
04/11/2564 03:02:24 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7
279/1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 ระยอง นางออมทรัพย์ คำทองแก้ว นางสาวศศิมาภรณ์ บรรจง
04/11/2564 03:24:38 บ้านใหม่สามัคคี
178 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
สพป.ลพบุรีเขต 2 ลพบุรี นางบุญเตือน สุบิน นางสาวสุดารัตน์ กริดรัมย์
04/11/2564 04:05:24 บ้านกุดสิม
64 หมู่ 7 ถนนเซกา - หนองหิ้ง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม นายสาวธิญาดา แก้วมะวงศ์
04/11/2564 04:37:37 วัดพืชนิมิต(คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง)
47/2 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ นางสาวจีรวรรณ ปฏิวงศ์
04/11/2564 05:57:05 วัดลำดวน
59/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางณัชชา มุขศรี นางจันทิมา อนันต์ชัยพัทธนา
04/11/2564 06:08:32 วัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ หมู่ 6 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.รบ.1 ราชบุรี นางสาวสุชัญญา ชมภูพันธ์ นางสาวณัฐวรา สายันหะ
04/11/2564 06:22:49 สามัคคีรถไฟ
464/1 ซอย 4 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร นางสาวอนัตตา ไชยโคตร
04/11/2564 06:51:10 บ้านโชคอำนวย
ุ61 หมู่ 3 ถนน- ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกษานครพนม เขต 1 นครพนม นางจิตรา ดวงปรีชา นางสาวโชติรส ลีทนทา
04/11/2564 07:03:38 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
197 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สพป.เชียงราย 1 เชียงราย นายขจร แก้วตา นางสาวธนัญกรณ์ ไมตรี
04/11/2564 07:05:38 บ้านเขาจั๊กจั่น
555 หมู่ 10 ถนน- ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์ นางสาวบุศรา มูลหา
04/11/2564 07:25:44 ชุมชนบ้านทุ่ง
137 หมู่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
สพป.ลป2 ลำปาง นายอภิรมย์ เจียมกุล นางสาวฐิติมา ทิศรีไชย
04/11/2564 07:30:25 บ้านท่าไทร
0 หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นศ.3 นครศรีธรรมราช นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม นางเอมอร คงแก้ว
04/11/2564 07:56:47 บ้านคั่นกระได
- หมู่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล นางสาวอารีรัตน์ จงดี
04/11/2564 08:04:07 บ้านคลองมะขาม
67/2 หมู่ 1 ถนนตราด-หาดเล็ก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23110
สพป.ตราด ตราด ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที นางสาวจารุวรรณ แสงวิฑูรย์
04/11/2564 08:10:42 บ้านนาโพธิ์(ครุราษฎร์สามัคคี)
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สพป.อบ เขต 1 อุบลราชธานี นายชาตรี สุทธวี นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์ผอง
04/11/2564 08:11:49 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
5/23 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
สพม.กท.เขต2 กรุงเทพมหานคร นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย นายวิศว จันทประสพสุข
04/11/2564 08:17:41 วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
1/1 หมู่ 5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จบ.1 จันทบุรี นายประเสริฐ กำเลิศทอง นางสาววนิดา สุบินตา
04/11/2564 08:20:29 วัดหนองคุ้ม
98 หมู่ 11 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวประไพ คำดำ นางสาวปวีณ์นุช วัฒนพงศ์พิทักษ์
04/11/2564 08:33:57 สหกรณ์พัฒนา
300 หมู่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางกรรณิการ์ จงจิตร นายกฤษฎา สุขฉายา
04/11/2564 11:14:22 บ้านต้นจันทน์
- หมู่ 3 ถนน_ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นครศรีธรรมราช นางสาโรจน์ ศรีบงการ นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
04/11/2564 12:11:32 บ้านหัวอ่าว
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สพป.นครปฐมเขต2 นครปฐม นางสาวกุลฑรี พิกุลเเกม นางกันต์ญาภา ว่องวิการณ์
04/11/2564 13:01:07 บ้านท่าน้อย
โรงเรียนบ้านท่าน้อย หมู่ 11 ถนน- ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
สพป.นครศรีธรรมราชเขต4 นครศรีธรรมราช นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ์ นางสาวธมลพรรณ สินธ์ศิริมานะ
04/11/2564 14:55:23 ไทยรัฐวิทยา๖๗(บ้านนาพรุ)
124 หมู่ หมู่2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
สพป.ระนอง ระนอง นายสุภพ โพชนุกูล นายชานนท์ แสงสวัสดิ์
04/11/2564 23:05:15 บ้านดอนทราย
132 หมู่ 13 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
สพป.ปข.1 ประจวบคีรีขันธ์ นายสันธาร อินไชยยา นางสาวพุธวิภา หงสไกร
05/11/2564 02:23:17 บ้านหนองไฮ
99 หมู่ 13 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สพป.มค.2 มหาสารคาม นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ นางสาวนภวรรณ แสนยะมูล
05/11/2564 03:58:25 บ้านหัวภู
3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางดวงฤดี ปะนัดตา นางสาวเมธาวี พันโนลิต
05/11/2564 04:23:29 บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"
140/1 หมู่ 12 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางณัฐพร บุญร่ม นางกันตินันท์ ศรีสุบัติ
05/11/2564 05:01:48 หนองเหล็กเบญจวิทยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
สพป.สุรินทร์เขต1 สุรินทร์ นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร์ นางสาวอุรา เล้าวาลิต
05/11/2564 05:40:02 บ้านช่อง
14 หมู่ 1 ถนน- ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สพป.ตรัง เขต1 ตรัง นางโศภิษฐ์ ไกรแสง น.ส.กนกวรรณ ไกรสุทธิ์
05/11/2564 05:53:15 บ้านท่าคุระ(บรรหารราษฎร์นุกูล)
_ หมู่ 9 ถนน- ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
สพป.สงขลา เขต1 สงขลา นางวรรณพร ปิ่นทองพันธุ์ นางวุฒิตา จันทร์หนู
05/11/2564 06:33:50 บ้านรังแถว
1 หมู่ 6 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
สพป.กำแพงเพชรเขต2 กำแพงเพชร ละมุล นนกระโทก นางสาวละมุล นนกระโทก
05/11/2564 07:13:41 โรงเรียนบ้านบุญเรือง
130 หมู่ 12 ถนน- ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
สพฐ/สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางสาวอำไพร สมสมัย นางสาวอำไพร สมสมัย
05/11/2564 07:37:11 บ้านโป่งกระทิงล่าง
- หมู่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.รบ.1 ราชบุรี นางสาวสุภาภรณ์ เทพสวัสดิ์์์์ นางสาวไพรินทร์ จันทร์เหม
05/11/2564 07:50:32 บ้านหัวทำนบ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 สุพรรณบุรี นางสาวฐรดา ไกรเพชร นางสาวฑิฆัมพร มยูขโชติ
05/11/2564 07:55:24 บ้านปางแก (สภาประชานุกูล)
29 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นายวิจิตร ไพรวิจารย์ นางมาลี พงษ์ศรัทธาสิน
05/11/2564 07:57:44 บ้านห้วยโผ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน นายอดุลย์ เขียวมูล นางสาวสุนทรียา เยาวโสภา
05/11/2564 08:31:00 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10
- หมู่ ม.4 ถนน- ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สพป.ระยองเขต1 ระยอง นางฉัตรมน อินทศร นางสาวสินาภรณ์ เวินเสียง
05/11/2564 08:43:35 บ้านนาดีหัวภู
- หมู่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายสิทธิชัย โรจน์ธนปัญญา นายชัชวาลย์ สิทธิพรหม
05/11/2564 08:45:45 บ้านก๊อ
102 หมู่ 3 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4 เชียงราย นายสนธวัฒน์ อินทะนะ(รกน.) นางจารุวรรณ หน่อแหวน
05/11/2564 09:02:07 บ้านอูนนา
193 หมู่ 3 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน นางสาวกชกร ประกิ่ง
05/11/2564 09:02:26 สมาคมไทยผลิตยา๒
- หมู่ ๕ ถนน- ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
สพป.สข เขต๓ สงขลา นายก้อเสม เด็นหมัด นางอังคนา อ่อนทอง
05/11/2564 09:23:38 วัดบ้านเมืองต่ำ
- หมู่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
สพป บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ นางแพรวพรรณ นาคนวล นางปภัชญา เอกศิริ
05/11/2564 13:51:04 วัดบันไดม้า
200 หมู่ 4 ถนน- ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ นายสมพร ดีไว
05/11/2564 14:23:58 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)
28 หมู่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์ นางสุธาสินี บารมีรังสิกุล
06/11/2564 03:00:32 บ้านไตรคีรี
100 หมู่ 6 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์ นางสาวลดาวัลย์ แสนท้าว
06/11/2564 04:44:02 บ้านห้วยโศก
96/3 หมู่ 8 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค นางสาวสุดา โสภา
06/11/2564 06:09:40 ท้ายหาด
33/4 หมู่ 5 ถนนสมุทรสงคราม-ปากท่อ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สพม.สคสส. สมุทรสงคราม นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ นางสาวขวัญตา ศรีโหร
06/11/2564 06:37:44 บ้านท่าข้าม
173 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา นางสาวตรีสุธา ตัญจะโร
06/11/2564 08:04:41 บ้านท่ามะกา
56 หมู่ - ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี นายวรเทพ รักษาพงศ์ นางสาวกัญญาพัฒน์ มามาตร
06/11/2564 08:39:06 นาสีนวนพิทยาสรรค์
- หมู่ 3 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44130
อบจ.มหาสารคาม มหาสารคาม นายจำนงค์ อัปภัย นายธงชัย บุตราช
06/11/2564 09:29:55 บ้านสันหลวง
4 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ นางสาวศิริพร อำขำ
06/11/2564 10:06:57 บ้านกล้วย "พวงราษฎร์บำรุง"
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
สพฐ. ลพบุรี นางสาวกาญจนา กันหาภัย นางสาววรางคณา ประดับมุข
06/11/2564 11:29:04 บ้านหนองสองห้อง
106 หมู่ 13 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 ฉะเชิงเทรา นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสง นางสาวเอ็นดู สุวรรณศรี
06/11/2564 15:15:40 บ้านซับสมบูรณ์
- หมู่ 6 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นครสวรรค์ เขต3 นครสวรรค์ น.ส.อรอุมา คำประกอบ นายชัยยศ โพธิ์ศรี
06/11/2564 23:37:51 ชุมชนวัดขันเงิน
14 หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวพนิดา นพชำนาญ นางจิดาภา พิทักษ์นราธรรม
07/11/2564 00:46:08 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
