โครงการโพธิสัตว์น้อย

โครงการโพธิสัตว์น้อย

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ๒๕๖๔

วันที่ลงทะเบียน โรงเรียน/ที่อยู่ สังกัด จังหวัด ชื่อผู้บริหาร ครูแกนนำ
05/07/2564 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว)
20 หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
สพป.จบ.2 จันทบุรี นายสุเมธ คันถี นางสาวมัณฑนา ศรีพุทธา
05/07/2564 บ้านไทยสามัคคี
51 หมู่ 5 ถนน- ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม นายภัทรพล บุญโชติ นางสาวตติยา เจริญยิ่ง
05/07/2564 บ้านหนองวัลย์เปรียง
51 หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายจิรวิทย์ มาสิกะ นายจิรวิทย์ มาสิกะ
05/07/2564 แกลง `วิทยสถาวร`
164 ถนนพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สพม.ชบรย ระยอง นางอัญชลี อิสสรารักษ์ นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ
05/07/2564 บ้านโคกหม้อ
หมู่ 9 หมู่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์ นายกมล เกิดสมบุญ
05/07/2564 บ้านหนองปล้องโพช
111 หมู่ 8 ถนน- ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นายศิริกุล ศรีคำขลิบ นางจันทร์เพ็ญ ขาวทอง
05/07/2564 วัดคูขุด
- หมู่ 3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
สพป.ชพ. เขต1 ชุมพร นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์ นางสาววนัญญา รอจั่น
05/07/2564 วัดเขาโพธิ์ทอง
34/12 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรีเขต3 ชลบุรี นายกฤษณะ สายสมบัติ นายสุชาติ เปี่ยมทอง
05/07/2564 บ้านเขาเลื่อม
269 หมู่ 9 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย นางสาวอนุศรา สุขเกษม
05/07/2564 บ้านหนองโพธิ์
300 หมู่ ุ6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ นายอานุภาพ งามบุญรอด
05/07/2564 วัดบุพพาราม
83 หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 24150
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์ นายธีระศักดิ์ บุดดางาม
05/07/2564 ตะเครียะวิทยาคม
260 หมู่ 5 ถนน- ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
สพมสงขลา สตูล สงขลา นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์
05/07/2564 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
106 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษมสายเก่า- เจ็ดเสมียน ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพฐ. ราชบุรี นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชูล นางวาสนา โรจน์จินตกานต์
05/07/2564 บ้านควนสระ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี นายโอม รัตนพันธ์ นายธนากร คงช่วย
05/07/2564 วัดหัวถนน
0 หมู่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
สพป.สระบุรี เขต1 สระบุรี นางสุริยา ยุทธปรีชานันต์ นางปิยณัฐ จันทร์ลิขิต
05/07/2564 บ้านทุ่งนางเภา
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 สุราษฎร์ธานี นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ นางสาวพรพรรณ วิไลรัตน์
05/07/2564 บ้านท่าคุระ(บรรหารราษฎร์นุกูล)
_ หมู่ 9 ถนน- ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
สพป.สงขลา เขต1 สงขลา นางวรรณพร ปิ่นทองพันธุ์ นางวุฒิตา จันทร์หนู
05/07/2564 บ้านหนองชุมพล
- หมู่ 2 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
สพป.เพชรบุรี เขต1 เพชรบุรี นายวิโรจน์ บุญดี นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณ
05/07/2564 บ้านทุ่งใหญ่
- หมู่ ม.6 ถนน- ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นศ 3 นครศรีธรรมราช นางสาวพิมพ์ผกา จาระวรรณ นางสาวนูรีหย๊ะ ยนเย็นจำ
05/07/2564 ศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สพม.นครปฐม นครปฐม นายชัชวาลย์ สิงหาทอง นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม
05/07/2564 บ้านสีสุกห้วยโมง
2 หมู่ 10 ถนน- ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ สกลนคร นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น นายลิขิต พาลี
05/07/2564 สายปัญญารังสิต
99 ถนนพหลโยธิน 87 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี นายธนพจ แก้ววงษา นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม
05/07/2564 บ้านทับละคร
80/2 หมู่ 6 ถนน- อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 สุพรรณบุรี นายรุ่งวิทย์ ปิวเหลือง นางกาญจนา ลอยเจียม
05/07/2564 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นางอัจฉราพร พุทธพรหม นายณัฐพงษ์ สีหนาจ
05/07/2564 บ้านหนองไม้แก่น
86 หมู่ 3 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
สพป.อน.2 อุทัยธานี นายรุ่ง รอดจาก นางสาวสุขุมาภรณ์ คำพันธ์
05/07/2564 สามัคคีราษฎร์บำรุง
307 หมู่ 2 ถนนโยธาธิการคูคต-คลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นายดำเนิน คำดา นายธีรชัย ใจดี
05/07/2564 บ้านมาบตาพุด
152 หมู่ - ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นายอุดร ธรรมมา นางเบญจพร ทือเกาะ
05/07/2564 วัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์)
77 หมู่ 5 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
สพป.นฐ.2 นครปฐม นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์ นางสาวนฤมล ศรีบัวโรย
05/07/2564 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)
19 หมู่ 10 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 บุรีรัมย์ นางปิยนันท์ หรีกประโคน นางวิจิตรา บุญสุข
05/07/2564 วัดบุณฑริการาม
1/22 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
สพป.สุราษฎร์ธานี​ เขต​ 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวกิติยา​ เก้าเอี้ยน นางสาววิไลลักษณ์ ไทยสม
05/07/2564 หนองนาคำวิทยาคม
129 หมู่ 1 ถนนหนองเรือ-ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี
05/07/2564 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
69 หมู่ 4 ถนนนครชัยศรี-ดอนตูม ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นครปฐม นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ นางสุนทรี ปู่เถา
05/07/2564 บ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ 5 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
สพป.ชพ.1 ชุมพร นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ นางสาวถนอมศรี ชูรังสฤษฎิ์
05/07/2564 บ้านหนองบัวทอง
333 หมู่ 11 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา นางสาวธนิตา อัดโดดดร
05/07/2564 บ้านหนองคลอง
7,8 หมู่ 8 ถนนทางหลวงแผ่นดิน ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น นางชุติมา กะริอุณะ นางพรรณพิมล มีคำทอง
05/07/2564 บ้านสงยาง
1 หมู่ 1 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายนิยม แสนบุญเรือง นายสุพจน์ สุระเพิ่ม
05/07/2564 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
30 หมู่ - ถนน- ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สพป.สมุทรปราการเขต1 สมุทรปราการ นายณัฐพล นุชอุดม นางสาวพนารัตน์ กุลกำพล
05/07/2564 เทศบาลหนองหัวฟาน
555 หมู่ 5 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นครราชสีมา นายมานิตย์ ตั้งประเสริฐ นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง
05/07/2564 บ้านเขาดินใต้
- หมู่ 12 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
สพป.สบ1 สระบุรี นายขัติยะ บุญญา นางสาวลักขณา ศุภไพบูลย์
05/07/2564 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นายจักกฤษ กราบกราน นายอรรถพล กล้าวิกรณ์
05/07/2564 บ้านซำหวาย
- บ้านซำหวาย หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
สพป.พล.2 พิษณุโลก นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ นายอนุชา นิดตา
05/07/2564 วัดโพธิ์
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์ นางสาวพิชญ์ณัชชา จิตประสงค์
05/07/2564 ท้ายหาด
33/4 หมู่ 5 ถนนสมุทรสงคราม-ปากท่อ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สพม.สคสส. สมุทรสงคราม นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ นางสาวขวัญตา ศรีโหร
05/07/2564 บ้านดง
- หมู่ 16 ถนน- ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ นางสาวสุทิภา ลาดเลา นางบังอร แก้วกองแสง
05/07/2564 บ้านโซง
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
สพป.อบ.5 อุบลราชธานี นายนิรันดร์ ยานิพันธ์ นางณัฐภัทร ธิภาศรี
05/07/2564 บ้านบางขุนแพ่ง
9 หมู่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
สพป.ระนอง ระนอง นายนพรัตน์ ศรีสกุล ว่าที่ร.ต.ธรรศกร สังข์ชุม
05/07/2564 วัดสะแก
42 หมู่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์ นายธีระยุทธ ทองเถื่อน
05/07/2564 บ้านท่าน้อย
โรงเรียนบ้านท่าน้อย หมู่ 11 ถนน- ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
สพป.นครศรีธรรมราชเขต4 นครศรีธรรมราช นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ์ นางสาวธมลพรรณ สินธ์ศิริมานะ
05/07/2564 บ้านดอนทราย
132 หมู่ 13 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
สพป.ปข.1 ประจวบคีรีขันธ์ นายสันธาร อินไชยยา นางสาวพุธวิภา หงสไกร
05/07/2564 บ้านควนคีรีวงศ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นางนพวรรณ ไชยปันดิ นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา
05/07/2564 วัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร)
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายศิริชัย พุ่มพันธุ์ นางสาวรัฐตนา บัวสี
05/07/2564 บ้านยายจั่น
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ระยอง นายวินัย ศรีทอง นายพีรพงษ์ ทองกลั่น
05/07/2564 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)
47 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายไพศาล น้อยสุพรรณ์ นายวัชรพล ดีกระจ่าง
05/07/2564 คีรีมาศพิทยาคม
96 หมู่ 2 ถนน- ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
สพม.สุโขทัย สุโขทัย นายวีระ พุ่มไม้ นายสิน นุ่มพรม
05/07/2564 บ้านเขาชีจรรย์
191/12 หมู่ 11 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายภาคภูมิ ภูมิศาสตร์ นายธนดล ชาดา
05/07/2564 บ้านป่าแหย่ง
260 หมู่ 6 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สพป.เชียงราย เขต1 เชียงราย นางสาวปวีณ์รัตน์ อนุภาพ นางสาวลดาวัลย์ สิงห์แก้วทอง
05/07/2564 บ้านยายคำ
100 หมู่ 2 ถนน- ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บร เขต 3 บุรีรัมย์ นายบุญลือ เทียนศิริ นางกมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์
05/07/2564 บ้านทุ่งนา(เมือง)
- หมู่ 2 ถนนตรัง-น้ำผุด ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ นางสาวธัญลักษณ์ บุญช่วย
05/07/2564 โรงเรียนวัดศาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์)
36 หมู่ 12 ถนน- ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
สพป. อ่างทอง นายมนตรี รัตนพจน์ นางสาวนงลักษณ์ มั่งมี
05/07/2564 วัดบางกระ
เลขที่1 หมู่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพป.รบ1 ราชบุรี นางสาวรักชนก คชชา นางสาวศุภรัตน์ รัศมีจันทร์ฉาย
05/07/2564 บ้านหนองโก
190 หมู่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ นางสาวภัทรภร สรวงสรรเพชญ
05/07/2564 กันตังรัษฎาศึกษา
132 หมู่ 9 ถนน_ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ตรัง นายศักดา ไพสมบูรณ์ นางพนารัตน์ บุรีศรี
05/07/2564 วัดอินทนิน
3/2 หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
สพป.พังงา พังงา นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์ นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์
05/07/2564 บ้านไร่ยาว
346 หมู่ 10 ถนน- อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพฐ. สุราษฎร์ธานี นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง นางเครือวัลย์ พรหมสวาสดิ์
05/07/2564 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สพป.ยโสธร เขต1 ยโสธร นายวาทยุทธ พุทธพรหม นางสาวภาวนา ทองไสล
05/07/2564 บ้านนาตาดสมสะอาด
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240
สพฐ เลย นางเบญจมาภรณ์ จันนา นายปริญญา ศรีสมัย
05/07/2564 วัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สพป.นบ.2 นนทบุรี นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล นางณัฐมน งามเงินวรรณ
05/07/2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำกลาง
บ้านคำกลาง หมู่ 4 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
อบต.เก่าขาม อุบลราชธานี นางสาวมุจลินท์ วงศ์ละกุล นางจิรดา ดอกจันทร์
05/07/2564 วัดท้ายเกาะ
87 หมู่ 3 ถนนท้ายเกาะ สายใน ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นายสายธาร คุ้มครอง นางสาวอรวรรณ บรรพต
05/07/2564 บ้านหินกองสามัคคี
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ - นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง
05/07/2564 บ้านลวงเหนือ
135 หมู่ 5 ถนน- ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ นายวสันต์ ขอดศิริ นางสาววราพร คำปา
05/07/2564 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
645 หมู่ 6 ถนน- ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ นายวรัญญู ล้อมเจริญสุข
05/07/2564 สามัคคีรถไฟ
464/1 ซอย 4 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร นางสาวอนัตตา ไชยโคตร
05/07/2564 บ้านกาบกระบือ
รร.บ้านกาบกระบือ หมู่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ นางสาววลัยลักษณ์ คงดี
05/07/2564 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
เลขที่10 หมู่ หมู่6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สพป.ปทุมธานีเขต1 ปทุมธานี นางปรารถนา ปวงนิยม นายนฤเดช อริยา
05/07/2564 นาขยาดวิทยาคาร
332 หมู่ 11 ถนนไม่มี ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สพม.พัทลุง พัทลุง นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร นางศิริพร พานิชย์
05/07/2564 บ้านป่าสักสามัคคี
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยาเขต1 พะเยา นายกรณ์เพชร หลักฐาน นางสาวรุ่งอรุณ ลำภู
05/07/2564 วัดจันทราวาส(ศุขประสานราษฎร์)
10 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
สพม.เพชรบุรี เพชรบุรี นายสาโรช ระหว่างบ้าน นายสุธาวี กลิ่นอุบล
05/07/2564 บ้านดงโคร่ง
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางวัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง นางสาวสิริลักษณ์ แสวงสุข
05/07/2564 บ้านป่าเหมือด
322 หมู่ หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สพป.ชร. เขต3 เชียงราย นายโยธิน สิทธิประเสริฐ นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
05/07/2564 สหกรณ์พัฒนา
300 หมู่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางกรรณิการ์ จงจิตร นายกฤษฎา สุขฉายา
05/07/2564 บ้านคลองมะขาม
67/2 หมู่ 1 ถนนตราด-หาดเล็ก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23110
สพป.ตราด ตราด ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที นางสาวจารุวรรณ แสงวิฑูรย์
05/07/2564 วัดหนองคุ้ม
98 หมู่ 11 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวประไพ คำดำ นางสาวปวีณ์นุช วัฒนพงศ์พิทักษ์
05/07/2564 บ้านโคกพนมดี
128 หมู่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 ปราจีนบุรี นางนงนิตย์ สังขภิญโญ นางสาวเกศินี พรทอง
05/07/2564 บ้านโคกม้า
บ้านโคกม้า หมู่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริ ครูอุษา จุลิวรรณลีย์
05/07/2564 บ้านปลายคลอง
0 หมู่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต3 สุราษฎร์ธานี นางสาววรรณภา จันทรมณี นางจันทร์จิรา สังเลื่อน
05/07/2564 ชุมชนบ้านปากเสียว
195 หมู่ 3 ถนน- ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางสารภี ศรีราม นางสาวนรานุช ปรีชา
05/07/2564 บ้านฮ่องแฮ่
๑๖๔ หมู่ ๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220
สพป.ชร.๓ เชียงราย นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น นายทวีทรัพย์ ไชยศักดิ์
05/07/2564 วัดหนองกก
0 หมู่ 6 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย นางจิตรา คำเบิก นางสาวอังคณา เสือทุ่ง
05/07/2564 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
189 หมู่ 6 ถนน- ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ลพบุรี นายสุชาติ เหมหอม นางสาวชญานิศ ราษฎร์เจริญศรี
05/07/2564 วัดลาดสนุ่น
25 หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
สพป.ปทุมธานีเขต 2 ปทุมธานี นายจตุรงค์ สโรบล นางสาวทานวีร์ สุกใส
05/07/2564 ทรายทองราษฎร์อุทิศ
236 หมู่ 9 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ นางอัญจิดา ชัยชะนะ นายณัฐดนัย คนสูง
05/07/2564 คำพ่อสอน
คำพ่อสอน หมู่ คำพ่อสอน ถนนคำพ่สอน เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 99999
คำพ่สอน กรุงเทพมหานคร คำพ่อสอน คำพ่อสอน
05/07/2564 บ้านไตรคีรี
100 หมู่ 6 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์ นางสาวลดาวัลย์ แสนท้าว
05/07/2564 วัดสุนทรพิชิตาราม
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
สพป.นครนายก นครนายก นายสุขสันติ โพสุวัน นางสาวเกษณี พิมพาลัย
05/07/2564 บ้านนา
บ้านนาใหญ่ หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด นายสุพงษ์ เวโน นางสุพัตรา ผกามาศ
05/07/2564 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
44 หมู่ 11 ถนน- ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นายณัฐชาญ ยางเครือ น.ส.สัณห์ฤทัย อยู่โยธา
05/07/2564 บ้านห้วยลึก
18 หมู่ 5 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สพป.ตรังเขต 1 ตรัง นายวรัญญู ฉิมเพชร์ นางหทัยทิพย์ ยิ้มใหญ่
05/07/2564 บ้านเหล่าหนาด
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุขสันต์ ศรีโคตร นางสาวฐิติมา พฤกษามาตย์
05/07/2564 วัดเขาทอง(ชนปากคลอง)
- หมู่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
สพป.พัทลุงเขต.1 พัทลุง นางจรวย. พงศ์ประยูร นางสาวไพลิน. ชูรักษ์
05/07/2564 วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
3 หมู่ 3 ถนนดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นายก้องภพ ยี่หร่า นางสาววีริสรา ศิริเธียรไชย
06/07/2564 บ้านมาบคล้า
109 หมู่ 4 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สพป.ชบ1 ชลบุรี นายวรพัฒน์ พรรัตน์กิจกุล นางสาวนวพร ปาสานัง
06/07/2564 บ้านหนองซอ
92 หมู่ 6 ถนนหัวหินหนองพลับ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
สพป.ปข.2 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวปุณฑรีก์ ปานหอม นายนิธิ พราหมณ์สงฆ์
06/07/2564 วัดบึงตาหอม
80 หมู่ 14 ถนน- ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ฉะเชิงเทรา นางรัตนาภรณ์ เตปินตา นางสาวนภัสนันท์ ทองสุข
06/07/2564 วัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)
212 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นายนิติ นิยมศิลป์ชัย นางสาวณฐารินทร์ จันทวิมล
06/07/2564 วัดทุ่งคา
รร.วัดทุ่งคา หมู่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
สพป.ชุมพร1 ชุมพร นางบุญญาพร จอกถม นางสาวพัชรินทร์ ชำนาญแทน
06/07/2564 บ้านเหมือดแอ่
302 หมู่ 10 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
สพป.นค.เขต1 หนองคาย นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ นางสาวรัชนี สุครีพ
06/07/2564 วัดสระแก้ว
33/3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางภัสนันท์ รักษ์เมือง นางสาวบรรจง แก่นพุฒ
06/07/2564 วัดเขาสมอระบัง
- หมู่ 1 บ้านเขาสมอระบัง ถนน- ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
สพป.พบ. เขต1 เพชรบุรี นางสาวอรุณี ไล้ทิม นางสาวณัฐฐานิตา ชยวัฒน์โสภณ
06/07/2564 มัธยมสิริวัณวรี๓ฉะเชิงเทรา
407 หมู่ 3 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สพม ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นายโกศ วรพุฒ นางสาวบุษยา ราศรีมิน
06/07/2564 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
- หมู่ 10 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
สพป.ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด นางสาวภัทรวดี กาลจักร นางสาวเกศสุดา สาเกตุ
06/07/2564 วัดเทพอำไพ"เกสรประชานุกูล"
- หมู่ 2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15180
สพป.ลบ.1 ลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดช นางสาวจุฑารัตน์ โพลงเงิน
06/07/2564 ดอนหมู
66 หมู่ 7 ถนน- ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
สพป.ขก 2 ขอนแก่น นายปรีชา มหาชัย นางสาวอธิกัญญ์ มูลสัน
06/07/2564 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
418 หมู่ 11 ถนน- ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36240
สพป.ชัยภูมิ เขต1 ชัยภูมิ นางเยาวภา กล้าขยัน นางสนิตา ฤทธิ์กำลัง
06/07/2564 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นายประทีป ศรีรักษา นายศิรินทร์ เวชวงษ์
06/07/2564 บ้านหนองแวงตาด
165 หมู่ 4 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
สพป.อด.3 อุดรธานี นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา นางสาวธนัชชา สมอารี
06/07/2564 บ้านโป่งกระทิงล่าง
- หมู่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.รบ.1 ราชบุรี นางสาวสุภาภรณ์ เทพสวัสดิ์์์์ นางสาวไพรินทร์ จันทร์เหม
06/07/2564 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์)
599/1 หมู่ - ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางสาวทัตพิชา ปัจจังคะโต นายเกมส์สันต์ ช่อมะลิ
06/07/2564 ศรีสโมสรวิทยา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
สพม.อนชน ชัยนาท นายเมธี วัฒนสิงห์ นายชนุดร โสน้ำเที่ยง
06/07/2564 ชุมชนวัดเนินม่วง
- หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นว.เขต2 นครสวรรค์ นางสาวกฤษณา บูระพันธ์ นางสาวสิริกาญจน์ มนต์สันต์
06/07/2564 วัดท่ากุ่ม
2 หมู่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี นายคชฤทธิ์ รูปสม
06/07/2564 วัดหัวกรูด
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
สพป.ชุมพร1 ชุมพร นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์ นางสาวพาขวัญ จ๋าแสน
06/07/2564 บ้านโคกมะตูม
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สพป.สระแก้ว เขต1 สระแก้ว นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล นางสาวจิราวรรณ พายุยง
06/07/2564 บ้านซับสมบูรณ์
- หมู่ 6 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นครสวรรค์ เขต3 นครสวรรค์ น.ส.อรอุมา คำประกอบ นายชัยยศ โพธิ์ศรี
06/07/2564 วัดสามจุ่น
1 หมู่ 1 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวทิวากร ดวงแก้ว นางสาววีรญา พวงกำหยาด
06/07/2564 บ้านคลองโร
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพป.สฎ.3 สุราษฎร์ธานี นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค นางมณฑกานต์ ชุมช่วย
06/07/2564 บ้านหนองแจง
- หมู่ 9 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นางสาวสมพร ซอกทองหลาง (รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน) นางสาววรรณธนา เสมา
06/07/2564 วัดโพธิ์ศรี
- หมู่ 6 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นว.3 นครสวรรค์ นายไพบูลย์ แย้มสัจจา น.ส.สมพิศ ลอเจริญ
06/07/2564 บ้านสว่าง
220 หมู่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร นายสิทธิพร ประทุม นางชลธิชา สินโน
06/07/2564 ชุมชนบ้านท่าสองยาง
161 หมู่ 9 ถนน_ ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
สพป. ตาก เขต2 ตาก นายชนมงคล นอนา นางสาววิราวรรณ จันทร์กง
06/07/2564 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
117 หมู่ 10 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด นายสุพล สิงห์สถิตย์ นางสาวหทัยรัตน์ อังกาพย์
06/07/2564 ชุมชนวัดหาดสำราญ
- หมู่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สพป.ชุมพร เขต2 ชุมพร นางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์ นายภูกิจ วิชญอรรถกร
06/07/2564 หนองเหล็กเบญจวิทยา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
สพป.สุรินทร์เขต1 สุรินทร์ นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร์ นางสาวอุรา เล้าวาลิต
06/07/2564 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
- หมู่ 9 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม จ่าอากาศตรีวิรัช สวัสดิ์รักษา นางสาวปานหทัย ละมัย
06/07/2564 บ้านคำบ่อ
0 หมู่ 1 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
สพป.สน.2 สกลนคร นายรังสรรค์ มลดาล นางกุลนิษฐ์ วงศ์ดำ
06/07/2564 บ้านคลองแค
500 หมู่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางวรรณกร ทวีแก้ว นายกรณโชติ ทับประโมง
06/07/2564 บ้านสำราญ
102 หมู่ 2 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สะป.นครพนม เขต 1 นครพนม นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล นางสาวณัฐวดี ดีเลิศ
06/07/2564 วัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล)
ทางหลวงชนบท 2033 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 31160
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นายชูเกียรติ ยิ่งยงยุทธ นางสาวจิราพร ขุนจันทร์
06/07/2564 บ้านหนองบัวทอง
333 หมู่ 11 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา นางสาวธนิตา อัดโดดดร
06/07/2564 บ้านก๊อน้อย
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110
สปพ.พย.เขต 2 พะเยา นายวิสิทธิ์ เมืองมูล นางเรณู เหมืองจา
06/07/2564 วัดสมอโพรง
0 หมู่ 1 ถนนสันติวัน-สมอโพรง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
สพป.ระยองเขต2 ระยอง นางขำจิตร วุฒิศักดิ์ นางวิภารัตน์ งานยางหวาย
06/07/2564 บ้านห้วยสระภูมิ
- หมู่ 5 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 ศรีสะเกษ นางสาวสุภัทรา วาที นายสนธยา วงษ์พินิจ
06/07/2564 บ้านท่าไทร
0 หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นศ.3 นครศรีธรรมราช นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม นางเอมอร คงแก้ว
06/07/2564 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
264 หมู่ 10 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร นายนพดล พละศักดิ์ นายบรรพต สีมืด
06/07/2564 บ้านถ้ำพริก
236 หมู่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สพป.พิษณุโลก เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ พิษณุโลก นายศุภากร ธรรมศุภโกศล นางสาววิไลรัตน์ คลังจง
06/07/2564 บ้านศรัทธาตะพง
3 หมู่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางมุกดา อนุกานนท์ นางสาวพรพรรณ เชาว์ชาญ
06/07/2564 บ้านดอนตะหนิน
4 หมู่ 2 ถนน- ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณประทีป
06/07/2564 อนุบาลพรหมบุรี
280 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี นางประภา พวงดอกไม้ นางศิริวรรณ สุยะหมุด
06/07/2564 บ้านศรีกองงาม
616 หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
สพป.เชียงรายเขต3 เชียงราย นางอรไท เต๋จ๊ะ นางอรไท เต๋จ๊ะ
06/07/2564 บ้านบกขี้ยาง
114 หมู่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ ว่าที่ร.ต.กันทรา เขียวอ่อน นางสถาพร วงศ์ษา
06/07/2564 บ้านสว่าง
220 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร นายสิทธิพร ประทุม นางสาววรรณธณี ศรีกะกูล
06/07/2564 วัดท่าควาย
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
สพป.พัทลุง เขต2 พัทลุง นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี นางอรจรีย์ ชูโลก
06/07/2564 วัดนาหมอบุญ
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิด นายสิรพงศ์ภพ วุฒิยิ่งยง
06/07/2564 บ้านพร่อน
โรงเรียนบ้านพร่อน หมู่ 2 ถนน- ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160
สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา นายอาหามะ สะอะ นางจรีย์ จันทศรีราช
06/07/2564 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง นางสาวกนกพิชญ์ ดวงธนู
06/07/2564 บ้านปางตอง
29/3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 แม่ฮ่องสอน นายสุชาติ อุตมะแก้ว นางจารุฉัตร โพกุนนะ
06/07/2564 วัดเทพนิมิต
- หมู่ 5 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นางสาวนิรชา อภิชาติ นางสาวจรัส รักษ์อารยะธรรม
07/07/2564 ปริยัติไพศาล
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพป.นม.6 นครราชสีมา นายพูลศักดิ์ บุตรแก้ว นางสาวจันจิรา ชัยปัญญา
07/07/2564 บ้านห้วยมะกอก
21 หมู่ 4 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
สพป.แม่ฮ่อสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน นายพนม แสงศรีจันทร์ นางสาวศิริลักษณ์ ตระกูลแก้ว
07/07/2564 บ้านทัพมะขาม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพป.นครราชสีมาเขต 6 นครราชสีมา นายนุกูล สายปาน นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง
07/07/2564 บ้านหมากตูมดอนยานาง
- หมู่ 16 ถนน- ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดรธานี นางบุษบา ช่วยแสง นางกรรณิการ์ แสนโพธิ์
07/07/2564 อนุบาลระยอง
117/5 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นายโอฬาร บุญมี นางสาวเรืองอุไร โตประภากร
07/07/2564 ขาณุวิทยา
341 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร กำแพงเพชร ดร.เกรียงศักดฺื คงไทย นางอรพิน แจ้งเจน
07/07/2564 วัดมังคลาราม
446 หมู่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางวันเพ็ญ ชูโชติ นางสาวทิวนภา ศิริพรหม
07/07/2564 ไทยรัฐวิทยา๖๗(บ้านนาพรุ)
124 หมู่ หมู่2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
สพป.ระนอง ระนอง นายสุภพ โพชนุกูล นายชานนท์ แสงสวัสดิ์
07/07/2564 วัดวังรีบุญเลิศ
1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางโชคดี จันทร์ทิพย์ นางเสาวณีย์ สวัสดี
07/07/2564 บ้านวังปืน
๔๙ หมู่ ๙ ถนน- ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
สพป.สระแก้ว ๑ สระแก้ว นางศศิสร บุญสุคนธกุล นางทัศนีย์ วงค์ภักดี
08/07/2564 บ้านห้วยกรด
53/2 หมู่ 7 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นครปฐม นายวันดี หาญกุดเลาะ นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์พวง
08/07/2564 วัดหุบมะกล่ำ
- หมู่ 7 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางน้ำฝน คิดในทางดี นางสาวมนพิชา เหมือนจินดา
08/07/2564 โรงเรียนบ้านหนองกาด
บ้านหนองกาด หมู่ 5 ถนน- ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นางสุชาดา คำเสียง นางอังคณา ต่อคุณ
08/07/2564 ชุมชนบ้านแม่ใส
221 หมู่ 4 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นางสาวมยุรี สมใจ นางสาวอ้อมพร พุ่มร่วมใจ
09/07/2564 วัดเลาเต่า
129/1 หมู่ 5 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม นายเอกชัย ค้าผล นายณัฎฐา บุญวงษ์
09/07/2564 บ้านดงบุญนาค
233 หมู่ 7 ถนน- ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นายวสันต์ นาขยัน นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำ
09/07/2564 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ต.ต้นเปา หมู่ หมู่3 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
สพป.ชม.เขต1 เชียงใหม่ นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี ครูสกายดาว ใจสักเสริญ
09/07/2564 วัดหนองป่าครั่ง
18 หมู่ 1 ถนนธนุษย์พงษ์ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สพป.เชียงใหม่เขต1 เชียงใหม่ ว่าที่ร.ต.สายัณห์ อุ่นเรือน ว่าที่ร.ต.หญิงโสรญา ผลคำแปง
09/07/2564 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
35 หมู่ 3 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
สพป.เชียงใหม่เขต1 เชียงใหม่ นายบุญทวี เลิศคำ นายศิวกร สุ่นทอง
09/07/2564 ประชาราษฎร์สามัคคี
197 หมู่ 13 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
สพป.กำแพงเพชรเขต2 กำแพงเพชร นางปุณยนุช ต่วนชะเอม นางสาวเพ็ญพร พลลาภ
10/07/2564 บ้านตาเบา
- หมู่ 11 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ นายบันเทิง บุตรเทศ
10/07/2564 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
109 หมู่ 14 ถนน- ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สพป.มค 2 มหาสารคาม นางสุภัทราแพไธสง ข่าขันมะลี นางสาวเสาวลักษณ์ อัปติกานัง
10/07/2564 องค์การสวนยาง 3
778 หมู่ 7 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 นครศรีธรรมราช นายมโนห์ ต่างสี นายพุทธสิทธิ หนูเซ่ง
10/07/2564 บ้านวังน้ำมอก
- หมู่ 5 ถนน_ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย นายพิษณุ สาระจันทร์ นางสาววิลัยพร บุตรดี
10/07/2564 บ้านนาม่วง
10/5 หมู่ 4 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
สพป.สข.3 สงขลา นายบุญนำ หมีนยะลา นางสาวชดาษา จันพรมทอง
11/07/2564 หนองยางวิทยาคม
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด นางพนิดา วงศ์จำปา นางสาวพรพรรณ พลอาษา
11/07/2564 เทพสุวรรณชาญวิทยา
- หมู่ 1 บ้านคลองมะขวิด ถนน- ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นางสุภาภร กอบัวแก้ว นางสาวอรวรรณ ตันเจริญ
11/07/2564 บ้านหนองกระทุ่ม
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย นางอุทัย โทสูงเนิน
12/07/2564 บ้านเขากอบ
143 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นางสาวกนกนุช โตสุข นางสาวจุฑาวรรณ รายา
13/07/2564 นิคมสร้างตนเอง
3/89 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
สพป.สฎ.1 สุราษฎร์ธานี นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ์ นางทิพย์วรรณ อมรมณีทิพย์
14/07/2564 วัดอัมพาวาส
1/1 หมู่ 15 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางสุมาลี กะการดี นางสาลี บุญทวี
14/07/2564 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)
28 หมู่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์ นางสุธาสินี บารมีรังสิกุล
14/07/2564 บ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 114 หมู่ 13 ถนน- ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สพป.มค.2 มหาสารคาม นายชัยยศ โพธิรส นายเกริกไกร สุขเพลีย
14/07/2564 วัดศรีจอมทอง
โรงเรียนวัดศรีจอมทอง หมู่ 11 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สพป.สระบุรี เขต1 สระบุรี นางไพฤทธิ พูลผล นางสาวสุวรรณา ใจบุญ
14/07/2564 บ้านไร่อ้อย
265 หมู่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นายประพันธ์ ทนันชัย นายวชิรศรณ์ เครือธิ
15/07/2564 บ้านลาแล
242 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบาละ อำเภอกิ่งอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120
สพป.ยล2 ยะลา นางสาวศิริภา ไชยนุ้ย นางสาวนาดี สาหาด
15/07/2564 บ้านหัวอ่าว
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สพป.นครปฐมเขต2 นครปฐม นางสาวกุลฑรี พิกุลเเกม นางกันต์ญาภา ว่องวิการณ์
15/07/2564 บ้านปางห้า
393 หมู่ 1 ถนนเหมืองแดง-เกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นายสุทธิพร กันทาเดช นายขวัญชัย แก้วลังกา
15/07/2564 บ้านควนตะวันออก
76/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สพป. ชุมพร 2 ชุมพร นางสาวรจนา กลิ่นหอม นางสาวปิยนุช ไชยพูล
15/07/2564 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
78 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางวรรณา เวชศาสตร์ นางรัชณีวรรณ ก้ามกลาง
15/07/2564 บ้านจำป่าหวาย
278 หมู่ 5 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สพฐ. พะเยา นางสาวอำไพ พรมมี นางสุชาดา ภักดี
15/07/2564 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
- หมู่ 2 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
สพป.อย.2 พระนครศรีอยุธยา นายเรวัฒน์ พรหมสะโร ครูพิจิตรา พินมณี
15/07/2564 สว่างราษฎร์บำรุง
6/3 หมู่ 11 ถนน- อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สพป.ปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางสาวมัทนียา ทองยุ้น นางสาวปราณิศา ครุฑแก้ว
15/07/2564 จารุศรบำรุง
96 หมู่ 18 ถนน- ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป ปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางสุชาวดี สุทธิวานิช นางกำไล ปานม่วง
15/07/2564 วัดป่าขวาง
9 หมู่ 5 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
สพป.สงขลา เขต1 สงขลา นางสาวพยอม ศรีสมัย นางสาววาสนา บุญราม
15/07/2564 วัดบางปรือ
10/1 หมู่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สพป.ตราด ตราด นางมะลิวัลย์ นิลบุตร นางสาววัลลวี หงษ์กลาย
15/07/2564 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
- หมู่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น นางสาวบุษบง ไทยวังชัย นายณัฐวุฒิ คำมูล
15/07/2564 วัดถอนสมอ
128 หมู่ 1 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี นางสาวนริศรา มาลาศรี ศกุนตลา ช่างประดับ
15/07/2564 ทุ่งใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม หมู่ - ถนน- ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายนันทวัต ชัยวิชิต นายกฤษกรณ์ กำเนิดมณี
15/07/2564 บ้านแจงงาม
659 หมู่ 4 ถนน- ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
สพป.สพ.3 สุพรรณบุรี นางสาวกุสาวดี นางวสิกา อินทร์กล่ำ
15/07/2564 บางสวรรค์วิทยาคม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สัำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายธรรมดล หงษ์ทอง ว่าที่ร.ต.อดิศักดิ์ แมนเมือง
15/07/2564 บ้านปางห้า
393 หมู่ 1 ถนนเหมืองแดง-เกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นายสุทธิพร กันทาเดช นายขวัญชัย แก้วลังกา
15/07/2564 ชุมชนบ้านตาหลังใน
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
สพป.สระแก้ว เขต1 สระแก้ว นางสาวฐิติพร ภู่มณี นายนพดล ธรรมม่วงไทย
16/07/2564 บ้านอ่างตะแบก
69 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นายมานิตย์ไว สีประสงค์ นายพงศกร สำราญ
16/07/2564 วัดเฉลิมพระเกียรติ
86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำ - วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สพป.นบ.1 นนทบุรี นางคมคาย น้อยสิทธิ์ นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
16/07/2564 บ้านแฮหนามแท่ง
124 หมู่ 3 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
สพป.อบ.4 อุบลราชธานี นางสุชาดา วรรณสาย นายวันชัย ราชวงศ์
16/07/2564 บ้านนาเหนือ
139 หมู่ 1 ถนน- ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพฐ นครศรีธรรมราช นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณน้อย
16/07/2564 อินทร์บุรี
109/22 หมู่ 1 ถนน- ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สิงห์บุรี นายสมศักย์ แย้มนุ่น ว่าที่ ร.อ.พัลลภ ศุภพันธุ์มณี
16/07/2564 บ้านนาไร่
254 หมู่ 5 ถนน- ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
สพป.นภ.2 หนองบัวลำภู นางคำไผ่ จันทนิด นายอำนาจ ติ่งภูเขียว
16/07/2564 บ้านท่ามะกา
56 หมู่ - ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี นายวรเทพ รักษาพงศ์ นางสาวกัญญาพัฒน์ มามาตร
16/07/2564 วัดบ้านงิ้ว
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สพป.เขต 6 นครราชสีมา นางศรีวณา โพธิ์ชัยเลิศ นางสาวปภานัน วิชัยวัฒนา
16/07/2564 บ้านหนองไม้แก่น
86 หมู่ 3 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นายรุ่ง รอดจาก นางสาวสุขุมาภรณ์ คำพันธ์
16/07/2564 ปลาค้าววิทยานุสรณ์
40 หมู่ 4 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายปรีชา บัณฑิต นายอดิศักดิ์ บือทอง
16/07/2564 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่129
4 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณ นางสาวณัฐภรณ์ ฉายากุล
16/07/2564 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
34/16 หมู่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
สพป.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา นายวีรพรรณ์ บุษราคม นางธนภร นิโรธร
16/07/2564 บ้านหนองมะแซว
76 หมู่ 8 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางปฐมาวดี ศรีชนะ นางสาวสุธาทิพย์ ศรีสวัสดิ์
16/07/2564 อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐)
139 หมู่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์ นายยุทธนา อ่อนละมูล
16/07/2564 บ้านช่องกะพัด
1 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สพป.จันทบุรีเขต1 จันทบุรี นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิ
16/07/2564 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
114 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ขอนแก่น นายสุเมธ สุวอ นางณฐมน ผางจันทดา
16/07/2564 บ้านปากคลองลาน
11 หมู่ 4 ถนน- ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร นายสุริยา ร่มโพธิ์ นายสนอง โพธิ์ทอง
16/07/2564 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
197 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สพป.เชียงราย 1 เชียงราย นายขจร แก้วตา นางสาวธนัญกรณ์ ไมตรี
16/07/2564 วัดช่อม่วง
107 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี นางสาวสายใจ อยู่ฉิม นายวรุตม์ อ่วมนิล
16/07/2564 วัดเปรมประชากร
78 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางยุพิน ประเสริฐกุล นางสาวดาราวรรณ กล่อมเกลี้ยง
16/07/2564 บ้านหนองวัลย์เปรียง
โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายจิรวิทย์ มาสิกะ นางสาวศุภลักษณ์ ฉิมวารี
16/07/2564 บ้านรังแถว
1 หมู่ 6 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
สพป.กำแพงเพชรเขต2 กำแพงเพชร ละมุล นนกระโทก นางสาวละมุล นนกระโทก
16/07/2564 บ้านหลัก
222 หมู่ 11 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
สพป.บร.2 บุรีรัมย์ เพ็ญวลัยภรณ์ นาธานซอน นางสาวจารุวรรณ มุ่งคุณ
16/07/2564 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
179 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยาเขต1 พะเยา นายนิธิศ ไชยปิน นางนิวรรณ มูลสาร
16/07/2564 บ้านตายัวะ
- หมู่ 19 ถนน- ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สพป.สร.3 สุรินทร์ นางสาวบุษบา กรวยทอง นางศิริขวัญ ศาลางาม
17/07/2564 บ้านก็วล
บ้านก็วล หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 สุรินทร์ นายสราวุฒิ แก้วจรัญ นางไฉทยา เสาร์ทอย
17/07/2564 บ้านหางดง
216 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่ นางสาววัชรมน ค้ำจุนวนา
17/07/2564 ภู่วิทยา
126 หมู่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา นางณัชชา ศรีแสนปาง นายธนรัษฎ์ แสนสุนนท์
17/07/2564 บ้านเขาตะแบก
311/12 หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม นายศุภกร. สว่างวงษ์
17/07/2564 ชุมชนบ้านป่าไผ่
396 หมู่ 1 ถนน- ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
สพป.ลำพูน เขต 2 ลำพูน ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก นางสาวอังคนา วงค์คำ
17/07/2564 โรงเรียนวัดสังฆวิถี
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นางวรรณรัตน์ รุ่งแสง นางสุภาดา หุ่นโพธิ์
17/07/2564 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)
6/2 หมู่ 2 ถนน- ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ชุมพร นางสาวอมรรัตน์ พนัสนาชี นางสาววิลาวัลย์ สิริทิพากุล
17/07/2564 บ้านต้นจันทน์
- หมู่ 3 ถนน_ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นครศรีธรรมราช นางสาโรจน์ ศรีบงการ นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว
17/07/2564 วัดห้วยไร่
- หมู่ 9 ถนนแม่มาลัย-ปาย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สพป ชม2 เชียงใหม่ นายจักรพงศ ท้าวจำนงค์ นายมนัฐชากร เทวปัญญา
17/07/2564 บ้านหนองไก่ปิ้ง
10/1 หมู่ 8 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
สพป.ชพ.2 ชุมพร นายพรหมมาตร์ อิฐกอ นางสาวปภาภัทร พรมรัตน์
18/07/2564 หนองขุนศรีวิทยา
100 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
สพม.สุรินทร์ สุรินทร์ นายเสถียร พะโยธร นางศันสนีย์ วงเวียน
18/07/2564 วัดหนองกาน้ำ
5/1 หมู่ ม.6 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นางสาวชัญญ์ญาณ์ โพธิอนันต์กิจ นางสาววรียา อรจันทร์