- หมู่ ุ6 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุวรรณี ภูมิมะนาว นางพรอารี บัวเขียว
07/11/2564 03:05:17 บ้านทุ่งทอง
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
สพป.อด.4 อุดรธานี นายยงยุทธ แพงน้อย นางสาววาสนา กลางโยธี
07/11/2564 03:15:18 วัดมังคลาราม
446 หมู่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางวันเพ็ญ ชูโชติ นางสาวทิวนภา ศิริพรหม
07/11/2564 07:19:38 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
บ้านคำสมอ หมู่ 7 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์ นายอธิพงศ์ ตลอดพงษ์
07/11/2564 07:25:48 วัดไม้เรียง
211 หมู่ 1 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางนันทรัตน์ สุมล นางสาวธนัฐฐา จรเปลี่ยว
07/11/2564 08:01:45 บ้านนาเลา
51 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายวิชญ์คุณ ปะสังติโย นางปารณีย์ ภิบาลจอมมี
07/11/2564 08:42:00 ประชาอุปถัมภ์
640 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สพป.นนทบุรีเขต 1 นนทบุรี นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ นางสาวพจมาน ผ่องจิตร์
07/11/2564 11:22:28 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
103 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นางสาวนิชญาภัช รวดเร็ว นางสาวธิดารัตน์ เหลืองพูน
07/11/2564 13:12:54 บ้านสว่าง
220 หมู่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร นายสิทธิพร ประทุม นางชลธิชา สินโน
07/11/2564 13:36:36 บ้านคลองปลายนา
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
สพป.สุโขทัย เขต1 สุโขทัย นายนัฐพล กลมกล่อม นางสาวพรทิพย์ ออมสิน
07/11/2564 14:02:22 บ้านงิ้ว
- หมู่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
สพป.นครราชสีมาเขต 5 นครราชสีมา นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์ นางสาวศศิกานต์ จงชิดกลาง
07/11/2564 14:51:27 วัดท่ากุ่ม
2 หมู่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี นายคชฤทธิ์ รูปสม
07/11/2564 15:04:54 ปลาเค้าวิทยาคาร
94 หมู่ 4 ถนน- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายอดุลย์ อิ่มเจริญ นายวัฒนากร ต่อซอน
07/11/2564 16:00:54 บ้านกุดหัวช้าง
1 หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
สพป. นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ นางสาวขวัญแก้ว สุทธิกุญชร
08/11/2564 01:39:34 วัดศรีประชุมชน
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 ราชบุรี นางสุภาภรณ์ บรรเทิง นางสาวนุชจรี ยุวเศวต
08/11/2564 02:09:32 บ้านจิจิก
152 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92000
สพฐ. ตรัง นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์ นางสาวณิชกานต์ ปันตะ
08/11/2564 03:10:14 โรงเรียนวัดโตนดด้วน
119 หมู่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา 90270
สพป.สข.๑ สงขลา นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม นางจินดา จันทร์เพ็ญ
08/11/2564 03:31:02 บ้านช่องกะพัด
1 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สพป.จบ1 จันทบุรี นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา นางสาวสุกัญญา อรัญโสด
08/11/2564 03:38:01 ศิริราษฎร์หมากหญ้า
234 หมู่ 1 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
สพป.มหาสารคาม เขต 3 มหาสารคาม นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร นางสาวนภวรรณ สีนุยเพ็ง
08/11/2564 04:17:38 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
89 หมู่ 2 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี นางสาวอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์ นางสาวนารีรัตน์ พุกพิกุล
08/11/2564 04:22:33 บ้านนาโฮง
219 หมู่ 2 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นางสาวกัลยา พลมั่น นายวิชิต ธิดงเย็น
08/11/2564 04:43:23 ไทรงาม
48 หมู่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นายพิทยา หวานขัน นางสาวกมลภรณ์ บุญช่วยเสริม
08/11/2564 04:51:58 บ้านสงยาง
1 หมู่ 1 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายนิยม แสนบุญเรือง นายสุพจน์ สุระเพิ่ม
08/11/2564 05:04:17 บ้านบึง
54 หมู่ 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สพป.ชบ3 ชลบุรี นายปิยวัฒน์ ภาพลงาม นางปิยะมาศ แซ่เตียว
08/11/2564 05:16:51 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)
29/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์ นางสาวณิชนันทน์ ไชยขันแก้ว
08/11/2564 05:18:23 บ้านโพนทองประชาอุทิศ
- หมู่ 4 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นายธีรพล ภูโทถ้ำ นางนิตยา ยางธิสาร
08/11/2564 05:22:10 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 ชุมพร นางสาวจันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ นางสาวทัศวรรณ ลือชัย
08/11/2564 06:05:37 เวียงสระ
412 หมู่ 1 ถนนเอเชีย41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
สำนักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นางสาววรรณี แก้วศิริ นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
08/11/2564 06:11:22 บ้านหัวดอย
54 หมู่ 12 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย นายสังวาลย์ คำจันทร์ นายทนง ไขทา
08/11/2564 06:24:22 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
บ้านหนองเลา หมู่ 9 ถนน- ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสุทิน ทองดวง นางสาวศศิธร ปะนัดโส
08/11/2564 06:32:15 วัดศรีจอมทอง
โรงเรียนวัดศรีจอมทอง หมู่ 11 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สพป.สระบุรี เขต1 สระบุรี นางไพฤทธิ พูลผล นางสาวสุวรรณา ใจบุญ
08/11/2564 06:57:02 โรงเรียนบ้านเทพา
๑ หมู่ ๘ ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สพป.อบ.๑ อุบลราชธานี นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์ นางนงนุช นวลอินทร์
08/11/2564 07:31:47 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)
19 หมู่ 10 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 บุรีรัมย์ นางปิยนันท์ หรีกประโคน นางวิจิตรา บุญสุข
08/11/2564 07:40:59 อนุบาลพรหมบุรี
280 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี นางประภา พวงดอกไม้ นางศิริวรรณ สุยะหมุด
08/11/2564 07:55:27 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายชัยพิชิต คนหาญ นายคมกฤษ นพกุล
08/11/2564 08:00:40 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ราชบุรี นางเอื้องฟ้า จิตจักร นางสาวบุณยาพร สนทนา
08/11/2564 09:36:01 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
- หมู่ 3 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง นายณัฐพงศ์ สายเนตร
08/11/2564 10:02:58 บ้านโคกกลาง
235 หมู่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต2 กาฬสินธุ์ นางสาวนิตยา นากองศรี นางพันธิมา ยอดประทุม
08/11/2564 11:47:55 บางยางพัฒนา
88 หมู่ 22 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พิษณุโลก นายนิกร ซุนพุ่ม นายจักรกริช ทิพย์บูรณ์
08/11/2564 13:12:11 คลองแดนวิทยา
3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
สพม.สงขลา สตูล สงขลา นางสาวสาริณี หมัดอะดัม นางจินตนา จันทฤทธิ์
08/11/2564 13:51:49 บ้านมาบตาพุด
152 หมู่ - ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นายอุดร ธรรมมา นางเบญจพร ทือเกาะ
08/11/2564 14:05:48 บ้านนาเเก
148 หมู่ 1 ถนน- ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางสาวพลอยณิพาภรณ์ ศรีภารา นางสาวกนกวรรณ ฉลูศรี
08/11/2564 14:29:58 บ้านนาวัง
16/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชบ.3 ชลบุรี นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียร นางสาวจุฑามณี สุขไสว
09/11/2564 02:54:31 วัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341)
8/2 หมู่ 2 ถนน- ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สพป.จบ2 จันทบุรี นายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง นางชาลินี ผดุงเวียง
09/11/2564 03:20:07 บ้านสามเสียม
99/7 หมู่ 5 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
สพป ชพ 1 ชุมพร นางอัจฉริยา สุจริต นางสาววิภาวดี กลิ่นน้อย
09/11/2564 03:55:10 วัดเลาเต่า
129/1 หมู่ 5 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นายเอกชัย ค้าผล นายณัฎฐา บุญวงษ์
09/11/2564 04:58:21 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ
35 หมู่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางปราณิษา ท้าวกลาง นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหม
09/11/2564 05:36:37 บ้านดอนสง่า
- หมู่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางวิมลพรรณ รักทอง นางสาวจารุวรรณ พันธ์มา
09/11/2564 05:47:32 สุเหร่าใหม่เจริญ
42/3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวเมธิกานต์์ นนทะสร นางสาวเมขลา ถิ่นวิมล
09/11/2564 06:51:45 บ้านบกหัก
7/3 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120
สพป.ตรัง 1 ตรัง นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร์ นายภูวนาถ องศารา
09/11/2564 07:30:44 บ้านเกษมสุข
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางอำพร รักพรม นางสาวณุตตรา คงยืน
09/11/2564 08:05:37 บ้านบกขี้ยาง
114 หมู่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ ว่าที่ร.ต.กันทรา เขียวอ่อน นางสถาพร วงศ์ษา
09/11/2564 08:29:24 บ้านควนตะวันออก
76/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สพป. ชุมพร 2 ชุมพร นางสาวรจนา กลิ่นหอม นางสาวปิยนุช ไชยพูล
09/11/2564 08:50:25 ศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพม.นครปฐม นครปฐม นายชัชวาลย์ สิงหาทอง นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม
09/11/2564 09:00:40 วัดโบราณาราม
216 หมู่ 4 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางรชยา สุโพธิ์ นางสาวจุฑามาศ บัวเนียม
09/11/2564 10:03:32 เติมแสงไขปากช่องวิทยา
203 หมู่ - ถนนเทศบาล16 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า
09/11/2564 10:22:23 บ้านไม้แก่น
0 หมู่ 12 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
สพป.ศก.3 ศรีสะเกษ นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม นายนฤปนาถ โคตรสาลี