18/07/2564 บ้านคลองไทร
175 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นว.2 นครสวรรค์ นายสายชน ลิลา นางสุพัตรา วิศิลป์
18/07/2564 วัดโป่งตามุข
1 หมู่ 1 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สพป.ชบ.2 ชลบุรี นางแก้วตา เข้มแข็ง นางสาวเด่นนภา อังกูรธนวัฒน์
18/07/2564 เขาพนมแบกศึกษา
213 หมู่ 4 ถนน- ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายวานิช อินทร์สุวรรณ นางสาวศรสวรรค์ สุขสนาน
18/07/2564 วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
63 หมู่ 5 ถนน- ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด
18/07/2564 บ้านคลองสูบ
57/1 หมู่ 1 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
สพป.ชพ1 ชุมพร นายณรงค์กร เยี่ยมไธสง นางสาวศิรินภา เมรัตน์
19/07/2564 บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"
140/1 หมู่ 12 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางณัฐพร บุญร่ม นางกันตินันท์ ศรีสุบัติ
19/07/2564 บ้านคลองกก
81/1 หมู่ 12 ถนน- ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สพป.ชพ.2 ชุมพร นางอวยพร เพชรกุล นางสาวเยาวดี ย้อยสวัสดิ์
19/07/2564 วัดบางเลน
- หมู่ 1 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สพป.สพ.1 สุพรรณบุรี นายนพรัตน์ ภักมี นางสุพัตรา อันฐาเชษ
19/07/2564 วัดมาบชลูด
60 หมู่ - ถนน- ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางวันวิสาข์ พิมพ์ปรุ นายวิชิต นามสิงษา
19/07/2564 เขมราฐพิทยาคม
119 หมู่ - ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นายวิเชียร แสงศรี ว่าที่ร.ต.หญิงขนิษฐา ทองอ้น
19/07/2564 วัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร)
222 หมู่ 6 ถนน- ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี นายสวิสส์ นกแก้ว นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา
19/07/2564 บ้านมาบพะยอม
199 หมู่ 5 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี นางสาวมยุรฉัตร เหล่าแค นางสาวสุภาพร นิ่มนวล
19/07/2564 บ้านโดด
52 หมู่ 12 ถนน- ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
สพป.ศก.2 ศรีสะเกษ นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก นางจิรภิญญา พงษ์ภา
19/07/2564 วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)
53 หมู่ 1 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นางกมลพรรณ ญาณโกมุท นางชนิดาภา รอตเสียงล้ำ
19/07/2564 วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)
53 หมู่ 1 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นางกมลพรรณ ญาณโกมุท นางชนิดาภา รอตเสียงล้ำ
19/07/2564 บ้านงิ้ว
- หมู่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
สพป.นครราชสีมาเขต 5 นครราชสีมา นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์ นางสาวศศิกานต์ จงชิดกลาง
19/07/2564 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ
154 หมู่ 11 ถนน- ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี นายทวีศักดิ์ แก้วคง นายวิศิษฏ์ ทองศรี
19/07/2564 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
บ้านหนองเลา หมู่ 9 ถนน- ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นางสุทิน ทองดวง นางสาวศศิธร ปะนัดโส
19/07/2564 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ นายบุญส่ง อันอาสา นางสาวรัชนี มุลศรี
19/07/2564 บ้านสระเตย
117 หมู่ 4 อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ลพบุรี นางสุนีย์ ไพรี นางสาวนุสรา เที่ยงธรรม
19/07/2564 บ้านโพนปลัด
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ นางวัชรี มีลาภ นายสุกิจ บุญขาว
19/07/2564 วัดสำนักกะท้อน
25/5 หมู่ 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางจูลจิรา บุญเจริญ นางลาวัลย์ คล้ายนาค
19/07/2564 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
166 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นายประดิษฐ์ พันธ์ผา นางสาริกา เรืองศรีจันทร์
19/07/2564 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา)
16/1 หมู่ 2 ถนนสุขสประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สพป.นนทบุรี เขต2 นนทบุรี นางรัตนาภรณ์ สถิรพันธ์ นางสาววราพร เหล่าวงศา
19/07/2564 กมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
345 หมู่ 12 ถนน- ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ นายนฤนาท ยศอ้าย นางชญาพิมพ์ สาหร่ายทิพย์
19/07/2564 บ้านปากคลองโรงนาค
50/5 หมู่ 5 ถนนบางแสน อ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ นางธิดารัตน์ ซื่อสุวรรณ
19/07/2564 อนุบาลบ้านด่าน
81 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง นางชาลี คธาเพ็ชร นางสุนารี คงหาญ
19/07/2564 บ้านเขาน้อยสามัคคี
22 หมู่ 27 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
สพป.สระแก้ว เขต1 สระแก้ว นายศิขรินทร์ สว่างวงศ์ นายอติศักดิ์ สุดเสน่หา
20/07/2564 วัดแหลมทอง
98 หมู่ 3 ถนน- อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สพป.สฎ.เขต1 สุราษฎร์ธานี นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์ นางสาวปณิญา เอมเอก
20/07/2564 บ้านสันพระเนตร
29 หมู่ 4 ถนน- ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
สพป.เชียงใหม่ เขต2 เชียงใหม่ นายพงศ์พันธ์ เขียวตา นายศุภชัย จันทร์
20/07/2564 บ้านนาวังเวิน
- หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 หนองบัวลำภู นางธัญพิชชา ชารัมย์ นางสาวสมฤทัย ไชยแสง
20/07/2564 บ้านสันกำแพง
77/2 หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
สพป.ชม.1 เชียงใหม่ นายสามารถ อินตามูล นางสำรวย ไชยสาร
20/07/2564 วัดโบราณาราม
216 หมู่ 4 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางรชยา สุโพธิ์ นางสาวจุฑามาศ บัวเนียม
20/07/2564 บ้านเขากรวด
199 หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
สพป.กจ 2 กาญจนบุรี นายชลอ ทองดีเลิศ นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี
20/07/2564 บ้านเขาจั๊กจั่น
555 หมู่ 10 ถนน- ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์ นางสาวบุศรา มูลหา
20/07/2564 วัดท้องคุ้ง
3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ นายธีรศักดิ์ นรดี นางวรรษา ขันทองคำ
20/07/2564 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
- หมู่ 3 ถนนโคดกรวด-โนนไทย ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด นายอาทร ชิงรัมย์
20/07/2564 วัดหนองตะโก
- หมู่ 6 ถนนบ้านหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
สพป.กาญจนบุรี เขต1 กาญจนบุรี นายกนก พิลา นางสาวขวัญยืน หว่านพืช
20/07/2564 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สพป.อย1 พระนครศรีอยุธยา นายอาทร หาสียา นางสาวณัฐกานต์ บุญฤทธิ์
20/07/2564 วัดคีรีวง
64 หมู่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ นางสาวรัชฎา กำพวน
21/07/2564 บ้านทุ่งคา
๔ หมู่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ส.พ.ป.ชลบุรี เขต ๓ ชลบุรี นางสาวจิรนุช บุญสิน นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ
21/07/2564 อนุบาลค้อวัง
3 หมู่ 7 ถนน- ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต1 ยโสธร นายประสาร บุตตะไมล์ นางมยุรา พิณราช
21/07/2564 วัดบ้านธิ
198 หมู่ 14 ถนนบ้านธิ-ดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
สพป.ลำพูน เขต 1 ลำพูน นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่ นางนงคราญ ไพราม
21/07/2564 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)
- หมู่ 7 ถนนถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวอันธิกา ปัญญาสาร นางสาวอรอารีย์ ทวยบุตร
21/07/2564 บ้านคลองปลายนา
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
สพป.สุโขทัย เขต1 สุโขทัย นายนัฐพล กลมกล่อม นางสาวพรทิพย์ ออมสิน
21/07/2564 บ้านเขากรวด
199 หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
สพป.กจ 2 กาญจนบุรี นายชลอ ทองดีเลิศ นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี
21/07/2564 บ้านหนองม่วงหนองแวง
199 หมู่ 8 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นายอภิชาติ ดวงสีดา นายวัชรพงษ์ มิ่งขวัญ
21/07/2564 บ้านหนองจิก
91 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ นางสาวปภาวรินทร์ อภิชัยทรงฤทธิ์
21/07/2564 บ้านปะคำสำโรง
255 หมู่ 19 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สพป.บร.4 บุรีรัมย์ นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข ว่าที่ ร.ต.หญิงนริศรา จันทีนอก
21/07/2564 บ้านช่องกะพัด
1 หมู่ 11 ถนน- ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สพป.จบ1 จันทบุรี นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา นางสาวสุกัญญา อรัญโสด
21/07/2564 บ้านสำนัก
30/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
สพป.ระนอง ระนอง นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่ นางสาวฮัสลีนาวาตี บินเตะ
21/07/2564 บ้านวังหิน
132 หมู่ 3 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
สพป.สุโขทัย เขต1 สุโขทัย นายจรัญ บุญตั้ง นายกมลชาติ นาขุม
21/07/2564 บ้านบึง
54 หมู่ 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สพป.ชบ3 ชลบุรี นายปิยวัฒน์ ภาพลงาม นางปิยะมาศ แซ่เตียว
21/07/2564 วัดหนองจิก
หมู่ 6 หมู่ 6 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นายคำสิงห์ เภาพาน นางสาวปาจารีย์ อินทรสูตร
21/07/2564 บ้านทุ่งยาว
9 หมู่ 10 ถนน- ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260
สพปกจ1 กาญจนบุรี นางทิพวรรณ ศรท้วม นางอัญชลี อุดมสินค้า
21/07/2564 บ้านกุดหัวช้าง
1 หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
สพป. นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ นางสาวขวัญแก้ว สุทธิกุญชร
21/07/2564 บ้านหนองวัลย์เปรียง
51 หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายจิรวิทย์ มาสิกะ นางสาวบุญทิวา วงษ์เสือ
21/07/2564 บ้านหนองกุงแก้ว
254 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
สพป.นภ เขต1 หนองบัวลำภู นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา นายคินทรภพณ์ สุทธิทรัพย์ภิญโญ
21/07/2564 บ้านเนินไม้แดง
- หมู่ 12 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นางดวงหทัย รุ่งเรือง นายสุภาวัฒน์ แสงคำมี
21/07/2564 บ้านหัวทำนบ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 สุพรรณบุรี นางสาวฐรดา ไกรเพชร นางสาวฑิฆัมพร มยูขโชติ
21/07/2564 บ้านขุนกลาง
206 หมู่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สพป.ชม.6 เชียงใหม่ นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์ นายบรรเจิด สังกิจ
21/07/2564 บ้านทรายแก้ว
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สพป ชพ1 ชุมพร นางปิยะธิดา. คชรินทร์ มนทกา กลิ่นหอม
21/07/2564 บ้านกล้วย "พวงราษฎร์บำรุง"
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
สพฐ. ลพบุรี นางสาวกาญจนา กันหาภัย นางสาววรางคณา ประดับมุข
21/07/2564 ลุ่มโป่งเสี้ยว
9/9 หมู่ 6 ถนน- ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี นายอรรถชัย รักราษฎร์ นายตรีวุธ ปูนพันธ์ฉาย
21/07/2564 วัดวังพลับใต้
00 หมู่ 7 ถนน- ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
สพป.1 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี นายกมลชัย พลายเพ็ชร์ นางสาวประไพพร หลักคำแพง
22/07/2564 วัดบางกำยาน
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพป.สฎ.3 สุราษฎร์ธานี นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์ นางสาวโศรญา ม่วงทอง
22/07/2564 บ้านท่ามะเดื่อ
76/2 หมู่ 1 ถนน- ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร มากเกิด
22/07/2564 อนุบาลทองผาภูมิ
123 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สพป.กาญจนบุรี เขต3 กาญจนบุรี นายศราวุฒิ วงษ์เอก นางสาวพลอยพัชชา จิรารัตน์ไกรเดช
22/07/2564 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
445/5 ถนนพิพิธประสาท ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม นครปฐม นางสาวศจี ชินอักษร นางสาวนพรัตน์ ปทุมารักษ์
22/07/2564 บางยางพัฒนา
88 หมู่ 22 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พิษณุโลก นายนิกร ซุนพุ่ม นายจักรกริช ทิพย์บูรณ์
22/07/2564 หมอนสูงประชาสรรค์
- หมู่ 8 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
สพป สุโขทัยเขต2 สุโขทัย นายเอกพันธ์ สารีบุตร นางสาวพัชญา วรรณโชค
22/07/2564 ดงเจริญพิทยาคม
67 หมู่ 5 ถนน- ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พิจิตร นางสาววรนารถ ตันพานิช นายสุธี สิงห์เรือง
22/07/2564 วัดคันทด
4 หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สพฐ.สพป.สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี สกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา นางสาวดรุณี ยืนวงศ์
22/07/2564 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
221 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึึึึกษาประถมตากเขต2 ตาก นาย สุรเชษฐ์ รัตนเสถียร นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะ
22/07/2564 วัดท่าฉนวน
1 หมู่ 1 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
สพป สท.1 สุโขทัย นายเกษม อบเชย นางสาวณัฐปวีณ์พร ดีมาก
22/07/2564 วัดประโชติการาม
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง นายสมพล สุยะหมุด
22/07/2564 บ้านทุ่งม่วง
ุุ66 หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
สพป.จันทบุรี เขต2 จันทบุรี นางดวงพร ตากใบ นางสาวธารารัตน์ เงาภู่ทอง
22/07/2564 ยูงทองวิทยา
87 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 หนองบัวลำภู นายสายชล แดงนา นายสายชล แดงนา
22/07/2564 วัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์)
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ นางสุนิษา ยังเหลือ
22/07/2564 บ้านศรีไกรลาศ
1 หมู่ 1 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นว.2 นครสวรรค์ นางพิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติ นายเดชา สุธัมมา
22/07/2564 บ้านสัตหีบ
27 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ชลบุรี นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ นายสถาพร พวงแก้ว
22/07/2564 บ้านนาวัง
16/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชบ.3 ชลบุรี นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียร นางสาวจุฑามณี สุขไสว
22/07/2564 ท่าชีวิทยาคม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายนฤชาติ สุวรรณพร นายเธียร ศิริสกุล
22/07/2564 บ้านวังปลาช่อน
666 หมู่ 2 ถนน- ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 เพชรบูรณ์ นางสาวเริงจุฬา กลางเสนา นางสาวพรพรรณ พุทธมาตร์
22/07/2564 บ้านหลุมข้าว
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี นางอรัญญา งามระยับ นายวีรภัทร เปดี
22/07/2564 ประชาอุปถัมภ์
640 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สพป.นนทบุรีเขต 1 นนทบุรี นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ นางสาวพจมาน ผ่องจิตร์
22/07/2564 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์
62/2 หมู่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง นางสาวสิรินทร์รัตน์ นามปัญญา
22/07/2564 วัดสลักได
0 หมู่ 14 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นม.2 นครราชสีมา นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน นางธัญลักษณ์ เทียนงูเหลือม
22/07/2564 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
103 หมู่ 4 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สพป.เลย เข๑ เลย นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร นางสาวสุพรรษา ภักดีอำนาจ
23/07/2564 บ้านปากแพรก
100 หมู่ 1 ถนน- ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ระยอง นางอัจฉรา นิตยวัน นายกิตติ ภูปลา
23/07/2564 บ้านโคกตะพาบ
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สพฐ นครราชสีมา นายฉัตรชัย นาดี นายคมเดช โคนโพธิ์
23/07/2564 สตรีนครสวรรค์
312 หมู่ - ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ นายชาญชัย ชนิดสะ นายปฐวี ทรัพย์ศรี
23/07/2564 บ้านร่องปอ
99 หมู่ 14 ถนน- ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 พะเยา นางเบญยวรรณ์ ก๋าซ้อน นางสาวนันท์นภัส ภาชนะ
23/07/2564 บ้านห้วยกะโหลก
152 หมู่ 4 ถนน- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตากเขต2 ตาก นายมานพ ติ๊บสุก นางสาวจุฬาลักษณ์ รุณผาบ
23/07/2564 บ้านคลองขนุน
292/1 หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นางสุนีย์ หอมระรื่น นางสาวขวัญมาศ การะเกตุ
23/07/2564 บ้านตุงติง
611 หมู่ 11 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
สพป.ชม.5 เชียงใหม่ นายสันติ ฤทธิ์งาม นางนันทศิริ ถุระพัฒน์
23/07/2564 บ้านควนโตน
0 หมู่ ุ6 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
สพป.นศ3 นครศรีธรรมราช นางสาวปิยาอร ทองนุ่น นางสาวดรุณี คำจันทร์
23/07/2564 ชุมชนวัดขันเงิน
14 หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวพนิดา นพชำนาญ นางจิดาภา พิทักษ์นราธรรม
23/07/2564 วิเชียรมาตุ 2
259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สพม.ตรัง กระบี่ ตรัง นางรัตนี ลิ่มพานิช นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน
23/07/2564 จุกเสม็ด
2414 หมู่ 2414 ถนน- ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สพฐ. ชลบุรี นางเยาวรัตน์ พุทธสรณ์ นางนภาพร ไหมพูล
23/07/2564 วัดบ้านม้า
356 หมู่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
สพป.ลำพูนเขต 1 ลำพูน นายรุ่ง บัวขม นายชัยณรงค์ อินธิยะ
23/07/2564 วัดนทีคมเขต
29 หมู่ 4 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 สุราษฎร์ธานี นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก นางสาวสายฝน พันธ์ทองดี
23/07/2564 บ้านแม่จว้า
129 หมู่ 3 ถนนแม่ใจ - แม่นาเรือ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพฐ. สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล นางสาวอนุชตรา ปัญโญป้อ
23/07/2564 ศรีไผทสมันต์
- หมู่ 9 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ นางจิดาภา บูรณ์เจริญ นางสาวเยาวภา จันทร์เพ็ญ
23/07/2564 โรงเรียนวัดสิงห์
61 หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ชัยนาท นายรชต ปานสมบูรณ์ นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์
23/07/2564 บ้านร่องหวาย
199 หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350
สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย นายอำนาจ ธิโนชัย นายพงศ์ชัย ไชยราช
23/07/2564 บ้านศรีชมภู
238 หมู่ 2 ถนน- ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายวันดี เทพอินแดง นางสาวอาพรจิต บุตรดี
23/07/2564 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
51 หมู่ - ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตาก นางสุภัทร เงินดี นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ
23/07/2564 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
- หมู่ ุ6 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสุวรรณี ภูมิมะนาว นางพรอารี บัวเขียว
23/07/2564 บ้านสว่างพัฒนา
100 หมู่ 14 ถนนละหานทราย - บ้านกรวด ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายชลาลัย ทะลายรัมย์ นายสมภพ ตรีกูล
23/07/2564 วัดภูเขาทอง
232/5 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 สุราษฎร์ธานี นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ นางสาวชลิตา สุรการ
23/07/2564 บ้านเกษมสุข
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางอำพร รักพรม นางสาวณุตตรา คงยืน
23/07/2564 โรงเรียนบ้านเสลา
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 บุรีรัมย์ นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์ นายทศนาถ ไพรินทร์
23/07/2564 บ้านลำนางรอง
100 หมู่ 10 ถนนละหานทราย - ตาพระยา ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายศราวุธ ขุนนอก ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ จันทร์อยู่จริง
23/07/2564 บ้านหนองหมี
100 หมู่ 10 ถนน- ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล นางนัฐกาวัลย์ มณีศรี
23/07/2564 บ้านหนองใหญ่
55 หมู่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
สุรินทร์ เขต3 สุรินทร์ นายชาญชัย กะภูทิน นางอุทัย ประไวย์
23/07/2564 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)
29/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์ นางสาวณิชนันทน์ ไชยขันแก้ว
23/07/2564 วัดแก้วสุวรรณ
166 หมู่ 7 ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พระนครศรีอยุธยา นายรังสิต บุญเปล่ง นางสาวศิริพร ชูชื่น
23/07/2564 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
บ้านคำสมอ หมู่ 7 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์ นายอธิพงศ์ ตลอดพงษ์
23/07/2564 บ้านไร่หลวง
3/5 หมู่ 6 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ นายเนติวุฒน์ หงส์พิทักษ์ชน
23/07/2564 วัดดอนไข่เต่า
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นายกฤษณะ สุพงศ์ นางสาวชุติกาญจน์ แก้วเกตุ
23/07/2564 บ้านโคกเฟือง
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางวัฒนา สันตะพันธ์ นางสาวชมนภัส วงษ์สอน
23/07/2564 วัดสว่างบูรพา
117 หมู่ 5 ถนน- ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ นางสุชญา ภะคะโต นางพรเพ็ญ คุ้มบุ่งคล้า
23/07/2564 บ้านหนองกราด
๒๐๐ หมู่ ๖ ตำบลหนองตระครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ นายวีระวัฒน์ พัชนี นางรัตนา ปานเกิด
23/07/2564 คีรีศรีสาครวิทยา
29 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด นายนัฐพล นพเก้า นางสาวปริศนา พันธ์เพ็ง
23/07/2564 บ้านโคกเฟือง
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางวัฒนา สันตะพันธ์ นางสาวชมนภัส วงษ์สอน