09/11/2564 11:18:32 บ้านหนองนางเลิง
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นางสาวโสภา โสดาภักณ์ นางนิภาพร บันหาร
09/11/2564 11:25:02 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
444/6 หมู่ 9 ถนน- ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แพร่ นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ นางสาวชญากาณฑ์ จำอินทร์
09/11/2564 12:56:07 ลุ่มโป่งเสี้ยว
9/9 หมู่ 6 ถนน- ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี นายอรรถชัย รักราษฎร์ นายตรีวุธ ปูนพันธ์ฉาย
09/11/2564 13:26:15 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
0 หมู่ 5 ถนน- ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
สพป.อด.4 อุดรธานี นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์ นายจีรพันธุ์ ลีบ่อน้อย
09/11/2564 13:52:01 บ้านนาวังเวิน
- หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 หนองบัวลำภู นางธัญพิชชา ชารัมย์ นางสาวสมฤทัย ไชยแสง
09/11/2564 14:00:25 บ้านหนองต้อ
- หมู่ 9 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
สพป.บร.3 บุรีรัมย์ นายชุติพงษ์ วงศ์อินทร์จันทร์ นางสาวสุธาสินี ปราศกระโทก
09/11/2564 14:59:37 ชุมชนบ้านป่าไผ่
396 หมู่ 1 ถนน- ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
สพป.ลำพูน เขต 2 ลำพูน ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก นางสาวอังคนา วงค์คำ
09/11/2564 15:43:11 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
เลขที่10 หมู่ หมู่6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สพป.ปทุมธานีเขต1 ปทุมธานี นางปรารถนา ปวงนิยม นายนฤเดช อริยา
10/11/2564 02:46:24 บ้านขามเสม็ดบำรุง
ุุ66 หมู่ 6 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายนิธิศักดิ์ วันทอง นายทวีวัฒน์ ดวงนิล
10/11/2564 02:51:08 คำเขื่อนแก้ว
- หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายโสรจ สำโรง นางวาสนา จรรยา
10/11/2564 02:51:14 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพชรบุรี นางสาวศุภลักษณ์ คำขยาย นางสาวอุษา รุ่งเรือง
10/11/2564 03:14:35 ชุมชนบ้านดอนใหญ่ - บูรพา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางบุญญาพร เบิกบาน นางกมลวรรณ นนทสิน
10/11/2564 03:40:14 มวกเหล็กวิทยา
496 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สระบุรี นางเสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงาม นางสาวณัฐมน จงล่างกลาง
10/11/2564 04:11:51 บ้านดงยอ
- หมู่ 7 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
สพป. นครพนมเขต 1 นครพนม นายสุรพล พลเชียงขวาง นางสาวน้ำฝน แขวงเมือง
10/11/2564 04:14:32 วัดเนินเขาดิน
263/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สพป.ระยองเขต 2 ระยอง นายมาโนช กุลนาแพง นายวีรศักดิ์ สงวน
10/11/2564 04:28:17 บ้านหนองแวงตาด
165 หมู่ 4 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
สพป.อด.3 อุดรธานี นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา นางสาวธนัชชา สมอารี
10/11/2564 04:48:22 บ้านคลองกก
81/1 หมู่ 12 ถนน- ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางอวยพร เพชรกุล นางสาวเยาวดี ย้อยสวัสดิ์
10/11/2564 05:06:24 มัธยมแมด
97 หมู่ 9 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายรณชัย ธรรมราช นางสาวนวลศรี มั่งมี
10/11/2564 06:05:07 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
525 หมู่ 1 ถนนนาแก้ว-ดงน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล นางสาวสุดาวรรณ คำศรีพล
10/11/2564 06:56:42 บ้านโพนก่อ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นางพิราพรรณแสนเมืองชิน นายสยุมพร โพธิ์ปัดชา
10/11/2564 07:00:21 วัดคูขุด
- หมู่ 3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
สพป.ชพ. เขต1 ชุมพร นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์ นางสาววนัญญา รอจั่น
10/11/2564 07:12:36 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านป่าครองชีพ
- หมู่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
อบต.เทพกระษัตรี ภูเก็ต นายวีระศักดิ์ เฉลิมปัญญานันต์ นางสาวณัฐธิ์ฌกานต์ คิดดี
10/11/2564 07:42:53 วัดสามจุ่น
1 หมู่ 1 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวทิวากร ดวงแก้ว นางสาววีรญา พวงกำหยาด
10/11/2564 11:45:42 วัดบึงตาหอม
80 หมู่ 14 ถนน- ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ฉะเชิงเทรา นางรัตนาภรณ์ เตปินตา นางสาวนภัสนันท์ ทองสุข
10/11/2564 14:37:21 บ้านหนองปลาซิว
1 หมู่ 1 ถนนซำยาง - โนนงาม ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 ขอนแก่น นายอำนาจ พลเดชา นางสาวกิติยา ถมปัด
10/11/2564 15:29:55 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา"
78 หมู่ 10 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ สิบตำรวจโทวิทยา มาสขาว นายกฤษณะ เครือหว้า
10/11/2564 17:11:01 วัดตากวน
0 หมู่ 0 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สพป.ระยองเขต1 ระยอง นางรุ่งนภา คำต่อ นางสาวพัชนีวรรณ ไตรณรงค์สกุล
11/11/2564 06:53:17 บ้านหนองชุมพล
- หมู่ 2 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
สพป.เพชรบุรี เขต1 เพชรบุรี นายวิโรจน์ บุญดี นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณ
11/11/2564 07:00:58 บ้านหนองบัว (สหรัีฐพิบูลประชาสรร)
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นายฐิติชัน ลุนสูงยาง นางสาวศศิมา พงศ์ศิวกร
11/11/2564 07:07:19 วัดคุณหญิงส้มจีนมิตรภาพที่64
1 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป.ปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางสาวอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล นางรวิวรรณ ศิริเวช
11/11/2564 07:24:52 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
587 หมู่ - ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์
11/11/2564 07:47:30 บ้านโคกมะขวิด
111 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นว.3 นครสวรรค์ นางสาว อัจฉรา บุญมาก นางสาวไสว คุ้มตระกูล
11/11/2564 07:54:32 วัดบ้านธิ
198 หมู่ 14 ถนนบ้านธิ-ดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
สพป.ลำพูน เขต 1 ลำพูน นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่ นางนงคราญ ไพราม
11/11/2564 08:04:56 วัดภูเขาทอง
232/5 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 สุราษฎร์ธานี นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ นางสาวชลิตา สุรการ
11/11/2564 08:21:48 สันติวิทยาสรรพ์
25 หมู่ 12 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240
สพม.ลย นภ. เลย นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง
11/11/2564 08:38:24 วิเชียรมาตุ 2
259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สพม.ตรัง กระบี่ ตรัง นางรัตนี ลิ่มพานิช นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน
11/11/2564 09:18:39 ลำสนุ่น
1 หมู่ 13 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุฬห์ นางสาวจริยา ไหม่ชุม
11/11/2564 10:33:17 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)
6/2 หมู่ 2 ถนน- ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ชุมพร นางสาวอมรรัตน์ พนัสนาชี นางสาววิลาวัลย์ สิริทิพากุล
11/11/2564 11:44:34 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต4 อุดรธานี นายนิโรจน์ นางสาวพรประภา เทพสาร
11/11/2564 13:55:54 บ้านเสียววิทยา
83 หมู่ 10 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายบัญชา ไขแสง นางจารุวรรณ ศรีสร้อย
12/11/2564 03:02:19 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
3 หมู่ 2 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา นายผจญ. โยธราช
12/11/2564 03:24:51 บ้านวังหิน
132 หมู่ 3 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
สพป.สุโขทัย เขต1 สุโขทัย นายจรัญ บุญตั้ง นายกมลชาติ นาขุม
12/11/2564 04:43:45 บ้านโพนแดง
86 หมู่ 15 ถนน- ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป นพ 2 นครพนม นายสุเมธ คะลีล้วน นายอนาวิล กองไชย
12/11/2564 05:05:25 บ้านมาบประชัน
5 หมู่ 5 ถนน- ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นางขวัญเรือน สะและวงษ์ นางสาวหนึ่งฤทัย แสดใหม่
12/11/2564 05:50:22 บ้านตาเลียว
- หมู่ 8 ถนนแพร่งขาหยั่ง-น้ำขุ่น ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม นายพิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี
12/11/2564 06:45:02 อนุบาลมวกเหล็ก
202 หมู่ 3 ถนน- ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สพป.สระบุรีเขต2 สระบุรี นายพนม เปียนสกุล นางสาวภควดี ลิมปรังษี
12/11/2564 07:19:20 บ้านคลองแค
500 หมู่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางวรรณกร ทวีแก้ว นายกรณโชติ ทับประโมง
12/11/2564 07:40:43 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
937 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิเขต 3 ชัยภูมิ นายศรายุทธ ปาปะกัง นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์
12/11/2564 07:57:20 วัดประยุรวงศาวาส
24/14 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นายสมชาย ถนอมวงศ์ นายภีมวิชญ์ สีแก้ว
12/11/2564 08:03:17 บ้านหนองแหย่ง
130 หมู่ 7 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์ นางโสภา สมบูรณ์
12/11/2564 08:27:04 วัดดอนยอ
โรงเรียนวัดดอนยอ หมู่ 3 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
สพป.นครนายก นครนายก นางสาวรตนพร พนมพร นางสาวกษมา สมฤดี
12/11/2564 09:36:43 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
- หมู่ ึ7 ถนน- ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
สพป.อย. เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล นายวรันธร มินพิมาย
12/11/2564 09:53:02 บ้านเขาน้อย
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวเบญจพร บุญหรอ นางสาวจารุวรรณ นาคแท้
12/11/2564 12:12:33 วัดสว่างบูรพา
117 หมู่ 5 ถนน- ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ นางสุชญา ภะคะโต นางพรเพ็ญ คุ้มบุ่งคล้า
12/11/2564 12:38:48 บ้านนายอน้อย
52 หมู่ 2 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