23/07/2564 อนุบาลศาลาแดง
4/7 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต1 สระบุรี นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ นางแสงดาว แตงนวลจันทร์
23/07/2564 บ้านบางยาง
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางวารัตดา อินนุรักษ์ นางสาวชนิศา อิฐเขตต์
23/07/2564 วัดทำนบ(ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล)
- หมู่ 1 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสุจิตตรา กาญจนาสินธ์ุ นางสาวดวงใจ จันดำ
23/07/2564 วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
1/1 หมู่ 5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
สพป.จบ.1 จันทบุรี นายประเสริฐ กำเลิศทอง นางสาววนิดา สุบินตา
23/07/2564 บ้านทุ่งทอง
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
สพป.อด.4 อุดรธานี นายยงยุทธ แพงน้อย นางสาววาสนา กลางโยธี
23/07/2564 บ้านโคกลอย
149 หมู่ 4 ถนน- ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางอารี ภูมิพันธุ์ นายวรวุฒิ วงศ์สิทธิรักษ์
23/07/2564 บ้านเสียวสงคราม
151 หมู่ 6 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นพ.เขต2 นครพนม นายวิศิษฎ์ เทียมม่วง นางเยาวภา จังตระกูล
23/07/2564 อนุบาลดงมหาวัน
192 หมู่ 12 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350
สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย นายประหยัด ทัพธานี นายนิวัฒน์ อ้ายจาย
24/07/2564 บ้านแควป่าสัก
333 หมู่ 7 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นายจักรชัย แก้วพิภพ นายรวิกร จันทะมัง
24/07/2564 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
_ หมู่ 5 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
สพป.นครราชสีมาเขต5 นครราชสีมา นายประเสริฐ คำขุนทด นายมนัสถา สีทอง
24/07/2564 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน นางสาวรวงนภา โอดรัมย์
24/07/2564 วัดโสมนัส
646/2 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพป.กทม. สพฐ. กรุงเทพมหานคร นายกวี รักษ์พลอริยคุณ นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
24/07/2564 กอรวกพิทยาสรรค์
180 หมู่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต 1 ลำปาง ว่าที่ ร.ต.นิกร ตันชุ่ม นายณณงค์ฤทธิ์ ไชยะวุฑฒิกุล
24/07/2564 บ้านท่าโพธิ์
288 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ นางศุภนุช มาปังโม
24/07/2564 บ้านนาโพธิ์(ครุราษฎร์สามัคคี)
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สพป.อบ เขต 1 อุบลราชธานี นายชาตรี สุทธวี นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์ผอง
24/07/2564 บ้านโชคอำนวย
ุ61 หมู่ 3 ถนน- ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกษานครพนม เขต 1 นครพนม นางจิตรา ดวงปรีชา นางสาวโชติรส ลีทนทา
24/07/2564 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาตาก ตาก นายธวัช ยะสุคำ นางสาวนิตยา ได้การ
24/07/2564 บางปลาม้า
- หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-บางบัวทอง ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สพป.ส.พ.1 สุพรรณบุรี นายสยาม ทองสัมฤทธิ์ สิบเอกยงชยุต สิทธินันทนา
24/07/2564 โรงเรียนบ้านบางรักษ์
4/33 หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวอัจฉรา สมหวัง นางสาวอังคณี เสทิน
24/07/2564 บ้านบึงราษฎร์
- หมู่ 2 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นางกัลยา ทองนุช ส.ต.ท.คมสันต์ โพธิ์เอี่ยม
24/07/2564 บ้านนาดีหัวภู
- หมู่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายสิทธิชัย โรจน์ธนปัญญา นายชัชวาลย์ สิทธิพรหม
24/07/2564 บ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล)
112 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางจิรภัทร ยันละหา นางมลีวรรณ สำรวมรัมย์
24/07/2564 วัดทางพระ
ไม่มีเลขที่ หมู่ 1 ถนน- ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์ นางสายทิพย์ ชูช่าง
24/07/2564 ประถมทวีธาภิเศก
160 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
สพป.กทม. กรุงเทพมหานคร นางสาวสุปราณี อุปรา นางสาวพรพิมล จันบัว
24/07/2564 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10
- หมู่ ม.4 ถนน- ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สพป.ระยองเขต1 ระยอง นางฉัตรมน อินทศร นางสาวสินาภรณ์ เวินเสียง
24/07/2564 บ้านค้อ
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์ นางสุภาพร ไพรสณฑ์
24/07/2564 บ้านโคกมะขวิด
111 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
สพป.นว.3 นครสวรรค์ นางสาว อัจฉรา บุญมาก นางสาวไสว คุ้มตระกูล
24/07/2564 บ้านห้วยพระ
- หมู่ 14 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายธัญเทพ แสงสุวรรณ นายจิรชัย โนนแก้ว
24/07/2564 โรงเรียนบ้านม่วงชี
56 หมู่ 4 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม - นางสาวสุดาวดี สมรฤทธิ์
24/07/2564 วัดหนองเบน
119 หมู่ ึ7 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นว.เขต 3 นครสวรรค์ นางประภา สนิทผล นางรสสุคนธ์ คำแก้ว
24/07/2564 บ้านคำสว่าง
80 หมู่ 2 ถนน_ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 นครพนม นายวราวิทย์ คะษาวงค์ นางจุฑามาศ ยอดสะอึ
24/07/2564 บ้านปากทวย
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป. นครพนม เขต2 นครพนม นางสาวสิริพิมพ์ ต้นไฮ นางสาวอุ่นเรือน ภูมิดา
24/07/2564 ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)
- หมู่ 5 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นายอำนาจ เทพวงษ์ นายภานุพงษ์ เกิดบุญ
24/07/2564 บ้านละลม
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 นครราชสีมา นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ นางสาวสุประวีณ์ จุดาบุตร
24/07/2564 บ้านไผ่ใหญ่
99 หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร นายจักรพันธ์ พุฒกาง นางพรภิวรรณ ไข่มุข
24/07/2564 บ้านช้าง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา นางสาวเปรมยุดา สุดจำ นางสาวจิตตานันท์ เหล่าค้า
24/07/2564 นาสีนวนพิทยาสรรค์
- หมู่ 3 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44130
อบจ.มหาสารคาม มหาสารคาม นายจำนงค์ อัปภัย นายธงชัย บุตราช
24/07/2564 วัดใหม่สี่หมื่น (ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล)
75 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวปุณิกา ยอดเพชร นางสาวนุจรินทร์ ทองผา
24/07/2564 บ้านหนองนางเลิง
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นางสาวโสภา โสดาภักณ์ นางนิภาพร บันหาร
24/07/2564 บ้านวังตะเคียน
199/1 หมู่ 5 ถนน- ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สพป.กจ.1 กาญจนบุรี นางสาวนพกนก พลราชม นายวรายุส สุวรรณปิฎก
24/07/2564 บ้านหนองรี “มิตรภาพที่ 225”
- หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายวิทยา สอนกระโทก นางสาวภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ
24/07/2564 บ้านดอนแดง
- หมู่ 15 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม ดร.สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ นางสาวสุรารัฐ พิกุล
24/07/2564 บ้านธาตุ
- หมู่ 13 ถนน- ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นางขวัญฤทัย สมอุดม นางสาวชัญญา นันนิยงค์
24/07/2564 บ้านโพนตูมหนองแสง
80 หมู่ 6 ถนน- ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย นางสาวนวลฉวี คุณปัญญา
24/07/2564 วัดสายลำโพงกลาง
- หมู่ 16 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นครสวรรค์ เขต3 นครสวรรค์ นายวัง สนิทผล นางสาวณิชาพิชญ์ ฉัตรมานพ
24/07/2564 ไตรราษฎร์วิทยาคาร
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพฐ. นครพนม นางเพชรรัตน์ บุณฑริกวงศ์ นางสาวอินทุอร ติสจันทร์
24/07/2564 บ้านศรีเวินชัย
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุง นางปริศนา พรมดี
24/07/2564 บ้านนาหนองหวาย
ร.ร.บ้านนาหนองหวาย หมู่ 14 ถนน- ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นางปนิดา เวกสูงเนิน นางนิดา โมทำ
24/07/2564 บ้านนาหว้า
150 หมู่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 นครพนม นางอรวรรนี ไชยปัญหา นายยอดรัก จำรักษา
24/07/2564 บ้านนาหัวบ่อ
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ นางสาวทิพวรรณ สุวรรณมาโจ
24/07/2564 บ้านโคกปราสาท
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายสันติ พงษ์กระโทก นางสาวประภาวรรณ พันพม่า
24/07/2564 บ้านนาโดโพธิ์ศรี
- หมู่ 6 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสม นางสาวพรทิวา ถาบุตร
24/07/2564 บ้านจิจิก
152 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92000
สพฐ. ตรัง นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์ นางสาวณิชกานต์ ปันตะ
24/07/2564 บ้านน้ำพราย
155 หมู่ 5 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นายพลกฤต หัสสะโร นายนราเทพ นวนมี
24/07/2564 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
166 หมู่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรังเขต2 ตรัง นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด นางสาวพนัชกร หูเขียว
24/07/2564 บ้านโพนสวรรค์
234 หมู่ 12 ถนน- ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายอาทิตย์ คาระวงค์ นายณัฐพล เทียมสำโรง
24/07/2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านป่าครองชีพ
- หมู่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
อบต.เทพกระษัตรี ภูเก็ต นายวีระศักดิ์ เฉลิมปัญญานันต์ นางสาวณัฐธิ์ฌกานต์ คิดดี
24/07/2564 วัดวังพลับเหนือ
- หมู่ 5 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 สุพรรณบุรี นางสาวกุลธิดา ล้ำเจริญทรัพย์ นางสาวธัญญาเนตร สกุณี
25/07/2564 สุเหร่าใหม่เจริญ
42/3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวเมธิกานต์์ นนทะสร นางสาวเมขลา ถิ่นวิมล
25/07/2564 บ้านขามป้อม
59 หมู่ 5 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สพป.อบ.1 อุบลราชธานี นายบรรจง สุริยะ นางสาวปาจรีย์ มารมย์
25/07/2564 บ้านคำเตย
101 หมู่ 7 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายแดง สุธรรม นายเจียง ช่วยสุมาน
25/07/2564 อนุบาลสุพรรณบุรี
15 หมู่ - ถนนมาลัยแมน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี นางสาววลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตา นางณิชนันทน์ ช่ำชอง
25/07/2564 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชาประชารัฐวิทยา)
หมู่4 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นม 1 นครราชสีมา นายพงษ์ชัย ศิริมาศรังษี นายวิรวิชญ์ บัวแก้ว
25/07/2564 วัดทุ่งหินผุด
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพปตรังเขต1 ตรัง นายอำนาจ ขันทกาญจน์ นางสาวอาทิตยา จริยวิจิตร
25/07/2564 ชุมชนบ้านยางสีสุราช
174 หมู่ 2 ตำบลยางสีสุราช อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง นายภาคิน นนทะสี
25/07/2564 บ้านท่าลานทอง
248 หมู่ 8 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร นางสาววสุรัตน์ พรมมุณี นางสาวรุ่งนภา เพชรกำเนิด
25/07/2564 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
255 หมู่ 13 ถนน- ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพฐ บุรีรัมย์ นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก นางสาวแสงอรุณ กุนอก
25/07/2564 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
3 หมู่ 2 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา นายผจญ. โยธราช
25/07/2564 บ้านบางวัน
- หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
สพป.พังงา พังงา นายจักรพงษ์ เอียบสกุล นางสาวอมราภรณ์ ประกอบทรัพย์
25/07/2564 บ้านนานอ
143 หมู่ 12 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ 2 นครพนม นางอรวรรณ ทัพเจริญ นางสาวอัจฉรา สุวรรณโพธิ์ศรี
25/07/2564 บ้านตาเลียว
- หมู่ 8 ถนนแพร่งขาหยั่ง-น้ำขุ่น ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม นายพิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี
25/07/2564 บ้านคำไฮ
42 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นพ.เขต2 นครพนม นายภาคิน สถาพรธนากร นางสาวนิภาพร ภูนาเขียว
25/07/2564 บ้านโพนก่อ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นางพิราพรรณแสนเมืองชิน นายสยุมพร โพธิ์ปัดชา
25/07/2564 วัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341)
8/2 หมู่ 2 ถนน- ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
สพป.จบ2 จันทบุรี นายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง นางชาลินี ผดุงเวียง
25/07/2564 วัดโชติทายการาม (ธรรมวิดรัตราษฎร์บำรุง)
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน์ นางศิริวรรณ จิวประสาท
25/07/2564 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
937 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิเขต 3 ชัยภูมิ นายศรายุทธ ปาปะกัง นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์
25/07/2564 โรงเรียนบ้านดอนศาลา
86 หมู่ 11 ถนน- ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายธนากร โพธิ์สุ นายทวีศักดิ์ แก้วยวน
25/07/2564 ชุมชนบ้านท่าสองยาง
161 หมู่ 9 ถนน- ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
สพป.ตากเขต 2 ตาก นายชนมงคล นอนา นายภัทรพล ไปเร็ว
25/07/2564 โรงเรียนบ้านแคน
5 หมู่ 15 ถนน- ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สพป.มหาสารคาม เชต 2 มหาสารคาม นายสริยา สาวัตถี นายนพราช โนราช
25/07/2564 บ้านประจำไม้
58/2 หมู่ 4 ถนน- ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สพป.กจ.3 กาญจนบุรี นายทวีชัย สมบูรณ์ นางสาวจันทร์แรม ถิ่นแสนไกล
25/07/2564 บ้านหนองวัลย์เปรียง
51 หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายจิรวิทย์ มาสิกะ นางสาวอัจจิมา เพ็ชร์อินทร์
25/07/2564 โนนแท่นพิทยาคม
342 หมู่ 15 ถนนปัทมานนท์ ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ นายสุดใจ ศรีใหญ่ นางศิรธิดา พรรณา
25/07/2564 วัดบ้านเมืองต่ำ
- หมู่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
สพป บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ นางแพรวพรรณ นาคนวล นางปภัชญา เอกศิริ
25/07/2564 บ้านทุ่งเชือก
- หมู่ 10 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ประจวบคีรีขันธ์ นายจงรักษ์ วัตรสติ นายธนากร ทองศิริ
25/07/2564 วัดคุณหญิงส้มจีนมิตรภาพที่64
1 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป.ปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางสาวอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล นางรวิวรรณ ศิริเวช
25/07/2564 บ้านพาชี
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
สพป.บร.2 บุรีรัมย์ นางสุภาพร ขุนงามขำ นายอดิศักดิ์ สวายพล
25/07/2564 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์)
- หมู่ 14 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นางนงรักษ์ นรทีทาน นางสาวธนิดา สมวงษ์
25/07/2564 บ้านหนองละหานทราย
100 หมู่ 4 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ นางวัชราภรณ์ กลางคาร
25/07/2564 บ้านหนองแข้
200 หมู่ 13 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร นายคณุตม์ บุเงิน นางศรีนวล ปภุสสโร
25/07/2564 วัดไม้เรียง
211 หมู่ 1 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
สพป.นศ.2 นครศรีธรรมราช นางนันทรัตน์ สุมล นางสาวธนัฐฐา จรเปลี่ยว
25/07/2564 ชุมชนนางัว
บ้านนางัว หมู่ 8 ถนนสกล-นาหว้า ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน นางปฏิมาพร นาโควงศ์
25/07/2564 บ้านขามเสม็ดบำรุง
ุุ66 หมู่ 6 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายนิธิศักดิ์ วันทอง นายทวีวัฒน์ ดวงนิล
25/07/2564 บ้านเขาพรุเสม็ด
๑๔๕ หมู่ ๑ ถนน- ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ตรัง นายมารุตต์ ลั่นเต้ง นางสาวณัฐติยา มุกแก้ว
25/07/2564 บ้านทุ่งแต้
- หมู่ 3 ถนนวารีราชเดช ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายชัยวิชิต ทันพรม นางเจนจิรา สีลำดวน
25/07/2564 บ้านนาเเก
148 หมู่ 1 ถนน- ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางสาวพลอยณิพาภรณ์ ศรีภารา นางสาวกนกวรรณ ฉลูศรี
25/07/2564 วัดนอก
54/1 หมู่ 2 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์ นางสาวอังคณา ศรีชนา
25/07/2564 บ้านเขาวง
999 หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางสาวสุทธิชา จันทะโคตร นางสาวลัดดา นรินทร์นอก
25/07/2564 บ้านใหม่สามัคคี
178 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
สพป.ลพบุรีเขต 2 ลพบุรี นางบุญเตือน สุบิน นางสาวสุดารัตน์ กริดรัมย์
25/07/2564 บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"
- หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์
25/07/2564 บ้านเหล่าแค
- หมู่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี นางวาสนา ฐานะ นางสาวผกาวรรณ เวียงคำ
25/07/2564 อนุบาลหนองกี่
103/1 หมู่ 9 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางแสงระวี อัครสุขบุตร นางกฤษณา บุญยืน
25/07/2564 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
- หมู่ ึ7 ถนน- ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
สพป.อย. เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล นายวรันธร มินพิมาย
25/07/2564 โรงเรียนบ้านหนองคล้า
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 กำแพงเพชร นายพชรพล ศิริอางค์ นางสาวทิวาพร พุทธิ
25/07/2564 บ้านเสรียง
0 หมู่ 2 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สพป.สร.3 สุรินทร์ นายชุมพล ประกอบดี นายวีรชัย คำไทย
25/07/2564 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ
35 หมู่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางปราณิษา ท้าวกลาง นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหม
25/07/2564 ตชด.บ้านประตูด่าน
11/1 หมู่ 14 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สพป.กจ.1 กาญจนบุรี นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร นางสุทิศา นุ่มวัฒนา
25/07/2564 บ้านหนองสองห้อง
106 หมู่ 13 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 ฉะเชิงเทรา นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสง นางสาวเอ็นดู สุวรรณศรี
25/07/2564 บ้านตระเปียงเตีย
44 หมู่ 1 ถนน- ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ นายอุดมศักดิ์ กระแสโสม นางสาวสุภาพร สืบสันต์
25/07/2564 วัดท่าเรือ
389 หมู่ 2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางญาณิศา จิตต์อักษร นายณัฐธนัญ เลิศคำ
25/07/2564 บ้านโคกสว่าง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นพ.2 นครพนม นายปกรณ์ อุ่นกลม นางจันเพชร ดายังหยุด
25/07/2564 คลองบางโพธิ์
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย นางสาวจันจิรา ยวนใจ
25/07/2564 วัดไทรโสภณ(ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
8 หมู่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นายภาณุวัฒน์ ถนอมนิ่ม นางนันท์นลิน โปร่งทอง
25/07/2564 ควนขนุน
145 หมู่ 9 ถนน- ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สพม.พัทลุง พัทลุง นางสาวภิรัญญา อินถิติ นายรณกร สงคราม
25/07/2564 บ้านคลองชายธง
- หมู่ ๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
สพป.ปข.๑ ประจวบคีรีขันธ์ นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ นางสาววิจิตตรา ยาย่อ
25/07/2564 นิคมสร้างตนเอง2
68 หมู่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
สพป.พังงา พังงา นายไกรศร ไชยเทพ นางสาวญาณนันท์ สิทธิชัย
25/07/2564 บ้านคลองเป็ด
999 หมู่ 4 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นางสายรุ้ง คำพุฒ นางสมจิตร พวงน้อย
25/07/2564 บ้านนาคำ
71 หมู่ 16 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพปฺ.นครพนม เขต 2 นครพนม นางวิภาวณี บุญศรี นายเชิดชัย โกษาแสง
25/07/2564 บ้านหนองม่วง
60 หมู่ 5 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
สพป.ตราด ตราด นายนรินทร์ หูทอง นางสาวพรพรรณ ศรีตะ
25/07/2564 บ้านตาขุนวิทยา
65 หมู่ 6 ถนนสุราษฎร์ - ตะกั่วป่า ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายบุญเลิศ ทองชล นายปริวรรต ธงธวัช
25/07/2564 วัดสระสองตอน(พุทธโสธรอุปถัมภ์)
67 หมู่ 5 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด ครูมารศรี นพรัตน์
25/07/2564 บ้านหนองบัว
81 หมู่ 10 ถนน- ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นางสาวทัศนีย์ บุนนท์ นางสาวลลนา ปัญญาสาร
25/07/2564 วัดปรังกาสี
14/48 หมู่ 3 ถนน323 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สพป.กจ.3 กาญจนบุรี นางพัชรา ดีหล้า นายนจรส ศิริขรรแสง
25/07/2564 วัดแหลมเขาจันทร์
84/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาววราณิดา ผาสุขชีวัน นางสาวจิราภรณ์ ตันเต็ง
25/07/2564 วัดบางคา (บุญชู.ฟุ้ง.ประชานุกูล)
98 หมู่ 1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉช.2 ฉะเชิงเทรา นางสาววัลนิภา อุตวงศ์ษา นางสาวปาริชาติ คณะทอง
25/07/2564 บ้านกรอกสะแก
2 หมู่ 1 ถนน- ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์ นางนฤมล ชื้นเย็นดี
25/07/2564 บ้านสระขาม
140 หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางดวงใจ มะไลไธสง นายปฏิภาณพล อุตสาหรัมย์
25/07/2564 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
63/2 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุล ครูชรินรัตน์ โภชนะ
25/07/2564 บ้านหนองตาคง
109 หมู่ 13 ถนน- ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
สพป.กาญจนบุรี 2 กาญจนบุรี นายพงศกร อะกะวงค์ นางสุวิมล บุญแตง
25/07/2564 บ้านคลองสอง
94/3 หมู่ 12 ถนน- ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา นายธนิต เยี่ยมรัมย์ ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน
25/07/2564 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
๓๐/๗ หมู่ ๕ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ฉะเชิงเทรา นางธิติกานต์ จันทวัฒน์ นางสาวขวัญเรือน มันทสูตร์
25/07/2564 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
5/23 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
สพม.กท.เขต2 กรุงเทพมหานคร นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย นายวิศว จันทประสพสุข
25/07/2564 วัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
112 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางนาถลดา ใจเย็น นายอัครเดช แสงอ่อน
25/07/2564 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
154 หมู่ 9 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายราเมศร์ อินทร์ติยะ นางชลนิภัทร์ ทันอินทรอาจ
25/07/2564 บ้านหนองบัวขาว
206 หมู่ 3 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ นางสุจิตรา ลีสินลา
25/07/2564 วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง)
19 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ นางสาวกมลรัตน์ สิงห์แก้ว
25/07/2564 วัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร)
- หมู่ 3 ถนนลาดชะโด-ผักไห่ ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280
สพป.อย.2 พระนครศรีอยุธยา นายศิริพงษ์ ชูจันทร์ นางสาวศศิธร งามประกอบ
25/07/2564 บ้านวังชมภู
218 หมู่ 6 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นางสาววิริยา บัวแก้ว นายนรุช พวกพิทักษ์
25/07/2564 วัดหนองขาม
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นายสิปปกร วินิจฉัย นางสาวกาญจนาพร โทแก้ว
25/07/2564 หาดสำราญวิทยาคม
42/1 หมู่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120
สพม. ตรัง กระบี่ ตรัง นายมนัส พิพัฒน์ นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน
25/07/2564 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
180 หมู่ 3 ถนนเชียงราย - เชียงของ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เชียงราย ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์ ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวน
25/07/2564 วัดวังหิน
ึ70 หมู่ 1 ถนนวังหิน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นายอุดร ภักสุวรรณ นายภูริภัทร จรูญฉาย
26/07/2564 บ้านห้วยทราย
33 หมู่ 5 ถนนโพนแพง-เรณูนคร ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
สพป.นพ.1 นครพนม ดร.วชิระ พลพิทักษ์ นางสาวเพ็ญศรี พิกุลศรี
26/07/2564 โรงเรียนบ้านเทพา
๑ หมู่ ๘ ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สพป.อบ.๑ อุบลราชธานี นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์ นางนงนุช นวลอินทร์
26/07/2564 ชุมชนบ้านทุ่ง
137 หมู่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
สพป.ลป2 ลำปาง นายอภิรมย์ เจียมกุล นางสาวฐิติมา ทิศรีไชย
26/07/2564 ้บ้านเตียนอาง
218 หมู่ 10 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
สพป.ชม.เขต5 เชียงใหม่ นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ นางสาวกนกภรณ์ เม็ดโท
26/07/2564 วัดกงตาก
6/6 หมู่ 4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
สพป.สฎ1 สุราษฎร์ธานี นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์ นางสาวแพรไพลิน ภูมิประสิทธิ์
26/07/2564 ชุมชนบ้านยางสีสุราช
174 หมู่ 2 ถนน- ตำบลยางสีสุราช อำเภออำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
สพม.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง นายโชคชัย บุญเฮ้า
26/07/2564 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
158 หมู่ 13 ถนน- ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
สพฐ ยโสธร นายสังวาลย์ รักเพื่อน นางสาวศรัณย์พร ศรีมะลัย
26/07/2564 วัดราษฎร์นิยม(นิติเกษตรบำรุง)
- หมู่ 7 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสาวเรณู ครุฑธาพันธ์ นายวีระพงษ์ สุวรรณ์
26/07/2564 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
57 หมู่ 6 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายทินกร ชินโคตร นางสาวอาจารี นครไทย
26/07/2564 บ้านไม้แก่น
0 หมู่ 12 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
สพป.ศก.3 ศรีสะเกษ นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม นายนฤปนาถ โคตรสาลี
26/07/2564 บ้านหนองม่วงใหญ่
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
สพป.นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา นายนิยม ริมไธสง นางวิไลลักษณ์ ริมไธสง
26/07/2564 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวร นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์โฉม
26/07/2564 บ้านอูนนา
193 หมู่ 3 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน นางสาวกชกร ประกิ่ง
26/07/2564 บ้านหัวโกรก
34/1 หมู่ 5 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1 ชลบุรี นางรัศมี ฉิมขันธ์ นางสาวศิริลักษณ์ กิติพิศาลกุล
26/07/2564 ราชวินิตประถมบางแค
220 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
สพป.กทม. กรุงเทพมหานคร นางเมตตา ศิริรัตน์ นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพเลิศ
26/07/2564 บ้านเขาค่าย
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สพป.ชพ2 ชุมพร นางประไพ ยมขวัญเมือง นางปวรรณา ฉิมหาด , นางสาวเพ็ญวิภา สีงาม
26/07/2564 วัดแพรกนกเอี้ยง
33 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ฉะเชิงเทรา นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ นางสาสรินดา พันธ์ศรีธัญรัตน์
26/07/2564 อนุบาลมวกเหล็ก
202 หมู่ 3 ถนน- ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สพป.สระบุรีเขต2 สระบุรี นายพนม เปียนสกุล นางสาวภควดี ลิมปรังษี
26/07/2564 บ้านท่าลาดขาว
- หมู่ 2 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
สพป.นม.2 นครราชสีมา นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์ นางสาวมณีรัตน์ พัฒศรี
26/07/2564 บ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
50 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สพป.อย.2 พระนครศรีอยุธยา นายณัฐพล ณรงค์เดชา นายธีรยุทธ พิมทวด
26/07/2564 บ้านโนนกุง
9 หมู่ 9 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายผราวุธ แสนโสม นายดาบชัย อุปรี
26/07/2564 ท่าด้วงพิทยาคม
72 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
สพม.พช. เพชรบูรณ์ นางน้ำผึ้ง จันเจริญ นางสาวณัฏฐ์จริยา แทนพรมมา
26/07/2564 บ้านหนองบาท้าว
88 หมู่ 2 ถนน- ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายเอกภพ ชัยปัญหา นางสาววัชรี ศรีทอง
26/07/2564 บ้านเสียววิทยา
83 หมู่ 10 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายบัญชา ไขแสง นางจารุวรรณ ศรีสร้อย
26/07/2564 บ้านต้นผึ้ง
280 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
สพป.ตาก เขต 2 ตาก นางอินทิรา ยศหล้า นางสาวปีตินันท์ วงศ์บัณฑิต
26/07/2564 บ้านบางสำโรง
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
สพป.สฎ.1 สุราษฎร์ธานี นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน นางสาวสุพรรษา กรเพชร
26/07/2564 วัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ หมู่ 6 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
สพป.รบ.1 ราชบุรี นางสาวสุชัญญา ชมภูพันธ์ นางสาวณัฐวรา สายันหะ
26/07/2564 วัดท่างาม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
สพป.นศ.1 นครศรีธรรมราช นางมาลีพันธุ์ ภูมา นางสาวจุฑามาศ เยี่ยมกร
26/07/2564 วัดพืชนิมิต(คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง)
47/2 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ นางสาวจีรวรรณ ปฏิวงศ์
26/07/2564 บ้านบางจาก
67/1 หมู่ 5 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
สพป.ชุมพร1 ชุมพร นางกนกพิชญ์ มากผล นางสาวทิยากร แก้วพิกุล
26/07/2564 วัดแหลมทอง
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวล นางสาวภัทธิรา สามพี่น้อง
26/07/2564 บ้านหว่าโน
66 หมู่ 3 ถนน- ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน สิบเอกทรงสวัสดิ์ สุขประเสริฐ วันเพ็ญ เป็งเขียว
26/07/2564 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
99 หมู่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี นายทวี กรายไทยสงค์ นางสาวปานวาด หมื่นบำรุง
26/07/2564 บ้านบางรักษ์
4/33 หมู่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวอัจฉรา สมหวัง นางสาวอังคณี เสทิน
26/07/2564 บ้านดงยอ
- หมู่ 7 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
สพป. นครพนมเขต 1 นครพนม นายสุรพล พลเชียงขวาง นางสาวน้ำฝน แขวงเมือง
27/07/2564 บ้านปางก้วยตาด
- หมู่ 16 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สพฐ เชียงใหม่ พัชรียา. กาน้อย ปาริชาต. วิชิต
27/07/2564 บ้านพันเสด็จนอก
- หมู่ 10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ชลบุรี นายเตรียมพล ขอดคำ นางลัดดาวัลย์ ศรีท่ดินแดง
27/07/2564 วัดสว่างภพ
2 หมู่ 16 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นายพิชญพงษ์ สมบุญ นายดำรงศักดิ์ โปร่งสันเทียะ
27/07/2564 บ้านเขากอบ
143 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นางสาวกนกนุช โตสุข นางสาวจุฑาวรรณ รายา
27/07/2564 อนุบาลปาย( เวียงใต้ )
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 แม่ฮ่องสอน นายสมบุญ มหาวรรณา นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง
27/07/2564 วัดแพะโคก
444 หมู่ 4 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
สพป.สระบุรีเขต1 สระบุรี นายพิชัย ตุ้งประโคน นางภัทรชนก บรรจุแก้ว
27/07/2564 บ้านไสใหญ่
16/5 หมู่ 5 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ุสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาว นางสาวโสภา สงวนฮาสน์
27/07/2564 บ้านคูสองชั้น
- หมู่ 13 ถนน- ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายชัยวุฒิ ศิวิรัตน์ นางสาวนรินทร์รัตน์ สายสวาท
27/07/2564 บ้านโคกงรังน้อย
332 หมู่ 4 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสวงสุดา แก้วแพง นายกนกพล กันหา
27/07/2564 บ้านนาเลา
51 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม นายวิชญ์คุณ ปะสังติโย นางปารณีย์ ภิบาลจอมมี
27/07/2564 บ้านทุ่งแฝก
- หมู่ 15 ถนน- ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
สพป.ราชบุรี เขต1 ราชบุรี น.ส.พัชรี ซิ้มเล่มกิม นางกาญจนา เพิ่มพูล
27/07/2564 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูล นางสาวนันทพร แซ่อึ้ง
27/07/2564 บ้านท่าข้าม
173 หมู่ 1 ถนน- ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา นางสาวตรีสุธา ตัญจะโร
27/07/2564 บ้านนาหนุน1-ปิตุราษฎร์
- หมู่ 1 ถนนท่าวังผา - สบขุ่น ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
สพป.น่าน 2 น่าน นายชาตรี อุ่นใจ นางสาวรุจิเรข ฤทธิ
27/07/2564 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพชรบุรี นางสาวศุภลักษณ์ คำขยาย นางสาวอุษา รุ่งเรือง
27/07/2564 เวียงสระ
412 หมู่ 1 ถนนเอเชีย41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
สำนักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นางสาววรรณี แก้วศิริ นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
27/07/2564 บ้านกาลึม
- หมู่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายสายสินทร์ เงินดี นางสาววณิสตา ทองคำ
27/07/2564 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ราชบุรี นางเอื้องฟ้า จิตจักร นางสาวบุณยาพร สนทนา
27/07/2564 วัดขนอนบ้านกรด
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา นางสุดาทิพย สิริบุตรวงศ์ นางสาวมาลัย พงษ์อนันต์
27/07/2564 บ้านคลองหิน
203 หมู่ 4 ถนนตาพระยา ละหานทราย อำเภอกิ่งอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260
สพป.บร เขต3 บุรีรัมย์ นางสกุณา บุญรอดรัมย์ นายชัชวาล โชคคุณ
27/07/2564 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
187 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
สพป.อบ.2 อุบลราชธานี นางณัฐวรรณ พรมบุญ นางสาวนริศรา วันดี
27/07/2564 วัดหุบกระทิง
67/8 หมู่ 10 ถนน- ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวสุนันทา ปานณรงค์ นางกัลย์รวี ตนายะพันธุ์
27/07/2564 วัดชัยรัตน์ (ปัญญาประชานุกูล)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒ ราชบุรี นางสาวไปรมา ธรรมกิจวัฒน์ นายสันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์
27/07/2564 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต4 อุดรธานี นายนิโรจน์ นางสาวพรประภา เทพสาร
27/07/2564 บ่อวิทยบางระกำ
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก นายเรือง คำดี นางฉวีวรรณ โฆษฃุณหนันท์
27/07/2564 พญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
สพป.กทม. กรุงเทพมหานคร นางพีรานุช ไชยพิเดช นายณัฐพล มะลิทอง
27/07/2564 บ้านนาสมบูรณ์
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ นายโกศล เดชโนนสังข์ นางศิริวรรณ วิริยะเสถียร
27/07/2564 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง นางสาวพิมพ์ชนิษฐา ปัญญาบุตร
27/07/2564 วัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)
162 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ราชบุรี นางสุทิสา สุธาบูรณ์ นางสาวศุภักษร คล้อยวงศ์
27/07/2564 พานิชชีวะอุปถัมภ์
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 สุพรรณบุรี นายอนันต์ ดีขำ นางวิภาวี นาคศรีโภชน์
27/07/2564 บ้านนาคอ
- หมู่ 2 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สพป.อบ 3 อุบลราชธานี นายเด่นชัย สิมมา นางสาวแสงเดือน ขันธิวัตร
27/07/2564 วัดนางเล่ว
- หมู่ 4 บ้านบางท้ายวัด ถนน- ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
สพป.อ่างทอง อ่างทอง นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์ นายธนภัทร ณรงค์เปลี่ยน
27/07/2564 บ้านสระคลองพัฒนา
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 43000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นางทศพร สิทธิโชติ นางสาวรัตติยา ติ่งรุ่งเรือง
27/07/2564 บ้านหัวหมากบน
0 หมู่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นายกิตติพงศ์ ณ นคร นายธนภัค แสงมุณี
27/07/2564 บ้านสว่างโนนทอง
หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 หมู่ 10 ถนน- อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นายประกาสิทธิ์ ศรีลา นางวราภรณ์ บัวเมือง
27/07/2564 บ้านธาตุขิงแกง
9 หมู่ 9 ถนนจุน-ปง ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นายสุเทพ เครืออินทร์ พระสัตยา จรรยา
27/07/2564 วัดหลักหกรัตนาราม
141 หมู่ 4 ถนน- ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2 ราชบุรี นายวิทยา ทองคำ นายโกศล ฮะบุญมี
27/07/2564 วัดนางแก้ว
120 หมู่ 3 ถนน- ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร นางสมพร คำนุช
27/07/2564 บ้านนาคำ
3 หมู่ 3 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
สพป อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นางสาวสุธาทิพย์ นิยม นางมันทนา กิ่งก้าน
27/07/2564 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
- หมู่ 3 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายจิรวัฒน์ ผิวงาม นางดวงใจ จันสีมา
27/07/2564 บ้านนาแซะ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
สพป.ชพ.1 ชุมพร นายภาวัช ศรีวลี นางสาวจิตรานุช ไม้แพ
27/07/2564 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
189/1 หมู่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายถวิล แซ่ตั้ง นายณัฐธชนพงศ์ มะลิแย้ม
27/07/2564 วัดสระโพธิ์
4 หมู่ 4 ถนน- ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
สพป.นศ.3 นครศรีธรรมราช นางณัฐนิชา อินทนะ น.ส.ศิยานันท์ อินทร์แก้ว
27/07/2564 ปากกรานพิทยา
45 หมู่ 3 ถนน- ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา นายวสันต์ แคดี นางสาวภัทรินทร มณีโชติ
27/07/2564 บ้านป่าแฝกใต้
14 หมู่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา นางนัยนา ยะตา นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์
27/07/2564 วาปีปทุม
303 หมู่ 25 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม นายมณูญ เพชรมีแก้ว นายศุภษร บุดดา
27/07/2564 กัลยาณิวัฒนา ๑
99 หมู่ 11 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก นายทนันชัย อินทนาชัย นายวิสุทธิพงษ์ ดวงตา
27/07/2564 บ้านน้ำริน
87 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน นางนฤมล คำกลาง นาบบรรณาวัฒน์ ปาละ
27/07/2564 วัดถ้ำคีรีวงศ์
- หมู่ 1 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สพป.ปข.1 ประจวบคีรีขันธ์ นางวันทนา งามเนตร(รักษาการแทนผู้อำนวยการ) นายณัฐวุฒิ จิราพัชรพิธากุล
28/07/2564 บ้านแม่วะเด่นชัย
134 หมู่ 5 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230
สพฐ ลำปาง นางสาวสายพิม ใจบุญ นางเลลัย ชนะพิมพ์
28/07/2564 โรงเรียนวัดโตนดด้วน
119 หมู่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา 90270
สพป.สข.๑ สงขลา นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม นางจินดา จันทร์เพ็ญ
28/07/2564 บ้านกิ่วแก้ว
132/2 หมู่ 8 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางสาววรุณรัศม์ รัตนพงษ์โอฬาร นางทองพันธ์ วงศ์สม
28/07/2564 อนุบาลเกาะจันทน์
81 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
สพป.ชลบุรี เขต2 ชลบุรี นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี นายนิรันดร์ ศรีทอง
28/07/2564 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง
222 หมู่ 5 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สพป.พล.3 พิษณุโลก นายสถิตย์ พัวพัน นางาสววิมล วุ่นดี
28/07/2564 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
- หมู่ 5 ถนน- อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร นายภิญโญ โสตถิฤทธิ์ ว่าที่ร.ต.หญิงวันเพ็ญ นพรัตน์
28/07/2564 บ้านหนอง
64 หมู่ 6 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
สพป หนองคาย เขต 1 หนองคาย นายวิศรุต สมบัติบุญสวน นางสาวสุภาพร นาหัวนิล
28/07/2564 บ้านเนินตะบก
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
สพป.ตราด ตราด นางสาวกาญจนา อนันตศรี นางสาวสุรีรัตน์ กล่อมเกลี้ยง
28/07/2564 ราชานุเคราะห์
43 หมู่ 7 ถนน- ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
สพป.พะเยาเขต 2 พะเยา นางสาวธัญพิชชา บุญนะ นางวิสุตรา สืบแสน
28/07/2564 บ้านคลองครก
38 หมู่ 6 ถนน- ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ จันทบุรี นางนิตยา พงษ์พระเกตุ นายอภิชาติ สมโศก
28/07/2564 บ้านหนองไฮ
99 หมู่ 13 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สพป.มค.2 มหาสารคาม นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ นางสาวนภวรรณ แสนยะมูล
28/07/2564 บ้านโนนทอง
- หมู่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
สพป.มหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย นางสาวพัชราภรณ์ ทุนเพิ่ม
28/07/2564 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
0 หมู่ 5 ถนน- ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
สพป.อด.4 อุดรธานี นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์ นายจีรพันธุ์ ลีบ่อน้อย
28/07/2564 บ้านหนองสะแก
221 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ นางสาววิภาพร ซาทอง นายศิริพงษ์ บัวกล่ำ
28/07/2564 บ้านคูสองชั้น
- หมู่ 13 ถนน- ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายชัยวุฒิ ศิวิรัตน์ นางสาวนรินทร์รัตน์ สายสวาท
28/07/2564 วัดเชิงคีรี
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชุมพร นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก นางสาววิภาวดี นพชำนาญ
28/07/2564 วัดหนองกลางดง
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางสาวจินตนา เฮงจันทร์ นายกิตติพงษ์ โสภิพันธ์
28/07/2564 บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
485 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สพปชลบุรี เขต1 ชลบุรี นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคิน นางสาววรรณภา ประจวบโชค
28/07/2564 บ้านเขาไม้แก้ว
- หมู่ 4 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ตรัง นางสาวปัญฑิกา มลยง นางสาวพิมสุภา เสียมไหม
28/07/2564 บ้านสี่แยกสามัคคี
- หมู่ 6 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
สพป.สฎ3 สุราษฎร์ธานี นายประยุทธ จีนเมือง นางสาวสุภาพร แก้วสุขศรี
28/07/2564 บ้านเขาไม้แก้ว
87 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวปัญฑิกา มลยง นางสาวพิมสุภา เสียมไหม
28/07/2564 บ้านเขาดิน
27/1 หมู่ 4 ถนนๆ ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สพฐ ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีภณภพ บุญญานิยต์ นางวัชวรรณ เจียรนัย
28/07/2564 บ้านมาบประชัน
5 หมู่ 5 ถนน- ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรี เขต3 ชลบุรี นางขวัญเรือน สะและวงษ์ นางสาวหนึ่งฤทัย แสดใหม่
28/07/2564 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 ชุมพร นางสาวจันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ นางสาวทัศวรรณ ลือชัย
28/07/2564 บ้านหนองบัว
140 หมู่ 8 ถนน- ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
สพป.นพ.1 นครพนม นายไชยันต์ ศรีสุวะ นางนันทกาญจน์ อินาลา
28/07/2564 โนนทองโนนหวาย
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
สพป.อดุธานีเขต ๔,สพฐ. อุดรธานี นายสมเกียรติ อุ่นท้าว นายวิโรจน์ น้อยอิ๋ว
28/07/2564 รัฐราษฎร์บำรุง
52 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ นานอนุสรณ์ พรมรังกา นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้า
28/07/2564 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
337 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาวสุภัค ธีรัชสกุล นางสาวสุภัค ธีรัชสกุล