สพป นพ1 นครพนม นายภักพร อัตติยะ นางรัตนา ลุมวงค์
12/11/2564 13:54:13 บ้านวังผาลาด
หมู่ 7 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
สพป.อน 2 อุทัยธานี นางอุบล เครือธนกุล นางสาวมาริน วิเวก
13/11/2564 00:26:06 บ้านนาคำ
6 หมู่ 11 ถนน- ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพฐ. นครพนม นายประสิทธิ์ โกษาแสง นางสาวอุมาพร นิที
13/11/2564 00:51:08 โรงเรียนบ้านม่วงชี
56 หมู่ 4 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม - นางสาวสุดาวดี สมรฤทธิ์
13/11/2564 02:35:48 วัดสายลำโพงกลาง
- หมู่ 16 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นครสวรรค์ เขต3 นครสวรรค์ นายวัง สนิทผล นางสาวณิชาพิชญ์ ฉัตรมานพ
13/11/2564 03:37:29 บ้านธาตุ
- หมู่ 13 ถนน- ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นางขวัญฤทัย สมอุดม นางสาวชัญญา นันนิยงค์
13/11/2564 05:13:54 บ้านโคกเฟือง
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางวัฒนา สันตะพันธ์ นางสาวชมนภัส วงษ์สอน
13/11/2564 05:36:42 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
154 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต ๒ นครพนม นายราเมศร์ อินทร์ติยะ นางสาววิมลทิพย์ หาไชย
13/11/2564 05:54:34 บ้านศิลาทอง
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ นางบุษบา แสงศิร นางสาววาสนา ใจเด็ด
13/11/2564 06:09:19 บ้านหนองไก่ต่อ
286 หมู่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
สพป.กจ.4 กาญจนบุรี นายณัฐวุฒิ ลำทอง นางสาววิภาพรรณ โพธิ์ไพจิต
13/11/2564 08:13:30 บ้านโคกพนมดี
128 หมู่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 ปราจีนบุรี นางนงนิตย์ สังขภิญโญ นางสาวเกศินี พรทอง
13/11/2564 13:05:36 บ้านจำค่า
- หมู่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาลำปาง เขต 1 ลำปาง นายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์ นางสาวกรรณิกา ใจอินทร์
13/11/2564 13:59:56 บ้านไผ่ใหญ่
134 หมู่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สพป.อย.1 อุบลราชธานี นายถาวร บุญกระจาย นางสาวอมรพรรณ เกษทอง
13/11/2564 14:44:51 บ้านห้วยลึก
18 หมู่ 5 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สพป.ตรังเขต 1 ตรัง นายวรัญญู ฉิมเพชร์ นางหทัยทิพย์ ยิ้มใหญ่
13/11/2564 14:49:13 บ้านสะพังกร่าง
- หมู่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาววรัญภร ขยันคิด นางสาวแก้วใจ ยอดสมุทร
13/11/2564 15:03:22 แกสำโรงวิทยา
66 หมู่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางสาวมฆพร เกษนอก นางสาวจริยา พันธ์ไธสง
13/11/2564 15:59:27 วัดควนวิเศษ
160 หมู่ - ถนน- ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นายพรชัย คำนวณศิลป์ นางสาวลีลาวดี แซ่เจา
13/11/2564 16:39:10 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ นายสุริยะฉัตร โคตรเครื่อง
14/11/2564 03:46:04 บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"
- หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์
14/11/2564 08:02:09 วัดโสมนัส
646/2 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพป.กทม. สพฐ. กรุงเทพมหานคร นายกวี รักษ์พลอริยคุณ นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
14/11/2564 09:23:46 วัดสระแก้ว
- หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
สพป.นศ.1 นครศรีธรรมราช นางวนิดา บุญมั่น นางสุภาวดี กิจเกิด
14/11/2564 09:25:29 บ้านยายคำ
100 หมู่ 2 ถนน- ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บร เขต 3 บุรีรัมย์ นายบุญลือ เทียนศิริ นางกมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์
14/11/2564 11:05:46 บ้านบ้าหวี
82 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120
สพป.ตรังเขต 1 ตรัง นางยุพา ชูเนตร์ นางสาวอรยา เสมอวงค์
14/11/2564 11:20:40 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวร นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์โฉม
14/11/2564 12:15:05 ตชด.บ้านประตูด่าน
11/1 หมู่ 14 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สพป.กจ.1 กาญจนบุรี นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร นางสุทิศา นุ่มวัฒนา
14/11/2564 12:16:55 วัดเทพนิมิต
- หมู่ 5 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นางสาวนิรชา อภิชาติ นางสาวจรัส รักษ์อารยะธรรม
14/11/2564 12:33:30 บ้านสว่างโนนทอง
หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 หมู่ 10 ถนน- อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นายประกาสิทธิ์ ศรีลา นางวราภรณ์ บัวเมือง
14/11/2564 12:48:18 บ้านหลวง
90 หมู่ 2 ถนน- ตำบลป่าคาหลวง อำเภอกิ่งอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
สพม.น่าน น่าน นายสุวัฒน์ นางสาวมิณฑิตา ดอนป่าน
14/11/2564 13:14:26 บ้านศรีปทุมวัลย์
31/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นายฟูศักดิ์ เลี่ยมเเก้ว นางสาวปริ่มนภา ทองหยอด
14/11/2564 14:16:12 วัดโภคาราม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดี
14/11/2564 15:36:09 กันตังรัษฎาศึกษา
132 หมู่ 9 ถนน_ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ตรัง นายศักดา ไพสมบูรณ์ นางพนารัตน์ บุรีศรี
14/11/2564 17:45:52 วัดคันทด
4 หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สพฐ.สพป.สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี สกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา นางสาวดรุณี ยืนวงศ์
15/11/2564 02:21:27 สายปัญญารังสิต
99 ถนนพหลโยธิน 87 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี นายธนพจ แก้ววงษา นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม
15/11/2564 03:16:58 บ้านนาแซะ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
สพป.ชพ.1 ชุมพร นายภาวัช ศรีวลี นางสาวจิตรานุช ไม้แพ
15/11/2564 03:24:54 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
- หมู่ 6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร นางสาวนาฏประภา หลานหนองแสง
15/11/2564 04:13:24 บ้านหนองม่วงหนองแวง
199 หมู่ 8 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นายอภิชาติ ดวงสีดา นายวัชรพงษ์ มิ่งขวัญ
15/11/2564 05:03:35 สันติราษฎร์วิทยาลัย
332 หมู่ - ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
สพม.กท1 กรุงเทพมหานคร นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล นางสาวกัญญารัตน์ กัณฑษา
15/11/2564 05:30:56 บ้านวังน้ำขาว
549 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นางสาวเฉลิมพร กุมภา นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น
15/11/2564 05:56:43 บ้านไร่หลวง
3/5 หมู่ 6 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ นายเนติวุฒน์ หงส์พิทักษ์ชน
15/11/2564 06:06:02 บ้านศรีชมภู
238 หมู่ 2 ถนน- ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายวันดี เทพอินแดง นางสาวอาพรจิต บุตรดี
15/11/2564 06:10:17 วัดวังรีบุญเลิศ
1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางโชคดี จันทร์ทิพย์ นางเสาวณีย์ สวัสดี
15/11/2564 06:12:46 บ้านเด่นสำโรง
7/3 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
สพป.อต.1 อุตรดิตถ์ นางสาวเพียงขวัญ สีนาคม นางสาวพิชญา มาทองแดง
15/11/2564 06:12:58 บ้านโคกกอ
1 หมู่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นายอาวุูธ ขุนบุญจันทร์ นางสาวสารินันท์ อูมาสะ
15/11/2564 06:34:29 วัดทุ่งหินผุด
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพปตรังเขต1 ตรัง นายอำนาจ ขันทกาญจน์ นางสาวอาทิตยา จริยวิจิตร
15/11/2564 06:47:02 บ้านดอนตะหนิน
4 หมู่ 2 ถนน- ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณประทีป
15/11/2564 06:52:00 วัดหุบมะกล่ำ
- หมู่ 7 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางน้ำฝน คิดในทางดี นางสาวมนพิชา เหมือนจินดา
15/11/2564 06:58:15 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง นางสาวพิมพ์ชนิษฐา ปัญญาบุตร
15/11/2564 06:59:51 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
4 หมู่ 1 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
สพป.ชร.4 เชียงราย นายชูชาติ แปลงล้วน นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจโน
15/11/2564 07:04:11 ท่าข้ามวิทยา
- หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สพม.สฎ.ชพ ชุมพร ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์ พรรณาวร จ่าอากาศโท สิงห์ศิริ รุ่งโรจน์
15/11/2564 07:06:19 บ้านเขาตะแบก
311/12 หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม นายศุภกร. สว่างวงษ์
15/11/2564 07:07:07 วัดบ้านงิ้ว
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.เขต 6 นครราชสีมา นางศรีวณา โพธิ์ชัยเลิศ นางสาวปภานัน วิชัยวัฒนา
15/11/2564 07:25:15 วัดใหม่สี่หมื่น (ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล)
75 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวปุณิกา ยอดเพชร นางสาวนุจรินทร์ ทองผา
15/11/2564 07:26:41 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
100 หมู่ 12 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 นครราชสีมา นายอภินันท์ บุญศรี นายสุรศักดิ์ บาตรโพธิ์
15/11/2564 07:42:29 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์)
- หมู่ 14 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นางนงรักษ์ นรทีทาน นางสาวธนิดา สมวงษ์
15/11/2564 07:56:35 บ้านหนองบัวหิ่ง
- หมู่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม นางสาวธนัชชา เมฆนาคา
15/11/2564 08:03:06 บ้านไสมะม่วง
181 หมู่ 3 ถนน- ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต2 ตรัง นายศุภโชค สินกั้ง นางสาวอรอุมา นิลละออ
15/11/2564 08:03:47 บ้านร่องหวาย
199 หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350
สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย นายอำนาจ ธิโนชัย นายพงศ์ชัย ไชยราช
15/11/2564 08:12:26 บ้านดอนสะฝาง
255 หมู่ 5 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ.2 นครพนม นางสาวปาณิสรา โกษาแสง นายสุทิน นันวิสุ
15/11/2564 08:14:53 จุกเสม็ด
2414 หมู่ 2414 ถนน- ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สพฐ. ชลบุรี นางเยาวรัตน์ พุทธสรณ์ นางนภาพร ไหมพูล