29/07/2564 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แพร่ นางนพร ชาติสิงห์ทอง นายเดชชาติ สิทธิยศ
29/07/2564 บ้านห้วยนา
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยนา ต.คอนสา อ.ปากชม จ.เลย หมู่ 5 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
สพป.เลย เขต 1 เลย นางสุปราณี สิมสวัสดิ์ นายชาคริต เหมือนสนิท
29/07/2564 บ้านน้ำจวง
44 หมู่ 13 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สพป. พล 3 พิษณุโลก นางพิมาศ ขันเกษตร นายพนมไพร ทองคำนุช
29/07/2564 บ้านห้วยกบ
333 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ นางสาวสุกัญญา พันธุเมฆ
29/07/2564 วิชิตสงคราม
27/12 หมู่ 4 ถนน- ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต นายพงศ์ธร จันพลโท นางเกศสิณี ต่อพงษ์
29/07/2564 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสาวกัญญาภัค ภวภูตานนท์ นางสาวมาลินี ทำศรี
29/07/2564 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7
279/1 หมู่ 3 ถนน- ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 ระยอง นางออมทรัพย์ คำทองแก้ว นางสาวศศิมาภรณ์ บรรจง
29/07/2564 บ้านจำค่า
- หมู่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาลำปาง เขต 1 ลำปาง นายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์ นางสาวกรรณิกา ใจอินทร์
29/07/2564 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม
100 หมู่ 6 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220
สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร นายบริพัฒน์ หมอกมืด นางสาวทัศนีย์ ปานรัก
29/07/2564 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)
๓/๑ หมู่ ๖ ถนน- ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
สพป.อน.๒ อุทัยธานี นายซาโก้ วราหะ นายกล้านรงค์ฤทธิ์ พรมนิ่ม
29/07/2564 วัดบ้านใหม่
29/1 หมู่ 8 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สพป.รบ เขต 2 ราชบุรี นางกาญจนา อาจมังกร นางวิลาวัลย์ สิทธิพงษ์
29/07/2564 บ้านขุนนำ้คับ
59 หมู่ 12 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พิษณุโลก นายวิราช น้อยศิริ นางสาวอมรรัตน์ เสาวรส
29/07/2564 หนองฉางวิทยา
51 หมู่ 5 ถนน- อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท อุทัยธานี นายธนกฤต นิโรจน์ นายใหม่ ภู่จำรูญ
29/07/2564 บ้านสองพี่น้อง
159 หมู่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 บุรีรัมย์ นางสาวศศิธร ม่านทอง นางปราณี ธีรวิโรจน์
29/07/2564 บ้านนาวิทยาคม
341 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ดร.นิวุธ มีพันธ์ นางสาวสุนันทา ทองสุข
29/07/2564 วัดลาดบัวขาว
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ นางสาวกรทิพย์ แพไธสงค์
29/07/2564 วัดสุวรรณจินดาราม
- หมู่ 6 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สพป.ปทุมธานี เขต1 ปทุมธานี นางทองสุข เเดงสังวาลย์ ว่าที่ร้อยตรีอานันท์ โพธิ์ประดิษฐ์
29/07/2564 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
0 หมู่ 1 ถนนนิตโย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1 สกลนคร นายภสุ เถาว์ชารี นางสาวจันทร์จิรา จันทะหงษ์
29/07/2564 สมาคมไทยผลิตยา๒
- หมู่ ๕ ถนน- ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
สพป.สข เขต๓ สงขลา นายก้อเสม เด็นหมัด นางอังคนา อ่อนทอง
29/07/2564 บ้านโป่งวัว
3 หมู่ 13 ถนน- ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายรัชพล วริศเมธากุล นายมนัญชัย ชาวแกลง
29/07/2564 บ้านเขามัน
- หมู่ 11 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจวบคีรีขันธ์ นายวานิช น้อยแสง นายปราชญ์ชยาวิช ศรีก่อเกื้อ
29/07/2564 บ้านเขาบ่อ
บ้านสำเภาทอง หมู่ 6 ถนน- ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
สพป.ชุมพรเขต 1 ชุมพร นางสาวอชิรญาณ์ ศรีภา นางไซนุง อุ่มชัย
29/07/2564 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
119/1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นนทบุรี นายรังสิมันต์ ยาละ นางสาวตติยา อ่วมสอาด
29/07/2564 มัธยมแมด
97 หมู่ 9 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายรณชัย ธรรมราช นางสาวนวลศรี มั่งมี
29/07/2564 วัดประโชติการาม
8/2 หมู่ 3 ถนน- ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง นางเบญจพร โกลากุล
29/07/2564 ปัญญาวรคุณ
857 ถนนซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต1 กรุงเทพมหานคร นางอรอุมา บุญไตร นายวิทยา ไชยศรี
29/07/2564 บ้านวังผาลาด
หมู่ 7 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
สพป.อน 2 อุทัยธานี นางอุบล เครือธนกุล นางสาวมาริน วิเวก
29/07/2564 บ้านหนองบัว
- หมู่ 20 ถนน- ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
สพป.ชร.เขต 2 เชียงราย นางสาวกมลพร ศรีชัย นางสาววรัญญา โตเจริญ
29/07/2564 วัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร)
42 หมู่ 2 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
สพป. อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี นางสาวฐาณัชชา ขัดสี นางสาวณัฐธิดา พันธุเมฆ
29/07/2564 บ้านห้วยไข่เน่า
8/5 หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางสาวบุญมา บุญศิริ นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว
29/07/2564 วัดป๊อกแป๊ก
- หมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวพิชญานิน ภิญโญ นางสาวปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง
29/07/2564 หนองจอกประชานุสรณ์
9 หมู่ 6 ถนนหูช้าง หันคา ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท อุทัยธานี นายประกิจ บุญศรี นายประกิจ บุญศรี
29/07/2564 บ้านช่อง
14 หมู่ 1 ถนน- ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สพป.ตรัง เขต1 ตรัง นางโศภิษฐ์ ไกรแสง น.ส.กนกวรรณ ไกรสุทธิ์
30/07/2564 ศิริราษฎร์หมากหญ้า
234 หมู่ 1 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
สพป.มหาสารคาม เขต 3 มหาสารคาม นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร นางสาวนภวรรณ สีนุยเพ็ง
30/07/2564 บ้านร้องลึก
338 หมู่ 6 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
สพป.อต.1 อุตรดิตถ์ นายขวัญธิชล บุญกาวิน นางสาวอัจฉรา แอบแฝง
30/07/2564 บ้านน้อยนาเหนือ
- หมู่ 7 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป นพ2 นครพนม นายสมยุทธ์ ศรีวรขันธุ์ นางสาวอรนุช ไชยพันธุ์
30/07/2564 วัดเขาพระ
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางนภา เกาสังข์ นางวิไลพร บัวบาน
30/07/2564 บ้านหัวดอย
54 หมู่ 12 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย นายสังวาลย์ คำจันทร์ นายทนง ไขทา
30/07/2564 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
48 หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
สพป.น่านเขต 1 น่าน นายกฤษดา อินแสง นางพสชนันท์ ขันคำนันต๊ะ
30/07/2564 อนุบาลเลย
8/80 ถนนร่วมใจ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เลย นายณสรวง ก้อนวิมล นางศุภิสรา ผุยมาตย์
30/07/2564 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
สพป.ชัยนาท ชัยนาท นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง นางสาวนิตชนันต์ ทับทอง
30/07/2564 วัดก้านเหลือง
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
สพป.บุรีรัมย์เขต3 บุรีรัมย์ นางอุบล คูณขุนทด นางรุจี อุทโท
30/07/2564 วัดวังศาลา
124 หมู่ 1 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
สพป.กจ.เขต 1 กาญจนบุรี นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ นางกาญจนา บัวทอง
30/07/2564 บ้านดอนยางทุ่งน้อย
- หมู่ 14 ถนน- ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป นครพนม เขต 2 นครพนม นางภวัณรัศม์ ไชยพันธุ์ นายสุริยันต์ เจียงคำพล
30/07/2564 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นายสมยศ อภัยโส นางดารัตน์ อภัยโส
30/07/2564 บ้านเนินพยอม
- หมู่ 9 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
สพฐ. อุทัยธานี รักษาการนางดวงพร พุทธกิจ นางดวงพร พุทธกิจ
30/07/2564 บ้านหนองบัวหิ่ง
- หมู่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ราชบุรี นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม นางสาวธนัชชา เมฆนาคา
30/07/2564 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
103 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ นางสาวนิชญาภัช รวดเร็ว นางสาวธิดารัตน์ เหลืองพูน
30/07/2564 บ้านโคกน้อย
80 หมู่ ึ7 ถนน- ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุบลราชธานี นางนริศรา อินทรเทศ นายประภาส แก้วกลึงกลม
30/07/2564 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
- หมู่ 3 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง นายณัฐพงศ์ สายเนตร
30/07/2564 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
117 หมู่ 1 ถนน- ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ นางสาวณัฐธิดา พิมน้อม
30/07/2564 บ้านห้วยไคร้
6/5 หมู่ 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
สพป.อุตรดิตถ์ 2 อุตรดิตถ์ นายเสน่ห์ ขิงหอม นางสาวสุธามาส บัวคำป้อ
30/07/2564 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
30/1 หมู่ 10 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สพป. ฉช. เขต 2 ฉะเชิงเทรา ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์ นายบุญถึง สมประยูร
30/07/2564 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางสาวศิริพร ผาจันทร์ นางสาววิจิตรา คำนนใส
30/07/2564 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
บ้านคำพอก หมู่ 3 ถนน- ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายนครราช อันสุข นางสาวชิดชนก สมปิตะ
30/07/2564 บ้านหนองซน
_ หมู่ 8 ถนน_ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายนิคม สีแสงจันทร์ นายสมพงษ์ บุญตาท้าว
30/07/2564 บ้านดอนสง่า
- หมู่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางวิมลพรรณ รักทอง นางสาวจารุวรรณ พันธ์มา
30/07/2564 บ้านดอนสะฝาง
255 หมู่ 5 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ.2 นครพนม นางสาวปาณิสรา โกษาแสง นายสุทิน นันวิสุ
30/07/2564 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)
- หมู่ 1 ถนนเกรียงศักดิืชมนันท์ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี นายอดิพงษ์ สุขนาค นางสาวจิราพร มีสะอาด
30/07/2564 บ้านห้วยไฮ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
สพป.อบ.3 อุบลราชธานี นางฉวีวรรณ เมืองซอง นางประภัสสร นามวงศ์
31/07/2564 วัดหนองติม
221 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
สพป.สระแก้ว เขต2 สระแก้ว นายนรภัทร จรเอ้กา นางสาวสุภาพร บุญเชื่อม
31/07/2564 ปราจิณราษฎรอำรุง
880 หมู่ - ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ นางสาวชาลินี กิจชัยเจริญพร
31/07/2564 บ้านม่วงนาสีดา
๐ หมู่ ๗ ถนน- ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นพ.๒ นครพนม นายทรงศักดิ์ สารรัตน์ นายชุมพล ไชยพันธุ์
31/07/2564 บ้านขามเปี้ย (คุรุราษฎร์บำรุง)
116 หมู่ 11 ถนน- ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นพ.2 นครพนม นายชูชาติ นามเสาร์ นายสถาพร ทีสุกะ
31/07/2564 บ้านดงสวาง
- หมู่ 10 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึ่ง ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญาภรณ์ สาสาย
31/07/2564 บ้านควนมหาชัย
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพป.สฎ เขต 3 สุราษฎร์ธานี นางจงกล ศรีสำราญ นายประดิษฐ แก้วศรี
31/07/2564 บ้านหนองวัลย์เปรียง
51 หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายจิรวิทย์ มาสิกะ นางสาววาสนา จันทร์พวง
01/08/2564 บ้านนาดีวิทยา
- หมู่ 13 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ.2 นครพนม นายเสงี่ยม โมธรรม นายธราดร สิงทุย
01/08/2564 โฆสิตสโมสร
51/2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพป.กทม. กรุงเทพมหานคร นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ นางสาวอัญชฎา พรมลาย
01/08/2564 บ้านม่วงโพรง (รัฐอุทิศ)
202 หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร หม่อนตะคุ นางสาวดวงพร โอสถานนท์
01/08/2564 บ้านบกหัก
7/3 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120
สพป.ตรัง 1 ตรัง นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร์ นายภูวนาถ องศารา
01/08/2564 บ้านกุดสิม
64 หมู่ 14 ถนนพัฒนา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม นางสาวธิญาดา แก้วมะวงศ์
01/08/2564 บ้านกุดสิม
64 หมู่ 7 ถนนเซกา - หนองหิ้ง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม นายสาวธิญาดา แก้วมะวงศ์
01/08/2564 บ้านเขาน้อย
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวขจีรัตน์ ขุมโมกข์ นางอารีรัตน์ ฤทธิ์บำรุง
01/08/2564 บ้านคั่นกระได
- หมู่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล นางสาวอารีรัตน์ จงดี
01/08/2564 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
23 หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
สพป.นครนายก นครนายก นางรุจิรา สุวรรณจันทร์ฉาย นางอนัญญา อ่อนเรือง
01/08/2564 บ้านห้วยโศก
96/3 หมู่ 8 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1 สุราษฎร์ธานี นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค นางสาวสุดา โสภา
02/08/2564 วัดศรีประชุมชน
1 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 ราชบุรี นางสุภาภรณ์ บรรเทิง นางสาวนุชจรี ยุวเศวต
02/08/2564 บ้านโคกสูง
1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางวัลลภา คำจร นางสาวพัตรพิมล ทาแสง
02/08/2564 หนองคูวิทยา
6 หมู่ 12 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์ นายธีรวุธ นรชาติ
02/08/2564 บ้านละหุ่งหนองกก
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์ นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์ นายภัทรพล ปาปะเก
02/08/2564 วัดธงชัยธรรมจักร
100/1 หมู่ 2 ถนน- ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ นางสาวนฤมล มณีแดง
02/08/2564 วัดเขาส้ม
75/1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางสาวธนภรณ์ เข็มทอง นางสาวนิตยากรณ์ กออ่อน
02/08/2564 บ้านเวินพระบาท
33 หมู่ 10 ถนนนครพนม-บ้านแพง ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2 นครพนม นางสาวปราณี ศรีส่ง นายฉลาด ไชยสุระ
02/08/2564 วัดป่าคา
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวรินทร์ลภัส พัฒน์เมธากูล นางสาวพรพิมล พูนมา
02/08/2564 บ้านราชมุนี
33 หมู่ 7 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายภูวนัย สังฆะพันธ์ นางสาววรรณนิภา เขาทอง
02/08/2564 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
525 หมู่ 1 ถนนนาแก้ว-ดงน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล นางสาวสุดาวรรณ คำศรีพล
02/08/2564 น้ำสิงห์สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78
12 หมู่ 4 ถนน- ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นางดารารัตน์ จันทร์กาย นางสาววรุณยุพา ทองสาย
02/08/2564 สตรีวัดระฆัง
248/9 หมู่ - ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
สพม.กท เขต 1 กรุงเทพมหานคร นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล
02/08/2564 บ้านโนนกุง
200 หมู่ 3 ถนน- ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นายกิจพงศ์ สุรันนา นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คต
02/08/2564 บ้านห้วยโผ
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน นายอดุลย์ เขียวมูล นางสาวสุนทรียา เยาวโสภา
02/08/2564 บ้านดอนพะธาย
59 หมู่ 2 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นายชัยณรงค์ เหมะธุรินทร์ นางจิรายุ เคนไชยวงศ์
02/08/2564 บ้านบ่อกรูด
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
สพป.นศ.4 นครศรีธรรมราช นางสาวละออ จันทร์ชุม นางสาวพรพิมล อินทรรักษา
02/08/2564 บ้านหนองแสง
26/2 หมู่ 6 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 ฉะเชิงเทรา นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล นางสาวอารีรัตน์ ประเสริฐ
02/08/2564 บ้านห้วยกะโหลก
152 หมู่ 4 ถนน- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก เขต 2 ตาก นายมานพ ติ๊บสุก นางสาวสุพิชฌาย์ บุญพรประสิทธ์
02/08/2564 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
สพป.นครนายก นครนายก นางนกรณ์ชนก พรมมา นางสาวทาลิกา พ่อสาร
02/08/2564 บ้านหนองบัว (สหรัีฐพิบูลประชาสรร)
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา นายฐิติชัน ลุนสูงยาง นางสาวศศิมา พงศ์ศิวกร
02/08/2564 บ้านม่วงนาดี
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ นางสาวหนึ่งฤทัย สายเมฆ
03/08/2564 วัดลำดวน
59/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางณัชชา มุขศรี นางจันทิมา อนันต์ชัยพัทธนา
03/08/2564 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)
119 หมู่ 11 ถนน_ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
สพป.นว.3 นครสวรรค์ นางกัญญา นิยมลักษณ์ นางสาววิลาวัลย์ ทาจำปา
03/08/2564 โคกเครือวิทยา
0 หมู่ 1 ถนน- อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ นายสาคร คำแสน นางสาววิลุนพร อุ่นทรพันธุ์
03/08/2564 อนุบาลวัดเลาขวัญ
๘๖/๑๒ หมู่ ๑ ถนน- ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี นายจิระศักดิ์ สงวนชีพ นางสาววันธนา โพธิ์ศรีทอง
03/08/2564 บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
93 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี นางสาววินา มัธยม นางสาวอาภัสรา นึกรัก
03/08/2564 บ้านโพนจาน
89 หมู่ 10 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายกฤษณะ นิคำ นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์
03/08/2564 สามัคคีราษฎร์บำรุง
- หมู่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
สพฐ สระแก้ว นางปราณี บรรณสาร นายทรงศักดิ์ สมบูรณ์
03/08/2564 คีรีราษฎร์พัฒนา
145 หมู่ 12 ถนน- ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ คงแป้น นางสาวสาริยา ยอดวารี
03/08/2564 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
154 หมู่ 9 ถนน- ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต ๒ นครพนม นายราเมศร์ อินทร์ติยะ นางสาววิมลทิพย์ หาไชย
03/08/2564 วัดทองทั่ว(เอครพานิช)
35/7 หมู่ 4 ถนน- ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สพป.จบ.1 จันทบุรี นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์ น.ส.สุพรรณี อินทรโสภา
03/08/2564 บ้านศรีพนม
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สพป.สฎ2 สุราษฎร์ธานี นางปาณิสรา เภตราใหญ่ นางสาวจันฑิรา ชีทอง
03/08/2564 บ้านโพนทองประชาอุทิศ
- หมู่ 4 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร นายธีรพล ภูโทถ้ำ นางนิตยา ยางธิสาร
03/08/2564 บ้านสามัคคี
1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายพจนาถ แดงพิบูลย์ นางสาวสุรีย์ฉาย ไขแสง
03/08/2564 บ้านวังเจ้า
184 หมู่ 5 ถนน- ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2 กำแพงเพชร นางครองชนก วงษ์สารักษ์ นายพลัฎฐ์ อัมภรัตน์
04/08/2564 ตลาดโพธิ์พิทยาคม
11 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
สพม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย นายชยันต์ ขันงาม
04/08/2564 บ้านทุ่งสาคร
150 หมู่ 4 ถนน- ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
สพป.กระบี่ กระบี่ นางสาวมัณฑนา ใจเย็น นางสาววิลาสินี อินทระ
04/08/2564 บ้านหนองไก่ต่อ
286 หมู่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
สพป.กจ.4 กาญจนบุรี นายณัฐวุฒิ ลำทอง นางสาววิภาพรรณ โพธิ์ไพจิต
04/08/2564 บ้านปากน้ำ
34 หมู่ 2 ถนน- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
สพป.ระนอง ระนอง นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์ นายพิชัยพงศ์ สุขะเจริญศิริ
04/08/2564 สองห้องพิทยาคม
27 หมู่ 11 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรรัมย์ บุรีรัมย์ นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม นางสาวสวิตตา ปัจจัย
04/08/2564 บ้านสันหลวง
4 หมู่ 5 ถนน- ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ นางสาวศิริพร อำขำ
04/08/2564 บ้านพืชผล
99 หมู่ 4 ถนนหลวง ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายสุวัฒน์ จันทา นางชีวรัตน์ ติยะบุตร
04/08/2564 บ้านแดงประชาสรรค์
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์ นางสาวอนงค์ เมฆบุตร
04/08/2564 วัดจำปา
44 หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 พระนครศรีอยุธยา นางสุรชา เขาแก้ว นางปัญชรัสม์ คำสอน
04/08/2564 วัดพระเจ้านั่งแท่น
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง นายพิศาล เครือทนุ นางสาวสุธาสินี สมพานหลอ
04/08/2564 ดอนมดแดงวิทยาคม
11 หมู่ 12 ตำบลเหล่าแดง อำเภอกิ่งอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ นางสาวอภิญญา ศรีโกตะเพชร
04/08/2564 บ้านไผ่ลวก
88 หมู่ 10 ถนน- ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
สพป.บร. เขต 2 บุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ นุสันรัมย์ นางสาวรัตน์สุดา ภูทองเป้ง
04/08/2564 บ้านดอนมะจ่าง
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นพ.เขต 2 นครพนม นายสุรพัมน์ วงศ์เข็มมา นางสาวรุ่งอรุณ วงศ์สงคราม
04/08/2564 บ้านปางผักหม
209 หมู่ 7 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ นางสาวสุรีย์พร เข็มแอ๊ด
04/08/2564 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
65 หมู่ 4 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางลักษณา จันธิมา นายกิตติพงษ์ สมภาร
04/08/2564 บ้านหาดเเพง(หาดเเพงวิทยา)
95 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายสุดใจ ยะภักดี นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง
04/08/2564 ราษฎร์สามัคคี
42 หมู่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 นครพนม นายวิญญู คำหา นายสมคิด การุณ
04/08/2564 บ้านหมูม้น