15/11/2564 08:25:25 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
103 หมู่ 4 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สพป.เลย เข๑ เลย นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร นางสาวสุพรรษา ภักดีอำนาจ
15/11/2564 08:26:36 หาดสำราญวิทยาคม
42/1 หมู่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120
สพม. ตรัง กระบี่ ตรัง นายมนัส พิพัฒน์ นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน
15/11/2564 08:33:02 บ้านนาหนองหวาย
ร.ร.บ้านนาหนองหวาย หมู่ 14 ถนน- ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นางปนิดา เวกสูงเนิน นางนิดา โมทำ
15/11/2564 08:45:19 ชุมชนบ้านไทรย้อย
_ หมู่ 8 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร นายมนตรี พุกอิ่ม
15/11/2564 08:49:28 บ้านป่าสักสามัคคี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยาเขต1 พะเยา นายกรณ์เพชร หลักฐาน นางสาวรุ่งอรุณ ลำภู
15/11/2564 08:57:31 ลิ้นฟ้าพิทยาคม
52 หมู่ 1 ถนน- ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ นายสุรศักดิ์ ลือขจร นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์
15/11/2564 08:58:18 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ นางสาวชาลิณี น้อยสุภาพ
15/11/2564 09:03:16 บ้านแฮดศึกษา
108 หมู่ ม.1 ถนน- ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ นางสิริพร เกศคำขวา
15/11/2564 09:13:52 บ้านเขาบายศรี
117/9 หมู่ 5 ถนน- ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางเกศรา สุริยงค์ นางธันยภรณ์ อ้นมี
15/11/2564 09:14:45 บ้านน้ำผึ้ง
71/4 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง นางมานิตา สังข์ชุม นางสาวหนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์
15/11/2564 09:45:15 วัดเขมาภิรตาราม
47 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นนทบุรี นางจรุญ จารุสาร นางสาวอารียา กองวิมาน
15/11/2564 09:59:44 วัดขนอนบ้านกรด
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสุดาทิพย สิริบุตรวงศ์ นางสาวมาลัย พงษ์อนันต์
15/11/2564 10:02:39 ราชานุเคราะห์
43 หมู่ 7 ถนน- ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
สพป.พะเยาเขต 2 พะเยา นางสาวธัญพิชชา บุญนะ นางวิสุตรา สืบแสน
15/11/2564 10:13:00 ชุมชนนางัว
บ้านนางัว หมู่ 8 ถนนสกล-นาหว้า ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน นางปฏิมาพร นาโควงศ์
15/11/2564 11:00:24 พานิชชีวะอุปถัมภ์
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 สุพรรณบุรี นายอนันต์ ดีขำ นางวิภาวี นาคศรีโภชน์
15/11/2564 11:51:31 วัดสระด่าน
249 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน นางสาวมยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์
15/11/2564 11:56:43 บ้านโป่งวัว
3 หมู่ 13 ถนน- ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายรัชพล วริศเมธากุล นายมนัญชัย ชาวแกลง
15/11/2564 12:06:35 บ้านตระเปียงเตีย
44 หมู่ 1 ถนน- ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ นายอุดมศักดิ์ กระแสโสม นางสาวสุภาพร สืบสันต์
15/11/2564 12:13:35 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง นางสาวกนกพิชญ์ ดวงธนู
15/11/2564 12:51:11 บ้านแม่วะเด่นชัย
134 หมู่ 5 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230
สพฐ ลำปาง นางสาวสายพิม ใจบุญ นางเลลัย ชนะพิมพ์
15/11/2564 13:00:25 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ นางรจนา ทองประดับ นายสมคิด โคยะทา
15/11/2564 13:03:48 บ้านม่วงนาดี
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ นางสาวหนึ่งฤทัย สายเมฆ
15/11/2564 13:35:39 สองห้องพิทยาคม
27 หมู่ 11 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรรัมย์ บุรีรัมย์ นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม นางสาวสวิตตา ปัจจัย
15/11/2564 14:38:48 บ้านแม่หลง - สบจาง
257 หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
สพป.ลำปาง เขต 2 ลำปาง นายสากล วงศ์หล้า นางสาวพิชามญชุ์ โพธิศรี
15/11/2564 14:49:01 วาปีปทุม
303 หมู่ 25 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม นายมณูญ เพชรมีแก้ว นายศุภษร บุดดา
15/11/2564 14:56:40 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
- หมู่ 8 ถนนเสาไห้-หนองแซง ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
สพป.สระบุรีเขต 1 สระบุรี นางณิกัญญา สายธนู นางพนมรัตน์ สนมศรี
15/11/2564 15:01:01 บ้านตาขุนวิทยา
65 หมู่ 6 ถนนสุราษฎร์ - ตะกั่วป่า ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายบุญเลิศ ทองชล นายปริวรรต ธงธวัช
15/11/2564 15:52:58 บ้านหนองรี “มิตรภาพที่ 225”
- หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายวิทยา สอนกระโทก นางสาวภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ
15/11/2564 15:54:34 วัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์)
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ นางสุนิษา ยังเหลือ
15/11/2564 16:02:06 บ้านโนนกุง
200 หมู่ 3 ถนน- ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายกิจพงศ์ สุรันนา นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คต
15/11/2564 16:09:26 บ้านสว่างพัฒนา
100 หมู่ 14 ถนนละหานทราย - บ้านกรวด ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายชลาลัย ทะลายรัมย์ นายสมภพ ตรีกูล
15/11/2564 16:30:59 คีรีมาศพิทยาคม
96 หมู่ 2 ถนน- ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
สพม.สุโขทัย สุโขทัย นายวีระ พุ่มไม้ นายสิน นุ่มพรม
15/11/2564 16:34:54 บ้านเขาแหลม
69 หมู่ 3 ถนน- ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี ดร.วรกานต์ อินทรโสภา นายวสันต์ สถิตพรพรหม
16/11/2564 01:16:37 วัดลาดสนุ่น
25 หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
สพป.ปทุมธานีเขต 2 ปทุมธานี นายจตุรงค์ สโรบล นางสาวทานวีร์ สุกใส
16/11/2564 02:16:50 บ้านเขากรวด
199 หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
สพป.กจ 2 กาญจนบุรี นายชลอ ทองดีเลิศ นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี
16/11/2564 02:27:42 วัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สพป.นบ.2 นนทบุรี นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล นางณัฐมน งามเงินวรรณ
16/11/2564 05:09:02 บ้านห้วยกะโหลก
152 หมู่ 4 ถนน- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตากเขต2 ตาก นายมานพ ติ๊บสุก นางสาวจุฬาลักษณ์ รุณผาบ
16/11/2564 06:13:18 บ้านห้วยกะโหลก
152 หมู่ 4 ถนน- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก เขต 2 ตาก นายมานพ ติ๊บสุก นางสาวสุพิชฌาย์ บุญพรประสิทธ์
16/11/2564 06:16:11 บ้านวังชิ้น
202 หมู่ 2 ถนน- ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ นายธวัช พรมี นางสาวหทัย มูลมณี
16/11/2564 08:36:10 บ้านโคกสะอาด
125 ถนน- อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นพ 2 นครพนม นายประทวน ศิริเดชไชยวงค์ นางสาวสายรุ้ง พันพั่ว
16/11/2564 08:45:06 บ้านแควป่าสัก
333 หมู่ 7 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นายจักรชัย แก้วพิภพ นายรวิกร จันทะมัง
16/11/2564 10:11:52 เทพสุวรรณชาญวิทยา
- หมู่ 1 บ้านคลองมะขวิด ถนน- ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นางสุภาภร กอบัวแก้ว นางสาวอรวรรณ ตันเจริญ
16/11/2564 10:33:02 บ้านหนองสะแก
221 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาววิภาพร ซาทอง นายศิริพงษ์ บัวกล่ำ
16/11/2564 12:05:35 บ้านวังไฮวังทอง
11 หมู่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1 มหาสารคาม นางธรักษา แสนโคตร นางไพฑูรรัตน์ ทองคำ
16/11/2564 12:31:19 บ่อวิทยบางระกำ
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก นายเรือง คำดี นางฉวีวรรณ โฆษฃุณหนันท์
16/11/2564 12:54:15 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
187 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
สพป.อบ.2 อุบลราชธานี นางณัฐวรรณ พรมบุญ นางสาวนริศรา วันดี
16/11/2564 13:47:00 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
44 หมู่ 11 ถนน- ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายณัฐชาญ ยางเครือ น.ส.สัณห์ฤทัย อยู่โยธา
16/11/2564 13:50:33 บ้านตาหนึก
56 หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
สำนักงานเขตพื้้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด นางสาวอุลัยพร เรืองไชย นางสาวกมลรัตน์ มิ่งจันทร์
17/11/2564 02:26:33 บ้านฮ่องแฮ่
๑๖๔ หมู่ ๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220
สพป.ชร.๓ เชียงราย นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น นายทวีทรัพย์ ไชยศักดิ์
17/11/2564 03:58:04 อนุบาลค้อวัง
3 หมู่ 7 ถนน- ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต1 ยโสธร นายประสาร บุตตะไมล์ นางมยุรา พิณราช
17/11/2564 04:00:21 วัดหนองหลุม
1 หมู่ 14 ถนน- ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สพป.สพ2 สุพรรณบุรี นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น นายสมคิด อ่อนดี
17/11/2564 05:56:38 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
99 หมู่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นายทวี กรายไทยสงค์ นางสาวปานวาด หมื่นบำรุง
17/11/2564 07:05:10 บ้านเขาวง
999 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางสาวสุทธิชา จันทะโคตร นางสาวลัดดา นรินทร์นอก
17/11/2564 07:37:46 บ้านท่ามะเดื่อ
76/2 หมู่ 1 ถนน- ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร มากเกิด
17/11/2564 09:15:28 บ้านคลองไทร
175 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นว.2 นครสวรรค์ นายสายชน ลิลา นางสุพัตรา วิศิลป์
17/11/2564 09:23:13 วัดป๊อกแป๊ก
- หมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวพิชญานิน ภิญโญ นางสาวปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง
17/11/2564 14:31:02 บ้านนาโดโพธิ์ศรี
- หมู่ 6 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสม นางสาวพรทิวา ถาบุตร
17/11/2564 18:50:06 ตะเครียะวิทยาคม
260 หมู่ 5 ถนน- ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
สพมสงขลา สตูล สงขลา นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์
18/11/2564 03:25:00 บ้านพันลำ
- หมู่ 5 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ศรีสะเกษ นายกฤษฎา พิมพันธ์ นายเดชา เตชะนัง
18/11/2564 03:41:14 บึงไทรพิทยาคม
225 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี นางสาวชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น
18/11/2564 04:34:58 นิคมสร้างตนเอง
3/89 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
สพป.สฎ.1 สุราษฎร์ธานี นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ์ นางทิพย์วรรณ อมรมณีทิพย์
18/11/2564 06:27:30 บ้านหนองแสง
26/2 หมู่ 6 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 ฉะเชิงเทรา นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล นางสาวอารีรัตน์ ประเสริฐ
18/11/2564 06:27:59 บ้านหนองบัวทอง
333 หมู่ 11 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา นางสาวธนิตา อัดโดดดร
18/11/2564 07:44:48 บ้านดอนพะธาย
59 หมู่ 2 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นายชัยณรงค์ เหมะธุรินทร์ นางจิรายุ เคนไชยวงศ์
18/11/2564 08:02:36 วัดบางคา (บุญชู.ฟุ้ง.ประชานุกูล)
98 หมู่ 1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉช.2 ฉะเชิงเทรา นางสาววัลนิภา อุตวงศ์ษา นางสาวปาริชาติ คณะทอง
18/11/2564 08:35:54 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
30 หมู่ - ถนน- ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สพป.สมุทรปราการเขต1 สมุทรปราการ นายณัฐพล นุชอุดม นางสาวพนารัตน์ กุลกำพล
18/11/2564 08:46:46 บ้านคลองชายธง
- หมู่ ๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
สพป.ปข.๑ ประจวบคีรีขันธ์ นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ นางสาววิจิตตรา ยาย่อ
18/11/2564 09:33:21 บ้านหอมเกร็ด
81 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สพป.นครปฐมเขต2 นครปฐม นายสหพล สี่สมประสงค์ นางสาวลักษมณ มากมูล
18/11/2564 11:15:15 โรงเรียนบ้านหนองกาด
บ้านหนองกาด หมู่ 5 ถนน- ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นางสุชาดา คำเสียง นางอังคณา ต่อคุณ
19/11/2564 08:51:17 วัดสุวรรณคีรี
300 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
สพปนศ .2 นครศรีธรรมราช นายนันทวิทย์ ธานมาศ นางสาวรุ่งนภา ธรรมะติ
19/11/2564 12:57:17 บ้านโพนตูมหนองแสง
80 หมู่ 6 ถนน- ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย นางสาวนวลฉวี คุณปัญญา
20/11/2564 09:33:34 มิ่งมงคล
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์ นายวิทูล เหลาผา
20/11/2564 14:44:48 บ้านหัวโกรก
34/1 หมู่ 5 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1 ชลบุรี นางรัศมี ฉิมขันธ์ นางสาวศิริลักษณ์ กิติพิศาลกุล
21/11/2564 02:26:34 บ้านละหุ่งหนองกก
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์ นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์ นายภัทรพล ปาปะเก
21/11/2564 03:33:49 บ้านเสรียง
0 หมู่ 2 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สพป.สร.3 สุรินทร์ นายชุมพล ประกอบดี นายวีรชัย คำไทย
22/11/2564 04:18:54 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน นางสาวรวงนภา โอดรัมย์
22/11/2564 04:33:52 บ้านห้วยกรด
53/2 หมู่ 7 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นครปฐม นายวันดี หาญกุดเลาะ นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์พวง
22/11/2564 04:35:07 วัดห้วยไร่
- หมู่ 9 ถนนแม่มาลัย-ปาย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สพป ชม2 เชียงใหม่ นายจักรพงศ ท้าวจำนงค์ นายมนัฐชากร เทวปัญญา
22/11/2564 06:00:48 บ้านศรีกองงาม
616 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
สพป.เชียงรายเขต3 เชียงราย นางอรไท เต๋จ๊ะ นางอรไท เต๋จ๊ะ
22/11/2564 07:40:47 สว่างราษฎร์บำรุง
6/3 หมู่ 11 ถนน- อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สพป.ปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางสาวมัทนียา ทองยุ้น นางสาวปราณิศา ครุฑแก้ว
22/11/2564 07:45:30 พญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
สพป.กทม. กรุงเทพมหานคร นางพีรานุช ไชยพิเดช นายณัฐพล มะลิทอง
22/11/2564 07:52:06 พันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ถนน- ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพม.สค.สส. สมุทรสาคร นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ นางณัฐฏ์ณิชชา พูลสวัสดิ์
22/11/2564 07:57:53 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายอดุลย์ ภูภักดี นายชูชาติ วิระพันธ์
22/11/2564 08:05:25 บ้านสามแยกพิทักษ์
- หมู่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 สกลนคร นายเสน่ห์ เหลือขันธ์ นางสาวณัฐนิชา ดานะ
22/11/2564 09:28:59 บ้านวังโพน
141 หมู่ 6 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
สพป.สกลนคร เขต3 สกลนคร นายวัชระ แง่พรหม นางสาวสิริขวัญ กมลรักษ์
22/11/2564 10:29:25 บ้านกรอกสะแก
2 หมู่ 1 ถนน- ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์ นางนฤมล ชื้นเย็นดี
22/11/2564 10:57:02 ท่าช้างวิทยาคม
112 หมู่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
สพม.อย. พระนครศรีอยุธยา นายบัญชา ปลื้มอารมย์ นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร์
22/11/2564 12:50:45 บ้านกาบกระบือ
รร.บ้านกาบกระบือ หมู่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ นางสาววลัยลักษณ์ คงดี
22/11/2564 13:41:14 บ้านดอนปอหนองโอง
153 หมู่ 7 ถนน- ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายชิราวุธ บุพศิริ จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรี
22/11/2564 13:59:37 บ้านตายัวะ
- หมู่ 19 ถนน- ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สร.3 สุรินทร์ นางสาวบุษบา กรวยทอง นางศิริขวัญ ศาลางาม
22/11/2564 15:56:10 แกลง `วิทยสถาวร`
164 ถนนพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สพม.ชบรย ระยอง นางอัญชลี อิสสรารักษ์ นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ
22/11/2564 16:02:18 วัดเขาทอง(ชนปากคลอง)
- หมู่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
สพป.พัทลุงเขต.1 พัทลุง นางจรวย. พงศ์ประยูร นางสาวไพลิน. ชูรักษ์
23/11/2564 04:15:46 พะเยาพิทยาคม
97 หมู่ - ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พะเยา นายมานะ พิริยพัฒนา นาจวีรวัฒน์ พันธกุิ่ง
23/11/2564 05:33:05 โรงเรียนวัดคงคาวราราม
- หมู่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง นางอรอนงค์ ผลทวีวัฒนชัย นางสาวธนัชญา เดิมทำรัมย์
23/11/2564 05:50:14 บ้านสวนอุดมวิทยา
99/5 หมู่ 3 ถนนสุระณรงค์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ นางสาวสิริพร สารวรรณ
23/11/2564 07:23:56 บ้านเขาน้อยสามัคคี
22 หมู่ 27 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
สพป.สระแก้ว เขต1 สระแก้ว นายศิขรินทร์ สว่างวงศ์ นายอติศักดิ์ สุดเสน่หา
23/11/2564 08:26:10 สำราญ-ประภาศรี
41 หมู่ 14 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์ นางนฤมล หลักคำ นายนัทพงษ์ ตระการ
23/11/2564 10:20:38 บ้านวนาหลวง
99 หมู่ 3 ถนน- ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
สพป.มฮส เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายอนิรุทธ์ สายบุญผาง นางสาวนภสร จิตอารี
23/11/2564 15:03:26 บ้านคลองสอง
94/3 หมู่ 12 ถนน- ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นายธนิต เยี่ยมรัมย์ ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
23/11/2564 16:40:43 บ้านศรีพนม
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สพป.สฎ2 สุราษฎร์ธานี นางปาณิสรา เภตราใหญ่ นางสาวจันฑิรา ชีทอง
24/11/2564 01:24:13 วัดสระสองตอน(พุทธโสธรอุปถัมภ์)
67 หมู่ 5 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด ครูมารศรี นพรัตน์
24/11/2564 03:08:16 วัดบางกำยาน
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพป.สฎ.3 สุราษฎร์ธานี นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์ นางสาวโศรญา ม่วงทอง
24/11/2564 03:14:49 ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)
- หมู่ 5 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นายอำนาจ เทพวงษ์ นายภานุพงษ์ เกิดบุญ
24/11/2564 04:05:28 บ้านปากห้วย
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวยุพเยาว์ เอียดสั้น นางสาวศวรรยา เทียมชู
24/11/2564 08:22:57 วัดบุณฑริการาม
1/22 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
สพป.สุราษฎร์ธานี​ เขต​ 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวกิติยา​ เก้าเอี้ยน นางสาววิไลลักษณ์ ไทยสม
25/11/2564 03:50:03 ชุมชนบ้านยางสีสุราช
174 หมู่ 2 ตำบลยางสีสุราช อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง นายภาคิน นนทะสี
25/11/2564 04:44:48 ศรีสโมสรวิทยา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
สพม.อนชน ชัยนาท นายเมธี วัฒนสิงห์ นายชนุดร โสน้ำเที่ยง
25/11/2564 06:15:25 บ้านทรายแก้ว
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สพป ชพ1 ชุมพร นางปิยะธิดา. คชรินทร์ มนทกา กลิ่นหอม
25/11/2564 06:37:38 บ้านนาโพธิ์
62 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะเชิงเทรา นายราชศักดิ์ วงศ์บุบผา นางสาววันวิสา รอบคอบ
25/11/2564 06:40:45 บ้านกาลึม
- หมู่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายสายสินทร์ เงินดี นางสาววณิสตา ทองคำ
25/11/2564 07:29:22 บ้านเขามัน
- หมู่ 11 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจวบคีรีขันธ์ นายวานิช น้อยแสง นายปราชญ์ชยาวิช ศรีก่อเกื้อ
25/11/2564 07:53:30 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
418 หมู่ 11 ถนน- ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36240
สพป.ชัยภูมิ เขต1 ชัยภูมิ นางเยาวภา กล้าขยัน นางสนิตา ฤทธิ์กำลัง
25/11/2564 08:32:34 บ้านโนนกุง
9 หมู่ 9 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายผราวุธ แสนโสม นายดาบชัย อุปรี
25/11/2564 09:35:32 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
63/2 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุล ครูชรินรัตน์ โภชนะ
25/11/2564 12:40:54 บ้านโพนปลัด
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นางวัชรี มีลาภ นายสุกิจ บุญขาว