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ. 2 นครพนม นายขวัญพล แก่นท้าว นางสาวสุริฉัตร พรศรี
04/08/2564 บ้านแคนสามัคคี
131 หมู่ 8 ถนน- ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ นางสาววรัญญา แป้นรินทร์
04/08/2564 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
89 หมู่ 2 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี นางสาวอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์ นางสาวนารีรัตน์ พุกพิกุล
04/08/2564 บ้านแม่สลิด
โรงเรียนบ้านแม่สลิด หมู่ 1 ถนน- ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
สพป.ตาก. เขต1 ตาก นางสาววทัญชลี สอนกอง นางสาวจินตนา แก้วคำมา
05/08/2564 วัดประชาวงศาราม
135/1 หมู่ 1 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุราษฎร์ธานี นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ นางสิรามล สงแทน
05/08/2564 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
251 หมู่ 6 บ้านท่าบ่อ หมู่ 6 ถนนศรีสงคราม-อากาศอำนวย ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป นครพนมเขต 2 นครพนม นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ นางนงค์รักษ์ นามเสาร์
05/08/2564 พะเยาพิทยาคม
97 หมู่ - ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พะเยา นายมานะ พิริยพัฒนา นาจวีรวัฒน์ พันธกุิ่ง
05/08/2564 บ้านนางัว
60 หมู่ หมู่ 10 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายธนพัฒน์ อภัยโส ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุนันท์ ผิวผาง
05/08/2564 บ้านแฮดศึกษา
108 หมู่ ม.1 ถนน- ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ นางสิริพร เกศคำขวา
05/08/2564 วัดสว่างอารมณ์
- หมู่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางดารณี ไตรยสุทธิ์ นางดารณี ไตรยสุทธิ์
05/08/2564 วัดควนธานี
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นายไพศาล นาคแป้น นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร
05/08/2564 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
89 หมู่ 5 ถนน- ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายเจริญพร คำจารย์ นายบุญชู ใจใส
05/08/2564 บ้านนาโฮง
219 หมู่ 2 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อุดรธานี นางสาวกัลยา พลมั่น นายวิชิต ธิดงเย็น
05/08/2564 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
- หมู่ 8 ถนนเสาไห้-หนองแซง ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
สพป.สระบุรีเขต 1 สระบุรี นางณิกัญญา สายธนู นางพนมรัตน์ สนมศรี
05/08/2564 พานพร้าว
86 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
สพม.หนองคาย หนองคาย นายคมสัน ชัยจักร์ นายสุเมธ ถาไชยลา
05/08/2564 ปทุมพิทยาคม
279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ นางนวลนภา บรรพตาธิ
05/08/2564 วัดเนินเขาดิน
263/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สพป.ระยองเขต 2 ระยอง นายมาโนช กุลนาแพง นายวีรศักดิ์ สงวน
05/08/2564 วัดตากวน
0 หมู่ 0 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สพป.ระยองเขต1 ระยอง นางรุ่งนภา คำต่อ นางสาวพัชนีวรรณ ไตรณรงค์สกุล
05/08/2564 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
70 หมู่ 5 อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สพป.ระยอง เขต1 ระยอง นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร นางสาวสุพิชาญาณ์ ทองจบ
06/08/2564 บ้านดอนปอหนองโอง
153 หมู่ 7 ถนนนาน้อย-บ้านเสียว ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นพ.2 นครพนม นายชิราวุธ บุพศิริ จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรี
06/08/2564 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
18 หมู่ 1 ถนน- ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอนเขต 1 แม่ฮ่องสอน นายธนภัทร จองหมุ่ง นางสาววรรณี เดชหิรัญกุล
06/08/2564 โรงเรียนวัดคงคาวราราม
- หมู่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง นางอรอนงค์ ผลทวีวัฒนชัย นางสาวธนัชญา เดิมทำรัมย์
06/08/2564 บ้านคันสูง
168 หมู่ 3 ถนน- ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางสาวสัณธานี คุณะชัย นางสาวอัมรัตน์ บุตรภักดี
06/08/2564 ไทรงาม
48 หมู่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นายพิทยา หวานขัน นางสาวกมลภรณ์ บุญช่วยเสริม
06/08/2564 บ้านหนองตุ
124 หมู่ 12 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร นายพิชัย เลาะหะนะ นางสาวนพมาศ เมืองมุงคุณ
06/08/2564 บ้านวังชะโอน
24 หมู่ 10 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210
สพฐ กำแพงเพชร นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ นายพูลสิทธิ์ พรมใจเสือ
06/08/2564 อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
542 หมู่ 1 ถนน- ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
สพป.บร.4 บุรีรัมย์ นายปิยะ พุทธเพาะ นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ
06/08/2564 บ้านแม่ตาวใต้
444 หมู่ 1 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สพป.ตาก เขต2 ตาก นางธนพร กองคำ นางสาวนฤมล เด่นนภา
06/08/2564 อนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์)
172 หมู่ - ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ นายพงศกร แสงเพิ่ม
06/08/2564 บ้านเสียวสงคราม
๑๕๑ หมู่ ๖ ถนน- ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป .นพ ๒ นครพนม นายวิศิษฎ์ เทียม่วง นายวิศิษฎ์ เทียมม่วง
06/08/2564 วัดบันไดม้า
200 หมู่ 4 ถนน- ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ นายสมพร ดีไว
06/08/2564 บ้านโฉลกหลำ
- หมู่ ึ7 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ สุราษฎร์ธานี นางเบญจวรรณ มุนเนียม นางอุบล หนูฤกษ์
06/08/2564 วัดหนองมะคัง
222 หมู่ 4 ถนน- ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นางพัชราวรรณ แย้มเสมอ นางสาวดาราวดี เลาบัว
06/08/2564 บ้านนาทม
31 หมู่ 15 ถนน- ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ.2 นครพนม นายเทพพร สุวรรณโส นางสาวพรเพ็ญ พนมศักดิ์
06/08/2564 วัดหัวโป่งมิตรภาพที่ 224
1/5 หมู่ 2 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางวาสนา บัวศรี นางสาวปุณณดา อ่วมประเสริฐ
06/08/2564 บ้านแยงมิตรภาพที่146
- หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3 สุรินทร์ นายทศพล สุดชมโฉม นายศรายุทธ น้อยมิ่ง
07/08/2564 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
117 หมู่ 10 ถนน- ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร สมศักดิ์ สุวรรณนำปน ภูเบศ คล้ายกมล
07/08/2564 โรงเรียนบ้านน้ำหอม
123 หมู่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
สพป.ตาก เขต 2 ตาก นายอนุศักดิ์ เครืออยู่ นายประพันธ์ คำยา
07/08/2564 วัดห้วยหวาย
11 หมู่ 1 ถนน- ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
สพฐ สระบุรี นางชญาดา มั่นศรี นางสาวพัทธนันท์ สุขใจ
07/08/2564 อนุบาลวัดพระพุทธบาท
35 หมู่ 5 ถนน- ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สระบุรี นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหม นางสาวสุมิตรา โกธรรม
08/08/2564 บ้านปรือพวงสำราญ
100 หมู่ 7 ถนน- ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นายสุรศักดิ์ จันอ่อน นางสาวมาธวี นุเสน
08/08/2564 ชุมชนบ้านยูโย
- หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
สพป.ปน.1 ปัตตานี นายอัษฎาวุธ สถวัตถี นางสาวนันทวรรณ อัมภรัตน์
08/08/2564 บ้านน้ำรอบ
- หมู่ 18 ถนน- ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อุทัยธานี นางวรานันท์ แก่นแก้ว นางสาวณัฐชา พลปั้นกาศ
08/08/2564 ปทุมราชวงศา
261 หมู่ 1 ถนน- ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายสุกิจ จันทบาล นายวันชัย พรมกสิกร
08/08/2564 บ้านโคกสะอาด
125 ถนน- อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นพ 2 นครพนม นายประทวน ศิริเดชไชยวงค์ นางสาวสายรุ้ง พันพั่ว
08/08/2564 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายอรรณพ ป้องกัน นายเมธี นาอุดม
08/08/2564 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สพป.รบ.2 ราชบุรี นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์ นางเบญจพร เรืองหิรัญวนิช
08/08/2564 พระแสงวิทยา
461 หมู่ 1 ถนน- ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สพม.สุราษฎร์ธานี-ชุมพร สุราษฎร์ธานี นายนภศูล ตุตลยกุล นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
08/08/2564 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้นทุ่งพร้าว)
242/1 หมู่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 แม่ฮ่องสอน นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด นางสุดฤทัย อ้ายนันท์
08/08/2564 บ้านหนองคูขาด
187 หมู่ 3 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
สพป.มค.1 มหาสารคาม นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา นางสาวเบญจมาศ แสงรีย์
08/08/2564 บ้านนาเลิง
- หมู่ 6 ถนน- อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี นายอาศิระ บรรเทิง นางสาวมินตรา แก้วแสน
08/08/2564 บ้านแม่จ๊าง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
สพป.แม่ฮ่อสอน เขต2 แม่ฮ่องสอน นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง นายพิเดช ปรางทอง
09/08/2564 วัดเกตุมดีศรีวราราม
19/127 หมู่ 6 ถนน- ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นางสาวอนุสรา คุ้มสมบัติ นางสาวทิตยา ศรส่ง
09/08/2564 บ้านโคกกลาง
235 หมู่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต2 กาฬสินธุ์ นางสาวนิตยา นากองศรี นางพันธิมา ยอดประทุม
09/08/2564 บ้านโพนแดง
86 หมู่ 15 ถนน- ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป นพ 2 นครพนม นายสุเมธ คะลีล้วน นายอนาวิล กองไชย
09/08/2564 บ้านบางปรง
37 หมู่ 3 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สพป.ตราด ตราด นายภิญโญ ผลไธสง นางสาวเมธาวี เลิศศรี
09/08/2564 ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
321 หมู่ 5 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นายสุรศักดิ์ ภาผล นางณปภา ชมภูพื้น
09/08/2564 วัดบ้านหมาก
67 หมู่ 1 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สพป.สบ.2 สระบุรี นางมยุรี ต้นแก้ว นายคมกฤต พึ่งภพ
09/08/2564 ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
- หมู่ 2 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
สพป.นครนายก นครนายก นางสาวกนกวรรณ การุญ นางสาวธีรรัตน์ เป้ากัณหา
09/08/2564 บึงไทรพิทยาคม
225 หมู่ 2 ถนน- ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี นางสาวชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น
09/08/2564 บ้านปางคึก
130 หมู่ 7 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล นางนัทธีรยา ศรีวิชัย
09/08/2564 บ้านป่าติ้ว
24 หมู่ 4 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี นายจักรพงค์ อุระ นายกิติพันธ์ สุรวิทย์
09/08/2564 เมยวดีพิทยาคม
44 หมู่ 8 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250
สพม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นายไพรวัลย์ สมภูงา นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุม
09/08/2564 ท่าช้างวิทยาคม
112 หมู่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
สพม.อย. พระนครศรีอยุธยา นายบัญชา ปลื้มอารมย์ นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร์
09/08/2564 บ้านปากห้วย
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นางสาวยุพเยาว์ เอียดสั้น นางสาวศวรรยา เทียมชู
09/08/2564 เติมแสงไขปากช่องวิทยา
203 หมู่ - ถนนเทศบาล16 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า
09/08/2564 วัดดอนยอ
โรงเรียนวัดดอนยอ หมู่ 3 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
สพป.นครนายก นครนายก นางสาวรตนพร พนมพร นางสาวกษมา สมฤดี
09/08/2564 บ้านสวนอุดมวิทยา
99/5 หมู่ 3 ถนนสุระณรงค์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ นางสาวสิริพร สารวรรณ
09/08/2564 โรงเรียนบ้านข่า
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ นางสาวอินทิรา ภูมิสูง นางสาววิศัลยา อุปถัมภ์
09/08/2564 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
บ้านกระเบาเดื่อ หมู่ 1 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ นางกาญจนา จันดี นางรุ่งนภา จงใจ
09/08/2564 บ้านหนองผือ
บ้านหนองผือ หมู่ 3 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ นางสาริณี คำศรี นางจิราภรณ์ ทองละมุล
09/08/2564 ชลประทานบ้านกอโจด
บ้านกอโจดไทรย้อย หมู่ 13 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 นครราชสีมา นางอังคณา ภิญโยยาง นายธีรพันธุ์ ไกรจันทร์
09/08/2564 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สพป.สป.1 สมุทรปราการ นายธนิต ประสมเชื้อ นางสาวศรัณย์รัชย์ โพธิ์ละออ
09/08/2564 ป่ากั้งวิทยา
18 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 อุตรดิตถ์ นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี นางชลัยภรณ์ บุตรฟองคำ
09/08/2564 แม่มอกวิทยา
- หมู่ 6 ถนน- ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
สพป.ลำปาง เขต2 ลำปาง นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา นายบัญญัติ ยะวัน
10/08/2564 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางดาวเรือง สู่เสน นางสาวอมิตตา เห็วชัยภูมิ
10/08/2564 บ้านหนองใยบัว
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเหนิด นางสาวพัชรินทร์ ศตพรไกรวัฒน์
10/08/2564 บ้านน้ำผึ้ง
71/4 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ่างทอง นางมานิตา สังข์ชุม นางสาวหนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์
10/08/2564 บ้านศิลาทอง
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ นางบุษบา แสงศิร นางสาววาสนา ใจเด็ด
10/08/2564 มวกเหล็กวิทยา
496 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สระบุรี นางเสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงาม นางสาวณัฐมน จงล่างกลาง
10/08/2564 บ้านหนองจิก
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ นางสาวธาริณี ปากดี นางพัฒนา สีกา
10/08/2564 บ้านสำโรง
- หมู่ 4 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สพป.ยส. เขต1 ยโสธร นายนพดล พลเยี่ยม นางสาวสุภัณฑารัตน์ มัจฉามารถ
10/08/2564 ลำสนุ่น
1 หมู่ 13 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี นางศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุฬห์ นางสาวจริยา ไหม่ชุม
10/08/2564 บ้านร้องยุ้งข้าว
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
สพป. พล. 1 พิษณุโลก นายสหชัยมงคล หายหัตถี นายธนพ คงเนตร
10/08/2564 บ้านแม่ขาน
86 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สพป. เชียงใหม่ นายพัชรินทร์ ปัญญาหาร นางสาวณิชชา จิรัชพัฒนา
10/08/2564 บ้านดอนปอหนองโอง
153 หมู่ 7 ถนน- ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายชิราวุธ บุพศิริ จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรี
10/08/2564 สันติราษฎร์วิทยาลัย
332 หมู่ - ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
สพม.กท1 กรุงเทพมหานคร นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล นางสาวกัญญารัตน์ กัณฑษา
10/08/2564 บ้านสันป่าสัก
136 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ นายสุดสาคร จันทะล่าม นางสุธารัตน์ ปวงจักร์ทา
10/08/2564 บ้านคูเมือง
70 หมู่ 3 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นายนพนันต์ ปัญจา นางสาวสุนิสา ศรีโสดา
10/08/2564 ชุมชนไผ่ล้อม
- หมู่ 1 ถนนนครพนม -หนองคาย ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม นายหลักชัย วงษ์หมอก นางสาวธีรดา ยศไชยวิบูลย์
10/08/2564 บ้านหนองขนาน
- หมู่ ุ6 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
สพป.ศก เขต 4 ศรีสะเกษ นางสาวมาริษา พานจันทร์ นางสาวอุทัยรัตน์ ปรือปรัก
10/08/2564 บ้านโนนทองโนนสะอาด
172 หมู่ 17 ถนน- ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรางทิพย์ พินิจ นางสาวเบญจมาศ ทัศไพร
10/08/2564 บ้านนากระแต้
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นครพนมเขต2 นครพนม นางวิภาดา ยศทอง นายณัฐกรณ์ ประทำมา
10/08/2564 บ้านควนลำภู
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สพฐ. นครศรีธรรมราช นายสุชาติ ตาดทอง นางสาวชนิภา สุวรรณพัฒน์
10/08/2564 บ้านอีอูด
149 หมู่ 10 ถนน- ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นพ.2 นครพนม นายอดิศร บุพศิริ นางรัชนี แสนคำภา
10/08/2564 สพป.นครพนมเขต 2
10 หมู่ 9 ถนนศรีสงครามท่าอุเทน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพฐ. นครพนม นายวีระพล สารบรรณ นาย วีระศักดิ์ ซีแพง
10/08/2564 บ้านโคกยาว
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สพป.นพ 2 นครพนม นายเรวัตร สวัสดี นางคงคิด บุญยอด
10/08/2564 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
10 ม.7 หมู่ 7 ตำบลวาวี ถนนแม่สรวย วาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย นายวิชา สมบุญ นางสาวธิดาพร เครือวงค์
10/08/2564 วัดบ้านนา
78 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ระยอง นางสาวบุสรา วงชารี นางสาวณัฐศิริวรรณ โจทย์จันทร์
11/08/2564 โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ909กรป.กลางอุปถัมภ์
427 หมู่ 2 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สกลนคร นางสาวศิริพร กุลสานต์ นางสาวกุลปรียา อังมีพิษ
11/08/2564 ท่าข้ามวิทยา
- หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สพม.สฎ.ชพ ชุมพร ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์ พรรณาวร จ่าอากาศโท สิงห์ศิริ รุ่งโรจน์
11/08/2564 บ้านชายท่า
โรงเรียนบ้านชายท่า หมู่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 สุราษฎร์ธานี นางสาวจุฑามาศ เพชรแท้ นางสุกัญญา กรดสำราญ
11/08/2564 บ้านวังชิ้น
202 หมู่ 2 ถนน- ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ นายธวัช พรมี นางสาวหทัย มูลมณี
11/08/2564 บ้านนิคม
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางกฤษณา เจริญวงศ์ นายเข็มพร บุญเกื้อ
11/08/2564 บ้านม่วงขามประชารักษ์
377 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางวัชรี ค้าขาย นายนัฐพงษ์ ภัทรวรารนนท์
11/08/2564 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2 ถนน- ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี นางนุชนาถ สอนสง นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
11/08/2564 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
4 หมู่ 1 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
สพป.ชร.4 เชียงราย นายชูชาติ แปลงล้วน นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจโน
11/08/2564 วัดหนองพันเทา
191 หมู่ 12 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ นางสาวจินตนา มาลาพงษ์
11/08/2564 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ นายสุริยะฉัตร โคตรเครื่อง
11/08/2564 บ้านหนองศรีจันทร์
57 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง 92160
สพป.ตรัง เขต2 ตรัง นางภวันตรี บุญเกียรติ นางสาววราภรณ์ อินทร์ทอง
11/08/2564 บ้านห้วยไร่
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู นางวิไลพร บุญหาร นายปวัศกรณ์ ศรีสันต์
11/08/2564 บ้านชุมภูทอง
ไม่มี หมู่ 8 ถนนศรีวิไล-ชุมภูทอง ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย
12/08/2564 บ้านหนองกะท้าว
119/12 หมู่ 3 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก นายสุวัฒน์ สายยืด นางศรัณยา พฤกษกุลทล
12/08/2564 บ้านนาส่วง
- หมู่ 8 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สพป.อบ.5 อุบลราชธานี นายวิทยา แสงงาม นายวิทวัส ขันทอง
12/08/2564 บ้านหนองพลับ
514 หมู่ 2 ถนนหัวหิน-วไลย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
สพป. ปข2 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ นางอุไร บุญทรัพย์
12/08/2564 มิ่งมงคล
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์ นายวิทูล เหลาผา
12/08/2564 วัดบ่อเงิน(ประชานุกูลวิทยา)
5/4 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1 ปทุมธานี นายวงษ์เดือน ทองคำ นางสาววิชชุดา ไชยะ
12/08/2564 ลิ้นฟ้าพิทยาคม
52 หมู่ 1 ถนน- ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ นายสุรศักดิ์ ลือขจร นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์
13/08/2564 ชุมชนกู่จาน
- หมู่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยโสธร นายวรศิลป โคตรมนตรี นายวนาสันต์ ท่าหาญ
13/08/2564 บ้านลำภูรา
163 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง นายสมใจ ชูแก้ว นางสาวนริศรา สุขคุ้ม
13/08/2564 คำเขื่อนแก้ว
- หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยโสธร นายโสรจ สำโรง นางวาสนา จรรยา
13/08/2564 บ้านณรงค์
โรงเรียนบ้านณรงค์ หมู่ 1 ถนน- ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายกิจติ ท่าทอง นางสาวศุภลักษณ์ เสาทอง
13/08/2564 ไทยวัฒนาประชารัฐ
11 หมู่ 5 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นายสมพงษ์ คบด่านกลาง น.ส.กรรณิกา ธีรวัฒน์วิทยา
13/08/2564 บ้านโคก
1/2 หมู่ 2 ถนน_ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร นายชัชชัย อุปสรรค์ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ ไชยขันธ์
14/08/2564 นิคมสร้างตนเอง 4
1 หมู่ 13 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ นางสาวกชวรรณ บุตรโพธิ์ นางพรฤดี ปะโปตินัง
01/11/2564 ทดสอบ
118/111 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ทดสอบ นนทบุรี ประเสริฐ ประสิทธิ์
01/11/2564 วัดดอนตลุง
104 หมู่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สพป.รบ.1 ราชบุรี นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ นางพรพิมล คงสุวรรณ์
01/11/2564 คำพ่อสอน
กรุงเทพ หมู่ ๙ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ประเทศไทย