26/11/2564 02:50:03 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
_ หมู่ 5 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
สพป.นครราชสีมาเขต5 นครราชสีมา นายประเสริฐ คำขุนทด นายมนัสถา สีทอง
26/11/2564 04:48:31 บ้านวัง(สายอนุกูล)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
สพป.นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ นางสาวพิชญ์พชร ฉายขุนทด
26/11/2564 06:11:31 บ้านปะคำสำโรง
255 หมู่ 19 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สพป.บร.4 บุรีรัมย์ นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข ว่าที่ ร.ต.หญิงนริศรา จันทีนอก
26/11/2564 07:52:04 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)
47 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายไพศาล น้อยสุพรรณ์ นายวัชรพล ดีกระจ่าง
26/11/2564 09:26:51 วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)
53 หมู่ 1 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นางกมลพรรณ ญาณโกมุท นางชนิดาภา รอตเสียงล้ำ
26/11/2564 18:36:44 บ้านควนโตน
0 หมู่ ุ6 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
สพป.นศ3 นครศรีธรรมราช นางสาวปิยาอร ทองนุ่น นางสาวดรุณี คำจันทร์
27/11/2564 08:01:33 บ้านสันพระเนตร
29 หมู่ 4 ถนน- ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
สพป.เชียงใหม่ เขต2 เชียงใหม่ นายพงศ์พันธ์ เขียวตา นายศุภชัย จันทร์
27/11/2564 12:04:35 ชุมชนวัดเนินม่วง
- หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นว.เขต2 นครสวรรค์ นางสาวกฤษณา บูระพันธ์ นางสาวสิริกาญจน์ มนต์สันต์
27/11/2564 12:28:48 บ้านโคกสว่าง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายปกรณ์ อุ่นกลม นายวีรชัย เวียงแวง
27/11/2564 13:45:52 บ้านหนองยาว
329 หมู่ 17 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สพป.ชม.3 เชียงใหม่ นางสาวชลลดา วงค์ดาว นางชาลินี กุมารแก้ว
27/11/2564 16:58:05 ภู่วิทยา
126 หมู่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา นางณัชชา ศรีแสนปาง นายธนรัษฎ์ แสนสุนนท์
28/11/2564 02:30:18 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
166 หมู่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรังเขต2 ตรัง นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด นางสาวพนัชกร หูเขียว
28/11/2564 03:43:25 นาขยาดวิทยาคาร
332 หมู่ 11 ถนนไม่มี ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สพม.พัทลุง พัทลุง นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร นางศิริพร พานิชย์
28/11/2564 05:06:32 บ้านภูไทร
106 หมู่ 5 ถนน- ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม นางสาวจันทร์พร ทะวงษา
28/11/2564 05:56:11 บ้านหนองคลอง
7,8 หมู่ 8 ถนนทางหลวงแผ่นดิน ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น นางชุติมา กะริอุณะ นางพรรณพิมล มีคำทอง
28/11/2564 09:02:34 บ้านแม่จว้า
129 หมู่ 3 ถนนแม่ใจ - แม่นาเรือ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพฐ. สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล นางสาวอนุชตรา ปัญโญป้อ
28/11/2564 14:50:37 บ้านไร่อ้อย
265 หมู่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นายประพันธ์ ทนันชัย นายวชิรศรณ์ เครือธิ
28/11/2564 15:43:27 บ้านดอนแดง
- หมู่ 15 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม ดร.สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ นางสาวสุรารัฐ พิกุล
28/11/2564 16:59:20 วัดดอนไข่เต่า
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นายกฤษณะ สุพงศ์ นางสาวชุติกาญจน์ แก้วเกตุ
28/11/2564 17:10:47 ปทุมพิทยาคม
279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ นางนวลนภา บรรพตาธิ
28/11/2564 18:14:36 บ้านหนองจิก
91 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ นางสาวปภาวรินทร์ อภิชัยทรงฤทธิ์
29/11/2564 01:54:40 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่129
4 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณ นางสาวณัฐภรณ์ ฉายากุล
29/11/2564 02:32:05 ชุมชนบ้านปากเสียว
195 หมู่ 3 ถนน- ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางสารภี ศรีราม นางสาวนรานุช ปรีชา
29/11/2564 02:46:19 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
บ้านบ่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
สพป.ชม.เขต1 เชียงใหม่ นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี สกายดาว ใจสักเสริญ
29/11/2564 03:02:09 บ้านนิคม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางกฤษณา เจริญวงศ์ นายเข็มพร บุญเกื้อ
29/11/2564 04:01:18 บ้านห้วยพระ
- หมู่ 14 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายธัญเทพ แสงสุวรรณ นายจิรชัย โนนแก้ว
29/11/2564 04:42:11 บ้านนาก้า
42 หมู่ 1 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
สพป.น่าน 1 น่าน นางสมร สุทธหลวง นางสาวจุรีภรณ์ นำศิริโยธิน
29/11/2564 04:44:31 หมอนสูงประชาสรรค์
- หมู่ 8 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
สพป สุโขทัยเขต2 สุโขทัย นายเอกพันธ์ สารีบุตร นางสาวพัชญา วรรณโชค
29/11/2564 05:08:08 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นายประทีป ศรีรักษา นายศิรินทร์ เวชวงษ์
29/11/2564 05:17:39 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
- หมู่ 13 ถนน- ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางราชมาลี ต้อนรับ นางทิพย์สุนี อิ่มวุฒิ
29/11/2564 05:28:33 บ้านควนกองเมือง
- หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์ - นาสาร ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สุราษฎร์ธานี นางศรีนวล อินทร์ท่าฉาง นางสาวอนิตา มาลัยยะ
29/11/2564 06:59:55 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นายจักกฤษ กราบกราน นายอรรถพล กล้าวิกรณ์
29/11/2564 07:26:30 บ้านหนองมะแซว
76 หมู่ 8 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางปฐมาวดี ศรีชนะ นางสาวสุธาทิพย์ ศรีสวัสดิ์
29/11/2564 08:03:51 บ้านแม่แดดน้อย
80 หมู่ 4 ถนน_ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
สพป.เชียงใหม่เขต 6 เชียงใหม่ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ นายสมศักดิ์ แสงอรุณ
29/11/2564 08:06:14 บ้านปางห้า
393 หมู่ 1 ถนนเหมืองแดง-เกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นายสุทธิพร กันทาเดช นายขวัญชัย แก้วลังกา
29/11/2564 08:54:19 บ้านหนองหมี
100 หมู่ 10 ถนน- ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล นางนัฐกาวัลย์ มณีศรี
29/11/2564 09:12:30 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอนเขต 1 แม่ฮ่องสอน นายธนภัทร จองหมุ่ง นางสาววรรณี เดชหิรัญกุล
29/11/2564 09:28:16 บ้านโดด
52 หมู่ 12 ถนน- ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
สพป.ศก.2 ศรีสะเกษ นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก นางจิรภิญญา พงษ์ภา
29/11/2564 09:39:16 บ้านคำเตย
101 หมู่ 7 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายแดง สุธรรม นายเจียง ช่วยสุมาน
29/11/2564 10:17:25 บ้านเดื่อ
- หมู่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ นางสาววิยะดา แสนวิชัย สิบเอกไพโรจน์ รุ่งนภาไพร
29/11/2564 14:49:55 บ้านหนองละหานทราย
100 หมู่ 4 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ นางวัชราภรณ์ กลางคาร
29/11/2564 15:32:44 เขาพนมแบกศึกษา
213 หมู่ 4 ถนน- ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายวานิช อินทร์สุวรรณ นางสาวศรสวรรค์ สุขสนาน
29/11/2564 15:46:35 บ้านลวงเหนือ
135 หมู่ 5 ถนน- ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ นายวสันต์ ขอดศิริ นางสาววราพร คำปา
29/11/2564 16:50:08 บ้านดงบุญนาค
233 หมู่ 7 ถนน- ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นายวสันต์ นาขยัน นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำ
29/11/2564 19:21:02 องค์การสวนยาง 3
778 หมู่ 7 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 นครศรีธรรมราช นายมโนห์ ต่างสี นายพุทธสิทธิ หนูเซ่ง
30/11/2564 00:12:03 วัดบางปรือ
10/1 หมู่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สพป.ตราด ตราด นางมะลิวัลย์ นิลบุตร นางสาววัลลวี หงษ์กลาย
30/11/2564 02:04:59 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
119/1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นนทบุรี นายรังสิมันต์ ยาละ นางสาวตติยา อ่วมสอาด
30/11/2564 02:12:59 วัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)
212 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นายนิติ นิยมศิลป์ชัย นางสาวณฐารินทร์ จันทวิมล
30/11/2564 02:23:48 อนุบาลหนองกี่
103/1 หมู่ 9 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางแสงระวี อัครสุขบุตร นางกฤษณา บุญยืน
30/11/2564 03:35:50 บ้านก๊อน้อย
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110
สปพ.พย.เขต 2 พะเยา นายวิสิทธิ์ เมืองมูล นางเรณู เหมืองจา
30/11/2564 03:41:13 วัดเฉลิมพระเกียรติ
86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำ - วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สพป.นบ.1 นนทบุรี นางคมคาย น้อยสิทธิ์ นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
30/11/2564 03:54:44 บ้านหนองกราด
๒๐๐ หมู่ ๖ ตำบลหนองตระครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ นายวีระวัฒน์ พัชนี นางรัตนา ปานเกิด
30/11/2564 04:14:12 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แพร่ นางนพร ชาติสิงห์ทอง นายเดชชาติ สิทธิยศ
30/11/2564 04:49:14 บ้านวังปืน
๔๙ หมู่ ๙ ถนน- ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
สพป.สระแก้ว ๑ สระแก้ว นางศศิสร บุญสุคนธกุล นางทัศนีย์ วงค์ภักดี
30/11/2564 05:11:33 วัดท่าเสม็ด
11 หมู่ 6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช นายเอกวัส มากสุข นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งเกลี้ยง
30/11/2564 06:09:20 บ้านเขาเลื่อม
269 หมู่ 9 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย นางสาวอนุศรา สุขเกษม
30/11/2564 06:15:51 ราษฎร์สามัคคี
42 หมู่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 นครพนม นายวิญญู คำหา นายสมคิด การุณ
30/11/2564 06:19:21 บ้านนาระยะพัฒนา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังทอง อำเภอกิ่งอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ นายเมธี หุมสิน นางสาวญภา โพนเมืองหล้า
30/11/2564 06:23:31 บ้านนา
บ้านนาใหญ่ หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด นายสุพงษ์ เวโน นางสุพัตรา ผกามาศ
30/11/2564 07:02:56 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
179 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยาเขต1 พะเยา นายนิธิศ ไชยปิน นางนิวรรณ มูลสาร
30/11/2564 07:06:37 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
- หมู่ 3 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายจิรวัฒน์ ผิวงาม นางดวงใจ จันสีมา
30/11/2564 07:15:34 บ้านหนองแจง
- หมู่ 9 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นางสาวสมพร ซอกทองหลาง (รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน) นางสาววรรณธนา เสมา
30/11/2564 07:27:20 บ้านเหล่าหนาด
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุขสันต์ ศรีโคตร นางสาวฐิติมา พฤกษามาตย์
30/11/2564 08:04:37 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
251 หมู่ 6 บ้านท่าบ่อ หมู่ 6 ถนนศรีสงคราม-อากาศอำนวย ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป นครพนมเขต 2 นครพนม นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ นางนงค์รักษ์ นามเสาร์
30/11/2564 08:13:13 วัดทองทั่ว(เอครพานิช)
35/7 หมู่ 4 ถนน- ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สพป.จบ.1 จันทบุรี นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์ น.ส.สุพรรณี อินทรโสภา
30/11/2564 08:25:25 ชุมชนบ้านยูโย
- หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
สพป.ปน.1 ปัตตานี นายอัษฎาวุธ สถวัตถี นางสาวนันทวรรณ อัมภรัตน์
30/11/2564 08:31:51 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
57 หมู่ 6 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายทินกร ชินโคตร นางสาวอาจารี นครไทย
30/11/2564 08:43:07 บ้านนาทม
31 หมู่ 15 ถนน- ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ.2 นครพนม นายเทพพร สุวรรณโส นางสาวพรเพ็ญ พนมศักดิ์
30/11/2564 08:48:47 ประดู่แก้วประชาสรรค์
81 หมู่ 8 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130
สำนักงานเขตพื้นที่การศกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ นายเจษฎา ลาภจิตร นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา
30/11/2564 09:04:58 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
51 หมู่ - ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตาก นางสุภัทร เงินดี นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ
30/11/2564 09:14:47 อนุบาลเลย
8/80 ถนนร่วมใจ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เลย นายณสรวง ก้อนวิมล นางศุภิสรา ผุยมาตย์
30/11/2564 09:28:19 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายอรรณพ ป้องกัน นายเมธี นาอุดม
30/11/2564 09:40:25 บ้านห้วยไข่เน่า
8/5 หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางสาวบุญมา บุญศิริ นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว
30/11/2564 10:07:10 วัดห้วยหวาย
11 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
สพฐ สระบุรี นางชญาดา มั่นศรี นางสาวพัทธนันท์ สุขใจ
30/11/2564 10:40:53 วัดทางพระ
ไม่มีเลขที่ หมู่ 1 ถนน- ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์ นางสายทิพย์ ชูช่าง
30/11/2564 10:53:40 บ้านสำนัก
30/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
สพป.ระนอง ระนอง นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่ นางสาวฮัสลีนาวาตี บินเตะ
30/11/2564 11:24:20 ชุมชนบ้านแม่ใส
221 หมู่ 4 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นางสาวมยุรี สมใจ นางสาวอ้อมพร พุ่มร่วมใจ
30/11/2564 11:42:55 บ้านหลัก
222 หมู่ 11 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
สพป.บร.2 บุรีรัมย์ เพ็ญวลัยภรณ์ นาธานซอน นางสาวจารุวรรณ มุ่งคุณ
30/11/2564 11:44:02 บ้านคลองแขยง
เลขที่่ 1 หมู่ หมู่1 ถนนพหลโยธิน ซอย 1 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ นางสาวสุจิตรา สระกัญญา
30/11/2564 12:07:05 นิคมสร้างตนเอง2
68 หมู่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
สพป.พังงา พังงา นายไกรศร ไชยเทพ นางสาวญาณนันท์ สิทธิชัย
30/11/2564 12:30:33 โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
199/1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
สพป.กจ.1 กาญจนบุรี นางโฉมเฉลา ศรีสนาม นางสาวจันทร กลัวผิด
30/11/2564 13:02:46 บ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่น
171 หมู่ 6 ถนน_ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
สพป.เชียงใหม่เขต 6 เชียงใหม่ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ สาฟูวงค์
30/11/2564 13:12:06 คีรีราษฎร์พัฒนา
145 หมู่ 12 ถนน- ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ คงแป้น นางสาวสาริยา ยอดวารี
30/11/2564 13:15:53 บ้านโคกยาว
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ 2 นครพนม นายเรวัตร สวัสดี นางคงคิด บุญยอด
30/11/2564 13:40:22 บ้านแม่จ๊าง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
สพป.แม่ฮ่อสอน เขต2 แม่ฮ่องสอน นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง นายพิเดช ปรางทอง
30/11/2564 14:15:15 บ้านอ่างตะแบก
69 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นายมานิตย์ไว สีประสงค์ นายพงศกร สำราญ
30/11/2564 14:22:45 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
645 หมู่ 6 ถนน- ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ นายวรัญญู ล้อมเจริญสุข
30/11/2564 14:39:16 บ้านก็วล
บ้านก็วล หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 สุรินทร์ นายสราวุฒิ แก้วจรัญ นางไฉทยา เสาร์ทอย
30/11/2564 14:42:36 บ้านปากคลองโรงนาค
50/5 หมู่ 5 ถนนบางแสน อ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ นางธิดารัตน์ ซื่อสุวรรณ
30/11/2564 14:57:25 วัดท่าควาย
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
สพป.พัทลุง เขต2 พัทลุง นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี นางอรจรีย์ ชูโลก
30/11/2564 15:02:17 ขาณุวิทยา
341 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร กำแพงเพชร ดร.เกรียงศักดฺื คงไทย นางอรพิน แจ้งเจน
30/11/2564 15:16:57 บ้านห้วยกบ
333 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ นางสาวสุกัญญา พันธุเมฆ
30/11/2564 15:56:10 บ้านหนองบัวทอง
333 หมู่ 11 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา นางสาวธนิตา อัดโดดดร
30/11/2564 16:41:45 บ้านศรัทธาตะพง
3 หมู่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางมุกดา อนุกานนท์ นางสาวพรพรรณ เชาว์ชาญ
30/11/2564 20:08:59 บ้านวังน้ำมอก
- หมู่ 5 ถนน_ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย นายพิษณุ สาระจันทร์ นางสาววิลัยพร บุตรดี
01/12/2564 04:09:28 บ้านหนองม่วงใหญ่
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
สพป.นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา นายนิยม ริมไธสง นางวิไลลักษณ์ ริมไธสง
01/12/2564 04:13:05 วัดบ้านใหม่
29/1 หมู่ 8 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สพป.รบ เขต 2 ราชบุรี นางกาญจนา อาจมังกร นางวิลาวัลย์ สิทธิพงษ์
01/12/2564 07:34:38 วัดบ้านม้า
356 หมู่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
สพป.ลำพูนเขต 1 ลำพูน นายรุ่ง บัวขม นายชัยณรงค์ อินธิยะ
01/12/2564 15:13:46 บ้านทุ่งแต้
- หมู่ 3 ถนนวารีราชเดช ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายชัยวิชิต ทันพรม นางเจนจิรา สีลำดวน
07/12/2564 16:05:24 บ้านนาม่วง
10/5 หมู่ 4 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
สพป.สข.3 สงขลา นายบุญนำ หมีนยะลา นางสาวชดาษา จันพรมทอง
18/12/2564 08:35:29 อนุบาลวัดพระพุทธบาท
35 หมู่ 5 ถนน- ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหม นางสาวสุมิตรา โกธรรม
20/12/2564 03:54:23 บ้านเขาดิน
27/1 หมู่ 4 ถนนๆ ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สพฐ ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีภณภพ บุญญานิยต์ นางวัชวรรณ เจียรนัย
20/12/2564 07:50:27 วัดแหลมทอง
98 หมู่ 3 ถนน- อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สพป.สฎ.เขต1 สุราษฎร์ธานี นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์ นางสาวปณิญา เอมเอก
22/12/2564 15:28:54 วัดธงชัยธรรมจักร
100/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ นางสาวนฤมล มณีแดง
23/12/2564 07:40:26 วัดถ้ำคีรีวงศ์
- หมู่ 1 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สพป.ปข.1 ประจวบคีรีขันธ์ นางวันทนา งามเนตร(รักษาการแทนผู้อำนวยการ) นายณัฐวุฒิ จิราพัชรพิธากุล
06/01/2565 14:36:53 บ้านหนองขาหยั่ง
535 หมู่ 5 ถนน- ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สพป.ฉช.2 ฉะเชิงเทรา นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ นางสาวชลธิชา ทุมกานนท์
19/01/2565 06:14:09 บ้านชายท่า
โรงเรียนบ้านชายท่า หมู่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสาวจุฑามาศ เพชรแท้ นางสุกัญญา กรดสำราญ
21/01/2565 08:06:58 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์ นางเบญจพร เรืองหิรัญวนิช
28/01/2565 05:12:23 วัดหนองขาม
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายสิปปกร วินิจฉัย นางสาวกาญจนาพร โทแก้ว
05/02/2565 09:38:26 บ้านหินกองสามัคคี
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ - นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง
05/02/2565 11:01:45 บ้านไร่ยาว
346 หมู่ 10 ถนน- อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง นางเครือวัลย์ พรหมสวาสดิ์
23/03/2565 04:32:17 โรงเรียนบ้านเสลา
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 บุรีรัมย์ นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์ นายทศนาถ ไพรินทร์
23/03/2565 05:35:57 วัดเชิงคีรี
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก นางสาววิภาวดี นพชำนาญ