01/11/2564 บ้านหนองปลาซิว
1 หมู่ 1 ถนนซำยาง - โนนงาม ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 ขอนแก่น นายอำนาจ พลเดชา นางสาวกิติยา ถมปัด
01/11/2564 บ้านนาคำ
6 หมู่ 11 ถนน- ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพฐ. นครพนม นายประสิทธิ์ โกษาแสง นางสาวอุมาพร นิที
02/11/2564 โรงเรียนบ้านบุญเรือง
130 หมู่ 12 ถนน- ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
สพฐ/สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา นางสาวอำไพร สมสมัย นางสาวอำไพร สมสมัย
02/11/2564 บ้านกาเนะ
1 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สตูล นางอรุนา ตาเดอิน นายสมพล ไพมณี
02/11/2564 บ้านซำบอน
1 หมู่ 6 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ นายครุฑทอง หอมชื่น นายอรงค์กรณ์ แพงมาพรหม
02/11/2564 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
- หมู่ 6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร นางสาวนาฏประภา หลานหนองแสง
02/11/2564 วัดบางสวรรค์
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นายอุทัย โนภาศ นางภครภัทร แสงระวี
02/11/2564 บ้านหนองหว้าทับทัย
59 หมู่ 2 ถนนพยุห์-ขุนหาญ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นายอาธรณ์ หมื่นศร นางรุจิรดา ศรีสุธรรม
02/11/2564 วัดบุญสัมพันธ์
ึ77/1 หมู่ 10 ถนน- ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพฐ ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีสีหนาท ดวงตาทิพย์ นางสาวอรพิน มีหินกอง
02/11/2564 พันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ถนน- ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สพม.สค.สส. สมุทรสาคร นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ นางณัฐฏ์ณิชชา พูลสวัสดิ์
02/11/2564 บ้านโคกสว่าง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สพป.นครพนม เขต2 นครพนม นายปกรณ์ อุ่นกลม นายวีรชัย เวียงแวง
02/11/2564 บ้านปางแก (สภาประชานุกูล)
29 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา นายวิจิตร ไพรวิจารย์ นางมาลี พงษ์ศรัทธาสิน
02/11/2564 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
197 หมู่ 5 ถนน- ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน นายวันชัย พรมสุวรรณ์
02/11/2564 วัดสระด่าน
249 หมู่ 5 ถนน- ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน นางสาวมยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์
02/11/2564 บ้านหนองแก
97 หมู่ 5 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต2 มหาสารคาม นายไฉน นามมุงคุณ นายไฉน นามมุงคุณ
03/11/2564 อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
20/1 ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พิจิตร นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก นางสาวประภาวัลย์ พันธ์เพ็ง
03/11/2564 บ้านไทรงาม
473 หมู่ 4 ถนน- ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สตูล นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์ นางสาวดวงเนตร แก่นคล้าย
03/11/2564 บ้านหัวภู
3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นางดวงฤดี ปะนัดตา นางสาวเมธาวี พันโนลิต
03/11/2564 ชุมชนมาบอำมฤต
- หมู่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ชุมพร นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง นางสาวจีราภรณ์ บัวผัน
03/11/2564 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
- หมู่ 3 ถนนชยางกูล ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ นายวิทยา พลเทพ นางวิสุดา สะเทิงรัมย์
03/11/2564 แกสำโรงวิทยา
66 หมู่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางสาวมฆพร เกษนอก นางสาวจริยา พันธ์ไธสง
03/11/2564 บ้านสะพังกร่าง
- หมู่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี นางสาววรัญภร ขยันคิด นางสาวแก้วใจ ยอดสมุทร
03/11/2564 โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ 17 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา นางปานรดา ขาวเมืองน้อย นายเอกพล สมการ
03/11/2564 บ้านแม่หลง - สบจาง
257 หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
สพป.ลำปาง เขต 2 ลำปาง นายสากล วงศ์หล้า นางสาวพิชามญชุ์ โพธิศรี
04/11/2564 บ้านหลวง
90 หมู่ 2 ถนน- ตำบลป่าคาหลวง อำเภอกิ่งอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
สพม.น่าน น่าน นายสุวัฒน์ นางสาวมิณฑิตา ดอนป่าน
04/11/2564 วัดแม่กะ
- หมู่ 3 ถนน- อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
สพป.ชม เขต2 เชียงใหม่ นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ นางสาวนฤมล กระจ่างโฉม
04/11/2564 ปลาเค้าวิทยาคาร
94 หมู่ 4 ถนน- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายอดุลย์ อิ่มเจริญ นายวัฒนากร ต่อซอน
04/11/2564 บ้านไผ่ใหญ่
134 หมู่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สพป.อย.1 อุบลราชธานี นายถาวร บุญกระจาย นางสาวอมรพรรณ เกษทอง
04/11/2564 บ้านบ้องตี้
173 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
สพป.กจ.3 กาญจนบุรี นายอรัญ ร่วมสุข นายสุบิน จรบำรุง
05/11/2564 บ้านก๊อ
102 หมู่ 3 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4 เชียงราย นายสนธวัฒน์ อินทะนะ(รกน.) นางจารุวรรณ หน่อแหวน
05/11/2564 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
7 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายวรโชติ สินธุศิริ นายสุพิษ นามโคตร
05/11/2564 วัดควนวิเศษ
160 หมู่ - ถนน- ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นายพรชัย คำนวณศิลป์ นางสาวลีลาวดี แซ่เจา
06/11/2564 คลองแดนวิทยา
3 หมู่ 3 ถนน- ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
สพม.สงขลา สตูล สงขลา นางสาวสาริณี หมัดอะดัม นางจินตนา จันทฤทธิ์
06/11/2564 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
587 หมู่ - ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์
07/11/2564 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
99 หมู่ 3 ถนน- ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี นางวัชราภรณ์ ธีระสาร นางภัทรดา วงษ์นาม
07/11/2564 บ้านคลองแขยง
เลขที่่ 1 หมู่ หมู่1 ถนนพหลโยธิน ซอย 1 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ นางสาวสุจิตรา สระกัญญา
08/11/2564 ชุมชนบ้านกลางนาโน
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
สพป.สกลนคร เขต3 สกลนคร นายสมพงค์ ดีวันไชย นางสกาวเดือน กองสุวรรณ
08/11/2564 บ้านนาระยะพัฒนา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลวังทอง อำเภอกิ่งอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ นายเมธี หุมสิน นางสาวญภา โพนเมืองหล้า
08/11/2564 บ้านสามเสียม
99/7 หมู่ 5 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
สพป ชพ 1 ชุมพร นางอัจฉริยา สุจริต นางสาววิภาวดี กลิ่นน้อย
08/11/2564 บ้านวังโพน
141 หมู่ 6 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
สพป.สกลนคร เขต3 สกลนคร นายวัชระ แง่พรหม นางสาวสิริขวัญ กมลรักษ์
08/11/2564 บ้านพันลำ
- หมู่ 5 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ศรีสะเกษ นายกฤษฎา พิมพันธ์ นายเดชา เตชะนัง
08/11/2564 โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
199/1 หมู่ 7 ถนน- ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
สพป.กจ.1 กาญจนบุรี นางโฉมเฉลา ศรีสนาม นางสาวจันทร กลัวผิด
08/11/2564 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
- หมู่ 13 ถนน- ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ นางราชมาลี ต้อนรับ นางทิพย์สุนี อิ่มวุฒิ
08/11/2564 วัดอู่ตะเภา
- หมู่ 4 ถนน- ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา น.ส.ชารัตน์ วังกานนท์ นางจินตนา การสมบัติ
08/11/2564 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ นายชัยพิชิต คนหาญ นายคมกฤษ นพกุล
08/11/2564 บ้านโคกกอ
1 หมู่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นายอาวุูธ ขุนบุญจันทร์ นางสาวสารินันท์ อูมาสะ
08/11/2564 บ้านหนองดินดำ
0 หมู่ 10 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ นางชโรพร ผาดไธสง นางบังอร สุขสว่าง
08/11/2564 วัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร)
22 หมู่ 9 ถนน- ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1 นครปฐม นางพิศมัย ถิ่นน้อย นางสาวธนัตชนก นพวัฒน์
08/11/2564 บ้านวังน้ำขาว
549 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ นางสาวเฉลิมพร กุมภา นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น
09/11/2564 สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
151 หมู่ 7 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35180
สพม.ศกยส ยโสธร ดร.เชษฐา ค้าคล่อง นายพิษณุ สมจิตร
09/11/2564 บ้านอินทนิล
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี นายซาการียา กูแม นายอัซมิง ฮะซา
09/11/2564 บ้านควนกองเมือง
- หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์ - นาสาร ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สุราษฎร์ธานี นางศรีนวล อินทร์ท่าฉาง นางสาวอนิตา มาลัยยะ
09/11/2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
444/6 หมู่ 9 ถนน- ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แพร่ นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ นางสาวชญากาณฑ์ จำอินทร์
09/11/2564 บ้านหนองต้อ
- หมู่ 9 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
สพป.บร.3 บุรีรัมย์ นายชุติพงษ์ วงศ์อินทร์จันทร์ นางสาวสุธาสินี ปราศกระโทก
10/11/2564 ชุมชนบ้านดอนใหญ่ - บูรพา
- หมู่ 1 ถนน- ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี นางบุญญาพร เบิกบาน นางกมลวรรณ นนทสิน
10/11/2564 สันติวิทยาสรรพ์
25 หมู่ 12 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240
สพม.ลย นภ. เลย นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง
10/11/2564 วัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์)
1/4 หมู่ 2 ถนน- ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม นางอลิสรา จันทราช นางสาวขวัญชนก ปินะถา
10/11/2564 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา"
78 หมู่ 10 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ สิบตำรวจโทวิทยา มาสขาว นายกฤษณะ เครือหว้า
11/11/2564 บ้านศรีปทุมวัลย์
31/1 หมู่ 4 ถนน- ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี นายฟูศักดิ์ เลี่ยมเเก้ว นางสาวปริ่มนภา ทองหยอด
12/11/2564 บ้านสามแยกพิทักษ์
- หมู่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 สกลนคร นายเสน่ห์ เหลือขันธ์ นางสาวณัฐนิชา ดานะ
12/11/2564 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
- หมู่ 8 ถนน- ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ นางรจนา ทองประดับ นายสมคิด โคยะทา
12/11/2564 บ้านหนองแหย่ง
130 หมู่ 7 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์ นางโสภา สมบูรณ์
12/11/2564 วัดประยุรวงศาวาส
24/14 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นายสมชาย ถนอมวงศ์ นายภีมวิชญ์ สีแก้ว
12/11/2564 บ้านเขาน้อย
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวเบญจพร บุญหรอ นางสาวจารุวรรณ นาคแท้
12/11/2564 วัดห้วยแห้ง
123 หมู่ 6 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
สพป.อน2 อุทัยธานี นายวิษณุ จันทหอม นายธงชาติ ชาญตะบะ
12/11/2564 บ้านนายอน้อย
52 หมู่ 2 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
สพป นพ1 นครพนม นายภักพร อัตติยะ นางรัตนา ลุมวงค์
13/11/2564 บ้านสร้างแก้ว
- หมู่ หมู่7 ถนน- ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี นายขวัญชัย สุพะนานัย นายขวัญชัย สุพะนานัย
14/11/2564 วัดสระแก้ว
- หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
สพป.นศ.1 นครศรีธรรมราช นางวนิดา บุญมั่น นางสุภาวดี กิจเกิด
14/11/2564 บ้านบ้าหวี
82 หมู่ 1 ถนน- ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120
สพป.ตรังเขต 1 ตรัง นางยุพา ชูเนตร์ นางสาวอรยา เสมอวงค์
14/11/2564 วัดโภคาราม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดี
14/11/2564 วัดเขมาภิรตาราม
47 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นนทบุรี นางจรุญ จารุสาร นางสาวอารียา กองวิมาน
15/11/2564 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ นางสาวชาลิณี น้อยสุภาพ
15/11/2564 วัดหนองหลุม
1 หมู่ 14 ถนน- ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
สพป.สพ2 สุพรรณบุรี นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น นายสมคิด อ่อนดี
15/11/2564 บ้านเด่นสำโรง
7/3 หมู่ 4 ถนน- ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
สพป.อต.1 อุตรดิตถ์ นางสาวเพียงขวัญ สีนาคม นางสาวพิชญา มาทองแดง
15/11/2564 บ้านเขาบายศรี
117/9 หมู่ 5 ถนน- ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางเกศรา สุริยงค์ นางธันยภรณ์ อ้นมี
15/11/2564 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
100 หมู่ 12 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 นครราชสีมา นายอภินันท์ บุญศรี นายสุรศักดิ์ บาตรโพธิ์
15/11/2564 บ้านไสมะม่วง
181 หมู่ 3 ถนน- ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
สพป.ตรัง เขต2 ตรัง นายศุภโชค สินกั้ง นางสาวอรอุมา นิลละออ
15/11/2564 บ้านหนองน้ำขุ่น
- หมู่ 6 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ นายอัครเดช กิจคณะ นางสาวเพ็ญนภา ปาสาวัน
15/11/2564 ชุมชนบ้านไทรย้อย
_ หมู่ 8 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร นายมนตรี พุกอิ่ม
15/11/2564 บ้านวังไฮวังทอง
11 หมู่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1 มหาสารคาม นางธรักษา แสนโคตร นางไพฑูรรัตน์ ทองคำ
15/11/2564 บ้านหอมเกร็ด
81 หมู่ 2 ถนน- ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สพป.นครปฐมเขต2 นครปฐม นายสหพล สี่สมประสงค์ นางสาวลักษมณ มากมูล
15/11/2564 บ้านหนองโสน
100 หมู่ 11 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา นางปนารีย์ เทนอิสสระ นางสาวบุบผา อุตขันธ์
15/11/2564 บ้านเขาแหลม
69 หมู่ 3 ถนน- ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี ดร.วรกานต์ อินทรโสภา นายวสันต์ สถิตพรพรหม
16/11/2564 บ้านตาหนึก
56 หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
สำนักงานเขตพื้้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด นางสาวอุลัยพร เรืองไชย นางสาวกมลรัตน์ มิ่งจันทร์
16/11/2564 อนุบาลแม่สรวย
109 หมู่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เชียงราย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว นายสิทธิโชค แซ่พร่าน
18/11/2564 วัดสุวรรณคีรี
300 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
สพปนศ .2 นครศรีธรรมราช นายนันทวิทย์ ธานมาศ นางสาวรุ่งนภา ธรรมะติ
22/11/2564 ยางนาดีราษฎร์ดำรง
6 หมู่ 10 ถนน- ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ นางอุไร กางกรณ์ นางสาวเจนจิรา พงษ์พันนา
22/11/2564 วัดชีแวะ
31/3 หมู่ 5 ถนน- ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สพป.ลบ.1 ลพบุรี จ่าสิบเอกบรรเจิด สุกุรา นางวรรณพร กาหาวงศ์
22/11/2564 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
- หมู่ 9 ถนน- ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ นายอดุลย์ ภูภักดี นายชูชาติ วิระพันธ์
22/11/2564 Franccloum
Mariupol จังหวัดนครราชสีมา 154554
Franccloum นครราชสีมา Franccloum Franccloum
23/11/2564 วัดโคกเมรุ
- หมู่ 4 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช นางพิมพ์พร ยอดพุฒ นายณัฐพงษ์ รักษามั่น
23/11/2564 สำราญ-ประภาศรี
41 หมู่ 14 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์ นางนฤมล หลักคำ นายนัทพงษ์ ตระการ
23/11/2564 บ้านวนาหลวง
99 หมู่ 3 ถนน- ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
สพป.มฮส เขต 1 แม่ฮ่องสอน นายอนิรุทธ์ สายบุญผาง นางสาวนภสร จิตอารี
24/11/2564 บ้านนาโพธิ์
62 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะเชิงเทรา นายราชศักดิ์ วงศ์บุบผา นางสาววันวิสา รอบคอบ
24/11/2564 บ้านแม่ลาย
259 หมู่ 6 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ นายนิกร มะโน นางสาวณัฐกานต์ ชัยยะ
25/11/2564 บ้านดอนดู่
127 หมู่ 3 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
สพป.นครพนมเขต 1 นครพนม นายอาณัติ ผาพรม นายวิทยา ศรีสุราช
25/11/2564 บ้านทำนบพัฒนา
- หมู่ 12 ถนน- ตำบลหนองหอง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
สพป.นครราชสีมาเขต 5 นครราชสีมา นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์ นางสาวพนิดา มุ่งยนต์กลาง
26/11/2564 บ้านวังสิม
90 หมู่ 6 ถนน- ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
สพป นครพนม เขต 1 นครพนม นางสาวพัชรินทร์ เดชบุรัมย์ นางสาวสรัญญา คำหาญ
26/11/2564 บ้านวัง(สายอนุกูล)
- หมู่ 3 ถนน- ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
สพป.นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ นางสาวพิชญ์พชร ฉายขุนทด
26/11/2564 บ้านหนองยาว
329 หมู่ 17 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สพป.ชม.3 เชียงใหม่ นางสาวชลลดา วงค์ดาว นางชาลินี กุมารแก้ว
26/11/2564 วัดโคกทอง(บวรวิทยา)
49 หมู่ 12 ถนน- ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต2 พระนครศรีอยุธยา นางสาวพันทิพย์ นาควิเชียร ว่าที่ร้อยโทธนภัทร สิทธิสน
27/11/2564 วัดควนเคี่ยม
- หมู่ 2 ถนน- ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พัทลุง นายจรูญศรีก่อเกื้อ นางสาวอามีเน๊าะ หาสิ
28/11/2564 บ้านแม่แดดน้อย
80 หมู่ 4 ถนน_ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
สพป.เชียงใหม่เขต 6 เชียงใหม่ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ นายสมศักดิ์ แสงอรุณ
28/11/2564 บ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่น
171 หมู่ 6 ถนน_ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
สพป.เชียงใหม่เขต 6 เชียงใหม่ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ สาฟูวงค์
28/11/2564 บ้านภูไทร
106 หมู่ 5 ถนน- ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม นางสาวจันทร์พร ทะวงษา
29/11/2564 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
บ้านบ่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
สพป.ชม.เขต1 เชียงใหม่ นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี สกายดาว ใจสักเสริญ
29/11/2564 บ้านนาก้า
42 หมู่ 1 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
สพป.น่าน 1 น่าน นางสมร สุทธหลวง นางสาวจุรีภรณ์ นำศิริโยธิน
29/11/2564 บ้านเดื่อ
- หมู่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ นางสาววิยะดา แสนวิชัย สิบเอกไพโรจน์ รุ่งนภาไพร
30/11/2564 วัดท่าเสม็ด
11 หมู่ 6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช นายเอกวัส มากสุข นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งเกลี้ยง
30/11/2564 บ้านสบยาง
36 หมู่ 10 ถนน- ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
สพป.น่าน เขต 1 น่าน นางกมลทิพย์ เพชรสุภา นางสาวนลิตา ไชยกาอินทร์
30/11/2564 ประดู่แก้วประชาสรรค์
81 หมู่ 8 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130
สำนักงานเขตพื้นที่การศกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ นายเจษฎา ลาภจิตร นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา
30/11/2564 หัวไทร(เรือนปรเชาบาล)
115 หมู่ 8 ถนนพลเดช ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา นางสาวอรธีรา คงทอง
10/12/2564 บ้านห้วยมะไฟ
132 หมู่ 4 ถนน- ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
สพป.ชบ1 ชลบุรี นางสาวปาณญดา ตั้งรุจวัฒนา นางสาวรุ่งนภา กิจวนาวรรณ
04/01/2565 บ้านหนองขาหยั่ง
535 หมู่ 5 ถนน- ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สพป.ฉช.2 ฉะเชิงเทรา นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ นางสาวชลธิชา ทุมกานนท์
09/02/2565 นาโสกวิทยาคาร
- หมู่ 11 ถนน- ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มุกดาหาร นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว นายชัยยนต์ สิงห์บุญ
17/06/2565 วัดหัวกรูด
- หมู่ 5 ถนน- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
สพป. ชุมพร เขต 1 ชุมพร นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์ นางสาวพาขวัญ จ๋าแสน
01/07/2565 บ้านชายท่า
- หมู่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
สพป.สฏ.2 สุราษฎร์ธานี นางสาวจุฑามาศ เพชรแท้ นางอรพินท์ จีนกิ้ม
04/07/2565 บ้านโพนงาม
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
สพป.นพ.2 นครพนม นางสาววิชนีย์ ทศศะ นางสาววิลาสินี ฐกรกุลัวฒน์
04/07/2565 สวัสดิ์รัตนาภิมุข
- หมู่ - ถนน- ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สพม.ตรัง กระบี่ ตรัง นายจุมพล ทวีตา นายธวัชชัย คงฉาง
05/07/2565 บ้านบ่อโพง
- หมู่ 7 ถนน- ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี นายอนุพงษ์ โชติรักษ์ นางสาวผุสดี พรามน้อย
05/07/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสุขใจ
- หมู่ หมู่4 ถนน- ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง กำแพงเพชร นางสาวหยก ภูมิประพันธ์ นางสาวปิยะภรณ์ อ่อนตานา
05/07/2565 เกาะจันทร์พิทยาคาร
2 หมู่ 1 ถนน- ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
สพม.ชบรย ชลบุรี นายอรรถพล วงศ์บุปผา นายกฤศรุทธิ์ ปัญจรักษ์
05/07/2565 วัดพิบูลสัณหธรรม
62/8 หมู่ 3 ถนน9กิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สพผ.ชลบุรีเขต3 ชลบุรี นางปริญา พีรปรัชญา นางสาวบุษบามินตรา วรจิตติ
07/07/2565 บ้านโคกยาว
- หมู่ 10 ถนน- ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม นายเรวัตร สวัสดี นายสุวัตร บุตรทศ
12/07/2565 บ้านทรายแดง
78 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85130
สพป.ระนอง ระนอง นายพูนศักดิ์ จินาเกตุ นางสาวสุดา โสภา